Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 29 września 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-773/10-2/KB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2010 r. (data wpływu 9 sierpnia 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na dostawę wyrobów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 15.89.14-90.99 - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 sierpnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku na dostawę wyrobów sklasyfikowanych pod symbolem PKWiU 15.89.14-90.99.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca zajmuje się dystrybucją sprowadzanych z Belgii bakterii kwasu mlekowego w postaci kapsułek luzem. Odbiorcami są polscy wytwórcy suplementów diety. Dotychczas faktury krajowe wystawiane były przez Wnioskodawcę według stawki 22%. Do Zainteresowanego zgłosiła się nowa firma, która wcześniej zaopatrywała się w kapsułki u innego dostawcy, który wystawiał faktury według stawki 7% VAT. Nowy klient wymaga od Wnioskodawcy aby dla przyszłych dostaw stosował symbol PKWiU 15.89.14-90.99 (Przetwory spożywcze, pozostałe, gdzie indziej niewymienione) i stawkę 7%.

W przyszłości Wnioskodawca chciałby, według życzenia klienta, stosować stawkę VAT 7%. Zainteresowany chce mieć jednak pewność, że jest podstawa do takiego naliczania podatku. Numer 15.89.14-90.99 stosowany jest przez hurtownie do fakturowania suplementów diety pod różnymi postaciami (saszetki, tabletki, kapsułki). Dlatego wydaje się, że do kapsułek sprzedawanych luzem, a będących dokładnie tym samym produktem, ponieważ nie są one dalej przetwarzane a jedynie blistrowane i pakowane w Polsce, powinny mieć zastosowanie te same zasady opodatkowania.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy sprzedaż krajowa towaru w postaci kapsułek luzem z bakteriami kwasu mlekowego o numerze klasyfikacji PKWiU 15.89.14-90.99 kwalifikuje się do fakturowania według stawki 7%.

Zdaniem Wnioskodawcy, kapsułki luzem sprowadzane z Belgii, a przeznaczone do sprzedaży jako suplementy diety powinny być fakturowane wg stawki VAT 7%.

Biorąc pod uwagę, że:

* suplementy diety w postaci kapsułek są na polskim rynku fakturowane wg stawki 7% w oparciu o symbol PKWiU 1997: 15.89.14-90.99.

* surowiec sprowadzany w ilościach hurtowych nie różni się niczym do formy gotowej, która jest w kraju jedynie blistrowana i pakowana.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Towarami, w świetle art. 2 pkt 6 ustawy, są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Zatem dla prawidłowego określenia wysokości stawki podatku od towarów i usług od czynności, których przedmiotem są poszczególne towary, ustawodawca odsyła do klasyfikacji statystycznych wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, powołując w przepisach dotyczących obniżonych stawek podatku oraz w załącznikach do ustawy symbole PKWiU.

Klasyfikacją, do której odwołują się przepisy ustawy o podatku VAT, jest Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU) wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz. U. Nr 42, poz. 264) którą dla celów podatku od towarów i usług stosuje się do dnia 31 grudnia 2010 r.

Należy podkreślić również, iż do zaklasyfikowania danego towaru bądź usługi do odpowiedniej grupy towarów lub usług czy też do weryfikacji wskazanej klasyfikacji, nie są kompetentne organy podatkowe. W myśl bowiem Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie trybu udzielania informacji dotyczących standardów klasyfikacyjnych (Dz. Urz. GUS Nr 1 poz. 11) zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty Europejskiej.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o podatku VAT, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. W myśl przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Stosownie do pozycji Nr 34 załącznika Nr 3 do ustawy o podatku VAT stanowiącego wykaz towarów i usług, opodatkowanych stawką podatku w wysokości 7%, obniżoną do wysokości 7% stawkę podatku stosuje się do dostawy produktów spożywczych pozostałych, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 15.89.14) - z wyłączeniem ekstraktów słodowych (PKWiU 15.89.14-30.1).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca zajmuje się dystrybucją sprowadzanych z Belgii bakterii kwasu mlekowego w postaci kapsułek luzem. Odbiorcami są polscy wytwórcy suplementów diety. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy do sprzedaży krajowej towarów w postaci kapsułek luzem z bakteriami kwasu mlekowego o symbolu PKWiU 15.89.14-90.99 można zastosować stawkę VAT 7%.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż wyrób sklasyfikowany przez Wnioskodawcę w grupowaniu PKWiU 15.89.14-90.99 "Przetwory spożywcze, pozostałe, gdzie indziej niewymienione", mieści się w grupowaniu PKWiU 15.89.14 "produkty spożywcze pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane", wymienionym w poz. 34 załącznika nr 3 do ustawy.

W związku z powyższym jego dostawa będzie podlegała opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z poz. 34 załącznika nr 3 do ustawy o podatku VAT.

Tym samym należy stwierdzić, iż stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Ponadto nadmienia się, iż analiza załączników dołączonych do wniosku nie mieści się w ramach określonych w art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), zgodnie z którym minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek Zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). W związku z powyższym Minister Finansów nie jest uprawniony do oceny prawnej załączników dołączonych przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl