IPPP3/443-1060/10-4/MG - Brak możliwości odliczenia przez stowarzyszenie podatku VAT naliczonego w związku z projektem funkcjonowania lokalnej grupy działania.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 25 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-1060/10-4/MG Brak możliwości odliczenia przez stowarzyszenie podatku VAT naliczonego w związku z projektem funkcjonowania lokalnej grupy działania.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 14 października 2010 r. (data wpływu do tut. Organu 27 października 2010 r.), uzupełnionym w dniu 17 listopada 2010 r. (data wpływu do tut. Organu) na wezwanie z dnia 8 listopada 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 27 października 2010 r. wpłynął ww. wniosek uzupełniony pismem z dnia 17 listopada 2010 r. (data wpływu do tut. Organu) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu Nr IPPP3/443-1060/10-2/MG z dnia 8 listopada 2010 r. o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z realizacją projektu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania... używając skróconej nazwy LGD jest zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze niezarobkowym, mającym na celu działanie na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez aktywizację mieszkańców obszarów wiejskich polegającą na budowaniu potencjału społecznego, zwiększeniu potencjału zdobywania środków finansowych i ich wykorzystania, a także polepszenie zarządzania zasobami i ich waloryzacja.

Podstawy prawne działania Stowarzyszenia LGD.:

1.

Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 64, poz. 427)

2.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005)

3.

Ustawa z 7 kwietnia 1989 r., prawo o Stowarzyszeni (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855)

4.

Statut Stowarzyszenia

5.

Umowa o przyznaniu pomocy na "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objęte PROW na lata 2007-2013, przez Samorząd Województwa.

W ramach projektu Lokalna Grupa Działania opiera się na dwóch głównych celach. Pierwszym jest zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD, uwzględniając koszty związane z administracją LGD. Rezultatem powyższego celu będzie m.in. zatrudnienie osób w biurze LGD, wynajem pomieszczeń, koszt mediów i usług telekomunikacyjnych, koszt zakupu wyposażenia sprzętu, usług finansowo-księgowych, prawnych, prowadzenie rachunku bankowego. Drugi cel związany jest z nabywaniem umiejętności i aktywizacją i związany jest z funkcjonowaniem LGD, będzie on realizowany poprzez informowanie o obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju jej realizacji o działalności LGD, szkolenie pracowników LGD, członków zarządu, realizacji wydarzeń promocyjnych i kulturowych, wydanie folderu wykazującego najważniejsze informacje dot. Działalności LGD oraz potencjału obszaru pod względem społecznym oraz gospodarczym. Działania LGD jest działaniem nierynkowym, które co do zasady oferowane będą bezpłatnie beneficjentom ostatecznym.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z realizacją projektu objętego PROW na lata 2007-2013, Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania przysługuje prawo obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie towarów i usług, służących realizacji ww. projektu, zgodnie z art. 86 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy:

W związku z realizacją projektu Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW na lata 2007-2013, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania nie będzie wykonywało czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług (określonych w art. 5 ustawy), zatem nie zostanie spełniona przesłanka warunkująca prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony, określone w art. 86 ust. 1 ustawy. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług stanowią, iż prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje jedynie, gdy spełnione są dwa warunki:

* Beneficjent podatnikiem VAT;

* zakupione przez Beneficjenta towary i usługi wykorzystywane są przez Beneficjenta do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przy zaprezentowanym stanie faktycznym warunki nie są spełnione. W związku z powyższym Stowarzyszenie LGD nie jest uprawnione na płaszczyźnie obowiązujących przepisów podatkowych do obniżenia kwoty podatku należnego przy zakupie towarów i usług, służących realizacji projektu. Tym samym, zgodnie z powołaną zasadą podatek VAT stanowi koszt kwalifikowany.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Artykuł 86 ust. 1 ustawy stanowi, iż w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 88 ust. 4 ustawy, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani, jako podatnicy VAT czynni (...).

Jak wynika z powyższego:

* prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje czynnym podatnikom VAT,

* prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje podatnikowi "w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności podatkowych".

Zatem, odliczyć można w całości podatek naliczony, który jest związany wyłącznie z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Wskazana zasada wyłącza jednocześnie możliwość dokonywania odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku świadczenia czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Z opisu sprawy wynika, iż Wnioskodawca realizuje projekt "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW na lata 2007-2013, który opiera się na dwóch głównych celach. Pierwszym jest zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy L., uwzględniając koszty związane z administracją LGD. Rezultatem powyższego celu będzie m.in. zatrudnienie osób w biurze LGD, wynajem pomieszczeń, koszt mediów i usług telekomunikacyjnych, koszt zakupu wyposażenia sprzętu, usług finansowo-księgowych, prawnych, prowadzenie rachunku bankowego. Drugi cel związany jest z nabywaniem umiejętności i aktywizacją i związany jest z funkcjonowaniem LGD, będzie on realizowany poprzez informowanie o obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju jej realizacji o działalności LGD, szkolenie pracowników LGD, członków zarządu, realizacji wydarzeń promocyjnych i kulturowych, wydanie folderu wykazującego najważniejsze informacje dot. Działalności L. oraz potencjału obszaru pod względem społecznym oraz gospodarczym.

Działania LGD jest działaniem nierynkowym, które co do zasady oferowane będą bezpłatnie beneficjentom ostatecznym. Zatem, jak wskazał Wnioskodawca Stowarzyszenie nie będzie wykonywało czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług.

Mając na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie jest spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi - brak związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną.

Wnioskodawcy nie przysługuje zatem prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów i usług w związku z realizacją projektu "Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania nabywanie umiejętności i aktywizacja" objętego PROW na lata 2007-2013.

Ponadto wskazuje się, iż organy podatkowe nie są kompetentne do rozstrzygania wątpliwości podatników odnośnie możliwości zaliczania wartości podatku od towarów i usług do kosztów kwalifikowanych. Kwestię tę rozstrzygają bowiem przepisy regulujące zasady korzystania ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zasady i przepisy podatkowe przywołane w uzasadnieniu niniejszej interpretacji mogą być jedynie pomocne Wnioskodawcy przy dokonywaniu kwalifikacji, czy podatek VAT w tej sytuacji powinien być kosztem kwalifikowanym.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl