IPPP3/443-920/10-2/IB - Odliczenie podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu rozwoju firmy.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 16 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-920/10-2/IB Odliczenie podatku VAT naliczonego w związku z realizacją projektu rozwoju firmy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 września 2010 r. (data wpływu 20 września 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 września 2010 r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia i zwrotu podatku VAT poniesionego w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Firma prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, jest czynnym podatnikiem VAT. Przedmiotem działalności jest działalność gospodarcza związana z tworzeniem oprogramowania, zarządzaniem i przetwarzaniem danych. Firma planuje realizować projekt ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny dla województwa na lata 2007-2013. Celem projektu jest rozwój firmy, zwiększenie konkurencyjności, wzrost zatrudnienia.

Dofinansowanie na projekt pochodzi z bezzwrotnej dotacji ze środków Unii Europejskiej (ustawa z dnia 6 grudnia 2005 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.).

Planowana dotacja służyć będzie finansowaniu wydatków kwalifikowalnych na zakup środków trwałych (oprogramowanie komputerowe, komputerów, aplikacji - licencji) oraz usług doradztwa technicznego w zakresie bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Planowany termin wydatkowania środków pochodzących z dotacji od 1 kwietnia 2011 r. do 31 marca 2012 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy realizując projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny dla województwa na lata 2007-2013 firmie Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w związku z realizacją ww. projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - obniżone kwoty podatku lub zwrotu różnicy podatku należnego uzależnione są od zakresu, w jakim nabywane towary i usługi związane są ze sprzedażą opodatkowaną. W sprawie będącej przedmiotem niniejszego wniosku, związek ze sprzedażą opodatkowaną będzie istniał. Spełniony zostanie warunek dający prawo do obniżenia podatku należnego przy nabyciu towarów i usług związanych z opisanym we wniosku projektem. Analizując przedstawiony stan faktyczny i prawny będzie przysługiwało prawo do odliczenia i zwrotu kosztu podatku od towaru i usług poniesionego w związku z realizacją ww. projektu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

W treści złożonego wniosku wskazano, iż Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT i prowadzi działalność gospodarczą związaną z tworzeniem oprogramowania, zarządzaniem i przetwarzaniem danych. Firma planuje realizować projekt: "Wzrost konkurencyjności firmy poprzez stworzenie innowacyjnej aplikacji zarządzania ośrodkiem szkolenia kierowców" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalny Program Operacyjny dla województwa na lata 2007-2013. Celem projektu jest rozwój firmy, zwiększenie konkurencyjności, wzrost zatrudnienia. Nabywane towary i usługi będą służyły sprzedaży opodatkowanej.

Powołane wyżej przepisy jednoznacznie wskazują, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W sprawie będącej przedmiotem zapytania warunek ten zostanie spełniony. Jak wynika z danych przedstawionych w aktach sprawy Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, a dokonywane zakupy będą miały związek ze sprzedażą opodatkowaną.

Reasumując, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w związku z realizacją przedmiotowego projektu. W konsekwencji w momencie wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego z zakupów do przedmiotowego projektu, nad podatkiem należnym, Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do zwrotu tej nadwyżki w trybie wskazanym w przepisie art. 87.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl