Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 sierpnia 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-650/11-4/KT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2011 r. (data wpływu 4 maja 2011 r.), uzupełnionym pismem z dnia 3 czerwca 2011 r. (data wpływu 8 czerwca 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług w celu realizacji umowy z kontrahentem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 maja 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług w celu realizacji umowy z kontrahentem. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 czerwca 2011 r. (data wpływu 8 czerwca 2011 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP3/443-650/11-2/KT z dnia 30 maja 2011 r.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest polską spółką prawa handlowego zarejestrowaną jako podatnik podatku od towarów i usług. Spółka ma podpisaną umowę o współpracy z zagranicznym kontrahentem mającym stałą siedzibę i będącym podatnikiem w Szwajcarii. Kontrahent jest spółką specjalizującą się w organizacji wyjazdów w charakterze Au Pair. Program Au Pair jest programem organizowanym przez rząd USA, umożliwiającym młodym ludziom legalny pobyt i naukę w USA. Uczestnik programu opiekuje się dzieckiem (dziećmi) rodziny goszczącej w zamian za 195,75 USD kieszonkowego tygodniowo oraz możliwość nauki w amerykańskiej szkole.

W ramach podpisanej umowy Spółka jest odpowiedzialna za promocję i reklamę programu Au Pair, kontakty z klientami, dostarczanie niezbędnych dokumentów dla klientów oraz zbieranie tych dokumentów. Spółka nie ma upoważnienia do zawierania umów w imieniu i na rzecz kontrahenta.

Zgodnie z zawartą umową kontrahent zwróci Spółce wszystkie koszty związane z wykonywanymi przez nią usługami, włączając w to koszty administracyjne i związane z pracownikami. Kontrahent zobowiązany jest również do zwrotu kosztów marketingowych i innych związanych z wykonywaniem umowy. Spółka otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5% marży od poniesionych kosztów związanych z wykonywanymi usługami z wyłączeniem kosztów marketingowych. Koszty marketingowe są refakturowane na kontrahenta bez marży. Za wykonane usługi spółka wystawia fakturę:

1.

wydatki związane z wykonywanymi usługami dla kontrahenta powiększone o 5% marżę od sumy tych wydatków

2.

refakturowane pozostałe wydatki bez marży.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług zakupionych w celu realizacji umowy z kontrahentem. Pytanie nie dotyczy odliczenia podatku naliczonego od usług noclegowych i gastronomicznych, które nie uprawniają do odliczenia.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Mamy tutaj do rozpatrzenia dwa przypadki:

1.

opodatkowanie wynagrodzenia prowizyjnego (5% marży) otrzymywanego przez Spółkę,

2.

opodatkowanie refakturowanych na zagranicznego kontrahenta wydatków.

Ad. 1) Czynności podejmowane przez Spółkę w celu realizacji umowy z kontrahentem polegają na świadczeniu usług agencyjnych. Istotą usług świadczonych przez Spółkę jest pośrednictwo w zawieraniu umów pomiędzy zagranicznym kontrahentem a uczestnikami programu Au Pair. Spółka nie jest organizatorem wyjazdów, co wynika z faktu, iż usługi zamawiane przez Spółkę nie służą bezpośredniej korzyści uczestnika programu Au Pair. Umową Spółka związana jest z zagranicznym kontrahentem, a nie z uczestnikiem programu. Spółka pośredniczy jedynie w zawieraniu umów pomiędzy klientami a zagranicznym kontrahentem. Zatem wynagrodzenie otrzymywane przez Spółkę w formie marży podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (podatkiem VAT).

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę, czyli w tym przypadku miejsce, gdzie zagraniczny kontrahent posiada siedzibę, a więc Szwajcaria.

Zgodnie z art. 86 ust. 8 punkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Spółka posiada umowę z zagranicznym kontrahentem, na podstawie której możliwe jest wykazanie związku podatku odliczonego od usług zakupionych w Polsce z czynnościami opodatkowanymi w Szwajcarii.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka posiada prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi i towary nabywane w związku z wykonywaniem umowy zawartej z zagranicznym kontrahentem. Bez znaczenia pozostaje fakt, że miejscem opodatkowania wykonywanych usług jest Szwajcaria.

Ad. 2) Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o podatku od towarów i usług, jeśli podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi. W tym przypadku mamy do czynienia z refakturowaniem zamówionych przez Spółkę towarów i usług. Spółka nie korzysta z zamówionych usług lub korzysta z nich jedynie częściowo, a do faktury wystawianej przez Spółkę nie jest doliczana marża i usługi odsprzedawane są w cenie zakupu. W umowie z zagranicznym kontrahentem wyszczególnione zostały rodzaje kosztów, które zostaną Spółce zwrócone przez kontrahenta na podstawie refaktur.

Biorąc pod uwagę powyższe, usługi refakturowane na zagranicznego kontrahenta należy traktować jako wykonane przez Spółkę osobiście i należy je opodatkować podatkiem VAT (jest to równoznaczne z wykonywaniem sprzedaży przez Spółkę).

Zgodnie z art. 86 ust. 8 punkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółka posiada prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących usługi i towary nabywane w związku z wykonywaniem umowy zawartej z zagranicznym kontrahentem. Bez znaczenia pozostaje fakt, że miejscem opodatkowania wykonywanych usług jest Szwajcaria.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z ogólną regułą wyrażoną w art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Jednocześnie, w myśl przepisu art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy, podatnik ma również prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2, jeżeli importowane lub nabyte towary i usługi dotyczą dostawy towarów lub świadczenia usług przez podatnika poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju, a podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Powyższe przepisy wskazują, iż podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, przy czym aby odliczyć kwoty związane z czynnościami, których miejsce świadczenia znajduje się poza granicami kraju, konieczne jest, aby kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju. Aby zatem podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych nabyć, nabycia te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter bezpośredni.

Warunkiem do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług związanych z usługami świadczonymi poza terytorium kraju, jest to, aby - hipotetycznie - w przypadku wykonywania tych samych usług w kraju, podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Co do zasady zatem, usługi świadczone poza terytorium kraju powinny mieć charakter sprzedaży opodatkowanej.

Przepisy wymagają ponadto, aby podatnik miał dokumenty, z których wynikać będzie związek odliczonego podatku z czynnościami wykonywanymi poza terytorium kraju. Powinny to być przede wszystkim dokumenty potwierdzające dokonanie określonych czynności poza terytorium kraju, które będą jednocześnie opisywać te czynności.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, polska spółka zarejestrowana jako podatnik podatku od towarów i usług, na podstawie umowy zawartej z zagranicznym kontrahentem, mającym siedzibę i będącym podatnikiem w Szwajcarii, świadczy na jego rzecz usługi agencyjne, których istotą jest pośrednictwo w zawieraniu umów pomiędzy tym kontrahentem a jego klientami. Kontrahent jest spółką specjalizującą się w organizacji wyjazdów w charakterze Au Pair. W ramach umowy Spółka jest odpowiedzialna za promocję i reklamę programu Au Pair, kontakty z klientami, przekazywanie niezbędnych dokumentów. Spółka nie ma upoważnienia do zawierania umów w imieniu i na rzecz kontrahenta.

Zgodnie z umową kontrahent zwraca Spółce wszystkie koszty związane z wykonywanymi przez nią usługami, włączając w to koszty administracyjne i związane z pracownikami. Kontrahent zobowiązany jest również do zwrotu kosztów marketingowych i innych związanych z wykonywaniem umowy. Spółka otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5% marży od poniesionych kosztów związanych z wykonywanymi usługami z wyłączeniem kosztów marketingowych. Koszty marketingowe są refakturowane na kontrahenta bez marży. Za wykonane usługi spółka wystawia fakturę:

1.

wydatki związane z wykonywanymi usługami dla kontrahenta powiększone o 5% marżę od sumy tych wydatków

2.

refakturowane pozostałe wydatki bez marży.

Z wniosku wynika zatem, że w celu zrealizowania umowy ze szwajcarskim kontrahentem Spółka nabywa towary i usługi na terenie kraju, przy czym część tych wydatków jest przez Spółkę refakturowana na kontrahenta. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi możliwość odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących przedmiotowe zakupy. Spółka zaznacza, że pytanie nie dotyczy nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Natomiast stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy. Jednocześnie, w myśl art. 8 ust. 2a ustawy, w przypadku, gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi.

W przypadku świadczenia usług istotnym, dla prawidłowego rozliczenia podatku od towarów i usług, jest określenie miejsca świadczenia danej usługi. Od poprawności określenia miejsca świadczenia zależy, czy dane świadczenie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, czy też nie.

Miejsce świadczenia przy świadczeniu usług regulują przepisy art. 28a do 28o ustawy o VAT. Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy (w brzmieniu obowiązującym do dnia 30 czerwca 2011 r.), miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania, z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz art. 28e, art. 28f ust. 1, art. 28g ust. 1, art. 28i, 28j i 28n.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca świadczy usługi (reklama, promocja, marketing) na rzecz firmy posiadającej swoją siedzibę w Szwajcarii. A zatem miejscem opodatkowania przedmiotowych usług będzie terytorium Szwajcarii, tj. miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę.

Odnosząc zatem powołane przepisy prawa do przedstawionego we wniosku stanu faktycznego oraz pytania Podatnika, należy stwierdzić, że Wnioskodawcy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących nabycie towarów i usług związanych ze świadczeniem przez Spółkę opisanych wyżej usług na rzecz zleceniodawcy szwajcarskiego - zgodnie z art. 86 ust. 8 pkt 1 ustawy o VAT - w zakresie, w jakim przedmiotowe zakupy dotyczą świadczenia usług opodatkowanych poza terytorium kraju, jeżeli kwoty te mogłyby być odliczone, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju. Warunkiem umożliwiającym Spółce skorzystanie z powyższego prawa jest związek dokonanych zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT, tj. w tym przypadku świadczeniem usług na rzecz kontrahenta, które, co do zasady podlegają opodatkowaniu, a Spółka posiada dokumenty (np. umowę zawartą z kontrahentem), z których wynika związek odliczonego podatku z tymi czynnościami.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, z uwzględnieniem terminu złożenia wniosku, tj. stanu prawnego obowiązującego na dzień 4 maja 2011 r.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl