Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 7 lutego 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP3/443-1194/13-2/MKw

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 23 grudnia 2013 r. (data wpływu 27 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania udzielanych premii pieniężnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 grudnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udokumentowania udzielanych premii pieniężnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem z siedzibą na terytorium Polski, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym działalność przede wszystkim w zakresie dystrybucji i marketingu szeregu produktów/marek grupy U. z branży FMCG. Sprzedawane przez Spółkę produkty/towary nabywane są przede wszystkim przez:

* dystrybutorów, którzy zazwyczaj odsprzedają je m.in. hurtownikom, lokalnym i regionalnym sieciom detalicznym oraz placówkom detalicznym;

* duże sieci sprzedaży detalicznej.

W związku ze wskazanymi kanałami dystrybucji, Spółka dzieli odbiorców towarów na odbiorców bezpośrednich (tekst jedn.: dystrybutorzy i duże sieci sprzedaży detalicznej), którzy bezpośrednio nabywają towary od Spółki oraz odbiorców pośrednich (m.in. hurtownicy, lokalne i regionalne sieci detaliczne, placówki detaliczne).

Ze względu na wysoką konkurencję na rynku FMCG, w celu wsparcia sprzedaży produktów Spółka udziela odbiorcom pośrednim i bezpośrednim premii pieniężnych. Premie są wypłacane w przypadku spełnienia określonych warunków (w dalszej części opisu zdarzenia przyszłego Spółka przedstawia wybrane - będące przedmiotem wniosku rodzaje premii).

Wypłacanie premii ma związek z prowadzeniem działalności opodatkowanej na rynku polskim, służy bowiem zwiększeniu wolumenu sprzedaży dystrybuowanych przez Spółkę produktów poprzez zachęcanie kontrahentów do zakupu produktów od Spółki.

Spółka posiada indywidualną interpretację w zakresie premii pieniężnych z dnia 20 kwietnia 2010 r. (nr IPPP1/443-282/10-2/EK), której założenia są zgodne z interpretacją ogólną Ministerstwa Finansów w zakresie premii pieniężnych wydaną w dniu 27 listopada 2012 r. (nr PT3/033/10/423AEW/12/PT-618; dalej: interpretacja ogólna). Niemniej mając na uwadze:

* chęć potwierdzenia przed kontrahentami bezpośrednimi prawidłowości stosowanej metodologii rozliczania przyznawanych premii pieniężnych;

* nowelizację przepisów ustawy o VAT od 2014 r.;

* zmianę praktyki rynkowej w zakresie dokumentowania przedmiotowych transakcji.

Spółka pragnie potwierdzić prawidłowość podejścia w stosunku do niektórych premii, które będą wypłacane po 1 stycznia 2014 r. - niniejszym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej Spółka pragnie potwierdzić rozliczenie niektórych premii przekazywanych odbiorcom bezpośrednim.

Przykładowo, Spółka udziela odbiorcom bezpośrednim następujących premii pieniężnych:

a. Premia udzielana w związku z realizacją zadania w zakresie odsprzedaży towarów Spółki na założonym poziomie. Przykładowo, rabat będzie przyznawany dystrybutorom w zależności od poziomu realizacji przez nich miesięcznych zadań odsprzedażowych.

b. Premia udzielana w związku z realizacją zadania w zakresie odsprzedaży towarów Spółki ze ściśle określonego asortymentu na założonym poziomie. Przykładowo, rabat będzie przyznawany w danym okresie w przypadku stwierdzenia odsprzedaży przez dystrybutora produktów Spółki z asortymentu TOP 20 na założonym poziomie w okresie trzech poprzedzających miesięcy.

c. Premia udzielana w związku z realizacją zadania w zakresie odsprzedaży do określonej grupy odbiorców/punktów detalicznych towarów Spółki. Przykładowo, rabat będzie przyznawany w danym okresie w przypadku stwierdzenia odsprzedaży produktów Spółki do określonej grupy odbiorców dystrybutora na założonym poziomie w okresie trzech poprzedzających miesięcy.

d. Premia udzielana w związku z realizacją zadania w zakresie odsprzedaży do określonej grupy odbiorców/punktów detalicznych towarów Spółki z ustalonego asortymentu na założonym poziomie. Przykładowo, rabat będzie przyznawany w danym okresie w przypadku stwierdzenia odsprzedaży produktów Spółki z asortymentu TOP 49 przez dystrybutora do aktywnych odbiorców na założonym poziomie w okresie trzech poprzedzających miesięcy.

e. Premia udzielana w związku z realizacją zadania w zakresie zakupu towarów Spółki na założonym poziomie. Przykładowo, rabat będzie przyznawany dystrybutorowi w danym okresie w przypadku realizacji zadania w zakresie zakupu produktów Spółki w zależności od poziomu realizacji miesięcznych zadań zakupowych, które będą komunikowane przez przedstawiciela Spółki.

f. Premia udzielana w związku z realizacją zadania w zakresie zakupu towarów Spółki zgodnie z określonymi warunkami zamawiania, realizacji transakcji i płatności. Przykładowo, rabat będzie przyznawany kontrahentowi bezpośredniemu w danym okresie w przypadku realizacji zadania w zakresie zakupu produktów Spółki jeśli będzie bezbłędnie składał zamówienia (np. niezamawiania produktów nie będących już w ofercie sprzedaży), zamówienia będą składane drogą elektroniczną oraz kontrahent będzie akceptował fakturowanie elektroniczne w związku z dokonanym zakupem produktów. Ponadto premia ta może dodatkowo być uzależniona od wielkości dostawy tj. średniej ilości palet przypadających na dostawę, relacji ilości zamawianych przez odbiorców bezpośrednich kartonów z produktami Spółki na paletach jednorodnych co do karty produktu do wszystkich kartonów zamówionych przez tego odbiorcę bezpośredniego w danym okresie, terminowego realizowania płatności w przeszłości. Rabat taki może być przyznawany jeżeli na podstawie złożonych zamówień liczba dostaw w kolejnym roku nie będzie przekraczać o więcej niż 30% liczby dostaw z roku poprzedniego. Wszystkie ww. warunki wypłaty danej premii są więc, ściśle powiązane ze sposobem, w jaki jest realizowana transakcja zakupu produktów Spółki przez kontrahenta bezpośredniego.

g. Premia udzielana w związku z realizacją zadania w zakresie zakupu towarów Spółki ze ściśle określonego asortymentu na założonym poziomie. Przykładowo, rabat będzie przyznawany w danym okresie w przypadku zakupu przez dystrybutora produktów z listy TOP 100 na poziomie zapewniającym stałą dostępność czy utrzymanie wymaganego poziomu zapasów tych towarów.

h. Premia udzielana w związku z realizacją zadania w zakresie zakupu towarów Spółki ze ściśle określonego asortymentu w ustalonym czasie na założonym poziomie. Przykładowo, rabat będzie przyznawany w danym okresie w przypadku zakupu przez dystrybutora towarów "A" w okresie od stycznia do lutego oraz od września do grudnia na poziomie zapewniającym określoną dostępność towarów Spółki dla klientów dystrybutora.

i. Premia udzielana w związku z realizacją zadania w zakresie zakupu towarów Spółki w ustalonym czasie na założonym poziomie. Przykładowo, rabat będzie przyznawany w danym okresie w przypadku zakupu przez dystrybutora produktów Spółki w okresie od stycznia do lutego oraz od września do grudnia na poziomie zapewniającym określoną dostępność towarów Spółki dla klientów dystrybutora.

j. Premia udzielana w związku z realizacją zadania w zakresie odsprzedaży towarów Spółki w ustalonym czasie na poziomie wyższym, niż w okresie odniesienia (tzw. kumulatywny wzrost). Przykładowo, od określonego miesiąca roku 2014 odbiorcy bezpośredniemu może zostać przyznany rabat, o ile łączna wartość zrealizowanej przez niego do tego momentu sprzedaży produktów Spółki będzie wyższa (o określoną ilość kwotową lub procentową) niż w roku poprzednim. Innym przykładem tego rodzaju premii jest udzielenie rabatu w okresie następującym po okresie, w którym wartość odsprzedaży (obrotu kumulatywnego) w danym okresie była o określony procent wyższa od ustalonej wartości (tzw. Bazy).

k. Premia udzielana w związku z realizacją zadania w zakresie zakupu towarów Spółki w ustalonym czasie na poziomie wyższym, niż w okresie odniesienia (tzw. kumulatywny wzrost). Przykładowo, za zakupy produktów Spółki złożone łącznie w 2014 r., może odbiorcy bezpośredniemu zostać przyznany rabat, o ile wartość łączna zakupów będzie wyższa (również o określoną wartość) niż w roku poprzednim.

Nie jest również wykluczone, że w przyszłości podstawą wypłaty premii będą sytuacje, w których zostaną łącznie spełnione warunki dotyczące więcej niż jednego rodzaju premii wymienionych w punktach a-k. Przykładowo, rabat będzie udzielany za przekroczenie określonego poziomu zakupów i odsprzedaży produktów Spółki oraz terminowego realizowania płatności.

Co więcej, w jednym okresie Spółka może realizować wiele akcji rabatowych dotyczących tego samego asortymentu. Akcje te mogą być realizowane z różnymi rabatami.

Spółka pragnie wskazać, że rabat kwotowy kalkulowany może być dla wszystkich bądź wybranych pozycji towarowych (a więc przykładowo tylko dla tej części asortymentu, która była przedmiotem akcji rabatowej w danym okresie).

Spółka pragnie podkreślić, że wskazane powyżej premie będą przyznawane, w zależności od konkretnych uzgodnień, jednorazowo lub w ustalonych okresach rozliczeniowych.

Odnośnie dokumentowania, istnieje możliwość, że premie będą ujmowane już na fakturze sprzedaży, o ile ich wysokość zostanie uzgodniona z kontrahentem bezposrednio przed momentem dokonania sprzedaży bądź w chwili realizacji transakcji. W efekcie, cena, w tym cena jednostkowa netto, wykazana na fakturze sprzedaży określana będzie już jako wartość po rabacie.

Premie przyznawane po wystawieniu faktury dokumentującej transakcję będą uznawane za kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen i będą udzielane poprzez wystawienie przez Spółkę zbiorczych faktur korygujących.

Zbiorcze faktury korygujące, które będzie wystawiać Spółka będą zawierać następujące informacje:

* oznaczenie "korekta lub faktura korygująca

* numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

* nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy;

* numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy;

* okres, do którego odnosi się udzielana premia;

* wskazanie przyczyny korekty tj. spełnienie warunków uzyskania premii;

* łączną kwotę udzielonej premii oraz łączną kwotę zmniejszenia podatku należnego.

Spółka pragnie podkreślić, że otrzymanie premii, jak wskazano w opisie przykładowych rabatów jest uzależnione wyłącznie od samego faktu dokonania zakupów bądź odsprzedaży produktów Spółki (co pośrednio również jest efektem wcześniejszego zakupu tychże produktów) na określonym poziomie i spełnieniu określonych warunków związanych nierozerwalnie z samą transakcją zakupu bądź odsprzedaży. Ewentualne rozliczenia w zakresie świadczenia usług, jakie Spółka może również otrzymywać od kontrahentów, dokonywane będą odrębnie.

W tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym, Wnioskodawca pragnie dokonać potwierdzenia konsekwencji podatkowych na gruncie VAT udzielania wskazanych premii pieniężnych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, przyznawane przed dostawą towarów lub w momencie dostawy towarów premie stanowią element kalkulacyjny podstawy opodatkowania transakcji i ujętej na fakturze ceny sprzedaży - kwoty do zapłaty przez klienta bezpośredniego - na podstawie art. 29a ust. 1 w zw. z ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., dalej: ustawa o VAT), a w konsekwencji nie powinny być dokumentowane poprzez wystawienie dodatkowego dokumentu, tj. faktury korygującej.

2. Czy prawidłowe jest stanowisko Spółki, zgodnie z którym, przyznawane po dokonaniu dostawy towarów premie opisane w punktach a-k stanowią kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen, o których mowa art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2014 r., dalej: ustawa o VAT), a w konsekwencji powinny być dokumentowane poprzez wystawienie zbiorczej faktury korygującej zawierającej wymienione powyżej przez Wnioskodawcę elementy, na podstawie której obniżana będzie podstawa opodatkowania i kwota podatku należnego.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ad. 1

W opinii Spółki, udzielane przed dokonaniem sprzedaży bądź w momencie sprzedaży premie pieniężne stanowią element kalkulacyjny podstawy opodatkowania transakcji i ujętej na fakturze ceny sprzedaży - kwoty do zapłaty przez klienta bezpośredniego - o których mowa w art. 29a ust. 1 w zw. z ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT. W rezultacie tego, iż przyznana premia pieniężna zostanie ujęta na fakturze dokumentującej transakcję (pomniejszając odpowiednio podstawę opodatkowania i kwotę VAT należnego), Spółka nie powinna wystawiać faktury korygującej w tym zakresie.

Ad. 2

W opinii Spółki, udzielane po dokonaniu sprzedaży premie pieniężne opisane przez Spółkę w punktach a-k stanowią rabaty, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT. Tym samym, w związku z przyznawaniem rabatów wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego, Spółka będzie uprawniona do wystawienia zbiorczej faktury korygującej zawierającej wskazane elementy, na podstawie której (po spełnieniu określonych warunków) będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego dla celów VAT.

Poniżej Spółka szczegółowo uzasadnia swoje stanowisko.

Ad. 1

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej.

Ponadto, ust. 7 pkt 2 art. 29a ustawy o VAT uszczegóławia, że podstawa opodatkowania nie obejmuje kwot udzielonych nabywcy lub usługobiorcy opustów i obniżek cen, uwzględnionych w momencie sprzedaży.

Artykuł 106e ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT wskazuje niezależnie, że faktura powinna zawierać również kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto.

Mając na uwadze tak określone przepisy, uznać należy, iż istnieje wyraźny przepis prawa, który pozwala uznać, że udzielane przed dokonaniem sprzedaży bądź w momencie sprzedaży premie pieniężne stanowią element kalkulacyjny podstawy opodatkowania transakcji i ujętej na fakturze ceny sprzedaży, a więc kwoty do zapłaty przez klienta bezpośredniego o których mowa w art. 29a ust. 1 w zw. z ust. 7 pkt 2 ustawy o VAT. W rezultacie tego, tak udzielony opust i obniżka ceny udzielone w momencie sprzedaży nie powinny być uwzględniane w podstawie opodatkowania na wystawionej fakturze sprzedażowej.

Podsumowując, mając powyższe na uwadze, uznać należy że zgodnie z powszechnym podejściem, rabaty udzielane najpóźniej w momencie sprzedaży powinny być ujmowane już na fakturze dokumentującej transakcję. Tylko przy takim podejściu, cena wykazana na fakturze (pomniejszona o udzielony rabat), stanowić będzie kwotę, jaką otrzymać powinna Spółka z tytułu zrealizowanej sprzedaży towarów stanowiącej podstawę opodatkowania. Przy tym, nie ma przeszkód, by wartość jednostkowa netto sprzedawanych towarów kalkulowana była już jako cena wyjściowa pomniejszona o przyznany rabat.

Jednocześnie, uwzględnienie rabatu na fakturze dokumentującej sprzedaż będzie oznaczało, iż nie ma konieczności wystawiania dla upustu faktury korygującej.

Ad. 2

Zgodnie z art. 29a ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej.

W myśl art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT podstawę opodatkowania obniża się o kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen. W opinii Spółki, udzielane premie pieniężne powinny być traktowane jako opusty i obniżki.

Spółka pragnie wskazać na wyraźne podobieństwo, analogię w zakresie funkcjonowania udzielanych premii pieniężnych do tych jakie zostały uznane za rabat w świetle interpretacji ogólnej (przekroczenie pewnego określonego poziomu sprzedaży). Zdaniem Spółki nie ma znaczenia, że interpretacja ogólna została wydana na gruncie art. 29 ust. 4 ustawy o VAT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2013 r. z uwagi na fakt, że zarówno w przepisach obowiązujących do 31 grudnia 2013 r. jak i w regulacjach jakie będą obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. ustawodawca wskazał, że podstawę opodatkowania obniża się o kwoty opustów. Sama formalna zmiana numeru przepisu, który odnosi się do sytuacji Spółki nie powinna mieć wpływu na zmianę konsekwencji podatkowych, gdyż zmiana przepisów nie wiąże się z ich zmianą merytoryczną. Co ważne takie podejście zostało również potwierdzone przez Ministra Finansów w odpowiedzi na interpelację (nr 5831).

W interpretacji ogólnej wskazano, że rabat występuje jeżeli premia pieniężna jest udzielana za osiągnięcie zakładanego poziomu obrotów. W omawianym zdarzeniu przyszłym przyznanie premii pieniężnej również będzie zależne od przekroczenia pewnego poziomu - zakupów towarów Spółki lub ich odsprzedaży bądź sposobu w jaki jest realizowana transakcja zakupu produktów od Spółki. Płatność nie będzie miała związku z jakimkolwiek działaniem dodatkowym (innym niż zakup/odsprzedaż). Tym samym, w opinii Spółki udzielane premie pieniężne powinny być traktowane jako rabat potransakcyjny, a w konsekwencji ich udzielenie będzie skutkować obniżeniem przez Spółkę podstawy opodatkowania zgodnie z art. 29a ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT.

Jednocześnie, jako że odbiorcy premii nie będą dokonywać w zakresie objętym wnioskiem świadczeń na rzecz Spółki udzielanie premii pieniężnych nie powinno być uznawane za wypłacanie kontrahentom wynagrodzenia za usługi opodatkowane VAT. Stanowisko Spółki znajduje potwierdzenie w wyroku WSA w Szczecinie z 6 czerwca 2013 r., sygn. akt. I SA/Sz 835/12, gdzie wskazano "premie pieniężne nie były w żaden sposób związane z uzyskaniem przez stronę świadczenia wzajemnego, gdyż za takie świadczenie nie można uznać dokonywania przez kontrahentów zakupów o określonym poziomie w ciągu ustalonych okresów rozliczeniowych (...). Premie pieniężne (bonusy) wypłacone kontrahentom przez spółkę należało uznać za przyznanie rabatu".

Zdaniem Spółki, mając na uwadze art. 106j ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, gdzie wskazano, że fakturę korygującą wystawia się w przypadku, gdy po wystawieniu faktury udzielono opustów i obniżek cen, o których mowa w art. 29a ust. 10 pkt 1, udzielając premii pieniężnych o których mowa we wniosku będzie ona uprawniona do wystawiania faktur korygujących.

W myśl art. 106j ust. 2 ustawy o VAT taka faktura korygująca powinna zawierać:

1.

wyrazy "FAKTURA KORYGUJĄCA" albo wyraz "KOREKTA";

2.

numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

3.

dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

a.

określone w art. 106e ust. 1 pkt 1-6,

b.

nazwę (rodzaj) towaru łub usługi objętych korektą;

4.

przyczynę korekty;

5.

kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego.

Natomiast zgodnie z art. 106j ust. 3 ustawy o VAT w przypadku, gdy podatnik udziela odbiorcy opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów dokonanych w danym okresie, faktura korygująca, o której mowa w ust. 2:

1.

powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;

2.

może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Mając na uwadze powyższe, Spółka stoi na stanowisku, zgodnie z którym faktury korygujące zawierające dane wskazane w opisie zdarzenia przyszłego będą prawidłowe, a tym samym Spółka będzie uprawniona do obniżenia podstawy opodatkowania na ich podstawie. Co ważne, stanowisko Spółki znajduje również odzwierciedlenie w najnowszej interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 17 października 2013 r., nr IPPP1/443-847/13-2/PR.

W zakresie momentu zmniejszenia podstawy opodatkowania należy zauważyć, że zgodnie z art. 29a ust. 13 i 15 ustawy o VAT podatnik jest uprawniony do obniżenia podstawy opodatkowania w deklaracji za okres, w którym otrzyma potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez kontrahenta lub w deklaracji za okres rozliczeniowy, w którym posiada dokumenty wskazujące na próbę doręczenia faktury korygującej oraz potwierdzenie, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

Powyższe zdecydowanie dowodzi, iż w przypadku udzielania premii pieniężnych o których mowa w opisie zdarzenia przyszłego (w punktach a-k), Spółka będzie uprawniona do kwalifikowania ich jako udzielonych opustów i obniżek cen, a tym samym uzasadnione będzie wystawianie z tego tytułu zbiorczych faktur korygujących, na podstawie których Spółka będzie mogła obniżyć podstawę opodatkowania i kwotę podatku należnego.

Co więcej, rozumienie przepisów przez Spółkę w zakresie pytania nr 1 i nr 2 zgodne jest z konkluzjami wielu interpretacji indywidualnych organów podatkowych, przykładowo:

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 września 2013 r., nr ILPP2/443-567/13-2/JK;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 sierpnia 2013 r., nr IPPP1/443-157/10/13-8/S/MP;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 13 czerwca 2013 r., nr IPPP1/443-287/13-2/AP;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 czerwca 2013 r., nr ITPP1/443-277/13/KM;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 maja 2013 r., nr IBPP1/443-134/13/KJ;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 21 maja 2013 r., nr IPTPP4/443-88/13-4/OS;

* interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 12 kwietnia 2013 r., nr IPPP1/443-122/13-2/AP.

Wskazane przez Spółkę indywidualne interpretacje podatkowe, które jakkolwiek nie są źródłem prawa powszechnie obowiązującego, to wpływają jednak na praktykę wykładni prawa podatkowego i jego stosowanie w indywidualnych sprawach podatników. Uwzględnianie treści indywidualnych interpretacji podatkowych i orzecznictwa sądowego w rozstrzyganiu indywidualnych spraw o zbliżonych stanach faktycznych prowadzi bowiem do ujednolicenia stosowania prawa podatkowego, co z kolei jest zgodne z konstytucyjną zasadą równości podatników wobec prawa i zasadą zaufania do organów państwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl