IPPP3/443-421/09-2/CS - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP3/443-421/09-2/CS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 17 sierpnia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-421/09-2/CS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 maja 2009 r. (data wpływu 22 maja 2009 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania odpowiedniej stawki podatku VAT w stosunku do usług polegających na odzysku i zagospodarowaniu odpadów wydobywczych z kopalni węgla - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 maja 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania odpowiedniej stawki podatku VAT w stosunku do usług polegających na odzysku i zagospodarowaniu odpadów wydobywczych z kopalni węgla.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług na rzecz innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W ramach tej prowadzonej działalności, Podatnik wykonuje między innymi usługi polegające na odzysku i zagospodarowywaniu odpadów wydobywczych z kopalni węgla. Odzysk i zagospodarowywanie odpadów prowadzony w ramach tej działalności gospodarczej przedstawia się następująco:

Z kopalni węgla odbierane są odpady wydobywcze (skała płonna) i przewożone za pomocą własnych środków transportu na składowiska, którymi są wyrobiska po kopalniach piasku. Wypełnione wyżej wymienionymi odpadami wydobywczymi wyrobiska są następnie przykrywane ziemią (humusem) lub piaskiem. W wyniku tych czynności teren wyrobisk po kopalniach piasku zostaje przywrócony do pierwotnego stanu. Powyższe czynności wykonywane są na gruntach działek, których właścicielem jest Wnioskodawca oraz na gruntach, których prawo własności należy do innych podmiotów.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy wykonując usługi polegające na odzysku i zagospodarowywaniu odpadów wydobywczych z kopalni węgla Podatnik może w stosunku do tych usług stosować stawkę podatku VAT w wysokości 7%.

Zdaniem Wnioskodawcy, można do wskazanych powyżej usług zastosować stawkę podatku VAT 7%. Usługi, które wykonuje Podatnik polegają na wywozie odpadów na składowisko oraz zagospodarowywaniu ich poprzez usuwanie innymi metodami niż spalanie i wg PKWiU z 1997 r. mieściły się w grupowaniu PKWIU 90.00.23-00.00 "Usługi w zakresie wywozu i zagospodarowywania odpadów, pozostałe", wg PKWiU z 2004 r. mieszczą się w grupowaniu PKWiU 90.02.13-00.00 "Usługi w zakresie gromadzenia i wywozu odpadów, pozostałe". Zgodnie z powyższym Podatnik uważa, że w myśl art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, pozycja 153 załącznika nr 3 do wymienionej ustawy (usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne) może zastosować do niniejszych usług stawkę podatku VAT 7%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają:

* odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

* eksport towarów;

* import towarów;

* wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

* wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Przez dostawę towarów - stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 cyt. ustawy o VAT - należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ww. ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

* przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

* zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji;

* świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

Dla szczegółowego określenia zakresu przedmiotowego stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w tym stawek podatkowych dla świadczonych usług, ustawodawca posłużył się odesłaniem do klasyfikacji statystycznych, poprzez zapis w art. 8 ust. 3 ustawy o VAT, zgodnie z którym usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, z zastrzeżeniem ust. 4, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art. 119.

Na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 z późn. zm.), wprowadzono do stosowania w statystyce, ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości, a także w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicznej Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług (PKWiU) m.in. do celów podatkowych (§ 1 i § 2 ww. rozporządzenia).

Na podstawie § 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 207, poz. 1293 z późn. zm.), powyższa klasyfikacja określona rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. zachowuje swoją aktualność do celów podatku od towarów i usług do dnia 31 grudnia 2009 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji wyrobów i usług (PKWiU) pod poz. 90.00.23-00.00 wymienione zostały "usługi w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów, pozostałe."

Podstawowa stawka podatku VAT, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Oprócz stawki podstawowej, na wybrane grupy towarów i usług, ustawodawca przewidział stawki preferencyjne: 7%, 3% i 0%.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ww. ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1. Pod pozycją 153 ww. załącznika wymienione zostały usługi sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 90.0, tj. "usługi w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne".

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Wnioskodawca świadczy m.in. usługi polegające na odzysku i zagospodarowywaniu odpadów wydobywczych z kopalni węgla. Czynność ta polega na tym, że odpady wydobywcze (skała płonna) są odbierane z kopalni węgla i transportowane na wyrobiska po kopalniach piasku. Następnie odpady są tam składowane a potem przykrywane ziemią lub piaskiem. Powyższe czynności są wykonywane na gruntach należących do Wnioskodawcy, jak również do innych podmiotów.

Wnioskodawca wskazuje, iż powyższe usługi, polegające na wywozie odpadów na składowisko oraz zagospodarowywaniu ich poprzez usuwanie innymi metodami niż spalanie, wg PKWiU z 1997 r. mieściły się w grupowaniu 90.00.23-00.00 - "usługi w zakresie wywozu i zagospodarowywania odpadów, pozostałe".

W przedmiotowej sprawie podkreślenia wymaga fakt, że najistotniejszym elementem pozwalającym stwierdzić jaka jest właściwa stawka podatku, jest dokonanie prawidłowej klasyfikacji towaru lub usług wg Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Organ podatkowy nie jest organem uprawnionym do klasyfikowania danych usług lub towarów do odpowiednich symboli PKWiU.

W świetle zasad metodycznych Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zaliczenie danego towaru lub usługi do odpowiedniego grupowania tej klasyfikacji należy do obowiązków zainteresowanego podmiotu (producenta, importera, usługodawcy). W przypadku trudności w ustaleniu przez podmiot właściwego grupowania według PKWiU w odniesieniu do sprzedawanych towarów i świadczonych usług, jednostką uprawnioną do wydawania opinii klasyfikacyjnych jest Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych Urzędu Statystycznego w Łodzi. Opinie są wydawane na wniosek zainteresowanego podmiotu.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że usługi wywozu i zagospodarowywania odpadów wydobywczych zaklasyfikowane przez Wnioskodawcę do grupowania PKWiU 90.00.23-00.00, tj. "usługi w zakresie wywozu i zagospodarowywania odpadów, pozostałe", stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 w związku z poz. 153 załącznika nr 3 do ustawy o VAT, podlegają opodatkowaniu obniżoną do 7% stawką podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy uznać należy za prawidłowe.

Wskazuje się, że Minister Finansów nie jest uprawniony do klasyfikacji wyrobów i usług. W związku z tym niniejszej odpowiedzi udzielono w oparciu o zaklasyfikowanie dokonane przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl