Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 9 stycznia 2012 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-1383/11-2/KB
Podstawa opodatkowania podatkiem VAT.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2011 r. (data wpływu 19 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wliczenia do podstawy opodatkowania kwoty podatku akcyzowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie wliczenia do podstawy opodatkowania kwoty podatku akcyzowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny oraz zdarzenie przyszłe.

Sp. z o.o. (dalej: "C." lub "Wnioskodawca") posiada zezwolenie na prowadzenie składu magazynowego podatkowego (dalej: "Skład"). Do Składu m.in. wprowadzane są wyroby jednego z klientów Spółki (dalej: "Klient"), nabywane przez Klienta z innego państwa UE, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Spółka, zgodnie z umową zawartą z Klientem, przyjmuje te wyroby do Składu, a następnie wyprowadza je ze Składu.

Wyprowadzenie wyrobów ze Składu następuje poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Przy czym Klient nie posiada i nie zamierza uzyskiwać (nie będzie posiadał) zezwolenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu celnego na wyprowadzenie tych wyrobów z cudzego składu podatkowego.

Z tytułu wyprowadzenia wyrobów Klienta ze Składu Spółki staje się podatnikiem podatku akcyzowego od wyrobów wyprowadzanych ze Składu poza procedurą zawieszenia akcyzy. Podatek ten jest ponoszony w imieniu i na rachunek Spółki, który jest podatnikiem podatku akcyzowego od wyprowadzenia tych wyrobów ze Składu poza procedurą zawieszenia, zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (tekst jedn. Dz. U. z 2011 Nr 108, poz. 626, z późn. zm.)

Przyjęcie wyrobów na Skład oraz ich wyprowadzenie przez Spółkę następuje w ramach usługi świadczonej Klientowi. Z tytułu świadczenia tej usługi Spółka pobiera wynagrodzenie za usługę w umówionej kwocie oraz otrzymuje od Klienta zwrot zapłaconego przez Spółkę podatku akcyzowego, należnego z tytułu wyprowadzenia wyrobów poza procedurą zawieszenia akcyzy. Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Czy podstawa opodatkowaniu z tytułu świadczonej usługi, polegającej na przyjęciu wyrobów do składu celnego w ramach procedury zawieszenia akcyzy i ich wyprowadzenie ze Składu poza tą procedurą, powinna obejmować zarówno kwotę umownej należności za usługę jak i kwotę podatku akcyzowego zwracaną Spółce przez Klienta.

Zdaniem Wnioskodawcy, podstawa opodatkowania VAT z tytułu świadczonej usługi, polegającej na przyjęciu wyrobów do składu celnego w ramach procedury zawieszenia akcyzy i ich wyprowadzenie ze Składu poza tą procedurą, obejmuje zarówno kwotę umownej należności za usługę jak i kwotę podatku akcyzowego zwracaną Spółce przez Klienta.

W przedstawionym stanie faktycznym wskazano, iż Spółka z tytułu świadczonej usługi otrzymuje:

* umowną należność za świadczoną usługę, oraz

* kwotę podatku akcyzowego zapłaconą w związku z wyprowadzeniem wyrobów ze Składu poza procedurą zawieszenia akcyzy.

Kwota podatku akcyzowego przekracza należność za świadczoną usługę. W związku z tym dokonanie przez Klienta zwrotu zapłaconego przez Spółkę podatku akcyzowego od wyprowadzonych ze Składu wyrobów Klienta jest warunkiem świadczenia usługi. W przeciwnym razie nie byłaby ona opłacalna.

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 Ustawy o VAT "Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-21, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy lub osoby trzeciej. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku."

Mając zatem na uwadze, iż podstawą opodatkowania jest kwota należna, pomniejszona o podatek, zaś kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy to kwota należna w rozumieniu art. 29 ust. 1 Ustawy o VAT powinna obejmować zarówno kwotę umownej należności z tytułu świadczenia usługi oraz zwracaną przez Klienta kwotę podatku akcyzowego zapłaconą od wyrobów tego Klienta wyprowadzanych ze składu podatkowego, jako elementu świadczenia należnego od osoby trzeciej. Wobec tego, kwotę podatku VAT należy obliczyć od sumy umownej należności netto oraz kwoty zapłaconego podatku akcyzowego od wyprowadzenia tych wyrobów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), dalej zwanej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Zakres tych czynności został zdefiniowany w art. 7 i art. 8 ustawy. W myśl art. 7 ust. 1 ustawy przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast, treść art. 8 ust. 1 ustawy wskazuje, iż przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Ponadto, stosownie do art. 73 Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (zwanej dalej "Dyrektywa 112") podstawę opodatkowania w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług, innych niż wymienione w artykułach 74-77, obejmuje wszystko, co stanowi zapłatę, które dostawca albo usługodawca otrzymał od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej z tytułu tych czynności, włączając subwencje bezpośrednio związane z ich ceną.

W myśl art. 78 Dyrektywy 112 do podstawy opodatkowania wlicza się następujące elementy:

a.

podatki, cła, opłaty i inne należności, z wyjątkiem samego VAT;

b.

koszty dodatkowe, takie jak koszty prowizji, opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.

Do celów akapitu pierwszego lit. b), państwa członkowskie mogą uznać koszty objęte odrębną umową za koszty dodatkowe.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności sprawy wynika, że Spółka posiada zezwolenie na prowadzenie składu magazynowego podatkowego, do którego m.in. wprowadzane są wyroby jednego z klientów Spółki, nabywane przez Klienta z innego państwa UE, w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Spółka, zgodnie z umową zawartą z Klientem, przyjmuje te wyroby do Składu, a następnie wyprowadza je ze Składu.

Wyprowadzenie wyrobów ze Składu następuje poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy. Przy czym Klient nie posiada i nie zamierza uzyskiwać (nie będzie posiadał) zezwolenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu celnego na wyprowadzenie tych wyrobów z cudzego składu podatkowego. Z tytułu wyprowadzenia wyrobów Klienta ze Składu Spółka staje się podatnikiem podatku akcyzowego od wyrobów wyprowadzanych ze Składu poza procedurą zawieszenia akcyzy. Podatek ten jest ponoszony w imieniu i na rachunek Spółki, która jest podatnikiem podatku akcyzowego od wyprowadzenia tych wyrobów ze Składu poza procedurą zawieszenia. Przyjęcie wyrobów na Skład oraz ich wyprowadzenie przez Spółkę następuje w ramach usługi świadczonej Klientowi. Z tytułu świadczenia tej usługi Spółka pobiera wynagrodzenie za usługę w umówionej kwocie oraz otrzymuje od Klienta zwrot zapłaconego przez Spółkę podatku akcyzowego, należnego z tytułu wyprowadzenia wyrobów poza procedurą zawieszenia akcyzy.

Spółka jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT.

W związku z powyższym Spółka ma wątpliwości czy otrzymana kwota podatku akcyzowego zwracana Spółce przez Klienta powinna być wliczana do podstawy opodatkowania.

Analiza powyższych przepisów pozwala stwierdzić, że do podstawy opodatkowania zaliczamy wszystko, co stanowi zapłatę otrzymaną lub którą usługodawca otrzyma w zamian za świadczenie usług, od usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z subwencjami związanymi bezpośrednio z ceną takiego świadczenia. Do podstawy opodatkowania wlicza się również koszty dodatkowe, podatki, cła, opłaty, i inne należności, z wyjątkiem samego VAT.

Reasumując, podstawa opodatkowaniu z tytułu świadczonej przez Spółkę usługi, powinna obejmować zarówno kwotę umownej należności za usługę jak i kwotę podatku akcyzowego zwracaną Spółce przez Klienta.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia przedstawionego w stanie faktycznym oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl