IPPP3/443-473/10-2/MPe

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 lipca 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-473/10-2/MPe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana, przedstawione we wniosku z dnia 12 maja 2010 r. (data wpływu 17 maja 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowej dokumentacji wewnątrzwspólnotowej dostawy - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 maja 2010 r. wpłynął ww. wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawidłowej dokumentacji wewnątrzwspólnotowej dostawy.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

W ramach prowadzonej działalności Podatnik dokonuje dostaw towarów do nabywców z siedzibą w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej. Jedna z transakcji z kontrahentem, zarejestrowanym dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, mającym siedzibę w Luksemburgu, odbyła się w następujący sposób. Podatnik zakupił u kontrahenta polskiego towar, który zgodnie z ustaleniami telefonicznymi z kontrahentem z Luksemburga, jak też z jego pełnomocnikiem z Niemiec, został przez firmę spedycyjną dostarczony bezpośrednio od tego kontrahenta polskiego do centrum logistycznego położonego na terenie Niemiec. Własność towaru nie była objęta szczególnymi ustaleniami, a więc została przeniesiona na rzecz kontrahenta z Luksemburga z chwilą wystawienia faktury.

Podatnik dysponuje następującymi dokumentami:

* kopia faktury (wskazany nabywca na fakturze - kontrahent z Luksemburga, na fakturze nie wskazane miejsce dostawy),

* specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,

* dokument przewozowy otrzymany od spedytora (CMR), potwierdzony przez centrum logistyczne położone na terytorium Niemiec,

* potwierdzenie zapłaty należności za towar od kontrahenta z Luksemburga.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przypadku dostawy na rzecz podatnika mającego siedzibę w Luksemburgu, dostarczonego fizycznie do centrum logistycznego położonego na terenie Niemiec, dokumenty posiadane przez Podatnika, czyli kopia faktury, specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, karta dokumentu przewozowego CMR, potwierdzają wywóz towarów z terytorium kraju na teren innego państwa członkowskiego w rozumieniu przepisów ustawy o VAT i czy uprawniają Podatnika do zastosowania stawki VAT 0%.

Zdaniem Podatnika, ma On prawo do zastosowania stawki VAT w wysokości 0%, ponieważ dokumenty potwierdzają wywóz towarów z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego w rozumieniu przepisów ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlega

1.

odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

W świetle art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Zgodnie zaś z art. 13 ust. 1 ustawy przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, z zastrzeżeniem ust. 2-8.

W myśl art. 13 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

1.

podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

2.

osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

3.

podatnikiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;

4.

podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Zgodnie z art. 13 ust. 6 ustawy wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, który zgłosił zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97 (...).

Z opisu sprawy zawartego we wniosku wynika, że Wnioskodawca w ramach prowadzonej działalności dokonał dostawy towarów na rzecz nabywcy zarejestrowanego dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych, mającego siedzibę w Luksemburgu. Towar będący przedmiotem dostawy Wnioskodawca zakupił u kontrahenta polskiego, natomiast zgodnie z ustaleniami telefonicznymi z kontrahentem z Luksemburga, jak też z jego pełnomocnikiem z Niemiec, towar ten został przez firmę spedycyjną dostarczony bezpośrednio od tego kontrahenta polskiego do centrum logistycznego położonego na terenie Niemiec. Wątpliwości Wnioskodawcy budzi kwestia prawidłowej dokumentacji przedmiotowej dostawy oraz możliwość zastosowania 0% stawki podatku.

Stosownie do art. 41 ust. 3 ustawy, w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów stawka podatku wynosi 0%, z zastrzeżeniem art. 42.

Natomiast w myśl art. 42 ust. 1 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu według stawki podatku 0%, pod warunkiem że:

1.

podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów;

2.

podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zgodnie z art. 42 ust. 3 ustawy, są następujące dokumenty, jeżeli łącznie potwierdzają dostarczenie towarów będących przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju:

1.

dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) odpowiedzialnego za wywóz towarów z terytorium kraju, z których jednoznacznie wynika, że towary zostały dostarczone do miejsca ich przeznaczenia na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju - w przypadku gdy przewóz towarów jest zlecany przewoźnikowi (spedytorowi),

2.

kopia faktury,

3.

specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,

- z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

Dodatkowo, przepis art. 42 ust. 11 ustawy o VAT stanowi, iż w sytuacji gdy dokumenty, o których mowa w ust. 3-5, nie potwierdzają jednoznacznie dostarczenia do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju towarów, dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być również inne dokumenty wskazujące, że nastąpiła dostawa wewnątrzwspólnotowa, w szczególności:

1.

korespondencja handlowa z nabywcą, w tym jego zamówienie;

2.

dokumenty dotyczące ubezpieczenia lub kosztów frachtu;

3.

dokument potwierdzający zapłatę za towar, z wyjątkiem przypadków, gdy dostawa ma charakter nieodpłatny lub zobowiązanie jest realizowane w innej formie, w takim przypadku inny - dokument stwierdzający wygaśnięcie zobowiązania;

4.

dowód potwierdzający przyjęcie przez nabywcę towaru na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Z przedmiotowego wniosku wynika, iż Wnioskodawca dysponuje następującymi dokumentami:

* kopia faktury (wskazany nabywca na fakturze - kontrahent z Luksemburga, na fakturze nie wskazane miejsce dostawy),

* specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku,

* dokument przewozowy otrzymany od spedytora (CMR), potwierdzony przez centrum logistyczne położone na terytorium Niemiec,

* potwierdzenie zapłaty należności za towar od kontrahenta z Luksemburga.

Analizując przedstawiony opis sprawy w oparciu o przywołane przepisy ustawy, ważne jest, aby zgromadzone przez Podatnika dokumenty potwierdzały fakt, iż towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju.

Wnioskodawca dysponuje dokumentami, z których wynika, że towary wymienione na fakturze i specyfikacji dostarczone zostały do nabywcy. Zaznaczyć należy, że przepisy nie wykluczają możliwości wywiezienia towaru do kraju członkowskiego, w którym nabywca towaru wskazuje inne miejsce dostawy niż adres siedziby.

Reasumując, Wnioskodawca może zastosować stawkę 0% podatku VAT dla wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów na rzecz kontrahenta mającego siedzibę w Luksemburgu, w sytuacji gdy towar fizycznie dostarczony zostaje do centrum logistycznego położonego na terenie Niemiec, w sytuacji dysponowania dokumentem CMR potwierdzonym przez centrum logistyczne położone na terytorium Niemiec, kopią faktury, specyfikacją poszczególnych sztuk ładunku, potwierdzającymi wywóz towarów z terytorium kraju na teren innego państwa członkowskiego.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl