Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 4 czerwca 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-365/10-4/IB
Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 15 kwietnia 2010 r. (data wpływu 19 kwietnia 2010 r.) uzupełnionego w dniu 14 maja 2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 5 maja 2010 r. znak IPPP3/443-365/10-2/IB, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony w dniu 14 maja 2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 5 maja 2010 r. znak IPPP3/443-365/10-2/IB, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Politechnika jako jeden z Partnerów podpisała umowę bilateralną do umowy konsorcyjnej... dotyczącą realizacji Projektu Kluczowego pn. "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym", którego Koordynatorem jest Politechnika R. Cały projekt jest realizowany w oparciu o podpisaną umowę o dofinansowanie projektu pomiędzy Beneficjentem Politechniką R. jako Koordynatorem oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedmiotem umowy są wynikające z umowy bilateralnej, zapisane w harmonogramie zadania badawczo-rozwojowe realizowane przez Politechnikę jako Partnera w projekcie. Na wykonanie zadań badawczo-rozwojowych Politechnika otrzymuje środki finansowe od Koordynatora. Zgodnie z warunkami realizacji tego typu projektu kluczowego, projekt w całości pokrywa koszty kwalifikowalne badań naukowych nie generuje dochodu i pozwala osiągnąć główne cele projektu: zwiększenie znaczenia sektora nauki w gospodarce poprzez realizację prac badawczo- rozwojowych w kierunkach uznanych za priorytetowe.

Projekt współfinansuje osiąganie podstawowych celów projektu w oparciu o wyniki realizowanych zadań badawczych: generowanie rozwiązań innowacyjnych, patentów, publikacji naukowych, osiąganie stopni naukowych (mgr, dr, dr hab.) w jednostkach Koordynatora i Partnerów Konsorcjum, tworzenie miejsc pracy związanych z działalnością badawczo-rozwojową, zakup aparatury naukowo-badawczej.

Politechnika, jako Partner przedkłada Koordynatorowi wszystkie dokumenty w postaci raportów z wykonania badań naukowych, które wykonuje, a także wszystkie dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków związanych z realizacją tego projektu. Wszystkie wydatki, które wynikają z faktur zakupu aparatury są kosztami kwalifikowalnymi zawierającymi naliczony podatek VAT. Koordynator sprawuje całościowy nadzór nad realizacją projektu i jako Beneficjent prowadzi rozliczenie projektu składając je do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Artykuł 13 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o Szkolnictwie Wyższym mówi, że podstawowym przedmiotem działalności Uczelni jest kształcenie studentów, prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, pomnażanie osiągnięć nauki, kształcenie i promowanie kadr naukowych. Tak więc podstawowa działalność Politechniki to usługi badawcze służące rozwojowi, niepodlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zgodnie z ww. artykułem Politechnika jako Partner w projekcie wykonuje takie usługi, które są zwolnione z podatku VAT.

Powyższy stan faktyczny uzupełniono pismem z dnia 14 maja 2010 r. (data wpływu) na wezwanie z dnia 5 maja 2010 r. znak IPPP3/443-365/10-2/IB o następujące informacje:

*

Politechnika jest czynnym podatnikiem VAT,

*

wyniki realizowanego projektu tj. rozwiązania innowacyjne, patenty, publikacje naukowe nie będą przedmiotem sprzedaży opodatkowanej,

*

wszystkie zakupy towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu będą służyć wyłącznie czynnościom zwolnionym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją projektu Politechnice jako Partnerowi tego projektu przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, zgodnie art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 43 ustawy o podatku od towarów i usług usługi badawczo-rozwojowe świadczone przez Politechnikę na rzecz projektu są zwolnione z podatku od towarów i usług. Na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług prawo do odliczenia przysługuje tylko wówczas, gdy zakup towarów i usług związany jest z czynnościami opodatkowanymi. W odniesieniu do omawianego projektu Uczelnia wykonuje i będzie wykonywała tylko czynności zwolnione od podatku od towarów i usług. W związku z powyższym Politechnika nie ma możliwości odliczenia podatku od towarów i usług z faktur zakupu dokumentujących poniesione koszty na realizację projektu pn. "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym". Tym samym podatek VAT stanowi koszt kwalifikowalny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powyższe regulacje wskazują, iż odliczenie podatku naliczonego to przysługujące zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi podatku od towarów i usług całkowite bądź częściowe prawo do obniżenia kwoty podatku należnego dotyczącego opodatkowanych dostaw towarów i świadczenia usług o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabywane towary i usługi są lub będą w przyszłości wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Powyższa zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, tj. do czynności zwolnionych od podatku VAT lub czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, m.in. tego, że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Przepis art. 88 określa listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony.

W treści złożonego wniosku wskazano, iż Politechnika jako jeden z Partnerów podpisała umowę bilateralną do umowy konsorcyjnej... dotyczącą realizacji Projektu Kluczowego pn. "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym", którego Koordynatorem jest Politechnika R. Cały projekt jest realizowany w oparciu o podpisaną umowę o dofinansowanie projektu pomiędzy Beneficjentem Politechniką R. jako Koordynatorem oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Politechnika jest czynnym podatnikiem VAT, a wszystkie zakupy towarów i usług związanych z realizacją przedmiotowego projektu będą służyć wyłącznie czynnościom zwolnionym. Wyniki realizowanego projektu tj. rozwiązania innowacyjne, patenty, publikacje naukowe nie będą przedmiotem sprzedaży opodatkowanej.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. Wnioskodawcy nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w ramach realizowania przedmiotowego projektu.

Reasumując, Politechnice jako Partnerowi w związku z realizacją projektu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie należy uznać za prawidłowe.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż Organ podatkowy nie może przewidzieć jakie nastąpią zmiany w prawie podatkowym w przyszłości (po zakończeniu realizacji projektu) oraz czy nie nastąpią zmiany w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego np. zakupione w związku z realizacją projektu towary i usługi zostaną wykorzystane do czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Wobec tego niniejsza interpretacja zachowa swą aktualność tylko w przypadku, gdy nie ulegnie zmianie stan prawny oraz przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl