IPPP3/443-312/09-2/KT

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 25 czerwca 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-312/09-2/KT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 8 kwietnia 2009 r. (data wpływu 14 kwietnia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla usług archiwizowania dokumentów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla świadczonych usług.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka w dniu 28 lipca 2008 r. wystąpiła z wnioskiem do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o wydanie interpretacji indywidualnej na temat prawidłowości stosowania stawki podatku VAT 22% na świadczone przez Spółkę usługi archiwizowania dokumentów dla krajowych podmiotów gospodarczych. Stanowisko Spółki było takie, iż prawidłowo nalicza stawkę VAT w wysokości 22% dla tych usług, w oparciu o przepisy załącznika Nr 4, poz. 11, pkt 5 do ustawy o podatku od towarów i usług, jako działalności komercyjnej bez żadnego związku z działalnością kulturalną. Archiwizowane są dokumenty np. bankowe, księgowe, a stosowanie stawki VAT zwolnionej dotyczy takiej działalności archiwistycznej, która ma związek z kulturą, rekreacją lub sportem. W dniu 23 października 2008 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, pismem nr IPPP1-443-1471/08-2/AP, wydał interpretacje indywidualną, z której wynika, że Spółka nieprawidłowo stosuje 22% stawkę VAT.

W tej samej sprawie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie o wydanie interpretacji indywidualnej zwróciła się K S.A. z siedzibą w W, która jest kontrahentem i partnerem handlowym A. W dniu 12 lutego 2009 r. pismem IPPP3-443-185/08-2/JK Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydał interpretacje indywidualną rozbieżną z tą, jaką uzyskała spółka A. Wynika z niej, że K S.A. prawidłowo stosuje 22% stawkę podatku VAT dla tych samych usług, co A., które wg wcześniej wspomnianej interpretacji powinny być zwolnione z podatku.

Ze względu na fakt, iż spółki A. i K związane są umowami handlowymi i partnerskimi, powstaje problem stosowania jednolitej stawki VAT na takie same usługi archiwizacyjne wobec klientów. Wobec powyższego Spółka zwraca się z prośbą o zajęcie jednolitego stanowiska w tej sprawie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W świetle opisanych rozbieżności w interpretacjach indywidualnych, czy świadczone przez spółkę A. usługi korzystają ze zwolnienia z podatku VAT czy też są opodatkowane stawką 22%.

Spółka stoi na stanowisku, iż interpretacja indywidualna wydana dla K S.A. w sposób wyczerpujący przedstawia zagadnienie braku powiązania działalności komercyjnej obu spółek, bez żadnego związku z działalnością kulturalną, która upoważniałaby do zwolnienia świadczonych przez nie usług z podatku VAT. Taki tok rozumowania przyjęto od początku w spółce A stosując stawkę 22% VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Ustawodawca w art. 8 ust. 1 ustawy określił, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również:

1.

przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej;

2.

zobowiązanie do powstrzymania się od dokonywania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji;

3.

świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa.

W myśl art. 41 ust. 1 ww. ustawy stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie z podatku.

I tak, w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy, w którym pod pozycją 11 zostały wymienione usługi objęte symbolem PKWiU ex 92, tj. usługi związane z kulturą, w tym również usługi twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem:

1.

usług związanych z taśmami wideo oraz z wszelkimi filmami reklamowymi i promocyjnymi,

2.

usług związanych z wyświetlaniem filmów na innych nośnikach oraz filmów reklamowych i promocyjnych,

3.

usług w zakresie działalności stadionów i innych obiektów sportowych (PKWiU 92.61),

4.

wstępu na spektakle, koncerty, przedstawienia i imprezy w zakresie twórczości i wykonawstwa artystycznego i literackiego (PKWiU 92.31.2), związane z funkcjonowaniem obiektów kulturalnych (PKWiU 92.32.10), świadczone przez wesołe miasteczka, parki rozrywki, cyrki, dyskoteki, sale balowe (PKWiU 92.22, 92.34.11, 92.34.12) oraz wstępu na imprezy sportowe,

5.

wstępu oraz wypożyczania wydawnictw (PKWiU 22.11, 22.12.13) w zakresie usług świadczonych przez biblioteki, archiwa, muzea i innych usług związanych z kulturą (PKWiU 92.5),

5a. usług związanych z produkcją filmów i nagrań wideo (92.11), usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań wideo (PKWiU 92.12), usług związanych z produkcją filmów i nagrań na innych nośnikach, usług związanych z dystrybucją filmów i nagrań na innych nośnikach,

5b. wstępu do parków rekreacyjnych, plaż i innych miejsc o charakterze kulturalnym (PKWiU ex 92.72),

6.

działalności agencji informacyjnych,

7.

usług wydawniczych,

8.

usług radia i telewizji (PKWiU 92.2), z zastrzeżeniem poz. 12.

Wskazać należy, że ustawodawca objął zwolnieniem usługi zaklasyfikowane do grupowania PKWiU ex 92, przy czym zwolnienie to ograniczono poprzez wprowadzenie oznaczenia ex 92. Zgodnie z objaśnieniami symbol "ex" dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania. W związku z tym należy stwierdzić, iż symbol "ex" oznacza, iż zwolnienie, o którym mowa w poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług, dotyczy tylko danej usługi z danego grupowania, tj. usług związanych z kulturą, w tym również usług twórców i artystów wykonawców, w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzane w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw do artystycznego wykonania, usługi związane z rekreacją i sportem - z wyłączeniem określonych usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca kwalifikuje swoje usługi jako usługi w żaden sposób niezwiązane z kulturą a polegające na archiwizowaniu dokumentacji handlowej (bankowej, księgowej itp.) dla krajowych podmiotów gospodarczych, jako usługi czysto komercyjne, dotyczące działalności gospodarczej danego podmiotu.

Zdaniem Spółki działalności tej nie można zakwalifikować do usług związanych z działalnością kulturalną, o których mowa w poz. 11 załącznika nr 4 do ustawy o VAT, a zatem nie ma Ona prawa stosować zwolnienia z podatku VAT z tego tytułu.

Biorąc pod uwagę powyższe należy stwierdzić, że:

* co do zasady stawka podatku, zgodnie z art. 41 ustawy, wynosi 22%;

* w myśl art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy;

* Wnioskodawca wskazuje, że usługi wykonywane przez Niego na rzecz innych podmiotów mają charakter komercyjny i jako takie nie są wymienione w ww. załączniku, który obejmuje w poz. 11 usługi archiwów, jednakże w ramach usług związanych z kulturą.

Mając zatem na uwadze charakter czynności wykonywanych przez Wnioskodawcę w ramach świadczonych usług archiwizowania dokumentów oraz przywołane powyżej przepisy należy przyjąć, że przedmiotowe usługi nie mieszczą się wśród czynności, co do których ustawodawca zastosował zwolnienie z opodatkowania podatkiem od towarów i usług w załączniku nr 4 poz. 11 ustawy o VAT, jednak z zastrzeżeniem, że działalność Spółki nie ma związku z materiałami, o których mowa w przepisach ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Tym samym stwierdza się, że świadczone przez Spółkę usługi podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na zasadach ogólnych, na podstawie art. 43 ust. 1 powołanej ustawy. A zatem Wnioskodawca prawidłowo stosuje stawkę 22% VAT.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Nadmienia się, że zgodnie z art. 14e § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl