Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 kwietnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-70/14-4/MKw

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 24 stycznia 2014 r. (data wpływu 27 stycznia 2014 r.) uzupełnionym w dniu 1 kwietnia 2014 r. (data wpływu 4 kwietnia 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 20 marca 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 25 marca 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz zwrotu tego podatku z tytułu nabycia obciążonych podatkiem VAT towarów oraz usług korzystania z autostrad - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz zwrotu tego podatku z tytułu nabycia obciążonych podatkiem VAT towarów oraz usług korzystania z autostrad.

Wniosek uzupełniony został pismem, nadanym w dniu 1 kwietnia 2014 r. (data wpływu 4 kwietnia 2014 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 20 marca 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

H. (dalej: "Wnioskodawca") - jest to podmiot mający siedzibę w Holandii, zarejestrowany na potrzeby VAT w Holandii, nieposiadający stałego miejsca prowadzenia działalności na potrzeby VAT w Polsce.

Wnioskodawca należy do grupy H. (dalej: "Grupa").

Grupa jest grupą podmiotów powiązanych działających w branży transportowo-logistycznej w Europie. Głównym przedmiotem działalności Grupy jest sprzedaż usług transportowo-logistycznych dla podmiotów niezwiązanych z Grupą - tzn. Podmiotów Trzecich.

Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest sprzedaż usług transportowo-logistycznych do Podmiotów Trzecich. Usługi transportowo-logistyczne obejmują w szczególności następujące czynności:

* transport;

* usługi zabezpieczające;

* przechowywanie/magazynowanie.

Usługi transportowo-logistyczne świadczone przez podmioty należące do Grupy są wykonywane dla klientów, którzy są podmiotami gospodarczymi.

Wnioskodawca świadczy usługi transportu drogowego towarów dla innych podmiotów z Grupy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w UE ale poza Polską, nieposiadającego stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce). Usługi te są fizycznie wykonywane na terytorium różnych państw UE oraz państw trzecich (poza UE). Część usług wykonywana jest również na terytorium Polski.

W celu świadczenia usług transportowych na rzecz innych podmiotów z Grupy Wnioskodawca będzie dokonywał zakupów szeregu towarów i usług. Koszty niektórych z zakupionych towarów i usług (w przypadku towarów zlokalizowanych w Polsce oraz niektórych usług, w szczególności usług związanych z nieruchomościami zlokalizowanymi w Polsce jak na przykład opłaty za korzystanie z autostrad/przejazd autostradami), którymi obciążany będzie Wnioskodawca będą uwzględniać polski VAT.

Ponadto Wnioskodawca ponosi szereg kosztów zakupów wykorzystywanych do świadczenia usług transportowych, którymi jest obciążany bez polskiego VAT.

Do świadczenia usług transportowych Wnioskodawca będzie wykorzystywał własne samochody ciężarowe lub samochody ciężarowe z których Wnioskodawca będzie korzystał na podstawie umowy najmu/leasingu.

Zakupy opisane w niniejszym wniosku o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej, dotyczą zakupu towarów i usług związanych w wykorzystaniem samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.

Zakupy obciążone polskim VAT opisane w niniejszym wniosku nie dotyczą czynności zwolnionych z VAT ani usług hotelowych i gastronomicznych.

Z tytułu zakupów obciążonych polskim VAT Wnioskodawca otrzyma stosowne faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług wykazujące polski podatek VAT naliczony z tytułu tych nabyć.

W uzupełnieniu do wniosku nadanym w dniu 1 kwietnia 2014 r., Wnioskodawca wskazał, że nie jest w chwili obecnej zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce i nie dokonuje w Polsce sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z tytułu której jest zobowiązany do rozliczenia podatku na terytorium kraju.

Ponadto, jak wskazał Wnioskodawca odpowiedź na pytania przedstawione w wezwaniu jest irrelewantna z perspektywy oceny stanowiska Wnioskodawcy a jednocześnie wykracza poza zakres pytania postawionego przez Wnioskodawcę we Wniosku. W szczególności, zdaniem Wnioskodawcy należy mieć na uwadze, że:

* przy poszanowaniu zasady terytorialności podatku VAT definicja podatnika unormowana w art. 15 Ustawy o VAT nie zawęża definicji podatnika do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jedynie w Polsce. Jednocześnie jak wskazano we Wniosku Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą oraz jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w kraju siedziby;

* we Wniosku Wnioskodawca jednoznacznie wskazał, że zakupy dokonywane z polskim VAT będą dokonywane w celu świadczenia usług transportowych na rzecz innych podmiotów z Grupy (podmioty te prowadzą działalność gospodarczą, posiadają siedzibę w UE ale poza Polską). Ponadto na związek zakupów ze świadczeniem usług transportowych Wnioskodawca wskazał jednoznacznie w zadanym we Wniosku pytaniu. W okolicznościach przedstawionych we Wniosku nie może więc budzić wątpliwości, że świadczenie usług transportowych jest to działalność dająca prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT zarówno na gruncie polskiej ustawy o VAT jak i systemu VAT obowiązującego w ramach UE na podstawie dyrektywy 2006/112/WE Dz.U.UE.L 2006.347.1);

* art. 86 Ustawy o VAT konstytuuje prawo do odliczenia podatku naliczonego o ile pozostaje on w związku z czynnościami opodatkowanymi. Nawet, jeśli zostałoby przyjęte założenie, że art. 86 ust. 1 wymaga związku z czynnościami opodatkowanymi polskim podatkiem od towarów i usług to nie budzi wątpliwości, że art. 86 w ust. 8 pkt 1 przyznaje prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeśli pozostaje on w związku z działalnością opodatkowaną prowadzoną poza Polską;

* Zharmonizowany system VAT w ramach UE oparty jest na założeniu, że tak długo jak długo określone zakupy są wykorzystywane do czynności opodatkowanych VAT w jednym z krajów UE tak długo podatnikowi dokonującemu zakupów z VAT w innym kraju członkowskim UE powinno przysługiwać prawo do odliczenia/zwrotu podatku naliczonego w tym kraju. Prawo do odliczenia/zwrotu VAT naliczonego realizowane jest w tej sytuacji albo poprzez mechanizm zwrotów VAT dla podmiotów zarejestrowanych na VAT w kraju dokonania zakupów (w ramach odliczenia/zwrotów dokonywanych na podstawie deklaracji podatkowych) albo poprzez mechanizm zwrotów dla podmiotów zagranicznych niezarejestrowanych na VAT w kraju dokonania zakupów (w ramach odliczenia/zwrotów dokonywanych w procedurze specjalnych wniosków - na podstawie Dyrektywy Rady 2008/9/WE Dz.U.UE. L 2010.275.1).

W tym kontekście, zdaniem Wnioskodawcy odpowiedź na pytania postawione we Wniosku może mieć znaczenie z perspektywy oceny trybu, w jakim powinno być dokonane odliczenie i zwrot podatku naliczonego VAT, którego Wnioskodawca poniósł koszty w Polsce. W szczególności, czy powinien być to tryb zwrotu poprzez deklaracje VAT po zarejestrowaniu dla potrzeb VAT w Polsce (art. 87 Ustawy o VAT) czy też powinien być to tryb zwrotu dla podmiotów zagranicznych niezarejestrowanych dla potrzeb VAT w Polsce (art. 89 ust. 1 pkt 3 Ustawy o VAT). Należy podkreślić jednak, że procedura zwrotu VAT (to znaczy wybór właściwego trybu) nie była przedmiotem zapytania postawionego we Wniosku w związku z tym nie powinna być przedmiotem rozpatrywania w ramach postępowania interpretacyjnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz zwrotu tego podatku z tytułu nabycia obciążonych polskim VAT towarów zlokalizowanych w Polsce oraz usług korzystania z autostrad zlokalizowanych w Polsce (przejazdu autostradami) wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do świadczenia usług transportowych na rzecz innych podmiotów z Grupy.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz zwrotu tego podatku z tytułu nabycia obciążonych polskim VAT towarów zlokalizowanych w Polsce oraz usług korzystania z autostrad zlokalizowanych w Polsce (przejazdu autostradami) wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do świadczenia usług transportowych na rzecz innych podmiotów z Grupy.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz ort. 124.

Wskazany przepis pozwala na zachowanie podstawowej i jednej z najistotniejszych cech podatku VAT, jaką jest neutralność dla podatnika.

Dla uzyskania prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz do zwrotu tego podatku konieczne jest wykazanie związku pomiędzy zakupionymi towarami lub usługami, a wykonywaniem czynności opodatkowanych.

Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie precyzują, jaki związek musi istnieć pomiędzy zakupami a sprzedażą, żeby podatnik mógł skorzystać z prawa do odliczenia (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy nr ITPP1/443-816/12/DM, z dnia 3 października 2012 r. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni lub pośredni związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi nr IPTPP1/443-155/12-4/RG z dnia 8 maja 2012 r.). O pośrednim związku dokonanych zakupów z działalnością podatnika można mówić wówczas, gdy zakup towarów i usług nie przyczynia się bezpośrednio do uzyskania przychodu przez podatnika, np. poprzez ich odsprzedaż, lecz poprzez wpływ na ogólne funkcjonowanie przedsiębiorstwa jako całości, przyczynia się do generowania przez dany podmiot obrotów (interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie nr IPPP2/443-701/12-2/KOM, z dnia 3 października 2012 r.

Możliwość odliczenia podatku naliczonego z zakupów będących w pośrednim związku z prowadzoną działalnością pozwoli na zachowanie podstawowej i najistotniejszej cechy podatku VAT, jaką jest jego neutralność dla podatnika. Wobec tego przyjąć należy, że każdy związek - zarówno bezpośredni, jak i pośredni - ze sprzedażą opodatkowaną, wykonywaną obecnie, uprzednio lub w przyszłości, powinien być uwzględniony przy ocenie istnienia uprawnienia podatnika do obniżenia podatku należnego o naliczony przy nabyciu towarów i usług, tylko wówczas bowiem będzie możliwa jego realizacja wyrok NSA I FSK 967/06, z dnia 25 czerwca 2007 r.).

W ocenie Wnioskodawcy transakcje opisane w niniejszym wniosku wskazują na związek podatku naliczonego z działalnością Wnioskodawcy podlegającą opodatkowaniu VAT. W konsekwencji Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz zwrotu tego podatku z tytułu nabycia obciążonych polskim VAT towarów zlokalizowanych w Polsce oraz usług korzystania z autostrad zlokalizowanych w Polsce (przejazdu autostradami) wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do świadczenia usług transportowych na rzecz innych podmiotów z Grupy.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

W myśl art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem o towarów i usług, podlegają:

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów.

Przez terytorium kraju, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy, rozumie się terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 2a.

Należy zwrócić uwagę, że podatek od towarów i usług ma charakter terytorialny, gdyż opodatkowaniu tym podatkiem podlegają wyłącznie czynności, których miejscem świadczenia jest terytorium kraju tj. Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest podmiotem mającym siedzibę w Holandii, zarejestrowanym na potrzeby VAT w Holandii, nieposiadający stałego miejsca prowadzenia działalności na potrzeby VAT w Polsce. Wnioskodawca należy do grupy H. Grupa jest grupą podmiotów powiązanych działających w branży transportowo-logistycznej w Europie. Głównym przedmiotem działalności Grupy jest sprzedaż usług transportowo-logistycznych dla podmiotów niezwiązanych z Grupą - tzn. Podmiotów Trzecich. Podstawowym przedmiotem działalności Grupy jest sprzedaż usług transportowo-logistycznych do Podmiotów Trzecich. Usługi transportowo-logistyczne obejmują w szczególności następujące czynności: transport; usługi zabezpieczające oraz przechowywanie/magazynowanie. Usługi transportowo-logistyczne świadczone przez podmioty należące do Grupy są wykonywane dla klientów, którzy są podmiotami gospodarczymi. Wnioskodawca świadczy usługi transportu drogowego towarów dla innych podmiotów z Grupy (podmioty prowadzące działalność gospodarczą z siedzibą w UE ale poza Polską, nieposiadającego stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce). Usługi te są fizycznie wykonywane na terytorium różnych państw UE oraz państw trzecich (poza UE). Część usług wykonywana jest również na terytorium Polski. W celu świadczenia usług transportowych na rzecz innych podmiotów z Grupy Wnioskodawca będzie dokonywał zakupów szeregu towarów i usług. Koszty niektórych z zakupionych towarów i usług (w przypadku towarów zlokalizowanych w Polsce oraz niektórych usług, w szczególności usług związanych z nieruchomościami zlokalizowanymi w Polsce jak na przykład opłaty za korzystanie z autostrad/przejazd autostradami), którymi obciążany będzie Wnioskodawca będą uwzględniać polski VAT. Ponadto, Wnioskodawca ponosi szereg kosztów zakupów wykorzystywanych do świadczenia usług transportowych, którymi jest obciążany bez polskiego VAT. Do świadczenia usług transportowych Wnioskodawca będzie wykorzystywał własne samochody ciężarowe lub samochody ciężarowe z których Wnioskodawca będzie korzystał na podstawie umowy najmu/leasingu. Zakupy opisane w niniejszym wniosku o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej, dotyczą zakupu towarów i usług związanych w wykorzystaniem samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony. Zakupy obciążone polskim VAT opisane w niniejszym wniosku nie dotyczą czynności zwolnionych z VAT ani usług hotelowych i gastronomicznych. Z tytułu zakupów obciążonych polskim VAT Wnioskodawca otrzyma stosowne faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług wykazujące polski podatek VAT naliczony z tytułu tych nabyć.

Na tle tak przedstawionego zdarzenia przyszłego Wnioskodawca powziął wątpliwości czy przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego oraz zwrotu tego podatku z tytułu nabycia obciążonych polskim VAT towarów zlokalizowanych w Polsce oraz usług korzystania z autostrad zlokalizowanych w Polsce (przejazdu autostradami) wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do świadczenia usług transportowych na rzecz innych podmiotów z Grupy.

Stosowanie do art. 96 ust. 1 ustawy, podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

Zgodnie z art. 96 ust. 4 ustawy, Naczelnik urzędu skarbowego rejestruje podatnika i potwierdza jego zarejestrowanie jako "podatnika VAT czynnego" lub w przypadku podatników, o których mowa w ust. 3 - jako "podatnika VAT zwolnionego".

Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Na mocy z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Z kolei, treść art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy wskazuje, że podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

W myśl art. 87 ust. 1 ustawy, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Zgodnie z art. 87 ust. 5 ustawy, na umotywowany wniosek, podatnikom dokonującym dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium kraju i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej, przysługuje zwrot kwoty podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 8 pkt 1, w terminie określonym w ust. 2 zdanie pierwsze. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Z powyższego wynika, że prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona powyżej zasada daje podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego jedynie w takim zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ustawodawca wyłączył zatem, możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do wykonywania czynności niepodlegających opodatkowaniu.

Zatem, jak wynika z powołanych przepisów niezarejestrowany podatnik VAT nie może realizować prawa do odliczenia podatku naliczonego.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca jest to podmiot mający siedzibę w Holandii, zarejestrowany na potrzeby VAT w Holandii, nieposiadający stałego miejsca prowadzenia działalności na potrzeby VAT w Polsce. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce i nie dokonuje w Polsce sprzedaży opodatkowanej z tytułu której jest zobowiązany do rozliczenia na terytorium kraju.

Oznacza to, że przepisy art. 86 ust. 1 i ust. 8 ustawy oraz art. 87 ust. 1 i 5 ustawy nie znajda zastosowania w niniejszej sprawie.

Tym samym, stanowisko Wnioskodawcy, że przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia obciążonych polskim VAT towarów zlokalizowanych w Polsce oraz usług korzystania z autostrad zlokalizowanych w Polsce (przejazdu autostradami) wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do świadczenia usług transportowych na rzecz innych podmiotów z Grupy, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, należało uznać za nieprawidłowe.

Jednakże, podatek od towarów i usług jest z założenia dla podatników podatkiem neutralnym. Zasada ta dotyczy nie tylko podatników krajowych, ale również podatników zagranicznych, tj. podatników nieposiadających siedziby, miejsca zamieszkania, stałego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zwykłego pobytu na terytorium danego państwa. Z tego względu konieczne jest istnienie przepisów pozwalających tym podatnikom na odzyskiwanie zapłaconego w danym państwie podatku od wartości dodanej.

Prawodawca wspólnotowy, a za nim ustawodawca krajowy, wprowadził specjalne regulacje, które mają umożliwić podatnikom z innych państw członkowskich, a także z krajów trzecich (na zasadzie wzajemności), odzyskanie podatku zapłaconego w danym państwie członkowskim, w zasadzie w takim samym zakresie, w jakim podatek ten mogą odzyskiwać podatnicy z tego państwa.

I tak, w myśl art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy w odniesieniu do podmiotów nieposiadających siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonywano transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu na terytorium kraju, niedokonujących sprzedaży na terytorium kraju, mogą być zastosowane zwroty podatku na warunkach określonych w ust. 1a-1g oraz w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 2, 3 i 5.

Zgodnie z art. 89 ust. 1a ustawy podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 3, mogą ubiegać się o zwrot podatku w odniesieniu do nabytych przez nie na terytorium kraju towarów i usług lub w odniesieniu do towarów, które były przedmiotem importu na terytorium kraju, jeżeli te towary i usługi były przez te podmioty wykorzystywane do wykonywania czynności dających prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium państwa, w którym rozliczają one podatek od wartości dodanej lub podatek o podobnym charakterze, innym niż terytorium kraju.

Realizując delegację ustawową zawartą w art. 89 ust. 5 ustawy, Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz. U. z 2011 r. Nr 136, poz. 797), określił m.in. warunki, terminy i tryb zwrotu podatku podmiotom, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z § 2 pkt 1 ww. rozporządzenia, ilekroć jest mowa o zwrocie podatku - rozumie się przez to zwrot podatku od towarów i usług naliczanego przy nabyciu towarów lub usług lub imporcie towarów przez podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przez podmiot uprawniony z państwa trzeciego.

Z kolei, w § 3 ust. 1 rozporządzenia stwierdza się, że zwrot podatku przysługuje podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub podmiotowi uprawnionemu z państwa trzeciego, w przypadku gdy podmiot ten:

1.

jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od wartości dodanej, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy, w państwie członkowskim siedziby lub podatnikiem podatku od wartości dodanej albo podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby,

2.

nie wykonuje na terytorium kraju, w okresie, za który występuje o zwrot podatku, sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy, z wyjątkiem (...).

Z powołanych przepisów wynika, że przez zwrot podatku rozumie się zwrot podatku od towarów i usług, naliczonego przy nabyciu towarów lub usług lub imporcie towarów przez podmiot uprawniony z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przez podmiot uprawniony z państwa trzeciego.

Zwrot podatku obejmuje kwoty podatku określone w fakturach, a w przypadku importu towarów - w dokumentach celnych, dokonanych w okresie, za który podmiot uprawniony występuje o zwrot podatku.

Na podstawie § 6 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwrot podatku podmiotowi uprawnionemu z państwa członkowskiego Unii Europejskiej następuje na wniosek tego podmiotu przekazany przez administrację podatkową państwa członkowskiego siedziby za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się w języku polskim, za pośrednictwem administracji podatkowej państwa członkowskiego siedziby, nie później niż do dnia 30 września roku następującego po roku podatkowym, którego wniosek dotyczy (ust. 3 § 6). Informacje, jakie powinien zawierać wniosek o zwrot podatku od towarów i usług składany za pomocą środków komunikacji elektronicznej, oraz sposób opisu niektórych informacji określa załącznik nr 1 do rozporządzenia. (ust. 4 § 6).

Jak wynika z opisu sprawy Wnioskodawca nie jest w chwili obecnej zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług w Polsce i nie dokonuje w Polsce sprzedaży opodatkowanej podatkiem VAT z tytułu której jest zobowiązany do rozliczenia podatku na terytorium kraju. Ponadto, z tytułu zakupów obciążonych polskim VAT Wnioskodawca otrzyma stosowne faktury VAT dokumentujące nabycie towarów i usług wykazujące polski podatek VAT naliczony z tytułu tych nabyć. Zatem, Wnioskodawca spełnia przesłanki warunkujące zwrot podatku na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy, przy zachowaniu warunków określonych w ww. rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom.

W konsekwencji, Wnioskodawcy, przysługuje prawo do zwrotu podatku z tytułu nabycia obciążonych polskim VAT towarów zlokalizowanych w Polsce oraz usług korzystania z autostrad zlokalizowanych w Polsce (przejazdu autostradami) wykorzystywanych przez Wnioskodawcę do świadczenia usług transportowych na rzecz innych podmiotów z Grupy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl