IPPP3-443-754/10-4/JF

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 4 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3-443-754/10-4/JF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 29 lipca 2010 r. (data wpływu 2 sierpnia 2010 r.) uzupełnionym pismem z dnia 20 października 2010 r. (data wpływu 27 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 sierpnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie odliczenia podatku naliczonego.

Przedmiotowy wniosek nie spełniał wymogów formalnych. W związku z powyższym pismem z dnia 14 października 2010 r. znak IPPP3-443-754/10-2/JF tutejszy Organ podatkowy wezwał Wnioskodawcę do uzupełnieniu przedmiotowego wniosku. Wniosek został uzupełniony w terminie ustawowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka B. AG jest osobą prawną z siedzibą w Niemczech oraz niemieckim podatnikiem VAT zarejestrowanym od 2008 r. dla celów podatku VAT w Polsce. W 2006 r. Spółka nabyła od S. z siedzibą w Niemczech narzędzia (tooling) wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej Spółki podlegającej opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej (produkcja i dystrybucja pojazdów samochodowych, silników oraz części wyposażenia pojazdów).

Wnioskodawca otrzymał od Kontrahenta dwie faktury potwierdzające transakcję zakupu narzędzi (miejsce dostawy Polska), na których został wykazany polski podatek VAT (stawka 22%).

Spółka, nie będąc w 2006 r. zarejestrowana dla celów polskiego podatku VAT ujęła wyższe dokumenty we wniosku o bezpośredni zwrot podatku VAT za 2006 rok złożony na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów usług niektórym podmiotom z dnia 23 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 89, poz. 851).

W połowie roku 2008 Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeprowadzeniu czynności sprawdzających uznał, że dokumenty te nie mogą być podstawą żądania zwrotu podatku VAT, ponieważ wystawione zostały przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT w Polsce. W efekcie podjętych przez Urząd działań Spółka wycofała przedmiotowe faktury z wniosku o zwrot VAT.

W 2008 r. w związku z rozpoczęciem wykonywania czynności opodatkowanych na terenie Polski, Spółka została zarejestrowana dla celów podatku VAT w Polsce.

Kontrahent Spółki, po dokonaniu wnikliwej analizy dokonanej transakcji stwierdził, iż z tytułu tej transakcji był podatnikiem VAT w Polsce i miał obowiązek dokonania zgłoszenia rejestracyjnego dla celów podatku VAT w Polsce. Tym samym Kontrahent dokonał rejestracji dla celów podatku VAT w Polsce (z datą wsteczną i dokonał rozliczenia podatku VAT za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania dostawy opodatkowanej podatkiem VAT w Polsce oraz rozliczył należny podatek VAT dokonując wpłaty podatku wraz z należnymi odsetkami za zwłokę. W tym samym roku, Kontrahent traktując wystawione w roku 2006 faktury jako faktury VAT (na wystawionych dokumentach wykazał podatek wg stawki obowiązujące w Polsce - 22%) wystawił do tych faktur faktury korygujące VAT i przekazał je Spółce.

Spółka, po otrzymaniu faktur korygujących w 2009 r., w trybie art. 14b Ustawy Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z póź. zmianami) złożyła wniosek do Ministra Finansów o interpretację prawa podatkowego w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT z przedmiotowych dokumentów (tekst jedn. pierwotnie wystawionych faktur przez niezarejestrowanego podatnika oraz korygujących je faktur korygujących VAT wystawionych po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT przez Kontrahenta). Spółka uzyskała potwierdzenie, że pierwotnie faktury zostały wystawione przez podmiot nieuprawniony i jako takie nie stanowią podstawy do dokonania odliczenia VAT (interpretacja z dnia 23 grudnia 2009 r. nr IPPP2/443-1016/09-4/ASZ, którą Spółka zaskarżyła do WSA).

Mając na względzie stanowisko Ministra, Spółka i Kontrahent zgodnie ustalili, iż w związku z tym, że Kontrahent jako zarejestrowany podatnik VAT jest zobowiązany do prawidłowego potwierdzenia dokonanej sprzedaży fakturami VAT wystawionymi zgodnie z polskimi przepisami VAT, Kontrahent w roku 2010 wystawi faktury VAT dokumentujące dostawę narzędzi dokonaną w 2006 r. spełniające wymogi formalne faktur VAT (zgodnie z przepisami rozporządzenia obowiązującymi na dzień wystawienia faktur tj. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług z dnia 28 listopada 2008 r. - Dz. U. Nr 212 poz. 1337 z późn. zm.). Jak wspomniano wcześniej podatek należny związany z omawianą transakcją został przez Kontrahenta uiszczony po zarejestrowaniu, wraz z odsetkami.

Z uzupełnienia wniosku wynika, że transakcje opisane we wniosku nie zostały w roku 2006 udokumentowane fakturami VAT zgodnymi z obowiązującymi przepisami w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (ustawa o VAT), co zostało potwierdzone przez Ministra Finansów w interpretacji prawa podatkowego wydanej na rzecz Spółki 23 grudnia 2009 r. nr IPPP/443-1016/09-4/ASZ.

W interpretacji Minister Finansów wskazał, że dokumenty wystawione w 2006 r. nie dają prawa do odliczenia podatku naliczonego w nich ujawnionego, gdyż zostały wystawione przez nie zarejestrowanego podatnika VAT. Minister potwierdził, iż faktura VAT jest przede wszystkim dokumentem sformalizowanym, potwierdzającym zaistnienie określonego zdarzenia gospodarczego. (...) W stanie prawnym obowiązującym w 2006 r. prawo do wystawiania faktur VAT oznaczonych wyrazami faktura VAT mieli zarejestrowani podatnicy posiadający numer identyfikacji podatkowej.

Spółka podkreśla, że w roku 2006 miała miejsce krajowa dostawa towarów podlegająca opodatkowaniu VAT w Polsce. Z uwagi na fakt, że oba podmioty biorące udział w transakcji były zagranicznymi podatnikami podatku od wartości dodanej nie zarejestrowanymi dla potrzeb VAT w Polsce, w momencie jej przeprowadzenia nie było możliwe zastosowanie samonaliczenia podatku przez nabywcę towarów według reguł zawartych w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT. Zatem do obliczenia i wykazania kwoty VAT należnego od dokonanej transakcji zobowiązany był Kontrahent.

Kontrahent Spółki błędnie uznał wystawione przez siebie w 2006 r. dokumenty za faktury VAT w rozumieniu polskiej ustawy o VAT. Zatem po dokonaniu rejestracji dla potrzeb VAT, Kontrahent uznając, że dokumenty wystawione w roku 2006 stanowią faktury VAT dokumentujące transakcję pomiędzy dwoma podatnikami, skorygował wystawione w 2006 r. dokumenty w taki sposób aby spełniały one wymogi formalne przewidziane dla faktur VAT.

Korekta dokumentów odnosiła się do korekty adresu wystawcy, ponadto pierwotne dokumenty nie zawierały nazwy ",Faktura VAT" (lecz Rechnung/Facture/Invoice), nie wskazywały numeru NIP sprzedawcy i nabywcy oraz nie określały kwoty VAT w złotych polskich. Tym samym te dane zostały skorygowane.

Spółka zamierzała dokonać odliczenia podatku VAT z faktur korygujących wystawionych przez Kontrahenta, jednakże Minister Finansów w interpretacji prawa podatkowego wydanej na rzecz Spółki 23 grudnia 2009 r. nr IPPP2/443-1016/09-4/ASZ wskazał, że na podstawie powyższych dokumentów prawo do odliczenia podatku naliczonego nie przysługuje. Minister Finansów stwierdził bowiem, iż dokumenty wystawione przez Kontrahenta Spółki w 2006 r. nie były fakturami, a co z tego wynika, nie mogły być do nich wystawione faktury korygujące: "zdaniem tut. Organu nie można dokonywać korekt (dokumentów wystawionych w 2006 r.) na zasadach przewidzianych w § 13 i § 14 rozporządzenia w sprawie faktur."

Z uwagi na fakt, że dotychczas dostawa towarów dokonana przez Kontrahenta nie została udokumentowana fakturą VAT w rozumieniu polskich przepisów podatkowych, konieczne jest udokumentowanie transakcji przez Kontrahenta.

Spółka wskazała, że towary - formy produkcyjne i narzędzia do produkcji - zostały nabyte przez Spółkę od Kontrahenta w roku 2006. Dostawa miała miejsce na terytorium Polski (towary będące przedmiotem dostawy zostały wytworzone w kraju na zlecenie Kontrahenta i nie zostały w jej wyniku wwiezione lub wywiezione z kraju; dokonana dostawa miała zatem charakter dostawy krajowej).

Po nabyciu narzędzi, Spółka przekazała je polskim poddostawcom, którzy za pomocą tych narzędzi produkowali - i produkują - części (szyby samochodowe) na potrzeby Spółki. Spółka wykorzystywała i wykorzystuje nabyte części w swojej działalności opodatkowanej - szyby montowane są w samochodach, które Spółka sprzedaje w różnych krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce - Spółka prowadzi bowiem działalność polegającą na produkcji i dystrybucji pojazdów samochodowych, silników oraz części wyposażenia pojazdów, a także wszelkich wyrobów przemysłu maszynowego, metalowego i drzewnego związanych z tą działalnością. Powyższa działalność Spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od wartości dodanej.

Jak wskazuje Spółka - formy powierzone Kontrahentowi były i są wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia działalności opodatkowanej. Towary te są od momentu ich zakupu do dnia dzisiejszego wykorzystywane przez poddostawcę do produkcji szyb samochodowych na zlecenie Spółki.

Podsumowując przedstawione wyjaśnienia, Spółka podkreśla, iż transakcje dokonane przez Kontrahenta w roku 2006 stanowiły dostawy krajowe podlegające opodatkowaniu VAT w Polsce.

Z uwagi na charakter podmiotów biorących udział w transakcji nie było możliwe zastosowanie metody samonaliczenia podatku przez nabywcę towarów - Spółkę, gdyż zarówno dostawca jak i nabywca byli podmiotami zagranicznymi, nie mającymi w Polsce siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności. Zatem nie było możliwe zastosowanie mechanizmu samonaliczenia VAT wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o VAT (w brzmieniu obowiązującym w roku 2006, kiedy transakcja miała miejsce).

Z uwagi na powyższe Kontrahent był zobowiązany do dokonania rejestracji i udokumentowania tej transakcji fakturami VAT wystawionymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Mając na uwadze, iż do dnia dzisiejszego Kontrahent nie wystawił takich faktur jest zobowiązany do ich wystawienia. Skoro jednak transakcja przeprowadzona w roku 2006 r. była krajową sprzedażą opodatkowaną VAT a Kontrahent obliczył i odprowadził VAT należny z tytułu tej transakcji, a nabyte formy były i są nadal wykorzystywane przez Spółkę do prowadzenia działalności opodatkowanej, uznać należy że przysługuje Jej prawo do odliczenia VAT z faktur, które Kontrahent wystawi w roku 2010 w celu udokumentowania sprzedaży mającej miejsce w roku 2006.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka będzie uprawniona do odliczenia VAT naliczonego z faktur wystawionych przez Kontrahenta w 2010 r....

Zdaniem Wnioskodawcy Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT w zakresie, w jakim nabywane przez podatnika towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących te nabycia.

Z treści cytowanego wyżej przepisu wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje, gdy:

* odliczenia dokonuje podatnik podatku od towarów i usług,

* towary i usługi nabyte przez podatnika są wykorzystywane do wykonywania przez niego czynności opodatkowanych,

* podatnik otrzymał od sprzedawcy prawidłowo wystawione faktury VAT dokumentujące dokonaną transakcję

Na podstawie art. 86 ust. 10 pkt 1 i ust. 11 podatnik uprawniony jest do dokonania obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę VAT dokumentującą dokonane zakupy lub w deklaracji podatkowej składanej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Jak Spółka wskazała w stanie faktycznym nabyte od Kontrahenta narzędzia służyły i służą nadal wykonywanej przez nią działalności opodatkowanej, którą jest produkcja i dystrybucja pojazdów samochodowych, silników oraz części wyposażenia pojazdów.

Ponadto Spółka od 2008 r. jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Spółka otrzyma od Kontrahenta faktury VAT spełniające wszystkie wymagania formalne dotyczące faktur VAT zawarte w § 4, § 5 i § 19 rozporządzenia MF z 28 listopada 2008 r. (Dz. U.08.212.1337 z późn. zm.).

Należy zatem uznać, że Spółka na podstawie wskazanych powyżej przepisów w zakresie VAT jest uprawniona do dokonania odliczenia podatku z faktur VAT, które otrzyma od Kontrahenta. Wszystkie przesłanki wymienione w art. 86 ustawy o VAT są w omawianym stanie faktycznym spełnione. Spółka będzie mogła zrealizować prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z tych dokumentów w rozliczeniu składanym za okres, w jakim dokumenty te otrzyma lub w deklaracji podatkowej składanej za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych.

Ponadto pragniemy wskazać, że w omawianej sprawie nie zachodzi żadna z negatywnych przesłanek uniemożliwiających dokonanie odliczenia VAT, wymienionych w art. 88 ustawy o VAT.

Skoro zatem, jak wykazano powyżej, spełnione są pozytywne przesłanki zawarte w art. 86 ust. 1 ustawy, a jednocześnie nie ma miejsca żadna z okoliczności wskazanych w art. 88 ustawy o VAT, Spółka uprawniona jest do dokonania odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących zakup narzędzi (potwierdza Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji wydanej w imieniu MF 24 lutego 2009 r. nr ITPP1/443-620/09/BK).

W tym miejscu należy również podkreślić, że żaden przepis ustawy o VAT nie wprowadza ograniczeń w zakresie prawa do odliczenia VAT wynikającego z faktur, które zostały wystawione z opóźnieniem. Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Kontrahent powinien był zarejestrować się dla celów VAT w roku 2006, ponieważ dokonał dostawy towarów na terenie Polski działając jako podatnik w rozumieniu ustawy o VAT. Kontrahent na wystawionych w 2006 r. dokumentach naliczył podatek należny - słusznie uznając ze wykonuje czynności opodatkowane VAT. Jednakże z uwagi na fakt, że dokumenty te nie zostały wystawione przez podmiot zarejestrowany dla celów VAT w Polsce, Spółce nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT na ich podstawie (co potwierdził Minister Finansów w interpretacji z 23 grudnia 2009 r. nr IPPP2/443/1016/09-4/ASZ).

Bez wątpienia jednak obecnie po zarejestrowaniu Kontrahenta dla celów VAT i wystawieniu przez niego prawidłowych faktur VAT dokumentujących zdarzenia podlegające opodatkowaniu, Spółka uprawniona będzie do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z tak wystawionych dokumentów na zasadach ogólnych.

Spółka pragnie podkreślić, że Minister Finansów w wydawanych interpretacjach indywidualnych potwierdza uprawnienie do odliczenia VAT z faktur VAT wystawionych z opóźnieniem przez Kontrahentów, którzy w momencie wykonywania czynności dokumentowanych tymi fakturami nie byli zarejestrowanymi podatnikami VAT i dopełnił obowiązku rejestracji z opóźnieniem.

W ocenie Spółki opóźnienie w wystawieniu faktur VAT na jej rzecz nie ma żadnego wpływu na możliwość odliczenia VAT naliczonego wykazanego w takich dokumentach. Pogląd ten jest również prezentowany przez Ministra Finansów. W wydawanych interpretacjach prawa podatkowego Minister Finansów uznaje, że w przypadkach wystawienia faktur VAT po zarejestrowaniu podatnika w celu udokumentowania zdarzeń mających miejsce przed rejestracją. Dokumenty te uprawniały nabywców towarów i/lub usług do dokonania odliczenia podatku w nich wykazanego. Zdaniem Ministra Finansów uprawnienie takie wynika wprost z przepisów ustawy o VAT regulujących kwestie odliczenia podatku (tak m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji wydanej 19 grudnia 2008 r. nr ILPP1/443-919/08-2/HW oraz 2 lipca 2008 r. nr ILPP1/443-364/08-4/AT jak również Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 24 lutego 2009 r. nr ITPP1/443-620/09/BK).

Spółka pragnie w tym miejscu podkreślić, że prawo do odliczenia VAT na podstawie faktur VAT, które zostaną wystawione przez Kontrahenta wynika również z naczelnej dla systemu VAT zasady neutralności opodatkowania.

Neutralność u podatników wykonujących czynności opodatkowane przejawia się przede wszystkim w możliwości obniżenia podatku należnego przy sprzedaży o podatek naliczony przy zakupach oraz możliwością uzyskania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Dla większości podmiotów neutralność podatku realizuje się poprzez prawo do odliczenia od podatku należnego podatku naliczonego w poprzednich fazach obrotu.

Prawo to stanowi jeden z podstawowych elementów konstrukcyjnych odróżniających VAT od innych podatków obrotowych. Wszelkie ograniczenia tego prawa, które ze swej natury niweczą neutralność, mają charakter wyjątkowy i muszą mieć wyraźne oparcie w przepisach Dyrektywy Rady z dnia 28 listopada 2006 r. sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Ograniczeń takich nie można domniemywać ani rekonstruować na podstawie rozszerzającej wykładni przepisów (K. Sachs, R. Namysłowski (red.), "Dyrektywa VAT. Komentarz", Wolters Kluwer 2008 r.).

Zasada neutralności znajduje odzwierciedlenie w regulacjach Dyrektywy 112/2006, a jej doprecyzowanie omówienie jest przedmiotem orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości oraz polskich sądów administracyjnych.

Przystąpienie z dniem 1 maja 2004 r. Polski do Unii Europejskiej oznacza przyjęcie całego dorobku prawnego Wspólnoty w zakresie VAT, Polska jest zatem zobowiązana do tego by przepisy w zakresie podatku od towarów i usług były zgodne z ogólnymi założeniami VAT na jakich opiera się wspólny system tego podatku.

Wykładnia przepisów ustawy o VAT musi być zawsze przeprowadzona w taki sposób aby uwzględnić naczelne zasady systemu VAT, zawarte w unormowaniach wspólnotowych, przede wszystkim Dyrektywie 112/2006 (Małgorzata Militz w: Dagmara Dominik, Małgorzata Militz, Adam Bącal, Piotr Ogiński "Zasady dotyczące podatku od towarów i usług" dodatek do Przeglądu Podatkowego z listopada 2009).

Zatem, zasada neutralności wyrażająca się w zapewnieniu odliczenia VAT podatnikowi nabywającemu towary lub usługi i wykorzystującemu je w prowadzonej przez siebie działalności, nakazuje w omawianej sprawie przyznać Spółce prawo do odliczenia VAT naliczonego wynikającego z faktur VAT, które zostaną wystawione przez Kontrahenta.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl