IPPP3/443-937/10-2/KB, Możliwość i przesłanki ustanowienia przedstawiciela podatkowego. - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w... - OpenLEX

IPPP3/443-937/10-2/KB - Możliwość i przesłanki ustanowienia przedstawiciela podatkowego.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 15 grudnia 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-937/10-2/KB Możliwość i przesłanki ustanowienia przedstawiciela podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 17 września 2010 r. (data wpływu 23 września 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie spełnienia warunków do ustanowienia spółki przedstawicielem podatkowym - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 września 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie spełnienia warunków do ustanowienia spółki przedstawicielem podatkowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka ("Spółka A") z siedzibą w Polsce świadczy na rzecz podatników nieposiadających siedziby (zamieszkania) ani stałego miejsca prowadzenia działalności na terytorium Wspólnoty, a zobowiązanych do rejestracji w Polsce dla celów podatku VAT, usługi przedstawiciela podatkowego w rozumieniu art. 15 ust. 7-9 ustawy o VAT. Spółka spełnia wszystkie warunki konieczne do ustanowienia przedstawiciela podatkowego wskazane w § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 609) w sprawie przedstawiciela podatkowego. Spółka planuje dokonanie na podstawie przepisów Kodeksu handlowego przekształcenia, w ramach którego nastąpi przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki A w spółkę osobową prawa handlowego tj. spółkę komandytową (dalej: "Spółka B").

Spółka B będzie uprawniona do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości. Ponadto, osoby będące wspólnikami, członkami władz zarządzających, głównym księgowym nie będą podlegały przez ostatnie 24 miesiące odpowiedzialności na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930 z późn. zm.). Spółka B będzie zarejestrowana jako podatnik VAT czynny. Spółka rozważa czy w wyniku przekształcenia Spółka B nadal będzie spełniała wszystkie warunki konieczne do ustanowienia jej przedstawicielem podatkowym, w szczególności czy uzyska zaświadczenie organu podatkowego o spełnianiu warunków o których mowa w art. 15 ust. 8 ustawy o VAT oraz § 2 Rozporządzenia.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w wyniku przekształcenia Spółka B będzie spełniała warunki do ustanowienia jej przedstawicielem podatkowym zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedstawiciela podatkowego z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 609) i uzyska w tym zakresie zaświadczenie organu podatkowego, zakładając że do dnia przekształcenia Spółka A spełniała te warunki.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka A będzie po przekształceniu w Spółkę B nadal spełniała warunki do ustanowienia jej przedstawicielem podatkowym zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedstawiciela podatkowego z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 66, poz. 609) i uzyska w tym zakresie zaświadczenie organu podatkowego.

Artykuł 15 ust. 8 ustawy o VAT definiuje, iż przedstawicielem podatkowym może być osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, posiadająca siedzibę na terytorium kraju, lub osoba fizyczna posiadająca stałe miejsce zamieszkania na terytorium kraju. Ponadto zgodnie z art. 15 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia określi dodatkowe warunki, jakie musi spełniać podmiot, który może być ustanowiony przedstawicielem podatkowym, tryb ustanawiania przedstawiciela podatkowego, a także czynności, jakie może on wykonywać, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego rozliczenia podatku przez podmioty nieposiadające siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

W § 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedstawiciela podatkowego (dalej: "rozporządzenie") określone zostały warunki, jakie łącznie musi spełniać podmiot, który może zostać ustanowiony jako przedstawiciel podatkowy, o którym mowa w art. 15 ust. 7-9 ustawy o VAT:

1.

jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny;

2.

przez ostatnie 24 miesiące terminowo rozliczał podatek od towarów i usług oraz inne podatki stanowiące dochód budżetu państwa;

3.

przez ostatnie 24 miesiące-w przypadku podmiotów niebędących osobami fizycznymi - osoba będąca wspólnikiem, członkiem władz zarządzających, głównym księgowym nie podlegała odpowiedzialności na podstawie ustawy z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z późn. zm.);

4.

jest uprawniony do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego zgodnie z przepisami o doradztwie podatkowym lub do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym Spółka B będzie spełniała wyżej wymienione warunki z punktów 1, 3 oraz 4. W zakresie warunku z punktu 2 Spółka uważa, iż na podstawie art. 93a § 2 pkt 1b ustawy - Ordynacja Podatkowa osobowa spółka handlowa (tu: Spółka B) powstała w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej (tu: Spółka A) wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej spółki. Ponadto, zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, NIP nadany podatnikowi przechodzi na następcę prawnego w sytuacji przekształcenia spółki handlowej w inną spółkę handlową.

Przytoczone powyżej przepisy potwierdzają pełną sukcesję prawno-podatkową w przypadku przekształcenia opisanego w przedstawionym zdarzeniu przyszłym. Zatem, zdaniem Spółki po dniu przekształcenia Spółka B wstępując w prawa Spółki A będzie spełniać warunek § 2 pkt 2 Rozporządzenia, a co za tym idzie, mając na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe, uzyska na podstawie art. 306a § 1 i § 2 pkt 1 ustawy - Ordynacja Podatkowa, wymagane przepisami prawa podatkowego zaświadczenie organu podatkowego o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 15 ust. 8 ustawy o VAT oraz § 2 Rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl