Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 lipca 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-566/10-4/JK

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 8 czerwca 2010 r. (data wpływu 9 czerwca 2010 r.), uzupełnionym pismem nadanym w dniu 26 czerwca 2010 r. (data wpływu 29 czerwca 2010 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP3/443-566/10-2/JK z dnia 22 czerwca 2010 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu związanych z realizacją projektu polegającego na budowie elektrowni wiatrowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 czerwca 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu związanych z realizacją projektu polegającego na budowie elektrowni wiatrowej.

Wniosek został uzupełniony pismem nadanym w dniu 26 czerwca 2010 r. (data wpływu 29 czerwca 2010 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP3/443-566/10-2/JK z dnia 22 czerwca 2010 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest podatnikiem VAT czynnym i wykonuje czynności opodatkowane. Spółka zamierza przeprowadzić inwestycję polegającą na budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W związku z tym Spółka planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka ma możliwość prawną odzyskania podatku od towarów i usług (VAT) w związku z realizacją przedmiotowego projektu.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z ustawą o VAT (art. 86 ust. 1)"w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z zastrzeżeniem art. 114, 119 ust. 4, art. 120 ust. 17, 19 oraz art. 124".

Zastrzeżenia nie dotyczą opisywanej działalności - art. 88 ustawy dotyczący wyłączeń stosowania obniżenia podatku nie obejmuje inwestycji finansowanych przez Unię Europejską. W związku z powyższym zgodnie z ustawą o VAT, Spółce przysługuje prawo do odliczenia VAT naliczonego od inwestycji sfinansowanej z dotacji UE.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy o VAT.

Jak wynika z powyższego, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wyłącznie podatnikom podatku od towarów i usług, w sytuacji gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi.

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego wniosku wynika, iż Zainteresowany jest podatnikiem VAT czynnym i wykonuje czynności opodatkowane. Wnioskodawca planuje inwestycję polegającą na budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. W związku z niniejszym będzie składał wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2007-2013.

Powołane wyżej przepisy jednoznacznie wskazują, że rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy o VAT uwarunkowane jest tym, aby zakupywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. W sprawie będącej przedmiotem zapytania warunek ten zostanie spełniony. Jak wynika z danych przedstawionych w przedmiotowym wniosku Wnioskodawca wykonuje czynności opodatkowane.

W konsekwencji, Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z otrzymanych faktur VAT dokumentujących poniesione wydatki na realizację przedmiotowego projektu. W konsekwencji Wnioskodawcy przysługiwać będzie prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad podatkiem należnym w trybie wskazanym w przepisie art. 87 ustawy o VAT.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl