IPPP3/443-851/10-2/SM - Ustalenie miejsca świadczenia usług w przypadku spółki szwedzkiej prowadzącej magazyn towarów na terenie Polski oraz zasady wystawiania faktur przez tę spółkę w związku nabyciem usług księgowych, najmu powierzchni i obsługi magazynowej.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-851/10-2/SM Ustalenie miejsca świadczenia usług w przypadku spółki szwedzkiej prowadzącej magazyn towarów na terenie Polski oraz zasady wystawiania faktur przez tę spółkę w związku nabyciem usług księgowych, najmu powierzchni i obsługi magazynowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 27 sierpnia 2010 r. (data wpływu 2 września 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie siedziby/stałego miejsca prowadzenia działalności i danych zawartych w wystawianych fakturach VAT - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 września 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie siedziby/stałego miejsca prowadzenia działalności i danych zawartych w wystawianych fakturach VAT.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca jest polską Spółką z o.o., której 100% udziałowcem jest Spółka z siedzibą w Szwecji (dalej: Spółka Szwedzka). Spółka Szwedzka jest zarejestrowana jako podatnik podatku od wartości dodanej w Szwecji. Wnioskodawca pośredniczy w sprzedaży towarów Spółki Szwedzkiej na podstawie umowy agencyjnej. Pośrednictwo polega na: znajdowaniu klientów na towary oferowane przez Spółkę Szwedzką, doprowadzaniu do realizacji dostaw. Wnioskodawca odpowiedzialny jest również za marketing i reklamę towarów Spółki Szwedzkiej na terytorium kraju.

Adres zarejestrowanej siedziby Spółki Szwedzkiej znajduje się w Szwecji, miejscem naczelnego zarządu przedsiębiorstwa (Spółki Szwedzkiej), miejscem posiedzeń zarządu przedsiębiorstwa i miejscem podejmowania decyzji dotyczących ogólnego kierunku prowadzonej działalności jest Szwecja.

Szwedzka Spółka posiada na terytorium Polski magazyn. Magazyn prowadzony jest przez wyspecjalizowany podmiot - centrum logistyczne. Centrum logistyczne nie jest podmiotem powiązanym ani z Wnioskodawcą, ani ze Spółką Szwedzką. Właścicielem magazynów służących do przechowywania towarów Szwedzkiej Spółki jest centrum logistyczne, które zapewnia również swoich pracowników wykonujących niezbędne przy magazynowaniu towarów prace (np. rozładunek, składowanie, załadunek). Towary przez cały okres magazynowania pozostają własnością Spółki Szwedzkiej. Spółka Szwedzka nie zatrudnia na terenie kraju pracowników. W związku z prowadzonym na terenie Polski magazynem Spółka Szwedzka ponosi koszty różnych usług, głównie usług księgowych, najmu powierzchni i obsługi magazynowej.

Spółka Szwedzka dokonuje nabyć towarów w rozumieniu przepisu art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarowi usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm., dalej powoływana jako uVAT), przesuwając je do magazynu w Polsce. W związku z czym dnia 2 lutego 2006 r. Spółka Szwedzka wystąpiła do polskiego organu podatkowego o nadanie NIP dla celów rozliczenia VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w Polsce (numer otrzymała).

W ramach tej samej grupy w Szwecji zarejestrowana jest również druga spółka (dalej jako Spółka Szwedzka "T"), która działa w analogiczny do opisanej Spółki Szwedzkiej sposób. Magazynowane towary są następnie sprzedawane na rzecz:

* Wnioskodawcy (w przypadku Spółki Szwedzkiej),

* kontrahentów krajowych (w przypadku Spółki Szwedzkiej "T").

Zdarza się, że magazynowane towary są przemieszczane do innych magazynów Spółki Szwedzkiej położonych poza terytorium kraju.

Sprzedawca - Spółka Szwedzka albo Spółka Szwedzka "T" - wystawia w przypadku sprzedaży towarów na rzecz kontrahentów krajowych, fakturę VAT z podatkiem należnym wpisując w danych sprzedawcy NIP nadany przez polski organ podatkowy (sprzedaż towarów na terytorium kraju opodatkowana stawką 22%). Dodatkowo spółki szwedzkie sprzedają również na rzecz polskich kontrahentów - bez pośrednictwa magazynu, towary (co stanowi dla spółek szwedzkich Wewnątrzwspólnotową Dostawę Towarów).

Podsumowując spółki szwedzkie realizują sprzedaż na trzy sposoby:

1.

Bezpośrednia (z pominięciem magazynu) sprzedaż towarów ze Szwecji na rzecz krajowego kontrahenta (WDT),

2.

Przesunięcie towarów w ramach WNT do polskiego magazynu i sprzedaż towarów na rzecz Wnioskodawcy (sprzedaż krajowa), następnie towary są sprzedawane przez Wnioskodawcę kontrahentom krajowym, wydanie z magazynu następuje bezpośrednio na rzecz kontrahenta końcowego,

3.

Przesunięcie towarów w ramach WNT do polskiego magazynu, sprzedaż towarów na rzecz kontrahentów krajowych (sprzedaż krajowa) (taki model realizuje jedynie Spółka Szwedzka "T").

Zgodnie z umową Wnioskodawca otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne od ilości sprzedanych na terenie Polski towarów za pośrednictwem Wnioskodawcy (model 1 i 3 z powyższego podsumowania).

Wnioskodawca realizuje sprzedaż towarów uprzednio nabytych od Spółki Szwedzkiej bez marży. Marża "kompensowana" jest przez wynagrodzenie otrzymywane od Spółki Szwedzkiej w wysokości zależnej od ilości nabytych od Spółki Szwedzkiej towarów (model 2).

Otrzymywane przez Wnioskodawcę wynagrodzenia dokumentowane są wystawianymi na rzecz spółek szwedzkich fakturami VAT, na których Wnioskodawca nie wykazuje stawki i kwoty podatku oraz należności wraz z podatkiem, dodatkowo wykazując numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez Szwecję zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej oraz adnotację, że zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca usługi.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy Wnioskodawca prawidłowo uznaje, że działalność Spółek Szwedzkich realizowana jest w ten sposób, że nie stanowi w Polsce siedziby, o której mowa w przepisie art. 28b ust. 1 uVAT oraz nie stanowi stałego miejsca prowadzenia działalności, o którym mowa w przepisie art. 28 ust. 2 uVAT.

2.

Czy faktury opisane w stanie faktycznym wystawiane przez Wnioskodawcę, powinny być wystawiane z umieszczeniem właściwego i ważnego numeru identyfikacyjnego dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez Szwecję, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej (tak jak to robi Wnioskodawca), czy numerem identyfikacji podatkowej nadanym przez Polskę.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1.

Przepisy: Dyrektywy 2006/112/WE, ustawy o podatku od towarów i usług oraz akty wykonawcze nie definiują pojęcia siedziby czy też stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla ustalenia znaczenia pojęcia "siedziba" pomocny jest wniosek z dnia 17 grudnia 2009 r. KOM (2009)672 wersja ostateczna 2009/0177 (NLE) dotyczący Rozporządzenia Rady ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (CELEX number: 52009PC0672). W art. 14 wniosku czytamy, że:

1.

Miejscem siedziby przedsiębiorstwa podatnika w rozumieniu dyrektywy 2006/112/WE jest miejsce, w którym zapadają istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem i gdzie wykonywane są zasadnicze funkcje jej naczelnego zarządu. Miejsce to może być różne od miejsca, w którym dany podatnik prowadzi swoją działalność.

2.

Ustalając miejsce siedziby przedsiębiorstwa, uwzględnia się, co następuje:

a.

adres zarejestrowanej siedziby,

b.

miejsce naczelnego zarządu przedsiębiorstwa,

c.

miejsce posiedzeń zarządu przedsiębiorstwa,

d.

miejsce podejmowania decyzji dotyczących ogólnego kierunku prowadzonej działalności.

3.

Ustalając miejsce siedziby przedsiębiorstwa, można uwzględnić, co następuje:

a.

miejsca zamieszkania kierowników przedsiębiorstwa,

b.

miejsce, gdzie zwołuje się walne zebrania,

c.

miejsce przechowywania akt administracyjnych i dokumentacji księgowej,

d.

miejsce prowadzenia głównych kont bankowych,

e.

ewentualne inne okoliczności o istotnym znaczeniu.

4.

Sam adres pocztowy nie może być uznany za miejsce siedziby przedsiębiorstwa podatnika, o ile nie spełnia on wymogów wskazanych w ust. 1, 2 i 3.

W doktrynie utrwalony jest pogląd, że przez siedzibę należy rozumieć miejsce, gdzie de facto działalność jest zarejestrowana, prowadzone są spotkania biznesowe, narady, podejmowane są decyzje o charakterze zarządczym, zawierane są umowy, uogólniając jest to miejsce w którym znajduje się główny pion działalności gospodarczej przedsiębiorstwa.

Definiując stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej posłużyć się należy dorobkiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Analiza orzeczeń ETS w sprawach: C-260/95 Commissioners of Customs Excise, C-190/95 Aro Lease B.V., C-231/94 Faaborg - Gelting Linien A/S, oraz C-168/84 Gunter Berkholz wskazuje, że aby mówić o stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, niezbędne jest spełnienie łączne kilku przesłanek. I tak, za stałe miejsce prowadzenia działalności uznana będzie działalność, gdy przedsiębiorca posiada w danym miejscu określone zasoby ludzkie (np. personel), zasoby o charakterze technicznym (urządzenia, maszyny), oraz pewną infrastrukturę umożliwiającą mu podejmowanie decyzji ekonomicznych w sposób niezależny od siedziby przedsiębiorstwa (tekst jedn. zawieranie umów, przyjmowanie zleceń, zarządzanie). Należy także mieć na uwadze, że czynniki te powinny charakteryzować się pewną stałością czyli powinny być trwale związane z danym miejscem, nieprzenośnie i niezmiennie.

Orzecznictwo to znalazło odzwierciedlenie w powoływanym wyżej wniosku Rady, w którym w art. 15 wskazuje się, że stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 44 i 45 dyrektywy 2006/112/WE, jest dowolne miejsce o pewnych minimalnych rozmiarach i posiadające stale dostępne zasoby kadrowe i techniczne wystarczające do:

* otrzymywania i wykorzystywania świadczonych usług w przypadku usług, o których mowa w art. 44 dyrektywy 2006/112/WE,

* wykonywania świadczonych usług w przypadku usług, o których mowa w art. 45 dyrektywy 2006/112/WE.

Wnioskodawca mając na uwadze, że istotne decyzje dotyczące ogólnego zarządzania przedsiębiorstwem Spółki Szwedzkiej wykonywane są w Szwecji oraz uwzględniając, że: adres zarejestrowanej siedziby znajduje się w Szwecji, miejscem naczelnego zarządu przedsiębiorstwa (Spółki Szwedzkiej), miejscem posiedzeń zarządu przedsiębiorstwa i miejscem podejmowania decyzji dotyczących ogólnego kierunku prowadzonej działalności jest Szwecja, stoi na stanowisku, iż magazyn w którym przechowywane są towary Spółki Szwedzkiej nie stanowi siedziby Spółki Szwedzkiej w rozumieniu art. 28b ust. 1 uVAT.

Zdaniem Wnioskodawcy magazyn ten nie jest także stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej Spółki Szwedzkiej w rozumieniu przepisu art. 28 ust. 2 uVAT. Wniosek taki spowodowany jest faktem, że Spółka Szwedzka nie posiada na terytorium kraju stale dostępnych zasobów kadrowych i technicznych. Co zostało wskazane, Spółka Szwedzka nie zatrudnia na terenie kraju żadnych pracowników. Spółka nie posiada na terytorium kraju zasobów technicznych, nie posiada maszyn, nieruchomości. Miejsce do przechowywania towarów, osoby do pracy oraz niezbędne maszyny zapewnia centrum logistyczne.

Ad. 2.

Ponieważ miejscem świadczenia usług wymienionych w pytaniu będzie miejsce siedziby albo miejsce stałego prowadzenia działalności gospodarczej Spółki Szwedzkiej, a oba te miejsca znajdują się na terytorium Szwecji, zdaniem Wnioskodawcy w wystawianych na rzecz Spółki Szwedzkiej fakturach dokumentujących otrzymywane wynagrodzenie powinien być wskazany numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych nadany przez Szwecję zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej. Wnioskodawca wystawiając fakturę powinien spełnić przesłanki z przepisu § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.). W związku z tym Wnioskodawca prawidłowo nie wykazuje na fakturze VAT stawki podatku, kwoty podatku oraz kwoty należności wraz z podatkiem, dokonując jednocześnie adnotacji, iż zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca usługi oraz wskazując numer pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl