IPPP3/443-129/11-2/SM

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 20 kwietnia 2011 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-129/11-2/SM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 25 stycznia 2011 r. (data wpływu 28 stycznia 2011 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uregulowań dotyczących sprzedaży paliwa do piecyków - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 stycznia 2011 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie uregulowań dotyczących sprzedaży paliwa do piecyków.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Sp. z o.o. (zwana dalej "Spółką") prowadzi działalność w zakresie sprzedaży detalicznej materiałów budowlanych, dekoracyjnych, narzędzi i innych produktów do aranżacji i wyposażenia wnętrz. Wśród towarów sprzedawanych przez Spółkę znajdują się również paliwa do piecyków. Spółka sprzedaje dwie marki paliwa do piecyków T. i Z. Ich kod CN jest taki sam: 2710 19 25. Paliwo do piecyków sprzedawane jest w postaci ciekłej w 20 litrowych opakowaniach.

Spółka pragnie zaznaczyć, że nie jest podatnikiem podatku akcyzowego. Kupuje paliwo od podmiotów gospodarczych (dalej "Dostawcy") i jedynie odprzedaje to paliwo na cele opałowe swoim klientom. Innymi słowy, Spółka nie jest pierwszym ogniwem w obrocie paliwami do piecyków, na którym ciąży obowiązek zapłaty podatku akcyzowego. Jest kolejnym ogniwem, który nabywa paliwa do piecyków z zapłaconą akcyzą. Paliwo kupowane przez Spółkę ma przeznaczenie opałowe, dlatego też na wcześniejszych etapach obrotu było ono opodatkowane obniżoną stawką akcyzy wynikającą z art. 89 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku akcyzowym.

Spółka sprzedaje paliwo do piecyków w sieci prowadzonych przez siebie sklepów. Nabywcami paliwa do piecyków są m.in. osoby fizyczne. Spółka, zgodnie z art. 89 ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym, odbiera od osób kupujących paliwa do piecyków oświadczenia (dalej "Oświadczenie"). Treść Oświadczenia zależy od tego, czy nabywcą wyrobów jest podmiot gospodarczy, czy osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 89 ust. 6 i 8 ustawy o podatku akcyzowym Oświadczenie to powinno zawierać między innymi:

* jeśli kupujący jest podmiotem gospodarczym: dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także NIP lub REGON,

* jeśli kupujący jest osobą fizyczną, która nie prowadzi działalności gospodarczej: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, NIP lub numer PESEL (jeżeli został nadany). Podać należy dane nabywcy lub pełnoletniej osoby zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca.

Zdarza się, że klientami Spółki są osoby mające miejsce zamieszkania poza granicami Polski (dalej "Nabywcy Zagraniczni"). Nabywcy Zagraniczni mogą mieć miejsce zamieszkania w kraju należącym do Unii Europejskiej lub w kraju, który do Unii Europejskiej nie należy. Adres zamieszkania, czy siedziby Nabywcy Zagranicznego podawany jest w Oświadczeniu. Są to między innymi osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, tj. kupują paliwo do piecyków w celach prywatnych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Może się również zdarzyć, że Nabywca Zagraniczny prowadzi działalność gospodarczą.

Jeżeli Nabywca Zagraniczny zamierza przeznaczyć paliwo do piecyków do celów opałowych, powinien przed zakupem paliwa do piecyków złożyć Spółce Oświadczenie, że przeznaczy je do takich właśnie celów. Na Oświadczeniu Spółka wymaga podania wszystkich niezbędnych danych wymaganych przez ustawę o podatku akcyzowym. Może się jednak okazać, że Nabywcy Zagraniczni nie mają nadanego numeru NIP, REGON, czy PESEL. W związku z tym, Nabywcy Zagraniczni nie są w stanie podać takich danych w Oświadczeniu. W Oświadczeniu składanym przez Nabywcę Zagranicznego znajdują się pozostałe dane wymagane przez Ustawę, które zdaniem Spółki pozwalają zidentyfikować Nabywcę Zagranicznego kupującego paliwo.

Zdarza się również, że Nabywca Zagraniczny zamierza wywieźć zakupione w sklepie Spółki paliwo do piecyków za granicę i tam zużyć je do celów opałowych. Również w takim wypadku Spółka wymaga złożenia Oświadczenia przez Nabywcę Zagranicznego w razie zakupu paliwa do piecyków. Nabywca Zagraniczny wpisuje w Oświadczeniu miejsce położenia urządzenia grzewczego. Może się okazać, że miejsce to jest położone poza granicami Polski (na terenie Unii Europejskiej lub poza terytorium Unii Europejskiej).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

1.

Czy Spółka może sprzedać paliwo do piecyków Nabywcom Zagranicznym za cenę, która uwzględnia obniżoną stawką akcyzy naliczoną na wcześniejszym etapie obrotu... W szczególności, czy Spółka może sprzedać paliwo za cenę, która uwzględnia obniżoną stawkę akcyzy naliczoną na wcześniejszym etapie obrotu, jeśli Nabywca Zagraniczny wpisuje w Oświadczeniu, że miejsce położenia urządzeń grzewczych znajduje się poza granicami Polski (na terenie Unii Europejskiej lub poza terytorium Unii Europejskiej), co zakłada zużycie paliwa poza granicami Polski.

2.

Czy Spółka może sprzedać paliwo do piecyków za cenę, która uwzględnia obniżoną stawkę akcyzy naliczoną na wcześniejszym etapie obrotu, jeśli na Oświadczeniu składanym przez Nabywcę Zagranicznego nie zostaną podane wszystkie dane określone w przepisach ustawy o podatku akcyzowym z tego powodu, że Nabywca Zagraniczny tych danych nie posiada (np. nie ma nadanego numeru NIP, REGON, czy PESEL).

3.

Jeśli odpowiedź na pytanie nr 2 będzie pozytywna Spółka prosi o informację, czy z uwagi na brak niektórych danych w Oświadczeniu składanym przez Nabywcę Zagranicznego z tego powodu, że Nabywca Zagraniczny tych danych nie posiada (np. nie ma nadanego numeru NIP, REGON, czy PESEL) na Spółce ciążą inne obowiązki o charakterze dokumentacyjnym. Jeśli tak, to jakie... W szczególności, czy Spółka ma dołączać do Oświadczeń dodatkowe dowody (jeśli tak to jakie...) potwierdzające wypełnienie Oświadczenia przez Nabywcę Zagranicznego.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

Spółka uważa, że może sprzedać paliwo do piecyków Nabywcom Zagranicznym za cenę, która uwzględnia obniżoną stawkę akcyzy naliczoną na wcześniejszym etapie obrotu. Spółka uważa, że może dokonać sprzedaży paliwa za cenę, która uwzględnia obniżoną stawką akcyzy naliczoną na wcześniejszym etapie obrotu również wówczas, gdy sprzedaje paliwo Nabywcy Zagranicznemu, który wpisuje w Oświadczeniu, że miejsce położenia urządzeń grzewczych znajduje się poza granicami Polski (na terenie Unii Europejskiej lub poza terytorium Unii Europejskiej).

Ad. 2

Spółka uważa, że może sprzedać paliwo do piecyków za cenę, która uwzględnia obniżoną stawkę akcyzy naliczoną na wcześniejszym etapie obrotu, jeśli na Oświadczeniu składanym przez Nabywcę Zagranicznego nie zostaną podane wszystkie dane określone w przepisach Ustawy z tego powodu, że Nabywca Zagraniczny tych danych nie posiada (np. nie ma nadanego numeru NIP, REGON, czy PESEL).

Ad. 3

Spółka uważa, że nie ciążą na niej inne obowiązki o charakterze dokumentacyjnym z uwagi na brak niektórych danych w Oświadczeniu składanym przez Nabywcę Zagranicznego. Zdaniem Spółki, nie musi ona dołączać do Oświadczeń dodatkowych dowodów potwierdzających wypełnienie Oświadczenia przez Nabywcę Zagranicznego.

Uzasadnienie stanowiska Spółki:

Zgodnie z art. 89 ust. 1 Ustawy stawki akcyzy na wyroby energetyczne wynoszą dla:

1.

olejów napędowych przeznaczonych do celów opałowych o kodach CN od 2710 19 41 do 2710 19 49, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1.000 litrów (pkt 9);

2.

olejów opałowych o kodach CN od 2710 19 51 do 2710 19 69 (pkt 10):

a.

z których 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny, zabarwionych na czerwono i oznaczonych znacznikiem zgodnie z przepisami szczególnymi - 232,00 zł/1.000 litrów,

b.

pozostałych, niepodlegających obowiązkowi barwienia i znakowania na podstawie przepisów szczególnych - 64,00 zł/1.000 kilogramów;

3.

pozostałych paliw opałowych (pkt 15);

a.

w przypadku gdy ich gęstość w temperaturze 15 °C jest:

* niższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 232,00 zł/1.000 litrów,

* równa lub wyższa niż 890 kilogramów/metr sześcienny - 64,00 zł/1.000 kilogramów,

b.

gazowych - 1,28 zł/gigadżul (GJ).

Z racji tego, że paliwa do piecyków sprzedawane w sklepach Spółki mają kod CN 2710 19 25, który nie został wymieniony w pkt 9 i 10 artykułu 89 ust. 1 Ustawy, powinny zostać zakwalifikowane do pozostałych paliw opałowych (pkt 15). Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 3 Ustawy paliwami opałowymi w rozumieniu Ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2 (paliw silnikowych). Na paliwo do piecyków powinna zostać zatem zastosowana stawka wynikająca z art. 89 ust. 1 pkt 15a Ustawy.

Powyższe stawki akcyzy mogą być stosowane w wypadku, gdy wyroby akcyzowe wymienione w tych przepisach zostały przeznaczone do celów opałowych. Informacja o przeznaczeniu paliwa do piecyków do celów opałowych powinna się znajdować w składanych przez nabywców oświadczeniach. Zgodnie bowiem z art. 89 ust. 5 Ustawy sprzedawca wyrobów akcyzowych nieobjętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15, jest obowiązany w przypadku sprzedaży:

1.

osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym niemającym osobowości prawnej oraz osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15;

2.

osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej - do uzyskania od nabywcy oświadczenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w ust. 1 pkt 9, 10 i 15; oświadczenie to powinno być załączone do kopii paragonu lub kopii innego dokumentu sprzedaży wystawionego nabywcy, a w przypadku braku takiej możliwości sprzedawca jest obowiązany wpisać na oświadczeniu numer i datę wystawienia dokumentu potwierdzającego tę sprzedaż.

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą oświadczenie, z zastrzeżeniem ust. 7, powinno być dołączone do kopii faktury oraz powinno zawierać:

1.

dane dotyczące nabywcy, w tym nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania, a także NIP lub REGON;

2.

określenie ilości i rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;

3.

wskazanie rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia;

4.

datę i miejsce złożenia oświadczenia;

5.

czytelny podpis składającego oświadczenie.

Oświadczenie, jeżeli jest czytelnie podpisane, może być również złożone na wystawianej fakturze, ze wskazaniem rodzaju, typu oraz liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia.

Zgodnie z ust. 8 oświadczenie składane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności powinno zawierać:

1.

imię i nazwisko, numer dowodu osobistego lub nazwę i numer innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, NIP lub numer PESEL (jeżeli został nadany) nabywcy lub pełnoletniej osoby zameldowanej pod tym samym adresem co nabywca;

2.

adres zameldowania nabywcy oraz adres zamieszkania, jeżeli jest inny od adresu zameldowania;

3.

określenie ilości, rodzaju oraz przeznaczenia nabywanych wyrobów;

4.

określenie liczby posiadanych urządzeń grzewczych, w których mogą być wykorzystane te wyroby oraz miejsc (adresów), gdzie znajdują się te urządzenia;

5.

wskazanie rodzaju i typu urządzeń grzewczych;

6.

datę i miejsce sporządzenia oświadczenia oraz czytelny podpis składającego oświadczenie.

Zgodnie z art. 89 ust. 16 Ustawy w przypadku niespełnienia warunków określonych w art. 89 ust. 5-15 Ustawy stosuje się stawkę akcyzy określoną w ust. 4 pkt 1 Ustawy.

Z powyższego wynika, że warunkiem zastosowania obniżonej stawki akcyzy na paliwo do piecyków jest złożenie przez nabywcę tego paliwa oświadczenia, że paliwo to zostanie przeznaczone do celów opałowych, a w wypadku osób prowadzących działalność gospodarczą - że zostanie przeznaczone do celów opałowych lub odprzedane z przeznaczeniem do celów opałowych. W oświadczeniu tym powinien się znaleźć NIP lub REGON, gdy nabywcą jest osoba prowadząca działalność, albo NIP lub PESEL, gdy nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Obowiązek nadawania NIP, REGON lub PESEL wynika z polskiej ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, polskiej ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej oraz polskiej ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. Oznacza to, iż w przypadku osób zagranicznych, które nie mają miejsca zamieszkania i/lub nie prowadzą działalności gospodarczej na terytorium Polski nie stosuje się tych przepisów, tzn. nie nadaje się im NIP, REGON, czy PESEL.

Spółka uważa, że może sprzedać paliwo do piecyków Nabywcy Zagranicznemu za cenę, która uwzględnia obniżoną stawką akcyzy naliczoną na wcześniejszym etapie obrotu, nawet jeśli Nabywca Zagraniczny zamierza zużyć paliwo poza granicami Polski.

Zdaniem Spółki brak na Oświadczeniu składanym przez Nabywców Zagranicznych numeru NIP, REGON lub PESEL - w wypadku, gdy Nabywcy Zagranicznemu nie nadano takich numerów - nie spowoduje obowiązku zapłaty podwyższonej stawki akcyzy z art. 89 ust. 4 pkt 1 Ustawy. Do dokonania sprzedaży paliwa za cenę, która uwzględnia obniżoną stawką akcyzy naliczoną na wcześniejszym etapie obrotu, wystarczające być powinno dokładne określenie kupującego i podanie innych danych wymaganych przez Ustawę.

Takie stanowisko potwierdza Krajowa Informacja Podatkowa. Stanowisko zgodne z poglądem wyrażonym przez Spółkę wyrażone zostało również w odpowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów (udzielonej z upoważnienia Ministra Finansów) z dnia 11 grudnia 2009 r. Odpowiedź ta została udzielona w związku z interpelacją poselską (nr 12982). Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów stwierdził, że "tylko kompletnie wypełnione oświadczenia uprawniają sprzedawcę oleju opałowego do zastosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego. (...)". Zdaniem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów "za logiczne i racjonalne należy uznać również podejście akceptujące fakt, gdy z oczywistych powodów nie każdy nabywca wyrobów z przeznaczeniem na cele opałowe jest w stanie podać w oświadczeniu nr PESEL, jak ma to miejsce np. w przypadku obcokrajowca."

Taki pogląd prezentuje również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z dnia 22 lipca 2008 r., znak IPPP1/443-802/08-2/GD. Interpretacja ta wydana została na podstawie "starego" stanu prawnego, kiedy wymogi formalne dotyczące oświadczeń znajdowały się w rozporządzeniu MF.

Wymogi te były jednak podobne do zawartych obecnie w Ustawie. Dlatego też interpretacja ta powinna być istotna przy odpowiedzi na pytanie zadane przez Spółkę. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie: "Oświadczenie nabywcy o przeznaczeniu nabywanego oleju na cele opałowe to jedyny dokument, który potwierdza, iż olej opałowy został sprzedany rzeczywiście do celów opałowych. Dlatego też, sprzedający olej opałowy winien dołożyć wszelkich starań celem zgromadzenia rzetelnych oświadczeń nabywców o przeznaczeniu oleju opałowego na cele opałowe. Zastosowanie niższej stawki podatku akcyzowego ma charakter warunkowy, odpowiedzialność za ich spełnienie ponosić będzie podatnik, który z tych preferencji korzystał. Dane zawarte w przedmiotowym oświadczeniu powinny pozwalać na identyfikacje dokonane> transakcji i przeprowadzenie kontroli. Osoba fizyczna zamieszkująca na terytorium innego państwa nie będzie zobowiązana do podawania w oświadczeniu numeru PESEL lub NIP, o ile te identyfikatory nie zostały jej nadane. Reasumując, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów podatnik sprzedający olej opałowy, w celu zastosowania prawidłowej stawki akcyzy, ma obowiązek w momencie zawarcia transakcji uzyskać od nabywcy stosowne oświadczenie o przeznaczeniu nabywanego oleju. Oświadczenie to musi zawierać co najmniej elementy wymienione w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego. Brak na przedmiotowym oświadczeniu numeru PESEL lub/i NIP w przypadku gdy osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i nie ma obowiązku posiadania tych identyfikatorów, jest brakiem mniejszej wagi (o ile pozostałe dane zawarte w oświadczeniu pozwalają na przeprowadzenie kontroli rzeczywistego zużycia oleju opałowego)." W konsekwencji organ ten podzielił stanowisko podatnika, że brak wskazania w oświadczeniu NIP lub PESEL nabywcy niedysponującego takim numerem nie uniemożliwia zastosowania obniżonej stawki akcyzy.

Z powyższej interpretacji i stanowiska wyrażonego przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów wynika również, że dopuszczalna jest sprzedaż paliwa do piecyków na rzecz Nabywców Zagranicznych. Dlatego też Spółka uważa, że może sprzedać paliwo za cenę, która uwzględnia obniżoną stawką akcyzy naliczoną na wcześniejszym etapie obrotu nawet, jeśli paliwo do piecyków zostanie zużyte poza granicami Polski. Ważny jest bowiem cel zakupu paliwa. To, że cel ten zostanie zrealizowany poza granicami Polski nie ma znaczenia. Zdaniem Spółki nieuzasadnione byłoby obciążanie sprzedaży paliwa do piecyków podwyższoną stawką akcyzy w wypadku, gdy paliwo faktycznie jest przeznaczane do celów opałowych. Ustawa nie ogranicza bowiem prawa do stosowania obniżonej stawki akcyzy tylko do sytuacji, w których paliwo jest wykorzystywane do celów opałowych na terytorium Polski.

Zdaniem Spółki Ustawa nie wprowadza też dodatkowych obowiązków dokumentacyjnych, czy informacyjnych w razie sprzedaży wyrobów akcyzowych, takich jak paliwo do piecyka na rzecz Nabywców Zagranicznych. W związku z tym, Spółka jest zdania, że nie ciążą na niej szczególne, czy dodatkowe obowiązki o charakterze dokumentacyjnym z uwagi na brak niektórych danych w Oświadczeniu składanym przez Nabywcę Zagranicznego. Spółka nie musi zatem dołączać do Oświadczeń dodatkowych dowodów potwierdzających wypełnienie Oświadczenia przez Nabywcę Zagranicznego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl