Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 6 maja 2011 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-276/11-2/MPe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2011 r. (data wpływu 18 lutego 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT na dostawę części i wyposażenia do dźwigu pływającego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia stawki podatku VAT na dostawę części i wyposażenia do dźwigu pływającego.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. zamierza dokonywać dostawy części wyposażenia do dźwigu pływającego, który jest sklasyfikowany do grupowania PKWiU 30.11.33.0. Dostarczane wyposażenie nie służy do celów rozrywki i sportu ale jest niezbędne do eksploatacji wymienionej jednostki pływającej. Dostawa jest wykonywana bezpośrednio do wymienionej jednostki, co potwierdza oświadczenie nabywcy eksploatującego wymieniony dźwig morski.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy opisana w stanie faktycznym dostawa części i wyposażenia dźwigu morskiego korzysta z opodatkowania stawką 0% VAT przewidzianą w art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.).

Zdaniem Wnioskodawcy zgodnie z treścią art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT stawką 0% podatku od towarów i usług opodatkowana jest dostawa części i wyposażenia do jednostek pływających wymienionych w pkt 1 powołanego art. 83 ust. 1 ustawy o VAT. Wśród wymienionych w tym przepisie (art. 83 ust. 1 pkt 1) jednostek znajdują się sklasyfikowane do grupowania PKWiU 30.11.33.0 dźwigi pływające. Realizowana przez Spółkę dostawa części i wyposażenia do powołanych dźwigów nie stanowi dostawy wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu, zatem wypełnia przesłanki zastosowania stawki 0% podatku od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Przez towary, stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2011 r. rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Na mocy dodanego do ustawy z dniem 1 stycznia 2011 r., przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 226, poz. 1476), przepisu art. 5a, towary lub usługi będące przedmiotem czynności, o których mowa w art. 5, wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, jeżeli dla tych towarów lub usług przepisy ustawy lub przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne.

W tym przypadku klasyfikacja dokonywana jest w oparciu o przepisy ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, obowiązującego dla celów podatku od towarów i usług od dnia 1 stycznia 2011 r.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy, podstawową stawką podatku dla dostawy towarów i świadczonych usług z zastrzeżeniem ust. 2 - 12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1, jest stawka 22%.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści wskazanej ustawy, jak i przepisów wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 3 ustawy, stawkę podatku w wysokości 0% stosuje się do dostaw części do środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w pkt 1, i wyposażenia tych środków, z wyłączeniem wyposażenia służącego celom rozrywki i sportu.

W treści ust. 1 pkt 1 powołanego artykułu ustawodawca wymienił:

a.

pełnomorskie liniowce pasażerskie, pełnomorskie statki wycieczkowe i tym podobne jednostki pływające do przewozu osób; pełnomorskie promy wszelkiego typu (PKWiU ex 30.11.21.0),

b.

pełnomorskie tankowce do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów oraz gazów skroplonych (PKWiU ex 30.11.22.0),

c.

pełnomorskie chłodniowce, z wyłączeniem tankowców (PKWiU ex 30.11.23.0),

d.

pozostałe statki pełnomorskie do przewozu ładunków suchych (stałych), z wyłączeniem barek morskich bez napędu (PKWiU ex 30.11.24.0),

e.

pełnomorskie statki rybackie, pełnomorskie statki przetwórnie oraz pełnomorskie pozostałe jednostek pływające do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa (PKWiU ex 30.11.31.0),

f.

pchacze pełnomorskie (PKWiU ex 30.11.32.0),

g.

statki szkolne i badawcze rybołówstwa morskiego oraz statków ratowniczych morskich (PKWiU ex 30.11.33.0);

Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane wg zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach statystycznych.

Zgodnie z art. 2 pkt 30 ustawy, przez PKWiU ex rozumie się zakres wyrobów lub usług węższy niż określony w danym grupowaniu Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

Umieszczenie tego dopisku przy konkretnym symbolu statystycznym ma na celu zawężenie stosowania zwolnienia lub obniżonej stawki podatku VAT tylko do usług należących do wymienionego grupowania statystycznego, spełniającego określone warunki sprecyzowane przez ustawodawcę.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca zamierza dokonać dostawy części i wyposażenia do dźwigu pływającego, który jest sklasyfikowany do grupowania PKWiU 30.11.33.0. Dostarczenie wyposażenia jak wskazał Wnioskodawca nie będzie służyć do celów rozrywki i sportu ale będzie niezbędne do eksploatacji wymienionej jednostki pływającej. Dostawa będzie wykonywana bezpośrednio do wymienionej jednostki, co zostanie potwierdzone oświadczeniem nabywcy eksploatującego wymieniony dźwig morski.

Odnosząc zatem wskazany stan prawny do przedstawionego zdarzenia przyszłego należy stwierdzić, iż w kontekście obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, nie wystarczającym jest sklasyfikowanie do przewidzianego w ustawie grupowania. Wprawdzie w treści art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy, do którego odsyła ust. 1 pkt 3 tegoż artykułu, odwołano się m.in. do grupowania statystycznego PKWiU ex 30.11.33.0, podanego przez Wnioskodawcę, jednak należy zauważyć, że część opisowa art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. g) nie pozostawia wątpliwości, że ma on zastosowanie wyłącznie do statków szkoleniowych, badawczych rybołówstwa morskiego oraz statków ratowniczych morskich, nie zaś do dźwigu morskiego. Wobec powyższego uznać należy, że nie została spełniona zasadnicza przesłanka przedmiotowa, od której ustawodawca uzależnił zastosowanie ww. preferencji podatkowej. W związku z tym do dokonywanej przez Wnioskodawcę dostawy części i wyposażenia do dźwigu pływającego należy stosować podstawową stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23% (zgodnie z ww. art. 146a ustawy).

Mając na uwadze powyższe, stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl