IPPP3/443-39/09-2/SM, Sukcesja dotycząca udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie akcyzowe oraz gwarancji lub... - OpenLEX

IPPP3/443-39/09-2/SM - Sukcesja dotycząca udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie akcyzowe oraz gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 23 marca 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-39/09-2/SM Sukcesja dotycząca udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie akcyzowe oraz gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 13 stycznia 2009 r. (data wpływu 19 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie akcyzowe oraz gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 stycznia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie akcyzowe oraz gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

A Bank plc (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce ("Wnioskodawca") jest oddziałem banku B Bank plc siedzibą w Londynie. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe ("Prawo bankowe"), Wnioskodawca jest oddziałem instytucji kredytowej (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 17 Prawa bankowego, instytucją kredytową jest podmiot mający swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego).

B Bank plc z siedzibą w Londynie jest jedynym akcjonariuszem C Bank Polska S.A. B Bank plc zamierza połączyć się z C Bank Polska S.A. poprzez przeniesienie całego majątku C Bank Polska S.A. na B Bank plc ("Połączenie"). Zatem Połączenie będzie mieć, z prawnego punktu widzenia, charakter połączenia przez przejęcie, gdzie B Bank plc będzie spółką przejmującą, a C Bank Polska S.A. będzie spółką przejmowaną.

Zgodnie z art. 494 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych, spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Oznacza to, że w wyniku Połączenia, B Bank plc, z mocy prawa, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki C Bank Polska S.A., który przestanie istnieć. Z momentem Połączenia przedsiębiorstwo bankowe C Bank Polska S.A. stanie się częścią przedsiębiorstwa bankowego B Bank plc i będzie prowadzone w Polsce przez B Bank plc w ramach posiadanego oddziału tj. w ramach Wnioskodawcy. Innymi słowy, Wnioskodawca (jako wyodrębniona organizacyjnie część B Bank plc) wstąpi z mocy prawa, we wszystkie prawa i obowiązki C Bank Polska S.A.

Zgodnie art. 93 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ("Ordynacja podatkowa"), osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się osób prawnych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Natomiast zgodnie z § 2 tego przepisu, powyższą zasadę stosuje się do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie innej osoby prawnej. Oznacza to, że w wyniku Połączenia, B Bank plc, z mocy prawa, wstąpi również we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki C Bank Polska S.A. Innymi słowy, Wnioskodawca (jako oddział B Bank plc) wstąpi z mocy prawa, we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki C Bank Polska S.A., w tym wynikające z Ordynacji podatkowej oraz ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym ("Ustawa o podatku akcyzowym").

Na podstawie art. 33e § 1 pkt 1, § 2 Ordynacji podatkowej, gwarantem (poręczycielem) może być bank krajowy, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji kredytowej w rozumieniu przepisów Prawa bankowego. Zgodnie z § 3 tego przepisu, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wykaz gwarantów i poręczycieli, o których mowa w § 1 i 2, uwzględniając możliwość wywiązywania się przez nich z przyjętych zobowiązań. Korzystając z tej delegacji ustawowej, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych. W wykazie gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia, wpisany jest C Bank Polska S.A. Zgodnie z art. 48 ust. 2 Ustawy o podatku akcyzowym, gwarantem może być tylko osoba trzecia mająca swoją siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytorium kraju lub działający w kraju oddział banku zagranicznego lub innej instytucji finansowej, które ze względu na swoją sytuację finansową gwarantują realizację zobowiązań wynikających z zabezpieczenia akcyzowego. Zgodnie z ust. 3 tego artykułu minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, wykaz gwarantów, o których mowa w ust. 2, uwzględniając możliwość realizacji zobowiązań przez gwarantów. Korzystając z tej delegacji ustawowej, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych. W wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie akcyzowe, stanowiącym załącznik do tego rozporządzenia, wpisany jest C Bank Polska S.A.

Zważywszy na powyższe oraz na fakt, że C Bank Polska S.A. zamierza, działając na zlecenie swoich klientów, do dnia Połączenia wystawiać gwarancje stanowiące zabezpieczenie zobowiązań podatkowych lub zabezpieczenie akcyzowe, na dzień Połączenia będziemy mieli następującą sytuację prawną:

1.

C Bank Polska S.A. będzie podmiotem wpisanym na listę gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych;

2.

C Bank Polska S.A. będzie podmiotem wpisanym na listę gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie akcyzowe, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych;

3.

B Bank plc, a tym samym Wnioskodawca będący oddziałem B Bank plc, wstępując we wszystkie prawa i obowiązki C Bank Polska S.A. wstąpi także we wszystkie zobowiązania wynikające z wystawionych przez C Bank Polska S.A. gwarancji i poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz gwarancji składanych jako zabezpieczenie akcyzowe, a także gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Ze względu na fakt, że umieszczenie Wnioskodawcy w wykazie gwarantów i poręczycieli Uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, oraz w wykazie gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie akcyzowe wiąże się z nowelizacją stosownych rozporządzeń Ministra Finansów, Wnioskodawca przewiduje, iż w dniu Połączenia Wnioskodawca nie będzie umieszczony w ww. wykazach gwarantów i poręczycieli, w których obecnie umieszczony jest C Bank Polska S.A.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy, zakładając, że Wnioskodawca w dniu Połączenia nie będzie umieszczony w wykazach stanowiących załączniki do rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych, gwarancje lub poręczenia udzielone przez C Bank Polska S.A. jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz gwarancje udzielone przez C Bank Polska S.A. jako zabezpieczenia akcyzowe utracą swój status w wyniku Połączenia, co oznacza że przestaną być one zabezpieczeniami wykonania zobowiązań podatkowych oraz akcyzowych, i w konsekwencji organy podatkowe będą uprawnione do żądania złożenia nowych zabezpieczeń przez podmioty, które zabezpieczyły swoje zobowiązania podatkowe gwarancjami lub poręczeniami udzielonymi przez C Bank Polska S.A.

2.

Czy, zakładając, że Wnioskodawca w dniu Połączenia nie będzie umieszczony w wykazach stanowiących załączniki do rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych, w wyniku Połączenia, B Bank plc działający poprzez Wnioskodawcę, wstąpi w uprawnienia C Bank Polska S.A. do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz gwarancji składanych jako zabezpieczenie akcyzowe i tym samym będzie uprawniony do udzielania takich gwarancji i poręczeń...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Na dzień Połączenia, Wnioskodawca spełniać będzie kryteria ustawowe, określone w art. 33e § 1 pkt 1 i § 2 Ordynacji podatkowej oraz w art. 48 ust. 2 Ustawy o podatku akcyzowym.

Zgodnie z art. 33e § 1 pkt 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, gwarantem (poręczycielem) może być oddział instytucji kredytowej w rozumieniu przepisów Prawa bankowego. Wnioskodawca jest oddziałem banku B Bank plc z siedzibą w Londynie. W rozumieniu przepisów Prawa bankowego, Wnioskodawca jest zatem oddziałem instytucji kredytowej.

Zgodnie z art. 48 ust. 2 Ustawy o podatku akcyzowym, gwarantem może być tylko osoba trzecia mająca swoją siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytorium kraju lub działający w kraju oddział banku zagranicznego lub innej instytucji finansowej, które ze względu na swoją sytuację finansową gwarantują realizację zobowiązań wynikających z zabezpieczenia akcyzowego. Przepisy Ustawy o podatku akcyzowym nie odwołują się przy tym do przepisów Prawa bankowego, co oznacza, że użyte w tej ustawie pojęcia "oddziału banku zagranicznego" oraz "oddziału innej instytucji finansowej" nie mają znaczenia ustawowego, nadanego przepisami Prawa bankowego, mają natomiast znaczenie wynikające z potocznego znaczenia tych terminów. Ponieważ w potocznym znaczeniu B Bank plc siedzibą w Londynie jest niewątpliwie bankiem zagranicznym, to polski oddział tego banku jest oddziałem banku zagranicznego. Biorąc powyższe pod uwagę, nie ma wątpliwości, iż Wnioskodawca jest oddziałem banku zagranicznego w rozumieniu art. 48 ust. 2 Ustawy o podatku akcyzowym.

Wnioskodawca, na mocy art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, wstąpi z dniem Połączenia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki C Bank Polska S.A., tym samym wstąpi także we wszystkie obowiązki wynikające z wystawionych przez C Bank Polska S.A. gwarancji i poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz gwarancji składanych jako zabezpieczenie akcyzowe i gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych.

Ponadto, ponieważ Połączenie może mieć miejsce wyłącznie po wydaniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stosownego zezwolenia na Połączenie, którego wydanie poprzedzone jest weryfikacją i sprawdzeniem przez Komisję Nadzoru Finansowego sytuacji finansowej B Bank plc i możliwości realizacji przez B Bank plc zobowiązań wobec dotychczasowych klientów C Bank Polska S.A., to uzyskanie zezwolenia na Połączenie oznaczać będzie, że sytuacja finansowa i możliwość realizacji zobowiązań wobec klientów przez B Bank plc będzie co najmniej taka sama jak sytuacja finansowa i możliwość realizacji zobowiązań wobec klientów przez C Bank Polska S.A.

Zatem, jeśli C Bank Polska S.A. został wpisany przez Ministra Finansów na listę:

1.

gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych;

2.

gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie akcyzowe, stanowiącą załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

co oznacza, że C Bank Polska S.A. jest podmiotem mającym możliwość wywiązywania się z przyjętych zobowiązań w rozumieniu art. 33e § 3 Ordynacji podatkowej oraz w art. 48 ust. 2 i 3 Ustawy o podatku akcyzowym, a po Połączeniu sytuacja finansowa i możliwość realizacji zobowiązań wobec klientów przez B Bank plc (a tym samym przez Wnioskodawcę) będzie co najmniej taka sama jak sytuacja finansowa i możliwość realizacji zobowiązań wobec klientów przez C Bank Polska S.A., to tym samym B Bank plc (a tym samym Wnioskodawca) dniem Połączenia stanie się podmiotem spełniającym nie tylko kryteria ustawowe określone w art. 33e § 1 pkt 1 i § 2 Ordynacji podatkowej oraz w art. 48 ust. 2 Ustawy o podatku akcyzowym, ale również kryteria określone w art. 33e § 3 Ordynacji podatkowej oraz w art. 48 ust. 3 Ustawy o podatku akcyzowym, czyli będzie podmiotem mającym możliwość wywiązania się z zobowiązań określonych w tych przepisach.

Wobec spełnienia tych kryteriów, fakt iż Wnioskodawca w dniu Połączenia nie będzie umieszczony w wykazach stanowiących załączniki do rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych, pozostaje bez znaczenia dla statusu prawnego gwarancji lub poręczeń udzielonych przez C Bank Polska S.A. oraz dla uprawnień Wnioskodawcy do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz gwarancji składanych jako zabezpieczenie akcyzowe.

W konsekwencji w wyniku Połączenia przeprowadzonego po uzyskaniu zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, w wyniku którego C Bank Polska S.A. przestanie istnieć, a wszelkie prawa i obowiązki przewidziane w przepisach prawa podatkowego C Bank Polska S.A. (w tym wynikające z omówionych powyżej gwarancji i poręczeń) zostaną na mocy art. 93 Ordynacji podatkowej przejęte przez Wnioskodawcę (jako oddział B Bank plc), pomimo że Wnioskodawca w dniu Połączenia nie będzie umieszczony w wykazach stanowiących załączniki do rozporządzeń Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych:

1.

gwarancje lub poręczenia udzielone przez C Bank Polska S.A. jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz gwarancje udzielone przez C Bank Polska S.A. jako zabezpieczenia akcyzowe, nie utracą swojego statusu co oznacza, że będą one zabezpieczeniami wykonania zobowiązań podatkowych, akcyzowych i w konsekwencji organy podatkowe nie będą uprawnione do żądania złożenia nowych zabezpieczeń przez podmioty, które zabezpieczyły swoje zobowiązania gwarancjami lub poręczeniami udzielonymi przez C Bank Polska S.A.;

2.

B Bank plc działający poprzez Wnioskodawcę będzie uprawniony do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz gwarancji składanych jako zabezpieczenie akcyzowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zagadnienie sukcesji podatkowej w polskim prawie podatkowym regulują przepisy zawarte w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

W przepisach tych ustawodawca przedstawił katalog sytuacji, w których zachodzi sukcesja podatkowa, tj. sukcesja praw i obowiązków następców prawnych oraz podmiotów przekształcanych.

Zgodnie z art. 93 § 1 ww. ustawy osoba prawna zawiązana (powstała) w wyniku łączenia się:

1.

osób prawnych,

2.

osobowych spółek handlowych

3.

osobowych i kapitałowych spółek handlowych

* wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek.

Zgodnie z art. 93 § 2 ustawy - przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby prawnej łączącej się przez przejęcie:

1.

innej osoby prawnej (osób prawnych);

2.

osobowej spółki handlowej (osobowych spółek handlowych).

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Bank plc (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (Wnioskodawca) jest oddziałem banku,..Bank plc siedzibą w Londynie. W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe ("Prawo bankowe"), Wnioskodawca jest oddziałem instytucji kredytowej (zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 17 Prawa bankowego, instytucją kredytową jest podmiot mający swoją siedzibę za granicą Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej, prowadzący we własnym imieniu i na własny rachunek, na podstawie zezwolenia właściwych władz nadzorczych, działalność polegającą na przyjmowaniu depozytów lub innych środków powierzonych pod jakimkolwiek tytułem zwrotnym i udzielaniu kredytów lub na wydawaniu pieniądza elektronicznego).

B Bank plc z siedzibą w Londynie jest jedynym akcjonariuszem C Bank Polska S.A. B Bank plc zamierza połączyć się z C Bank Polska S.A. poprzez przeniesienie całego majątku C Bank Polska S.A. na B Bank plc. Zatem połączenie będzie mieć, z prawnego punktu widzenia, charakter połączenia przez przejęcie, gdzie B Bank plc będzie spółką przejmującą, a C Bank Polska S.A. będzie spółką przejmowaną.

Zgodnie z art. 33e § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej (w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 grudnia 2008 r.), gwarantem może być bank krajowy, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji kredytowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.). W myśl art. 33e § 2 poręczycielem może być bank krajowy, oddział banku zagranicznego, oddział instytucji kredytowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe.

Na podstawie delegacji ustawowej wynikającej z art. 33e § 3 ustawy - Ordynacja podatkowa wydane zostało (obowiązujące do dnia 31 grudnia 2008 r.) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie wykazu gwarantów i poręczycieli uprawnionych do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych (Dz. U. Nr 165, poz. 1375 z późn. zm.). C Bank Polska S.A. jest podmiotem wymienionym w przedmiotowym rozporządzeniu.

Natomiast od 1 stycznia 2009 r., zgodnie z art. 33e ustawy - Ordynacja podatkowa, gwarantem lub poręczycielem może być osoba wpisana do wykazu gwarantów, o którym mowa w art. 52 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622 i Nr 273, poz. 2703).

W myśl z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 29, poz. 257 z późn. zm.) /obowiązującej do dnia 28 lutego 2009 r./ - gwarantem może być tylko osoba trzecia mająca swoją siedzibę (miejsce zamieszkania) na terytorium kraju lub działający w kraju oddział banku zagranicznego lub innej instytucji finansowej, które ze względu na swoją sytuację finansową gwarantują realizację zobowiązań wynikających z zabezpieczenia akcyzowego.

Na podstawie upoważnienia wynikającego z art. 45 ust. 6 ww. ustawy o podatku akcyzowym wydane zostało /obowiązujące do dnia 28 lutego 2009 r./ rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych (Dz. U. Nr 35, poz. 314 z późn. zm.). Ww.,.Bank Polska S.A. jest podmiotem wymienionym w przedmiotowym rozporządzeniu.

W myśl art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) /obowiązującej od dnia 1 marca 2009 r./ - gwarantem może być jedynie osoba prawna mająca siedzibę na terytorium Wspólnoty Europejskiej lub terytorium państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oddział banku zagranicznego oraz główny oddział zakładu ubezpieczeń, które prowadzą na terytorium kraju działalność bankową lub ubezpieczeniową, w rozumieniu przepisów, odpowiednio, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), oraz:

1.

posiadają na podstawie tych przepisów uprawnienie do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych na całym terytorium kraju;

2.

zawiadomią, w formie pisemnej, ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zamiarze udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, składanych jako zabezpieczenie akcyzowe.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 minister właściwy do spraw finansów publicznych po uzgodnieniu z Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego ogłasza, w drodze obwieszczenia, wykaz gwarantów, o których mowa w ust. 3.

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów Nr 2, poz. 11 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych składanych jako zabezpieczenie akcyzowe. W załączniku do przedmiotowego obwieszczenia wymieniony został C Bank Polska S.A. w Warszawie (a także A Bank plc (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

Uwzględniając powyższe przepisy, na mocy art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, A Bank plc (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce (tj. Wnioskodawca), jako oddział banku B Bank plc z siedzibą w Londynie wstąpi z dniem połączenia we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki C Bank Polska S.A., tym samym wstąpi także we wszystkie obowiązki wynikające z wystawionych przez C Bank Polska S.A. gwarancji i poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz gwarancji składanych jako zabezpieczenie akcyzowe.

W konsekwencji:

1.

gwarancje lub poręczenia udzielone przez C Bank Polska S.A. jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz gwarancje udzielone jako zabezpieczenia akcyzowe, nie utracą swojego statusu co oznacza, że będą one zabezpieczeniami wykonania zobowiązań podatkowych i akcyzowych i w konsekwencji organy podatkowe nie będą uprawnione do żądania złożenia nowych zabezpieczeń przez podmioty, które zabezpieczyły swoje zobowiązania podatkowe gwarancjami lub poręczeniami udzielonymi przez B Bank Polska S.A.;

2.

B Bank plc działający przez Wnioskodawcę będzie uprawniony do udzielania gwarancji lub poręczeń składanych jako zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych oraz gwarancji składanych jako zabezpieczenie akcyzowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl