IPPP3/443-594/09-2/MPe - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP3/443-594/09-2/MPe

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 7 października 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-594/09-2/MPe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 10 lipca 2009 r. (data wpływu 15 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 lipca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie w zakresie zasad wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka działając jako podmiot pośredniczący, o którym mowa w art. 2 pkt 23 ustawy o podatku akcyzowym (dalej "ustawa") zamierza dokonać odbioru przemieszczanych do niego wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie bezpośrednio na bunkierce - statku zbiornikowym służącym do magazynowania i następnie przewożenia tych wyrobów do podmiotów zużywających.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy urzędowe sprawdzenie podmiotu, o którym jest mowa w rozdziale 14 (§ 48-51) rozporządzenia w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego z 7 kwietnia 2004 r. (z późn. zm. - dalej "rozporządzenie"), prowadzącego wyżej opisaną działalność, może być wykonane na wskazanej przez niego bunkierce, która będzie odbierać opisane wyżej wyroby akcyzowe w polskim porcie.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Na powyższe pytanie odpowiedź winna być pozytywna (tak).

Zdaniem podatnika rozporządzenie nigdzie nie ogranicza możliwości urzędowego sprawdzenia tylko do magazynów/instalacji lądowych. Jeśli podmiot pośredniczący spełni warunki określone w § 48 i 49 ust. 2 w oparciu o pływający zbiornikowiec (bunkierkę) - zgodnie z § 49 ust. 6 rozporządzenia właściwy naczelnik urzędu celnego powinien zatwierdzić akta weryfikacyjne podmiotu. Wykładnia celowościowa tych przepisów, a przede wszystkim literalna, wskazuje, iż istotnym elementem podlegającym weryfikacji zgodnie z dyspozycją § 48 i 49 są elementy takie jak:

* stały rozkład pomieszczeń i ich układ - powierzchnia/kubatura, numeracja/oznaczenie;

* dla zbiorników, pojemników i naczyń - ich pojemność;

Bunkierka eksploatowana przez Spółkę posiada dokładny szkic konstrukcyjny (sytuacyjny) z rozlokowaniem wszystkich zbiorników ładunkowych i innych pomieszczeń, skrócony opis tych zbiorników i pomieszczeń wraz z ich pojemnościami, wykaz, nazwy i oznaczenie wszystkich przyrządów pomiarowych. Pojemność zbiorników ładunkowych bunkierki została określona i zweryfikowana przez odpowiednie towarzystwo klasyfikacyjne (Polski Rejestr Statków) i normatywne (Urząd Miar). Zatem bunkierka spełnia warunki w tym zakresie.

* posiadania odpowiednich urządzeń, aparatów, przyrządów pomiarowych;

Bunkierka posiada legalizowane przyrządy pomiarowe (taśmy pomiarowe) i tablice wzorcowania zbiorników ładunkowych sporządzone przez Okręgowy Urząd Miar które pozwalają dokonać dokładnego pomiaru ilości wyrobów akcyzowych. Zatem bunkierka spełnia warunki w tym zakresie.

* opis procesu technologicznego i postępowania technicznego oraz instrukcje obiegu dokumentacji produkcyjnej i magazynowej, a także dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów;

* wykaz pracowników podmiotu odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym szczególnym nadzorem podatkowym;

Spółka posiada instrukcję obiegu dokumentacji magazynowej, instrukcję przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów, wykaz pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków w zakresie objętym szczególnym nadzorem podatkowym, również w zakresie bunkierek i obrotu towarowym na nich. Zatem bunkierka i Spółka jako podatnik spełnia warunki w tym zakresie.

Na zakończenie wskazać należy, iż Spółka posiada koncesję oraz aktualny odpis z KRS.

Dana bunkierka spełnia także wszystkie wymogi określone w § 49 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia, co podlega urzędowej weryfikacji. Dlatego Podatnik nie widzi żadnych przeszkód prawnych w tym, aby jego weryfikacja odbyła się w oparciu o wskazane przez niego miejsce odbioru opisanych wyrobów akcyzowych - bunkierkę, a właściwy naczelnik urzędu celnego nie może takiego urzędowego sprawdzenia odmówić. Przy prawidłowym spełnieniu wymogów określonych w § 48 i 49 ust. 2 naczelnik nie może także nie zatwierdzić akt weryfikacyjnych podmiotu w oparciu o postanowienia § 49 ust. 7- gdyż nie wystąpi w opisanej sytuacji żaden brak warunków czy środków do przeprowadzenia czynności związanych z urzędowym sprawdzeniem podmiotu lub do wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego. Ponieważ weryfikacji podlegać będzie sama bunkierka, jako pływający magazyn, w opinii podatnika nie jest istotne nabrzeże portowe, przy którym będzie dokonywany odbiór - może ono się zmieniać przy kolejnych odbiorach ze względu na uwarunkowania logistyczne (czas, koszty przeładunków, techniczna infrastruktura danego nabrzeża itp.). Dlatego wymogi § 50 rozporządzenia powinny dotyczyć tylko samej bunkierki, a nie również nabrzeża, przy którym będzie się znajdować, gdy nastąpi na niej odbiór wyrobów akcyzowych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11), zwanej dalej "ustawą" - zwalnia się od akcyzy ze względu na przeznaczenie następujące wyroby akcyzowe:

1.

używane do statków powietrznych: benzyny lotnicze o kodzie CN 2710 11 31, paliwo typu benzyny do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 11 70 oraz paliwo do silników odrzutowych o kodzie CN 2710 19 21 lub oleje smarowe do silników lotniczych - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13, oraz jeżeli, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3-5, 7 lub 8, podmiot zużywający je posiada statek powietrzny;

2.

używane do celów żeglugi, włączając rejsy rybackie, oleje smarowe oznaczone kodem CN 2710 19 81, oleje napędowe lub oleje opałowe - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13, oraz jeżeli, w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 3-5, 7 lub 8, podmiot zużywający je posiada jednostkę pływającą;

3.

używane do celów opałowych, pozostałe węglowodory gazowe o kodach CN od 2711 12 11 do 2711 19 00 - w przypadkach, o których mowa w ust. 3, jeżeli są spełnione warunki, o których mowa w ust. 5-13.

Zgodnie z § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego (Dz. U. Nr 65, poz. 598 z późn. zm.) zwane dalej "rozporządzeniem" - rozporządzenie określa wyroby akcyzowe objęte szczególnym nadzorem podatkowym.

W myśl § 4 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia - szczególnym nadzorem podatkowym są objęte wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, objęte zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie, jeżeli są przemieszczane do podmiotu pośredniczącego, o którym mowa w art. 2 pkt 23 ustawy, lub przez ten podmiot magazynowane.

Z powyższego przepisu jednoznacznie wynika, iż przedmiotowe wyroby akcyzowe objęte są szczególnym nadzorem jeżeli są przemieszczane do podmiotu pośredniczącego, lub przez ten podmiot magazynowane.

Stosownie do art. 2 pkt 23 ustawy podmiot pośredniczący to podmiot mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium kraju, inny niż podmiot prowadzący skład podatkowy, któremu wydano zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej na dostarczaniu wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, ze składu podatkowego na terytorium kraju do podmiotu zużywającego, a w przypadku wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1, pochodzących również z importu.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka będzie sprzedawać jako podmiot pośredniczący wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.

Biorąc zatem ww. uregulowania § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego, przedmiotowe wyroby przemieszczane do Spółki jako podmiotu pośredniczącego, są objęte szczególnym nadzorem podatkowym.

W myśl § 48 rozporządzenia - w celu przeprowadzenia urzędowego sprawdzenia podmiot jest obowiązany co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem czynności podlegających szczególnemu nadzorowi podatkowemu przesłać właściwemu naczelnikowi urzędu celnego zgłoszenie rozpoczęcia albo wznowienia działalności podlegającej szczególnemu nadzorowi podatkowemu, z zastrzeżeniem § 51 ust. 1, sporządzone w dwóch egzemplarzach według wzoru stanowiącego załącznik nr 26 do rozporządzenia. Do zgłoszenia rozpoczęcia działalności dołącza się:

1.

szkic sytuacyjny, skrócony opis pomieszczeń oraz wykaz, nazwy i numerację znajdujących się w tych pomieszczeniach urządzeń, aparatów, przyrządów pomiarowych, a dla zbiorników, pojemników i naczyń - ich pojemność;

2.

wykaz przyrządów pomiarowych, z podaniem ich przeznaczenia i numeracji oraz zakresu pomiarowego;

3.

opis procesu technologicznego i postępowania technicznego oraz instrukcje obiegu dokumentacji produkcyjnej i magazynowej, a także dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów, a w przypadku kasyn gry, salonów gier na automatach i punktów gier na automatach o niskich wygranych - instrukcję obiegu dokumentacji dotyczącej wszystkich operacji żetonowo-gotówkowych i regulaminy gier;

4.

wykaz pracowników podmiotu odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym szczególnym nadzorem podatkowym;

4a)wykaz osób odpowiedzialnych za obrót znakami akcyzy;

5.

kopię koncesji lub zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej, kopię zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego, aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Zgodnie z § 49 ust. 1 - urzędowe sprawdzenie podmiotu przeprowadzają pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego w obecności przedstawiciela podmiotu.

W myśl § 49 ust. 2 - w czasie urzędowego sprawdzenia pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego sprawdzają prawidłowość:

1.

oznaczenia w sposób trwały i w widocznym miejscu:

a.

pomieszczeń - odpowiednimi napisami określającymi ich przeznaczenie,

b.

urządzeń, aparatów oraz przyrządów pomiarowych - numerami, a w przypadku gdy służą one do pomiaru ilości wyrobów - również napisami określającymi ich zakres pomiarowy;

2.

wymaganych dowodów legalizacji oraz ich ważność - w przypadku przyrządów pomiarowych podlegających legalizacji;

3.

zaopatrzenia zbiorników w urządzenia umożliwiające określenie ilości znajdujących się w nich cieczy.

Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Spółka działając jako podmiot pośredniczący, zamierza dokonać odbioru przemieszczanych do niego wyrobów akcyzowych, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy, objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na przeznaczenie bezpośrednio na bunkierce - statku zbiornikowym służącym do magazynowania i następnie przewożenia tych wyrobów do podmiotów zużywających.

Przedmiotowa bunkierka - jak wskazuje Wnioskodawca - będzie pływającym magazynem, gdyż nabrzeże portowe, przy którym będzie dokonywany odbiór wyrobów akcyzowych - może się zmieniać przy kolejnych odbiorach ze względu na uwarunkowania logistyczne (czas, koszty przeładunków, techniczna infrastruktura danego nabrzeża itp.).

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego czy bunkierka jako pływający magazyn może być miejscem (pomieszczeniem/urządzeniem) podlegającym urzędowemu sprawdzeniu.

Zdaniem Wnioskodawcy, nie jest istotne nabrzeże portowe, przy którym będzie dokonywany odbiór wyrobów akcyzowych, gdyż weryfikacji podlegać powinna sama bunkierka, jako pływający magazyn. W związku z powyższym zdaniem Wnioskodawcy, wymogi § 50 rozporządzenia powinny dotyczyć tylko samej bunkierki, a nie również nabrzeża, przy którym będzie się znajdować, gdy nastąpi na niej odbiór wyrobów akcyzowych.

Zdaniem podatnika rozporządzenie nigdzie nie ogranicza możliwości urzędowego sprawdzenia tylko do magazynów/instalacji lądowych. Jeśli podmiot pośredniczący spełni warunki określone w § 48 i 49 ust. 2 w oparciu o pływający zbiornikowiec (bunkierkę) - zgodnie z § 49 ust. 6 rozporządzenia właściwy naczelnik urzędu celnego powinien zatwierdzić akta weryfikacyjne podmiotu.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika również, że Spółka jako podmiot podlegający urzędowemu sprawdzeniu, będzie posiadać:

1.

stały rozkład pomieszczeń i ich układ - powierzchnia/kubatura, numeracja/oznaczenie;

2.

dla zbiorników, pojemników i naczyń - ich pojemność;

Bunkierka eksploatowana przez Spółkę posiada dokładny szkic konstrukcyjny (sytuacyjny) z rozlokowaniem wszystkich zbiorników ładunkowych i innych pomieszczeń, skrócony opis tych zbiorników i pomieszczeń wraz z ich pojemnościami, wykaz, nazwy i oznaczenie wszystkich przyrządów pomiarowych. Pojemność zbiorników ładunkowych bunkierki została określona i zweryfikowana przez odpowiednie towarzystwo klasyfikacyjne (Polski Rejestr Statków) i normatywne (Urząd Miar).

3.

posiadania odpowiednich urządzeń, aparatów, przyrządów pomiarowych;

Bunkierka posiada legalizowane przyrządy pomiarowe (taśmy pomiarowe) i tablice wzorcowania zbiorników ładunkowych sporządzone przez Okręgowy Urząd Miar, które pozwalają dokonać dokładnego pomiaru ilości wyrobów akcyzowych.

4.

opis procesu technologicznego i postępowania technicznego oraz instrukcje obiegu dokumentacji produkcyjnej i magazynowej, a także dotyczące przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów;

5.

wykaz pracowników podmiotu odpowiedzialnych za wykonywanie powierzonych im obowiązków w zakresie objętym szczególnym nadzorem podatkowym;

Spółka posiada instrukcję obiegu dokumentacji magazynowej, instrukcję przeprowadzania inwentaryzacji wyrobów, wykaz pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie obowiązków w zakresie objętym szczególnym nadzorem podatkowym, również w zakresie bunkierek i obrotu towarowym na nich.

6.

koncesję oraz aktualny odpis z KRS.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca działając jako podmiot pośredniczący będzie odbierał od kontrahenta wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy bezpośrednio na barce służącej do magazynowania a następnie przewożenia do podmiotu zużywającego. Przedmiotowa barka może zmieniać nabrzeże portowe przy kolejnych odbiorach przedmiotowych wyrobów akcyzowych, co spowodowane jest różnego rodzaju uwarunkowaniami logistycznymi.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż w tak przedstawionym stanie opisu zdarzenia przyszłego przedmiotowa barka może pełnić rolę magazynu, jednakże, każda zmiana miejsca jej położenia winna być zgłoszona (w myśl § 50 przedmiotowego rozporządzenia) do naczelnika właściwego urzędu celnego.

Należy również podkreślić, że upoważnieni do weryfikacji (urzędowego sprawdzenia) są pracownicy szczególnego nadzoru podatkowego. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających (a więc i kontroli pomieszczeń, urządzeń czy przyrządów pomiarowych) sporządzają oni protokół, który wraz ze zgłoszeniem i dołączonymi dokumentami stanowić będzie podstawę do zatwierdzenia przez naczelnika urzędu celnego akt weryfikacyjnych podmiotu (w myśl § 49 ust. 5-6 ww. rozporządzenia w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego).

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl