IPPP3/443-100/09-5/CS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 19 maja 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP3/443-100/09-5/CS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2009 r. (data wpływu 9 lutego 2009 r.), uzupełniony pismem z dnia 11 maja 2009 r. (data wpływu), w odpowiedzi na wezwanie IPPP3/443-100/09-2/CS z dnia 29 kwietnia 2009 r. (data dostarczenia 4 maja 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania produktów oznaczonych kodem PCN 2710 19 99 oraz PCN 2710 19 91 z tytułu importu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 9 lutego 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania produktów oznaczonych kodem PCN 2710 19 91 oraz PCN 2710 19 99 z tytułu importu.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka kupuje dwa produkty od kontrahentów mających siedzibę na terenie Niemiec (kraj pochodzenia Niemcy). Produktami tymi są T. oraz R. Produkt T., zgodnie z fakturą wystawioną przez kontrahenta niemieckiego, ma symbol CN 2710 19 91. Jest to preparat antyadhezyjny o konsystencji pasty (nie jest sprowadzany w formie płynnej). Jedno opakowanie T. zawiera 25 kg pasty. Produkt T. jest kupowany przez Spółkę i sprzedawany w tej samej postaci na rzecz klientów kupujących towary oferowane przez Spółkę. Spółka sprzedaje między innymi domieszki do betonu, a T. nadaje się do wszystkich form i szalunków o powierzchniach niechłonnych, jak np. szalunki stalowe, z tworzyw sztucznych lub formy powlekane tworzywami sztucznymi. Jest zalecany szczególnie w przypadkach, gdy wymagana jest wysoka jakość powierzchni betonu (np. betony architektoniczne). Produkt T. to gotowy do użytku, preparat antyadhezyjny na bazie wosków parafinowych. Pozwala uzyskać gładkie i niepoplamione powierzchnie betonu.

Produkt R. - dostawca nadaje kod taryfy CN 2710 11 21. Jest to destylat ropy naftowej bez rozpuszczalników aromatycznych. Produkt ten jest wykorzystywany do usuwania śladów po stosowanych materiałach typu XXX oraz do wstępnego odtłuszczania lakierowanych powierzchni. Wyrób R. jest kupowany przez Spółkę i sprzedawany w tej samej postaci na rzecz klientów kupujących towary oferowane przez Spółkę. Zarówno T., jak i R. nie są wykorzystywane przez Spółkę w celach innych niż handlowe. Spółka kupuje produkt i sprzedaje go.

Ani Spółka ani jej kontrahenci, którzy kupują T. i R. nie wykorzystują tych produktów do celów napędowych, opałowych, do produkcji paliw silnikowych, czy olejów opałowych, gdyż produkty te nie nadają się do wykorzystywania w takich celach.

Spółka kupowała ww. produkty od kontrahenta z Niemiec w latach 2003 - 2008. Powyższe produkty były stosowane pomocniczo przy aplikacji domieszek do betonu, czy powłok sprzedawanych przez Spółkę. Spółka nie posiada statusu składu podatkowego, zarejestrowanego handlowca lub niezarejestrowanego handlowca, nie korzysta też z usługowego składu podatkowego. Spółka nie jest i dotychczas nie była zarejestrowana jako podatnik podatku akcyzowego.

Spółka pragnie wyjaśnić, że próbowała uzyskać informacje dotyczące wyżej opisanego problemu w urzędzie skarbowym, urzędzie celnym, izbie celnej i organach odpowiedzialnych za klasyfikowanie towarów do odpowiednich kodów CN, jednakże uzyskane przez nią informacje są wewnętrznie sprzeczne. W konsekwencji każdy organ sugerował złożenie przez Spółkę wniosku o interpretację podatkową.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Czy T. i R. są wyrobami akcyzowymi w myśl ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym i czy podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

2.

Czy w związku z nabyciem tych wyrobów przed 1 maja 2004 r. u Spółki doszło do powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym.

3.

Jeśli organ podatkowy uzna, że nabycie T. i R. było związane z powstaniem obowiązku w podatku akcyzowym - w którym momencie doszło do powstania obowiązku podatkowego przed 1 maja 2004 r.

4.

Czy i kiedy Spółka powinna zarejestrować się jako podatnik podatku akcyzowego i czy powinna składać deklaracje podatkowe.

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z wyrokiem z dnia 20 maja 2008 r. WSA w Szczecinie, sygn. I SA/Sz 62/08, wyroby, których dotyczy niniejsza sprawa objęte kodem CN 2710 11 21 i 2710 19 91 nie będą objęte regułami wspólnotowymi, gdy będą wykorzystywane w innych celach niż paliwo silnikowe lub paliwo do ogrzewania. W konsekwencji należy uznać, że TR5 i Remoyer 208 nie są wyrobami akcyzowymi zharmonizowanymi.

W związku z nabyciem T. i R. przed 1 maja 2004 r. nie doszło do powstania obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Odnosząc się do ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym z dnia 8 stycznia 1993 r. (Dz. U. z dnia 15 lutego 1993 r. nr 11 poz. 50 z późn. zm.), zgodnie art. 34. ust. 1 opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, zwanym dalej "akcyzą", podlegają czynności określone w art. 2, dotyczące towarów wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy, zwanych dalej "wyrobami akcyzowymi", z zastrzeżeniem art. 35 ust. 2a.

W myśl ust. 2 powyższego artykułu, opodatkowaniu podlega również eksport i import towarów lub usług.

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu towarów do celów poboru podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego w imporcie (Dz. U. Nr 241, poz. 2082 z późn. zm.), określające wykaz towarów wymienionych w załącznikach nr 1 i 3 - 6 ustawy w układzie odpowiadającym Polskiej Scalonej Nomenklaturze Handlu Zagranicznego (PCN).

Załącznik nr 4 ww. rozporządzenia zawiera wykaz wyrobów akcyzowych. W poz. 134 ujęte zostały oleje smarowe o kodzie PCN 27 10 19 91 0 oraz w poz. 136 pozostałe oleje smarowe o kodzie PCN 2710 19 99 0.

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności, o których mowa w art. 2, w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, nawet jeżeli zostały wykonane jednorazowo, a także wówczas, gdy czynności te polegają na jednorazowej sprzedaży rzeczy w tym celu nabytej.

Z treści wniosku wynika, iż Wnioskodawca w 2003 r. dokonywał importu wyrobów o nazwie T. oraz R. W odpowiedzi na wezwanie Zainteresowany wskazał następujące kody PCN przedmiotowych wyrobów, obowiązujących do 30 kwietnia 2004 r.:

* produkt T. - PCN 2710 19 91 oraz

* produkt R. - PCN 2710 19 99.

Mając na uwadze powyższe przepisy należy stwierdzić, iż, wskazane przez Wnioskodawcę wyroby o kodach PCN 2710 19 91 0 oraz PCN 2710 19 99 0 są wyrobami akcyzowymi podlegającymi opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Zgodnie z art. 6 ust. 7 ustawy, obowiązek podatkowy w imporcie towarów powstaje z chwilą powstania długu celnego.

W myśl art. 35 ust. 1 pkt 2 ustawy, obowiązek podatkowy w zakresie akcyzy, ciąży na importerze wyrobów akcyzowych.

Ponadto stosownie do art. 35 ust. 1 pkt 6 ustawy, obowiązek podatkowy w zakresie akcyzy, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 7, ciąży na podmiocie posiadającym importowany wyrób akcyzowy, od którego nie pobrano podatku akcyzowego lub pobrano w kwocie niższej niż należna. Dla podatników, o których mowa w powyższym przepisie, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wejścia w posiadanie wyrobów podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym.

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy podatnicy, na których ciąży obowiązek uiszczenia cła, również w przypadku gdy na podstawie odrębnych przepisów importowany towar jest zwolniony od cła albo cło na towar zostało zawieszone w części lub całości albo zastosowano preferencyjną, obniżoną lub zerową stawkę celną są obowiązani do obliczenia i wykazania w zgłoszeniu celnym kwoty podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z uwzględnieniem obowiązujących stawek.

W myśl ust. 2 cytowanego artykułu, jeżeli w wyniku weryfikacji zgłoszenia celnego organ celny stwierdzi iż kwoty podatków zostały wykazane nieprawidłowo, naczelnik urzędu celnego wydaje decyzję określającą podatki w prawidłowej wysokości. Naczelnik urzędu celnego może określić kwotę podatków w decyzji dotyczącej należności celnych.

Stosownie do art. 34a ustawy, organami podatkowymi w zakresie podatku akcyzowego są naczelnik urzędu celnego i dyrektor izby celnej, właściwi ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Organy celne są właściwe do dokonania zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Sama jednak czynność importu towarów nie rodzi obowiązku rejestracyjnego w zakresie akcyzy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Stwierdzić należy, iż powołany przez Wnioskodawcę wyrok jest rozstrzygnięciem w konkretnej sprawie, osadzonej w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się zawęża, w związku z tym nie ma mocy powszechnie obowiązującego prawa.

Jednocześnie tutejszy organ informuje, że nie jest właściwym do dokonania oceny prawidłowości przedstawionej klasyfikacji kodu PCN przedstawionych we wniosku wyrobów.

Złożenie przez Wnioskodawcę fałszywego oświadczenia, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej powoduje, iż niniejsza interpretacja indywidualna nie wywołuje skutków prawnych (art. 14b § 4 ustawy - Ordynacja podatkowa).

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl