Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 października 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-645/14-4/KB

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2014 r. (data wpływu 7 lipca 2014 r.), uzupełnionym w dniu 19 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 9 września 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 12 września 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia stawki akcyzy dla cydru, do którego podczas doprawiania dodane zostaną dozwolone substancje dodatkowe np. karmel, kwas spożywczy, aromaty, słodziki, barwniki - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 lipca 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie określenia stawki akcyzy dla cydru, do którego podczas doprawiania dodane zostaną dozwolone substancje dodatkowe np. karmel, kwas spożywczy, aromaty, słodziki, barwniki.

Wniosek uzupełniony został w dniu 19 września 2014 r. (data wpływu 22 września 2014 r.) na wezwanie tut. Organu z dnia 9 września 2014 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

"K." Spółka jawna (dalej "K." Sp.j.) w prowadzonym składzie podatkowym zamierza rozpocząć produkcję cydru, którego proces produkcyjny, zgodny ze znajdującymi zastosowanie przepisami prawa zawartymi m.in. w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, będzie składał się z następujących etapów:

1. Ocena i przyjęcie moszczu i/lub soku i/lub koncentratu jabłkowego polegać będzie na jego przyjęciu ilościowym w beczkach (kontenerach) lub w zbiornikach na terenie zakładu produkcyjnego oraz na wykonaniu badań organoleptycznych i laboratoryjnych. Organoleptycznie określać się będzie klarowność, barwę, smak i zapach. Laboratoryjnie badać się będzie zgodność parametrów z atestem jakościowym danego moszczu lub soku lub koncentratu jabłkowego (zawartość cukru, kwasowość, obecność alkoholu).

2. Obliczanie wsadu do nastawu. Moszcz jabłkowy (i/lub sok jabłkowy, i/lub koncentrat jabłkowy) w ilości nie mniejszej niż 60% objętościowych w przeliczeniu na moszcz jabłkowy. Syrop glukozowy (syrop cukrowy) w ilości niezbędnej do otrzymania wymaganej zawartości alkoholu tj. 4,5% do 5% objętościowych i ok. 3,0 g/100 ml ekstraktu ogólnego. Pozostałe surowce potrzebne do przeprowadzenia fermentacji tj. drożdże winiarskie, fosforan amonowy, pożywki witaminowe, kwas cytrynowy w ilościach dopuszczonych do wyrobu cydru zgodnie z aktualnym stanem prawnym w zakresie produkcji cydru.

3. Nastaw na cydr i fermentacja. Nastaw na cydr polegać będzie na zmieszaniu wszystkich wyjściowych składników tj. moszczu jabłkowego (rozcieńczonego soku lub koncentratu), rozcieńczonego syropu glukozowego (cukrowego), pożywek dla drożdży (fosforan amonowy 0,2-0,4 g na litr nastawu, pożywki witaminowe 0-0,25 g/I nastawu, preparaty ze ścian komórkowych drożdży 0,05- 0,4 g/I nastawu), kwasu cytrynowego regulującego kwasowość wyjściową (0,5-3g/I nastawu) oraz wody. Ww. składniki będą wymieszane w mieszalniku mechanicznym 19 lub w zbiorniku z mieszadłem 12A lub 14A. Po zadaniu matki drożdżowej i napowietrzeniu podczas wlewania przez górny otwór, nastaw przelany będzie do tanków fermentacyjnych. Do przygotowania matki drożdżowej użyte zostaną drożdże winne suche w ilości 0,03-0,2 g/I nastawu. Przed dodaniem drożdże poddane będą dehydratacji. W trakcie fermentacji jej temperatura będzie kontrolowana i regulowana oraz mierzony będzie spadek ekstraktu oraz przyrost alkoholu. Określana będzie też zmiana kwasowości. Na tym etapie dodawane byłyby enzymy ułatwiające głębokie odfermentowanie i rozkład pektyn. Czas fermentacji jest zależny od rodzaju użytych drożdży i warunków fermentacji. Fermentacja klasyczna trwa zwykle 3-6 tygodni.

4. Obciąg, leżakowanie, kupażowanie, doprawianie. Po zakończeniu fermentacji, potwierdzonym wykonaniem oznaczeń alkoholu i ekstraktu ogólnego, cydr będzie obciągnięty znad osadu do tanków w leżakowni. W okresie leżakowania wykształcają się cechy jakościowe cydru tj. smak, zapach oraz zachodzą procesy naturalnego klarowania i stabilizacji. Gdy napój nie sklaruje się samoczynnie na drodze sedymentacji, wtedy w celu otrzymania stabilnego fizykochemicznie cydru i przyspieszenia jego klarowania dodane zostaną dozwolone substancje stabilizujące np. zol kwasu krzemowego, bentonit, żelatyna oraz dozwolone substancje konserwujące np. pirosiarczyn sodu, sorbinian potasu. Po stwierdzeniu stabilności białkowej cydr będzie obciągnięty znad osadu i przekazany do zbiorników leżakowych. Proces leżakowania trwa od kilku do kilkudziesięciu dni w zależności od potrzeb. Dla poprawy jakości cydrów i utrzymania ich w pewnym typie stosować będzie się kupażowanie tj. napoje zbyt kwaśne mieszane będą z mniej kwaśnymi, mniej aromatyczne z bardziej aromatycznymi, słabiej zabarwione z bardziej zabarwionymi. Doprawianie cydru będzie miało na celu poprawienie/uzyskanie określonych cech organoleptycznych tj. barwa, smak, zapach. W tym celu do cydru dodane zostaną dozwolone substancje dodatkowe np. karmel, kwas spożywczy, aromaty, słodziki, barwniki. Substancje dodatkowe będą wykorzystywane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1129/2011 (Dz. U. L 295 z 12 listopada 2011, s. 1).

5. Proces filtrowania ma na celu uzyskanie w miarę klarownego produktu. Filtracja wstępna odbywać się będzie przy użyciu filtra świecowego na ziemię okrzemkową (2-3 krotna w zależności od potrzeb), natomiast filtracja końcowa przy użyciu prasy filtracyjnej z wymiennymi płytami celulozowymi.

6. Rozlew cydru do opakowań jednostkowych i magazynowanie. Gotowy wyrób rozlany będzie do opakowań jednostkowych w rozlewie "na gorąco" i oznakowany (etykieta) w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, jednocześnie nałożone zostaną znaki akcyzy na opakowania jednostkowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Ponadto w uzupełnieniu do wniosku Spółka wskazała, że w prowadzonym składzie podatkowym zamierza rozpocząć produkcję cydru o kodach CN 2206 0031, 2206 0051, 2206 0081 zgodnie z Rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz. Urz.WE L 256 z 7 września 1987 r., str. 1, z późn. zm..; Dz. Urz.UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, str. 382, z późn. zm.).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy do cydru o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0% objętości, uzyskanego w wyniku zastosowania procesu technologicznego przedstawionego w niniejszym wniosku zastosowanie znajdzie, określona w art. 96 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, stawka podatku akcyzowego w wysokości 97,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W ocenie Wnioskodawcy do cydru o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0% objętości uzyskiwanego w wyniku zastosowania procesu technologicznego przedstawionego w niniejszym wniosku zastosowanie znajdzie, określona w art. 96 ust. 4 pkt 1 ustawy o podatku akcyzowym, stawka podatku akcyzowego w wysokości 97,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu. Wnioskodawca zamierza w prowadzonym składzie podatkowym stosować proces technologiczny zgodny z wymogami dla cydru przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina. W efekcie wyrób uzyskiwany przez Wnioskodawcę będzie cydrem, a zawartość alkoholu w cydrze przesądzi o znajdującej zastosowanie stawce podatku akcyzowego, tj. 97,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 752), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe to wyroby energetyczne, energia elektryczna, napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Pod pozycją 16 załącznika nr 1 do ustawy zostały wymienione pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone o kodzie CN 2206 00.

Jednocześnie w myśl art. 92 ustawy, do napojów alkoholowych w rozumieniu ustawy zalicza się alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane oraz wyroby pośrednie.

Natomiast stosownie do art. 96 ust. 4 ustawy, stawki akcyzy na napoje fermentowane wynoszą:

1.

na cydr i perry o kodach CN 2206 00 31, 2206 00 51 oraz 2206 00 81, o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0% objętości - 97,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu;

2.

na pozostałe napoje fermentowane - 158,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Z przedmiotowego wniosku wynika, że w prowadzonym składzie podatkowym Spółka będzie produkować cydr o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0% objętości o kodach CN 2206 0031, 2206 0051, 2206 0081.

Wątpliwości Spółki dotyczą stawki jaka znajdzie zastosowanie względem przedmiotowego cydru.

Mając na uwadze treść art. 96 ust. 4 pkt 1 ustawy należy stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku względem cydru klasyfikowanego do kodów CN 2206 0031, 2206 0051, 2206 0081 o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5,0% objętości znajdzie zastosowanie stawka w wysokości 97,00 zł od 1 hektolitra gotowego wyrobu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl