IPPP3/443-210/12-2/RD

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 29 lutego 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-210/12-2/RD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 lutego 2012 r. (data wpływu 22 lutego 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w zw. z realizacją projektu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 lutego 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego w zw. z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Stowarzyszenie, zostało powołane w ramach realizacji unijnego programu Leader, będącego częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 242).

Realizacja Programu Leader nie wiąże się dla Stowarzyszenia z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Założeniem Lokalnej Grupy Działania jest aktywność oddolna mająca na celu stworzenie lepszych warunków życia dla mieszkańców z obszaru kilku Gmin. Realizując swe cele statutowe Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swych członków, choć istnieje możliwość wynagradzania członków zarządu i rady LGD. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności dochodowej będąc dobrowolnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem podatku VAT i tym samym nie ma możliwości odzyskania VAT.

Cele statutowe Stowarzyszenia to;

* działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich,

* aktywizowanie ludności wiejskiej,

* realizacja lokalnej strategii rozwoju opracowanej przez LGD,

* przeprowadzanie działań wpływających na stymulowanie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, sprawniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego terenów wiejskich, poprawę ich konkurencyjności jako miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej, a także na aktywizację oraz współpracę lokalnych środowisk.

Funkcjonowanie Stowarzyszenia jest możliwe dzięki środkom Unii Europejskiej. Przyznana LGD pomoc finansowa uwzględnia w kosztach kwalifikowanych do refundacji podatek VAT. LGD ubiega się o refundację poniesionych wydatków w tym VAT - u w trybie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Funkcjonowanie LGD" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 660).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Stowarzyszenie ma prawo do odliczenia i zwrotu należnego podatku VAT poniesionego w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zdaniem Wnioskodawcy, Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do odliczenia i zwrotu kosztu podatku od towarów i usług poniesionego w związku z realizacją projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013.

Powyższe stanowisko Wnioskodawca oparł na przepisach ustawy z dnia 11 marca 2004 r. - o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), art. 15 ust. 1 i art. 43 ust. 1 pkt 1.

Odnosząc się do art. art. 15 ust. 1 należy podkreślić, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Z kolei odnosząc się do art. 43 ust. 1 pkt 1 należy podkreślić, że z VAT zwolnione są usługi świadczone przez statutowe organizacje członkowskie - jedną z nich jest bez wątpienia Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania.

Wnioskodawca zaznacza, że dla Stowarzyszenia została już wydana interpretacja nr IPPP3/443-124/11-4/LK z dn. 20 kwietnia 2011 r., dotycząca roku 2011 r. Stowarzyszenie zaznacza iż charakter prawny Stowarzyszenia nie uległ zmianie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 86 ust. 1 ustawy w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy. Jedno z takich ograniczeń zostało wskazane w art. 88 ust. 4 ustawy o VAT zgodnie, z którym obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (wyłączenie w przypadku Wnioskodawcy nie ma zastosowania).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego przez podmiot niebędący czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym Wnioskodawca poinformował, iż realizacja programu Leader nie wiąże się dla Stowarzyszenia z wykonywaniem czynności opodatkowanych podatkiem VAT. Stowarzyszenie nie jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Zainteresowany wskazał, iż założeniem Lokalnej Grupy Działania jest aktywność oddolna mająca na celu stworzenie lepszych warunków życia dla wszystkich mieszkańców z obszarów gmin. Realizując swe cele statutowe, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy swych członków. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności dochodowej, będąc dobrowolnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie został spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, a ponadto Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakupy dokonane w ramach realizacji projektów dofinansowywanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jednocześnie wskazać należy, iż Wnioskodawca uważa, że nie przysługuje mu prawo do odliczenia podatku, gdyż świadczy usługi zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy, który został uchylony na podstawie art. 1 pkt 8 lit. a) tiret pierwszy ustawy z dnia 29 października 2010 r. (Dz. U. Nr 226, poz. 1476) zmieniającej ustawę o podatku od towarów i usług, z dniem 1 stycznia 2011 r. Brak możliwości odliczenia podatku w związku z realizacją projektu nie wynika z powołanego przez Wnioskodawcę nieaktualnego już przepisu, lecz z faktu, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a dokonane zakupy jak wynika ze stanu faktycznego nie będą służyć działalności opodatkowanej VAT.

W świetle powyższego, stanowisko Wnioskodawcy oceniane jako całość należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl