IPPP3/443-784/09-4/KG - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP3/443-784/09-4/KG

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-784/09-4/KG

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 września 2009 r. (data wpływu 15 września 2009 r.) uzupełnionym pismem z dnia 30 października 2009 r. (data wpływu 4 listopada 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia od opodatkowania czynności sprzedaży całości zabudowanej nieruchomości jako majątku prywatnego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 września 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności sprzedaży zabudowanej nieruchomości.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 października 2009 r. (data wpływu 4 listopada 2009 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP3/443-784/09-2/KG z dnia 26 października 2009 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 28 marca 1996 r. wraz z mężem Wnioskodawczyni w ramach współwłasności majątkowej aktem notarialnym zakupiła od Gminnej Spółdzielni nieruchomość we wsi B. W jej skład wchodziły:

* grunty (3 ary) - wartość 1.000 zł - zwolnione z VAT,

* budynek młyna wraz ze śluzą roboczą i upustową (wartość 50.000 zł + 22% VAT tj. 11.000 zł).

W związku z zakupem do działalności gospodarczej prowadzonej przez męża Podatniczki: młyn gospodarczy oraz grunty - przedmiotowy zakup potwierdzono fakturą VAT. Podatek VAT wynikający z zakupów został odliczony w działalności gospodarczej męża. Młyn wpisano do ewidencji środków trwałych i amortyzowano go.

W 2001 r. mąż Zainteresowanej zakończył wykonywanie działalności gospodarczej - likwidacja wraz z wykreśleniem z ewidencji działalności gospodarczej. Ostatnia deklaracja została złożona za miesiąc grudzień 2001 r.. Środki trwałe przeszły na własność prywatną właściciela. Następnie w 2001 r. Wnioskodawczyni rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: mała elektrownia wodna. W prowadzonej działalności gospodarczej Podatniczka wykorzystywała turbinę wodną znajdującą się na nieruchomości we wsi Borowo. Nieruchomość na której prowadzona jest działalność gospodarcza nie jest wpisana do środków trwałych - wykorzystywana jest tylko niewielka jej część. Zdaniem Wnioskodawczyni, będąc współwłaścicielką przedmiotowej nieruchomości nie ma konieczności zawierania umów w tym zakresie.

Obecnie Podatniczka wraz z mężem zamierzają przedmiotową nieruchomość zbyć jako współwłasność małżeńską stanowiącą majątek prywatny nie związany z działalnością gospodarczą Wnioskodawczyni ani jej męża.

Pismem z dnia 30 października 2009 r. (data wpływu 4 listopada 2009 r.) Wnioskująca uzupełniła zdarzenie przyszłe opisane w przedmiotowym wniosku wskazując, iż wykorzystywana przez Panią w prowadzonej działalności gospodarczej turbina nie jest budowlą w rozumieniu ustawy - Prawo budowlane. Ponadto faktura dokumentująca zakup budynku młyna oraz gruntu nie obejmowała zakupu turbiny. W momencie zakupu nieruchomości na jej terenie nie było turbiny, została ona zakupiona w prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej. Zainteresowana nadmienia ponadto, iż w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej wykorzystuje powierzchnię 15 m2 budynku z jego ogólnej powierzchni 150 m2. Wnioskująca podkreśla, iż niniejszy wniosek dotyczy wyłącznie opodatkowania transakcji sprzedaży nieruchomości, tj. gruntów i budynku.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy od sprzedaży przedmiotowej nieruchomości (grunty oraz budynek młyna) Wnioskodawczyni jest zobowiązana uiścić podatek VAT.

Zdaniem Wnioskodawczyni przedmiotowa transakcja zbycia nieruchomości nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż sprzedaż następuje nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej - sprzedający nie jest podatnikiem VAT. Sprzedaż następuje z majątku własnego - stanowiącego współwłasność małżeńską.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę w rozumieniu art. 7 ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika tego podatku.

Przepis art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym, w myśl art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług. Na podstawie tego przepisu w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntów.

Co do zasady grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu korzystać będzie ze zwolnienia od podatku.

W myśl art. 2 pkt 14 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu,

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ww. ustawy, stawka podatku VAT wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Wyjątki przytoczone powyższym przepisem nie mają jednak zastosowania w przedmiotowej sprawie. Ponadto zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawką obniżoną lub zwolnienie od podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem, gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z przedmiotowego wniosku wynika, iż Wnioskująca w 1996 r. dokonała zakupu nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem młyna, którą mąż Zainteresowanej wykorzystywał do wykonywania czynności opodatkowanych. Młyn wpisany został do ewidencji środków trwałych prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej. Z faktury dokumentującej zakup przedmiotowej nieruchomości mąż Wnioskującej odliczył podatek naliczony. Zatem pierwsze zasiedlenie przedmiotowej nieruchomości nastąpiło w momencie oddania do użytkowania, w wykonaniu czynności opodatkowanych, tj. w momencie zakupu gruntów wraz z budynkiem młyna. W 2001 r. zakończył Pan działalność gospodarczą. Ostatnią deklarację złożył za miesiąc grudzień 2001 r. a zabudowana nieruchomość przeszła na własność prywatną Właściciela. W 2001 r. Zainteresowana rozpoczęła wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: mała elektrownia wodna. W prowadzonej przez Panią działalności wykorzystywana jest część budynku młyna (15m2 z 150m2 ogólnej powierzchni budynku) oraz turbina zakupiona bezpośrednio na potrzeby prowadzonej działalności. Obecnie Podatniczka wraz z małżonkiem zamierza sprzedać przedmiotową nieruchomość. Wątpliwości Zainteresowanej wiążą się z obowiązkiem uiszczenia podatku VAT z tytułu zbycia budynku młyna wraz z gruntami (przedmiotowa sprzedaż nie będzie obejmować turbiny).

W tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym dla celów opodatkowania transakcji sprzedaży podatkiem VAT należy dokonać podziału nieruchomości na część stanowiącą majątek prywatny właściciela oraz część wykorzystywaną przez Panią w prowadzonej działalności gospodarczej. I tak zgodnie ze złożonym przez Zainteresowaną uzupełnieniem do przedmiotowego wniosku, 15 m2 nieruchomości będącej przedmiotem wniosku wykorzystywane jest w prowadzonej działalności gospodarczej. Zatem transakcja zbycia nieruchomości w tej części nastąpi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jako podlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT i jednocześnie korzystać będzie ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług. Natomiast w odniesieniu do pozostałej części nieruchomości należy przyjąć, iż obecnie Wnioskodawczyni dokonuje sprzedaży tej nieruchomości jako nieruchomości stanowiącej majątek osobisty.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Końcowo zauważyć należy, iż niniejsza interpretacja dotyczy wyłącznie Wnioskodawczyni, tj. osoby składającej wniosek. W związku z tym skutki określone w art. 14k-14 m Ordynacji podatkowej mogą dotyczyć tylko Zainteresowanej.

Ponadto informuje się, iż w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na pytanie Wnioskodawczyni dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl