IPPP3/443-123/12-3/KT - Prawo stowarzyszenia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo z dnia 2 marca 2012 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-123/12-3/KT Prawo stowarzyszenia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją przedsięwzięcia finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 26 stycznia 2012 r. (data wpływu 30 stycznia 2012 r.), uzupełnionym w dniu 20 lutego 2012 r. (data wpływu 22 lutego 2012 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z realizacją projektu finansowanego ze środków unijnych. Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 20 lutego 2012 r., złożonym w dniu 20 lutego 2012 r. (data wpływu 22 lutego 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie jest płatnikiem podatku VAT. Wszelkie prowadzone działania mają charakter społeczny. Stowarzyszenie jest po realizacji "Małego projektu" w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" na lata 2007-2013. Projekt został zrealizowany we wrześniu 2011 r.

Tytuł projektu to organizacja festynu pod nazwą.... Program imprezy był następujący:

* występy dzieci i młodzieży z Zespołu Oświatowego,

* zawody sportowe z udziałem dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,

* występy artystyczne: zespół ludowy, kapela ludowa, zespół estradowy, zespół muzyczny,

* wystawa zdjęć z byłego Klubu Rolnika w G.,

* wystawa fotografii z konkursu dla dzieci i młodzieży pod tytułem "Twoja okolica w fotografii",

* przygotowanie i konsumpcja potraw regionalnych,

* przygotowanie i konsumpcja potraw z grilla,

* loteria fantowa.

Festyn miał za zadanie integrowanie społeczności lokalnej, miał zachęcić mieszkańców G. do utrzymywania kontaktów sąsiedzkich, interesowania się losem ludzi starszych, niepełnosprawnych. Na festynie zaprezentowane zostały możliwości współpracy Stowarzyszenia z innymi organizacjami działającymi na teranie Gminy, takimi jak inne stowarzyszenia, a także OSP itp.

Impreza miała charakter otwarty i nieodpłatny. Zaproszeni zostali na nią radni Gminy, sołtysi i mieszkańcy sąsiednich miejscowości. Koszt projektu obejmował: zakup artykułów spożywczych, zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów i zawodów sportowych, honoraria dla zespołów artystycznych. Wymienione wydatki nie będą stwarzały skutków podatkowych. Wydatki pokryto ze środków własnych, które pochodzą ze składek członkowskich i darowizn.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Stowarzyszenie ma możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013).

Stanowisko Wnioskodawcy:

Realizacja ww. projektu nie będzie prowadziła do tego, że Wnioskodawca stanie się czynnym podatnikiem podatku VAT. Z uwagi na powyższe, Wnioskodawca nie będzie mógł obniżyć kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z faktur dotyczących zakupów dokonywanych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wnioskodawca nadal nie będzie miał obowiązku składania deklaracji VAT-7. Tym samym podatek VAT jest dla Stowarzyszenia kosztem kwalifikowalnym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu tym podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - mocą art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Na podstawie przepisu art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Zgodnie zaś z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

W myśl z art. 88 ust. 4 ww. ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten jednak nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

A zatem, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione jednocześnie warunki:

* odliczenia dokonuje zarejestrowany, czynny podatnik VAT oraz

* towary i usługi, z których nabyciem wiąże się podatek naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca, w ramach realizacji projektu sfinansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, zakupił towary i usługi niezbędne do zorganizowania festynu pod nazwą..... Impreza ta miała charakter otwarty i nieodpłatny, a jej celem była integracja społeczności lokalnej. Wnioskodawca wskazał, że Jego działania mają wyłącznie charakter społeczny, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie jest podatnikiem podatku VAT, a wydatki związane z realizacją opisanego projektu nie będą służyły działalności opodatkowanej.

Z powyższego wynika zatem, że realizując przedmiotowy projekt Wnioskodawca nie będzie wykonywał czynności podlegających opodatkowaniu, a tym samym z tego tytułu nie będzie podatnikiem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy. W konsekwencji, nie będzie zobowiązany do składania deklaracji VAT-7. Zatem pierwszy z wyżej wymienionych warunków uprawniających do odliczenia podatku nie został spełniony. Ponadto, drugim z warunków umożliwiających podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezpośredni i bezsporny związek zakupów z wykonywaniem czynności opodatkowanych (tj. takich, które generują podatek należny).

Powyższa zasada wyklucza możliwość odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do opodatkowanej działalności gospodarczej, czyli w przypadku wykonywania czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. W przedmiotowej sprawie taki związek nie występuje.

Reasumując, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami, rozliczenie podatku naliczonego na zasadach określonych w art. 86 ustawy warunkowane jest tym, aby nabywane towary i usługi były wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ponadto, art. 88 ust. 4 ustawy wyklucza odliczenie w odniesieniu do podmiotów niebędących zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

W omawianej sprawie warunki uprawniające do odliczenia nie zostały spełnione, gdyż Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej - nie jest więc podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy, a dokonane zakupy nie będą służyły działalności opodatkowanej podatkiem VAT. A zatem Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z organizacją festynu w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy uznaje się za prawidłowe.

Należy zauważyć, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków pomocowych. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne przy dokonywaniu oceny, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl