IPPP3/443-702/09-3/MM - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP3/443-702/09-3/MM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 23 października 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-702/09-3/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2009 r. (data wpływu 20 sierpnia 2009 r.), uzupełnione pismem z dnia 8 października 2009 r. (data wpływu 9 października 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 sierpnia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wniesienia aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przedmiotowy wniosek zawierał braki formalne i merytoryczne - brak wskazania w przedmiotowym wniosku czy transakcja aportu poszczególnych Hipermarketów będzie obejmowała wszystkie składniki majątkowe (materialne i niematerialne) związane z danym obiektem, a w szczególności czy w ramach aportu danego Hipermarketu przejdą wszystkie należności i zobowiązania wygenerowane przez ten Hipermarket oraz brak wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione), z którego wynika umocowanie dla Pana x - Członka Zarządu do udzielania pełnomocnictw w imieniu Spółki. W związku z powyższym tut. Organ podatkowy pismem z dnia 30 września 2009 r. Nr IPPP3/443-702/09-2/MM wezwał Wnioskodawcę w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania do uzupełnienia wniosku w powyższym zakresie. Wniosek został uzupełniony w terminie prawidłowym.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

G jest właścicielem 10 hipermarketów zlokalizowanych w kilku miastach w Polsce. Spółka z o.o. (dalej Spółka) planuje wniesienie 9 hipermarketów (dalej jako: "Hipermarkety") w formie wkładów niepieniężnych do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, przy czym G. zakłada wniesienie każdego Hipermarketu do odrębnej spółki właściwej ze względu na lokalizację.

Spółka nabyła Hipermarkety mające stanowić przedmiot wkładu niepieniężnego do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w 2006 r. od Spółki C. Sprzedaż Hipermarketów na rzecz Spółki została opodatkowana podatkiem od towarów i usług. G. otrzymała od Spółki C faktury VAT - odrębne na każdy Hipermarket, z których odliczyła podatek VAT naliczony. Na moment nabycia związek zakupu Hipermarketów ze sprzedażą opodatkowaną dokonywaną przez Spółkę uzasadniał bowiem pełne odliczenie podatku VAT naliczonego (Hipermarkety zostały wówczas oddane w najem Spółce C, a obecnie najemcą Hipermarketów jest Spółka D, pozostałe powierzchnie np. biurowe, są wynajmowane innym podmiotom).

W związku z tym, że Spółka prowadziła i prowadzi wyłącznie sprzedaż opodatkowaną VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem tych składników majątkowych nie uległo zmianie (Spółka nie rozlicza podatku naliczonego według tzw. struktury sprzedaży zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT).

W oparciu o posiadane składniki majątkowe Hipermarketów (w tym nieruchomości), Spółka prowadzi opodatkowaną VAT działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu nieruchomości na własny rachunek najemcom na cele prowadzonej przez nich działalności handlowo-usługowej. Tak zwane części wspólne centrów handlowych, w których znajdują się Hipermarkety, zarządzane są przez podmiot trzeci na podstawie odrębnej dla każdej lokalizacji umowy o zarządzanie. Zarządca zatrudnia pracowników niezbędnych do ich obsługi (np. utrzymywania ich czystości). Wniesienie aportem danego Hipermarketu będzie obejmowało całość zespołu składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład tego Hipermarketu i związanych z prowadzoną przez Spółkę w ramach Hipermarketu działalnością gospodarczą. W konsekwencji przedmiotowej transakcji przeniesione zostaną:

* prawa własności i współwłasności nieruchomości należących do Spółki (w tym odrębnych lokali użytkowych, budynków, gruntów, na których te budynki się znajdują oraz innych gruntów, w tym gruntów na których znajdują się budowIe, np. gruntów parkingowych),

* wszelkie inne przynależności związane z prowadzeniem przez Spółkę działalności gospodarczej w ramach danego Hipermarketu, (unclear)

* prawa i obowiązki z wszelkich umów zawartych przez Spółkę, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach danego Hipermarketu w zakresie najmu i dzierżawy (tj. prawa i obowiązki z umowy o zarządzanie nieruchomościami zawartej dla danego Hipermarketu z podmiotem trzecim, umów najmu oraz umów dotyczących ustanowienia zabezpieczeń roszczeń wynikających z umów najmu, z polis ubezpieczeniowych, z innych umów),

* należności wynikające z zawartych umów najmu i zobowiązania Spółki wynikające z finansowania nabycia danego Hipermarketu kapitałem obcym (pożyczki),

* środki pieniężne niezbędne do regulowania bieżących zobowiązań związanych z działalnością danego Hipermarketu.

W wyniku przeniesienia własności Hipermarketów, na podstawie art. 678 Kodeksu Cywilnego, nabywająca spółka wstąpi w stosunki najmu w miejsce G. w odniesieniu do umów najmu, których stroną jest Spółka, związanych z nieruchomościami będącymi przedmiotem wkładu niepieniężnego. Na podstawie przedmiotowych umów najmu Spółka wynajmuje te nieruchomości podmiotom trzecim. Nabywająca spółka stanie się wynajmującym w ramach istniejących umów najmu w nabywanym Hipermarkecie. Zgodnie z założeniami G., spółki, do których zostaną wniesione Hipermarkety, będą kontynuować działalność gospodarczą prowadzoną dotychczas przez Spółkę w ramach danych Hipermarketów, tj. opodatkowaną VAT działalność w zakresie wynajmu nieruchomości na własny rachunek najemcom na cele prowadzonej przez nich działalności handlowo-usługowej.

Planowane wniesienie aportem Hipermarketów nie będzie obejmowało składników majątkowych i niemajątkowych Spółki związanych z całokształtem prowadzonej przez Spółkę działalności, które nie należą do zespołu składników wchodzących w skład konkretnych Hipermarketów, tj.:

* ksiąg handlowych Spółki (z uwagi na fakt, że Spółka będzie kontynuować działalność),

* należności i zobowiązań Spółki wynikających z finansowania pozostałej działalności Spółki kapitałem obcym (pożyczki),

* pozostałych hipermarketów (posiadanych przez Spółkę ale nie wnoszonych aportem) oraz - z punktu widzenia danej spółki nabywającej - Hipermarketów wnoszonych aportem do innych spółek nabywających,

* pracowników (z uwagi na organizację przez zarządcę istotnej części działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę w ramach Hipermarketów, nie dojdzie do przejęcia pracowników Spółki przez spółki nabywające).

Spółka planuje, że na moment wniesienia aportów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wnoszone przez nią Hipermarkety będą stanowiły oddziały Spółki i jako takie będą zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Obecnie Hipermarkety nie stanowią ani oddziałów Spółki, ani też jej wyodrębnionych zakładów; nie jest również dla nich sporządzany odrębny bilans. Jednakże, system księgowy używany przez Spółkę umożliwia przyporządkowanie poszczególnym Hipermarketom związanych z nimi przychodów i kosztów (na podstawie prowadzonej ewidencji możliwe jest wyodrębnienie należności i zobowiązań związanych z zespołem składników danego Hipermarketu, w tym w szczególności należności z tytułu najmu).

Zarówno Spółka, jak i spółki, do których planowane jest wniesienie Hipermarketów, będą podmiotami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.

W celu potwierdzenia skutków podatkowych planowanych transakcji wniesienia aportów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka występuje z wnioskiem o wydanie interpretacji prawa podatkowego w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej.

W uzupełnieniu do przedmiotowego wniosku Wnioskodawca wskazał, iż transakcja aportu poszczególnych Hipermarketów będzie obejmowała składniki majątkowe, zarówno materialne i niematerialne, związane z danym obiektem. W szczególności w ramach aportu danego Hipermarketu na nabywcę wkładu niepieniężnego przejdą wszystkie należności i zobowiązania wygenerowane przez ten Hipermarket.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy wniesienie składników poszczególnych Hipermarketów charakteryzujących się stopniem zorganizowania jak przedstawiono w niniejszym wniosku do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością tytułem wkładów niepieniężnych stanowi wniesienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa i jako takie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Spółka stoi na stanowisku, że będące przedmiotem wkładów niepieniężnych zespoły składników materialnych i niematerialnych, wchodzących w skład danych Hipermarketów, stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W konsekwencji, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, planowana transakcja wniesienia Hipermarketów w postaci wkładu niepieniężnego do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

UZASADNIENIE stanowiska Wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się w szczególności do transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się "organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania."

Z powyższej definicji wynika, iż aby zespół składników majątkowych (w tym zobowiązań) mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółka powinna spełniać łącznie następujące warunki:

* stanowić zespół składników majątkowych obejmujących zarówno składniki o charakterze materialnym, jak i niematerialnym, w tym zobowiązania,

* być organizacyjnie i finansowo wyodrębnioną w istniejącym przedsiębiorstwie;

* być przeznaczoną do realizacji określonych zadań gospodarczych (wyodrębnioną funkcjonalnie),

* mogłaby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

Zespół składników wchodzących w skład Hipermarketu

W praktyce organów podatkowych podkreśla się, iż zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP) nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości będzie można prowadzić odrębny zakład. ZCP to pewien zorganizowany zespół składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r., sygn. IPPB5/423-6/08-3/MB, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2009 r., sygn. IPPB1/415-1303/08-7/JB - wprawdzie wydana na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednak ze względu na tożsamość definicji ZCP w tej ustawie w porównaniu z ustawą o VAT, interpretacja ta znajduje w pełni zastosowanie w przedmiotowej sprawie).

Dodatkowo, zgodnie ze stanowiskiem Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (pismo z dnia 14 września 2005 r., sygn. ZD/406-137/CIT/05) warunkiem, by zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań), jest wystąpienie co najmniej po jednym składniku z tych grup składników majątkowych.

W świetle powyższego, podstawowym warunkiem uznania, że podatnik ma do czynienia z ZCP jest istnienie zespołu składników materialnych i niematerialnych. Warunek ten jest w analizowanym przypadku spełniony, gdyż przedmiotem transakcji wniesienia każdego z Hipermarketów w formie wkładu niepieniężnego będą zarówno składniki materialne (np. środki trwałe), jak i składniki niematerialne (np. prawa wynikające z umów najmu). Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, w ramach poszczególnych transakcji wniesienia wkładu w postaci Hipermarketu, przeniesione zostaną aktywa i pasywa pozwalające na realizację zadań w zakresie prowadzonej dotychczas przez Spółkę w ramach Hipermarketu działalności gospodarczej.

Ponadto, przenoszone składniki będą tworzyły określony zespół, a nie tylko sumę poszczególnych składników. Zespół tych składników umożliwi spółce nabywającej dany Hipermarket podjęcie działalności w zakresie prowadzonym dotychczas przez Spółkę. Ponadto, do prawidłowego funkcjonowania Hipermarketu na dotychczasowych zasadach nie jest konieczne posiadanie przez właściciela innych elementów (pozostałych Hipermarketów) przedsiębiorstwa należącego do Spółki.

Należy zatem uznać, iż składniki, będące przedmiotem wkładu niepieniężnego w postaci każdego Hipermarketu, wskazane w części dotyczącej opisu zdarzenia przyszłego, stanowią zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

Wyodrębnienie organizacyjne poszczególnych Hipermarketów

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają katalogu okoliczności, przy spełnieniu których zespół składników materialnych i niematerialnych można uznać za wyodrębniony organizacyjnie. W praktyce organów podatkowych wskazuje się, iż wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itd.

Jak wspomniano w opisie zdarzenia przyszłego, G. planuje zarejestrowanie poszczególnych Hipermarketów jako oddziałów w KRS jeszcze przed transakcjami wniesienia wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W takim przypadku nie powinno być wątpliwości, że dany Hipermarket zarejestrowany jako oddział Spółki będzie wyodrębniony organizacyjnie w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

W tym miejscu należy jednak zauważyć, iż wyodrębnienie organizacyjne nie jest tożsame z wyodrębnieniem formalnoprawnym. Oznacza to, iż by określona część przedsiębiorstwa mogła być wyodrębniona organizacyjnie, nie musi stanowić samodzielnego podmiotu prawnego, jednostki organizacyjnej lub oddziału (tak np. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim w piśmie z dnia 22 sierpnia 2005 r., sygn. DF/415-15/05).

Zdaniem Spółki, niezależnie od faktu zarejestrowania poszczególnych Hipermarketów jako oddziałów Spółki, następujące okoliczności przemawiają za uznaniem, iż każdy z Hipermarketów jest wyodrębniony organizacyjnie:

* każdy Hipermarket zlokalizowany jest fizycznie w innym miejscu,

* można jednoznacznie wyodrębnić grupę składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością prowadzoną w ramach danego Hipermarketu,

* zadania danego Hipermarketu obejmują realizację ściśle określonych przedsięwzięć gospodarczych stanowiących wynajem nieruchomości składających się na Hipermarket, odrębnych od innych nieruchomości należących do Spółki, charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę powoduje, że poszczególne Hipermarkety funkcjonują samodzielnie. Zdaniem Spółki, o wyodrębnieniu organizacyjnym każdego Hipermarketu w ramach przedsiębiorstwa Spółki świadczy również fakt, iż umowy o zarządzanie częściami wspólnymi Hipermarketów oraz o pośrednictwie w zawieraniu umów najmu zostały zawarte pomiędzy Spółką a podmiotem trzecim odrębnie dla każdej z lokalizacji, w której znajdują się Hipermarkety.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę odległość, w jakiej znajdują się poszczególne Hipermarkety oraz brak jakichkolwiek powiązań funkcjonalnych pomiędzy nimi, należy uznać, iż każdy z Hipermarketów spełnia wymóg wyodrębnienia organizacyjnego.

Mając powyższe na uwadze należy uznać, że każdy Hipermarket jest wyodrębniony pod względem organizacyjnym w ramach przedsiębiorstwa Spółki.

Wyodrębnienie finansowe poszczególnych Hipermarketów

Zdaniem Spółki, każdy z Hipermarketów jest również wyodrębniony ze struktur G. pod względem finansowym. W praktyce organów podatkowych wskazuje się, iż wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa (tak np. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu w interpretacji z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. PD-3/423-17/07 oraz Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji z dnia 28 kwietnia 2006 r., sygn. 1472/ROP1/423-38/144/06/MC). W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części, natomiast ZCP nie musi przybrać postaci oddziału samobilansującego. Ważną przesłanką jest, aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku tak, aby można było przejąć funkcje gospodarcze (por. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r.; sygn. IPPB5/423-6/08-3/MB). Zgodnie zatem z poglądami wyrażanymi przez organy podatkowe, warunkiem wystarczającym do uznania, że spełniona jest przesłanka wyodrębnienia finansowego, jest zapewnienie możliwości przyporządkowania do danej części przedsiębiorstwa przychodów i kosztów w ewidencji księgowej (postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim z dnia 22 sierpnia 2005 r., sygn. DF/415-15/05, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2009 r., sygn. IPPB1/415-1303/08-7/JB, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2009 r., sygn. IPPB5/423-96/08-4/MB).

W przypadku każdego z Hipermarketów warunek ten jest spełniony poprzez zastosowanie w G. systemu księgowego umożliwiającego przyporządkowanie do danego Hipermarketu związanych z nim przychodów i kosztów. Tym samym możliwe jest oddzielne ewidencjonowanie zapisów operacji gospodarczych funkcjonalnie związanych z działalnością każdego Hipermarketu. Pozwala to Spółce na uzyskiwanie dla wewnętrznych celów zarządczych rzetelnych informacji finansowych związanych z działalnością danego Hipermarketu, w szczególności na obliczenie jej wyniku finansowego. Na podstawie prowadzonej ewidencji możliwe jest również wyodrębnienie należności i zobowiązań związanych z zespołem składników danego Hipermarketu, w tym przykładowo należności z tytułu najmu.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że każdy z Hipermarketów jest wyodrębniony finansowo w ramach przedsiębiorstwa Spółki.

Zdolność do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne)

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o VAT, zespół składników składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa powinien być na tyle wyodrębniony, aby mógł stanowić niezależnie przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. Jak wskazuje się w praktyce organów podatkowych odnośnie do wyodrębnienia funkcjonalnego, kryterium to sprowadza się do ustalenia tego, czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Nie budzi bowiem wątpliwości kwestia, że aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy.

W tym zakresie Spółka pragnie wskazać, iż każdy z Hipermarketów został wyposażony we wszelkie aktywa i pasywa niezbędne do realizacji powierzonych zadań. Biorąc pod uwagę fakt, że w ramach transakcji wniesienia wkładu niepieniężnego przeniesione zostaną wszystkie nieruchomości każdego z Hipermarketu, umowy o zarządzanie, umowa o pośredniczeniu w zawieraniu umów najmu, umowy najmu oraz prawa do znaków towarowych przynależnych do danego Hipermarketu, należy uznać, że każdy z Hipermarketów posiada możliwość samodzielnej realizacji zadań gospodarczych i mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo.

Za takim podejściem przemawia również fakt, iż z dniem nabycia Hipermarketu spółka nabywająca będzie w stanie kontynuować dotychczasową działalność Spółki prowadzoną w ramach danego Hipermarketu bez konieczności czynienia jakichkolwiek dodatkowych nakładów lub podpisywania umów. Spółka zwraca również uwagę, iż w przeszłości dokonała zbycia posiadanych wcześniej Hipermarketów w kilku lokalizacjach różnym nabywcom i po sprzedaży te Hipermarkety w dalszym ciągu prowadzą samodzielnie swoją działalność.

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że zespół składników majątkowych tworzących każdy z Hipermarketów, będących przedmiotem planowanych wkładów do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, wykazuje na tyle istotną samodzielność, że mógłby stanowić niezależne od G. przedsiębiorstwo.

Spółka uważa, że za słusznością jej stanowiska, iż przedmiotem wkładu do danej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, przemawiają również wyjaśnienia Ministerstwa Finansów wydane w odpowiedzi na interpelację poselską (Odpowiedź Ministra Finansów na zapytanie poselskie nr 1778 z dnia 13 czerwca 2003 r.). Stwierdza się tam, że w sytuacji, gdy osoba prawna prowadzi organizacyjnie i finansowo wyodrębnioną działalność polegającą na wynajmie lokali w budynku będącym jej własnością, można uznać, że budynek ten oceniany wraz ze wszystkimi wierzytelnościami i zobowiązaniami, umowami dotyczącymi zawartych umów najmu, zarządzania, dostawy mediów i innymi umowami związanymi z samym budynkiem oraz z działalnością polegającą na najmie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa podatnika. Zdaniem Spółki, w świetle powyższego stanowiska Ministerstwa Finansów zasadne jest uznanie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego zespołu składników opisanych we wniosku.

Spółka pragnie również powołać otrzymaną przez nią interpretację podatkową, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że na gruncie ustawy o VAT Hipermarket stanowi ZCP w przypadku planowanej sprzedaży Hipermarketu w x (interpretacja z dnia 9 czerwca 2009 r., sygn. IPPP2/443-312/09-2/AS). Dodatkowo po stronie potencjalnego nabywcy Hipermarketów w x oraz x, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie potwierdził, że oba te Hipermarkety stanowią ZCP (interpretacja z dnia 3 czerwca 2009 r., sygn. IPPP1-443-286/09-2/SB). Spółka pragnie wyjaśnić, że obie powyższe interpretacje zostały uzyskane w związku z planową przez Spółkę sprzedażą Hipermarketów w x i x. Niestety ze względu na znaczne pogorszenie sytuacji na rynku nieruchomości, Spółka była zmuszona zweryfikować swoje plany sprzedażowe. W konsekwencji niniejszy wniosek Spółki składany jest w odniesieniu do wniesienia Hipermarketów aportem. Z uwagi na fakt, że rodzaj samej transakcji - czy to sprzedaż czy wniesienie wkładu niepieniężnego - nie zmienia charakteru danego Hipermarketu z punktu widzenia spełniania warunków dla uznania go za ZCP, powyższe interpretacje powinny - zdaniem Spółki - znaleźć potwierdzenie w interpretacji wydanej w odpowiedzi na niniejszy wniosek.

Podsumowując powyższą analizę, Spółka stoi na stanowisku, że opisany zespół składników majątkowych związanych z działalnością prowadzoną w ramach każdego z Hipermarketów stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT i w konsekwencji na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT czynność wniesienia wkładów niepieniężnych w postaci poszczególnych Hipermarketów nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle przedstawionego powyżej stanowiska, Spółka uprzejmie prosi o udzielenie odpowiedzi na pytanie przedstawione w niniejszym wniosku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Jednocześnie organ podatkowy informuje, iż w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych sprawa zostanie rozpatrzona odrębnie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl