IPPP3/443-76/14-2/SM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-76/14-2/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 17 stycznia 2014 r. (data wpływu 27 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku przywożonego samochodu osobowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia od podatku przywożonego samochodu osobowego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenia przyszłe:

Od września 2009 r. Wnioskodawca pracuje dla polskiego Ministerstwa Gospodarki w Indonezji na stanowisku: początkowo II-Sekretarz; obecnie I-Sekretarz. Praca bez okresów przerwy. W Indonezji Wnioskodawca ma status dyplomaty. Paszport dyplomatyczny wydany 22 lipca 2009 r. przez Ministra Spraw Zagranicznych RP. Kontrakt Wnioskodawcy kończy się 31 lipca 2014 r. Nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej.

Od ponad 3 lat Wnioskodawca posiada w Indonezji prywatny, zarejestrowany na jego osobę samochód wykorzystywany do celów prywatnych. Samochód ten został zakupiony przez niego w Indonezji. Ze względu na ruch lewostronny oraz miejscowe przepisy, jest to auto z kierownicą po prawej stronie, w związku z czym nie ma możliwości rejestracji takiego pojazdu w Polsce (nie wspominając o normach czystości spalin, które w Indonezji są o wiele mniej restrykcyjne niż w Polsce). W związku z powyższym, z uwagi na brak możliwości korzystania z tego auta w Polsce, zostanie ono sprzedane w Dżakarcie. Przed końcem kontraktu Wnioskodawcy w Indonezji i powrotem do Polski, chciałby on podczas tzw. drogi powrotnej do RP kupić samochód nowy lub używany na terenie Unii Europejskiej (poza Polską; najprawdopodobniej w jednym z takich krajów jak: Niemcy, Dania, Holandia, Belgia, lub Włochy) lub samochód nowy od osoby prawnej w kraju trzecim (poza UE).

Podsumowując, mogą zaistnieć następujące zdarzenia przyszłe:

1.

zakup samochodu nowego (nowy wg definicji Ministerstwa Finansów RP o nowych środkach transportu) na terenie UE od osoby prawnej lub

2.

zakup samochodu używanego (używany wg definicji Ministerstwa Finansów RP) na terenie UE od osoby prawnej lub

3.

zakup samochodu używanego (używany wg definicji Ministerstwa Finansów RP) na terenie UE od osoby fizycznej lub

4.

zakup samochodu nowego (nowy wg definicji Ministerstwa Finansów RP o nowych środkach transportu) w kraju trzecim, tj. poza UE, od osoby prawnej.

Zakupione auto używane będzie w Polsce do takiego samego celu, w jakim było używane stare auto zakupione w Indonezji, którego Wnioskodawca nie może przewieźć do kraju w ramach mienia przesiedleńczego z uwagi na brak możliwości jego rejestracji i użytkowania w naszym kraju.

Zakupione auto przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu nie zostanie oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lub w inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Zdarzenie nr 1: Pytania:

1. Czy w powyższym przypadku auto będzie zwolnione z podatku akcyzowego.

2. Jak należy rozumieć drogę powrotną wg ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, tj. kiedy auto takie Wnioskodawca może kupić... (kontrakt kończy się 31 lipca 2014 r.)

Zdarzenie nr 2: Pytania:

1. Czy w powyższym przypadku auto będzie zwolnione z podatku akcyzowego.

2. Jak należy rozumieć drogę powrotną wg ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, tj. kiedy auto takie Wnioskodawca może kupić... (kontrakt kończy się 31 lipca 2014 r.)

Zdarzenie nr 3: Pytania:

1. Czy w powyższym przypadku auto będzie zwolnione z podatku akcyzowego.

2. Jak należy rozumieć drogę powrotną wg ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, tj. kiedy auto takie Wnioskodawca może kupić... (kontrakt kończy się 31 lipca 2014 r.)

Zdarzenie nr 4: Pytania:

1. Czy w powyższym przypadku auto będzie zwolnione z podatku akcyzowego.

2. Jak należy rozumieć drogę powrotną wg ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, tj. kiedy auto takie Wnioskodawca może kupić... (kontrakt kończy się 31 lipca 2014 r.)

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdarzenie nr 1: Własne stanowisko:

Ad. pyt. 1: Tak, auto będzie zwolnione z podatku akcyzowego z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca jest jestem członkiem służby zagranicznej (patrz: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.) (Dz. U. z dnia 9 listopada2001 r.); art. 2) i ma tu zastosowanie ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.); art. 112, ustęp 3.

Ad. pyt. 2: Określenie "droga powrotna" nie jest sprecyzowane w ustawie o podatku akcyzowym i nie ma ram czasowych. Z uwagi na czas potrzebny do kupna auta, Wnioskodawca zakłada, iż zakupu dokonać można najwcześniej na 3 miesiące przed datą powrotu do kraju i nie później, niż 3 miesiące po powrocie do kraju.

Zdarzenie nr 2: Własne stanowisko:

Ad. pyt. 1: Tak, auto będzie zwolnione z podatku akcyzowego z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca jest członkiem służby zagranicznej (patrz: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.) (Dz. U. z dnia 9 listopada2001 r.); art. 2) i ma tu zastosowanie ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.); art. 112, ustęp 3.

Ad. pyt. 2: Określenie "droga powrotna" nie jest sprecyzowane w ustawie o podatku akcyzowym i nie ma ram czasowych. Z uwagi na czas potrzebny do kupna auta, Wnioskodawca zakłada, iż zakupu dokonać można najwcześniej na 3 miesiące przed datą powrotu do kraju i nie później, niż 3 miesiące po powrocie do kraju.

Zdarzenie nr 3: Własne stanowisko:

Ad. pyt. 1: Tak, auto będzie zwolnione z podatku akcyzowego z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca jest członkiem służby zagranicznej (patrz: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.) (Dz. U. z dnia 9 listopada2001 r.); art. 2) i ma tu zastosowanie ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.); art. 112, ustęp 3.

Ad. pyt. 2: Określenie "droga powrotna" nie jest sprecyzowane w ustawie o podatku akcyzowym i nie ma ram czasowych. Z uwagi na czas potrzebny do kupna auta, Wnioskodawca zakłada, iż zakupu dokonać można najwcześniej na 3 miesiące przed datą powrotu do kraju i nie później, niż 3 miesiące po powrocie do kraju.

Zdarzenie nr 4: Własne stanowisko:

Ad. pyt. 1: Tak, auto będzie zwolnione z podatku akcyzowego z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca jest członkiem służby zagranicznej (patrz: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.) (Dz. U. z dnia 9 listopada2001 r.); art. 2) i ma tu zastosowanie ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.); art. 112, ustęp 3.

Ad. pyt. 2: Określenie "droga powrotna" nie jest sprecyzowane w ustawie o podatku akcyzowym i nie ma ram czasowych. Z uwagi na czas potrzebny do kupna auta, Wnioskodawca zakłada, iż zakupu dokonać można najwcześniej na 3 miesiące przed datą powrotu do kraju i nie później, niż 3 miesiące po powrocie do kraju.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", zwalnia się od akcyzy samochód osobowy przywożony spoza terytorium państw członkowskich oraz państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez osobę fizyczną przybywającą na terytorium kraju na pobyt stały lub powracającą z czasowego pobytu z terytorium tych państw, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1.

samochód osobowy jest przeznaczony do użytku osobistego tej osoby;

2.

samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego jej pobytu poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca pobytu;

3.

osoba ta przedstawi właściwemu naczelnikowi urzędu celnego dowód potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 2;

4.

osoba ta przebywała poza terytorium państwa członkowskiego lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przez okres co najmniej 12 kolejnych miesięcy poprzedzających zmianę miejsca pobytu;

5.

samochód osobowy nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy od dnia jego przywozu na terytorium kraju.

W myśl art. 112 ust. 2 ustawy, warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie stosuje się do członków służby zagranicznej i żołnierzy zawodowych skierowanych lub wyznaczonych do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju, jeżeli przedstawią dokumenty potwierdzające zatrudnienie w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub oddelegowanie do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami kraju - w przypadku gdy nie istnieje możliwość zarejestrowania w kraju samochodów osobowych używanych przez te podmioty w państwach, z których powracają.

Zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, zwolnienie od akcyzy obejmuje również samochody osobowe przywożone z terytorium państwa członkowskiego lub państwa trzeciego, nabywane w drodze powrotnej z terytorium państwa trzeciego.

Przepisy art. 110 ust. 7 i 8 stosuje się odpowiednio (art. 112 ust. 4 ustawy).

Zgodnie z tymi przepisami:

W przypadku przywozu, o którym mowa w ust. 1 i 2, z terytorium państwa członkowskiego, samochód osobowy jest zwolniony od akcyzy, jeżeli został przywieziony przed upływem12 miesięcy od dnia osiedlenia się osoby fizycznej na terytorium kraju (art. 110 ust. 7 ustawy).

Za miejsce stałego pobytu uznaje się miejsce, w którym osoba fizyczna przebywa przez co najmniej 185 dni w roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe. W przypadku osoby niezwiązanej z tym miejscem zawodowo na osobiste powiązania wskazuje istnienie ścisłych więzi pomiędzy tą osobą a miejscem, w którym mieszka. Jednakże za miejsce stałego pobytu osoby związanej zawodowo z miejscem innym niż miejsce powiązań osobistych, i z tego względu przebywającej na zmianę w różnych miejscach na terytoriach dwóch lub więcej państw członkowskich Unii Europejskiej, uznaje się miejsce, z którym jest związana osobiście, pod warunkiem że regularnie tam powraca. Ten ostatni warunek nie musi być spełniony, jeśli osoba mieszka na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu wypełnienia zadania w określonym czasie. Studia wyższe bądź nauka w szkole poza miejscem stałego pobytu nie stanowią zmiany miejsca stałego pobytu (art. 110 ust. 8 ustawy).

Z opisu zdarzenia przyszłego przedstawionego w złożonym wniosku wynika, że od września 2009 r. Wnioskodawca pracuje dla polskiego Ministerstwa Gospodarki w Indonezji na stanowisku: początkowo II-Sekretarz; obecnie I-Sekretarz. W Indonezji Wnioskodawca ma status dyplomaty. Kontrakt Wnioskodawcy kończy się 31 lipca 2014 r. Wnioskodawca nie prowadzi obecnie działalności gospodarczej.

Od ponad 3 lat Wnioskodawca posiada w Indonezji prywatny, zarejestrowany na jego osobę samochód wykorzystywany do celów prywatnych. Samochód ten został zakupiony przez niego w Indonezji. Jest to auto z kierownicą po prawej stronie, w związku z czym nie ma możliwości rejestracji takiego pojazdu w Polsce (jak również z powodu norm czystości spalin, które w Indonezji są o wiele mniej restrykcyjne niż w Polsce). W związku z powyższym, z uwagi na brak możliwości korzystania z tego auta w Polsce, zostanie ono sprzedane w Dżakarcie. Przed końcem kontraktu Wnioskodawcy w Indonezji i powrotem do Polski, chciałby on podczas tzw. drogi powrotnej do RP kupić samochód nowy lub używany na terenie Unii Europejskiej (poza Polską; najprawdopodobniej w jednym z takich krajów jak: Niemcy, Dania, Holandia, Belgia, lub Włochy) lub samochód nowy od osoby prawnej w kraju trzecim (poza UE).

Zakupione auto używane będzie w Polsce do takiego samego celu, w jakim było używane stare auto zakupione w Indonezji, którego Wnioskodawca nie może przewieźć do kraju w ramach mienia przesiedleńczego z uwagi na brak możliwości jego rejestracji i użytkowania w naszym kraju.

Zakupione auto przez 12 miesięcy od dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu nie zostanie oddane jako zabezpieczenie, sprzedane, wynajęte, użyczone, wydzierżawione lubw inny sposób odstąpione odpłatnie lub nieodpłatnie.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości skorzystania ze zwolnienia od podatku akcyzowego w przypadku:

1.

zakupu samochodu nowego (nowy wg definicji Ministerstwa Finansów RP o nowych środkach transportu) na terenie UE od osoby prawnej lub

2.

zakupu samochodu używanego (używany wg definicji Ministerstwa Finansów RP) na terenie UE od osoby prawnej lub

3.

zakupu samochodu używanego (używany wg definicji Ministerstwa Finansów RP) na terenie UE od osoby fizycznej lub

4.

zakupu samochodu nowego (nowy wg definicji Ministerstwa Finansów RP o nowych środkach transportu) w kraju trzecim, tj. poza UE, od osoby prawnej.

Analiza przedstawionej sytuacji na tle ww. przepisów prowadzi do wniosku, że przywieziony na terytorium kraju samochód osobowy w każdej z czterech wymienionych powyżej sytuacji będzie zwolniony od podatku akcyzowego. Należy zauważyć, że Wnioskodawcy, jako członka służby zagranicznej, nie dotyczy warunek, o którym mowa w art. 112 ust. 1 pkt 2 ustawy, tj. że samochód osobowy służył do użytku osobistego tej osoby w miejscu poprzedniego pobytu przez okres 6 miesięcy przed zmianą tego miejsca. W tym przypadku, zgodnie z uregulowaniami art. 112 ust. 3 ustawy, zwolnienie dotyczy również nabywanych w drodze powrotnej samochodów przywożonych z terytorium państwa członkowskiego (a więc sytuacji opisanej w przypadkach 1-3 powyżej), jak również samochodów nabywanych na terytorium państwa trzeciego (sytuacja nr 4).

Spełnione są także pozostałe warunki, o których mowa w art. 112 ust. 1: pkt 4 - Wnioskodawca przebywał poza terytorium państwa członkowskiego, tj. w Indonezji przez okres co najmniej12 kolejnych miesięcy poprzedzających zmianę miejsca pobytu (od września 2009 r. do 31 lipca 2014 r.) oraz w pkt 5 - samochód nie zostanie sprzedany, wynajęty lub w jakikolwiek inny sposób oddany do użytku osobie trzeciej przez okres 12 miesięcy od dnia jego przywozu na terytorium kraju.

Natomiast "drogę powrotną", o której mowa w ww. art. 112 ust. 3 ustawy, zdaniem tut. Organu należy rozpatrywać od chwili powzięcia przez Wnioskodawcę informacji o zakończeniu kontraktu, tj. można przyjąć zaproponowany przez Niego okres 3 miesięcy przed datą powrotu do kraju (kontrakt kończy się 31 lipca 2014 r.) oraz 3 miesiące po tym powrocie (do momentu osiedlenia się Wnioskodawcy na terytorium kraju).

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzeń przyszłych przedstawionych przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

W zakresie podatku od towarów i usług sprawa będzie rozpatrzona w odrębnym postępowaniu.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl