IPPP2/4512-1104/15-4/MT

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 15 lutego 2016 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/4512-1104/15-4/MT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643). Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 19 listopada 2015 r. (data wpływu 20 listopada 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 3 lutego 2016 r. (data wpływu 5 lutego 2016 r.) w odpowiedzi na wezwanie z dnia 29 stycznia 2015 r. o nr IPPP2/4512-1104/15-2/MT (data doręczenia 1 lutego 2016 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT przedmiotowej działki zabudowanej parkingiem - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 listopada 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z podatku VAT przedmiotowej działki zabudowanej parkingiem. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 3 lutego 2016 r. (data wpływu 5 lutego 2016 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. Organu nr IPPP2/4512-1104/15-3/MT z dnia 29 stycznia 2016 r. (skutecznie doręczone stronie 1 lutego 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Y. Spółka Akcyjna (zwana dalej "Y.") jest polskim podmiotem gospodarczym, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Y. Posiada nieruchomość, którą zamierza zbyć. Przedmiotem sprzedaży ma być prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności budowli położonych na tym gruncie i trwale z nimi związanych. W dniu 29 lutego 1996 r. została powołana spółka Y. X. sp. z o.o. (której kontynuatorem jest Wnioskodawca - tj. Y. S.A), do której wniesiono aportem przedsiębiorstwo obejmujące poniższe składniki majątkowe. W ten sposób przedmioty objęte wnioskiem nabył Wnioskodawca. Nabycie to nastąpiło bez podatku VAT.

Niniejszy wniosek dotyczy nieruchomości - działki gruntu oznaczonej nr ew. 50 (pięćdziesiąt) o obszarze 4.378 m2 (cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem metrów kwadratowych) zabudowanej budowlami, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą.

Opisana powyżej nieruchomość stanowi parking przeznaczony na parkowanie samochodów osobowych i ciężarowych, na działce gruntu, na całej jej powierzchni, równolegle do ulicy L. znajdują się: jezdnia o nawierzchni asfaltowej, a po obu jej stronach urządzone są miejsca parkingowe o nawierzchni wykonanej z trylinki betonowej. Działka jest uzbrojona w instalację kanalizacji deszczowej odwadniającą jezdnię wraz z miejscami postojowymi oraz instalację elektryczną zasilającą posadowione na nieruchomości latarnie oświecające jezdnię i zatoki parkingowe; naniesienia budowlane na powołanej działce gruntu znajdują się w ewidencji środków trwałych Y. Działka ta została zabudowana w 1971 r. bez prawa do odliczenia VAT i nie będąca przedmiotem ulepszenia bądź modernizacji, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Parking ten był wykorzystywany przez Spółkę od momentu jego wybudowania do parkowania samochodów.

Zgodnie z pismem z Urzędu Miasta Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Wydział Polityki Przestrzennej z dnia 2 lipca 2015 r. przedmiotowa działka w chwili obecnej nie ma uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zatem nieruchomość nie posiada ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów oraz sposobów ich zagospodarowania i zabudowy.

Przedmiotowa działka w rejestrze gruntów oznaczona jest symbolem użytku "dr" (drogi) i ze względu na jej nietypowe wymiary: długość 268mb, szerokość 15mb nie może być wykorzystana dla potrzeb wzniesienia budynków.

W piśmie uzupełniającym z dnia 3 lutego 2016 r. (data wpływu 5 lutego 2016 r.) Zainteresowany wskazał, co następuje:

Ad. 1

Y. polskie przedsiębiorstwo państwowe produkujące samochody osobowe zbudowane zostało od podstaw na przełomie lat 40. i 50. ubiegłego wieku. W dniu 6 listopada 1951 r. z hali montażowej zjechał pierwszy samochód osobowy.

Y. S.A. jest następcą prawnym Przedsiębiorstwa Państwowego pod nazwą Y. w wyniku niżej opisanych czynności prawnych;

* Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych Zarządzeniem nr 75/org/95 Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 29 grudnia 1995 r. Przedsiębiorstwo Państwowe Y. postawiona została w stan likwidacji w celu prywatyzacji.

* Z Zarządzenia tego wynikało nadto, że:

o likwidacja Przedsiębiorstwa następuje z inicjatywy własnej organu założycielskiego, w związku z uchwałą Rady Pracowniczej z dnia 24 października 1995 r., w celu realizacji podpisanej w dniu 14 listopada 1995 r. "umowy wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy Skarbem Państwa Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanym przez Ministra Przemyślu i Handlu oraz przedsiębiorstwem państwowym Y. z jednej strony, a C. i H. Ltd z drugiej strony"

o w nowo tworzonej Spółce, w wyniku wniesienia do niej Przedsiębiorstwa, z wyjątkiem składników określonych w przedmiotowym Zarządzeniu, Skarb Państwa obejmie wszystkie udziały,

* W dniu 29 lutego 1996 r. Aktem założycielskim Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością założona została przez Skarb Państwa spółka pod nazwą "Y. X." Sp z.o.o. w której udziały w całości objął Skarb Państwa w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Y., a będącego zarazem przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 551 k.c.,

* Spółka pod firmą "Y. X." Sp z o.o zarejestrowana została przez Sąd rejonowy Sąd Gospodarczy XVI Wydz. Gospodarczy-Rejestrowy Dział B,

* Decyzją Ministra przemysłu i Handlu z dnia 29 lutego 1996 r. Przedsiębiorstwo Państwowe pod nazwą Y. uznane zostało za zlikwidowane, (wykreślone z rejestru przedsiębiorstw państwowych prawomocnym Postanowieniem Sądu Rejonowego z dnia 29 lutego 1996 r.),

* Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firma "Y. X." Spółka z o.o. z dnia 14 marca 1996 r. podwyższono kapitał zakładowy Spółki (akt notarialny z dnia 14 marca 1996 r.), w którym udziały objęły "C." i "H." i równocześnie zmieniona została nazwa z "Y. X." Sp. z o.o. na "W.-Y. X." Sp. z o.o.,

* Uchwałą Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "W.-Y. X." Sp z o.o. z dnia 30 lipca 1999 r. przekształcono "W.-Y. X." Spółka z o.o. ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną pod firmą "W.-Y. X." Spółka Akcyjna, która jest następcą prawnym Spółki "W.-Y. X." Sp z o.o. w zakresie praw i obowiązków (akt notarialny z dnia 30 lipca 1999 r.),

* Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "W.-Y. X." S.A. z dnia 31 sierpnia 2004 r. "zmieniono nazwę W.-Y. X." SA na "Y." S.A. (akt notarialny z dnia 31 sierpnia 2004 r.).

Ad. 2

Przedmiotowa nieruchomość została zabudowana w 1971 r.

Przedsiębiorstwo Państwowe Y., nabyło z mocy prawa z dniem 5 grudnia 1990 r. tytuł wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności naniesień na nim posadowionych stanowiących przedmiotową Nieruchomość, co zostało stwierdzone decyzją z dnia 12 lipca 1995 r. wojewody warszawskiego.

Ad.3-4

Nabycie nieruchomości zabudowanej parkingiem nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia.

Ad. 5

Przez cały okres tj. od 1971 r. nieruchomość zabudowana parkingiem wykorzystywana była do parkowania samochodów osobowych i ciężarowych. Wykorzystywana była do czynności opodatkowanych.

Ad.6

Przez cały okres tj. od 1971 r. nieruchomość zabudowana parkingiem nigdy nie była oddana do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniem podatkiem VAT - nie była przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Ad.7

W rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego na Nieruchomości znajdują się wzniesione w 1971 r. przez przedsiębiorstwo państwowe Y. następujące budowle:

* jezdnia o nawierzchni asfaltowej,

* parking o nawierzchni wykonanej z trylinki betonowej,

* instalacja kanalizacji deszczowej odwadniająca jezdnię wraz z miejscami postojowymi,

* latarnie oświetlające Nieruchomość wraz z instalacją elektryczną je zasilającą.

Naszym zdaniem w odniesieniu ww. budowli nie nastąpiło pierwsze zasiedlenie w trybie art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, ponieważ dokonano przeniesienia ich własności w drodze aportu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

Czy dostawa przedmiotowej działki, na której znajduje się parking korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy:

Dostawa przedmiotowej działki korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 Ustawy o VAT.

UZASADNIENIE

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków lub budowli, z wyjątkiem gdy:

1.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

2.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z kolei, w myśl definicji zawartej w przepisie art. 2 pkt 14 Ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu na użytkownikowi budynków lub budowli po ich:

1.

wybudowaniu lub

2.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Ustawa o VAT wiąże pojęcie pierwszego zasiedlenia z wydaniem budynku, budowli lub ich części do użytkowania na podstawie czynności podlegającej VAT. Przedmiotowy parking nie były nigdy przedmiotem wyd podatkowi VAT.

Zgodnie z przepisem art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT zwalnia się od podatku VAT dostawę budynków lub budowli nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

1.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia należnego o kwotę podatku naliczonego,

2.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane, przez budynek - należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

W myśl art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane przez budowlę - należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalację przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.

Zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych (PKOB) wprowadzoną rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.) przez obiekt budowlany rozumie się konstrukcję połączoną z gruntem w sposób trwały, wykonaną z materiałów budowlanych i elementów składowych będącą wynikiem prac budowlanych. Budynki natomiast to zadaszone obiekty budowlane wraz z wbudowanymi instalacjami i urządzeniami technicznymi, wykorzystywane dla potrzeb stałych, przystosowane do przebywania ludzi, zwierząt lub ochrony przedmiotów.

Powyższe regulacje wskazują, że parking znajdujący się na przedmiotowej nieruchomości stanowi budowlę w świetle prawa budowlanego.

Jak wskazano w stanie faktycznym parking bez prawa do odliczenia VAT, nie był także przedmiotem ulepszenia w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Tym samym, dostawa parkingu nie będzie podlegać zwolnieniu od podatku VAT na podstawie przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 Ustawy o VAT, ale będzie korzystać ze zwolnienia od podatku VAT wskazanego w przepisie art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT.

Podobne stanowisko bez rozbieżności wyraził organ podatkowy, przykładowo w Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowe w Warszawie z 15 września 2015 r. (Sygn. IPPP2/4512-670/15-2/MMa).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

a.

oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste;

b.

zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Pojęcie towaru ustawodawca zdefiniował w art. 2 pkt 6 ustawy o VAT. Zgodnie z definicją zawartą w tym przepisie, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Z cytowanych wyżej przepisów wynika, że grunty są towarami w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, natomiast sprzedaż gruntu stanowi dostawę towarów i podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

Stosownie do art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT zwalnia się od podatku dostawę towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Definicja pierwszego zasiedlenia, o której mowa powyżej została zawarta w art. 2 pkt 14 ustawy o VAT. Przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

a.

wybudowaniu, lub

b.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Żeby można było mówić o pierwszym zasiedleniu, musi dojść do oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, a za takie można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość powinna być przyjęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy powinno nastąpić w ramach wykonania czynności podlegających opodatkowaniu. Pierwsze zasiedlenie będzie miało miejsce wówczas, gdy wybudowany lub zmodernizowany budynek (obiekt) zostanie sprzedany lub np. oddany w dzierżawę, gdyż zarówno sprzedaż, jak i dzierżawa są czynnościami podlegającymi opodatkowaniu. Zatem należy uznać, że pierwsze zasiedlenie zachodzi w momencie sprzedaży lub oddania budynku, budowli lub ich części do użytkowania pierwszemu nabywcy lub najemcy (dzierżawcy).

Dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

a.

w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

b.

dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Ponadto, jak wynika z art. 43 ust. 7a ustawy o VAT, warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b, nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Tak więc, jeżeli dostawa budynków, budowli lub ich części nie będzie mogła korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, wówczas należy poddać badaniu zaistnienie przesłanek wynikających z przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Przepisu ust. 8 nie stosuje się do czynności oddania w użytkowanie wieczyste gruntu, dokonywanego z równoczesną dostawą budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli.

Co do zasady, grunt będący przedmiotem sprzedaży (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego) podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są budynki i budowle na nim posadowione. Oznacza to, że w sytuacji, gdy budynki, budowle lub ich części korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu (w tym zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu) korzysta ze zwolnienia od podatku.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia "budynku" i "budowli". W tym zakresie należy odnieść się do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.).

I tak w myśl art. 3 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane, ilekroć w ustawie jest mowa o obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć:

a.

budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b.

budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami,

c.

obiekt małej architektury.

Stosownie do treści art. 3 pkt 2 ww. ustawy, przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Pod pojęciem budowli należy rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową - art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane.

Z kolei w myśl art. 3 pkt 9 ww. ustawy przez urządzenia budowlane należy rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.

Wnioskodawca wskazał, że utwardzany parking zlokalizowany na działce stanowi budowlę w myśl art. 3 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane.

Z ww. przepisów Prawa budowlanego wynika również, że parking należy zaliczyć do budowli. Parking należy uznać za obiekt budowlany - w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy - Prawo budowlane - a nie za urządzenie budowlane, do której to kategorii zaliczają się wyłącznie place postojowe. Zatem ww. parking będzie stanowił obiekt budowlany (budowlę) w rozumieniu ww. przepisów ustawy - Prawo budowlane.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że Y. jest polskim podmiotem gospodarczym, zarejestrowanym jako podatnik VAT czynny. Y. posiada nieruchomość, którą zamierza zbyć. Przedmiotem sprzedaży ma być prawo wieczystego użytkowania gruntu oraz prawo własności budowli położonych na tym gruncie i trwale z nimi związanych. W dniu 29 lutego 1996 r. została powołana spółka Y. X. sp. z o.o. (której kontynuatorem od 31 sierpnia 2004 r. jest Wnioskodawca), do której wniesiono aportem przedsiębiorstwo obejmujące składniki majątkowe. W ten sposób przedmioty objęte wnioskiem nabył Wnioskodawca. Nabycie to nastąpiło bez podatku VAT. Nieruchomość będąca przedmiotem niniejszego wniosku stanowi parking przeznaczony na parkowanie samochodów osobowych i ciężarowych, na działce gruntu, na całej jej powierzchni, równolegle do ulicy znajdują się: jezdnia o nawierzchni asfaltowej, a po obu jej stronach urządzone są miejsca parkingowe o nawierzchni wykonanej z trylinki betonowej. Działka jest uzbrojona w instalację kanalizacji deszczowej odwadniającą jezdnię wraz z miejscami postojowymi oraz instalację elektryczną zasilającą posadowione na nieruchomości latarnie oświecające jezdnię i zatoki parkingowe; naniesienia budowlane na powołanej działce gruntu znajdują się w ewidencji środków trwałych Y. Działka ta została zabudowana w 1971 r. bez prawa do odliczenia VAT i nie będąca przedmiotem ulepszenia bądź modernizacji, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. W uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że nabycie nieruchomości zabudowanej parkingiem nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu nabycia. Przez cały okres, tj. od 1971 r. nieruchomość zabudowana parkingiem wykorzystywana była do działalności Wnioskodawcy - czynności opodatkowanej VAT, tj. do parkowania wyprodukowanych samochodów osobowych i ciężarowych. Ww. nieruchomość nigdy nie była oddana do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT - nie była przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii, czy dostawa działki na której znajduje się parking korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Analiza przepisów ustawy o VAT, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostawy budynków, budowli lub ich części, prowadzi do wniosku, że w odniesieniu do ich dostawy może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie danego obiektu. Stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie, podatnik uprawniony jest do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter dokonywanych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT dostawa budynku, budowli lub ich części spełniających określone w przepisie warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej dwa lata. Przy czym, za pierwsze zasiedlenie należy rozumieć oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich po wybudowaniu lub po ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

Jak wynika z treści wniosku przez cały okres tj. od 1971 r. nieruchomość zabudowana parkingiem nigdy nie była oddana do użytkowania w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniem podatkiem VAT - nie była przedmiotem najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. W świetle przywołanych przepisów i przedstawionych okoliczności należy uznać, że planowana dostawa ww. nieruchomości zabudowanej parkingiem nieoddanej nigdy do użytkowania osobom trzecim w wykonaniu czynności opodatkowanych VAT, nie będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT. Dla ww. nieruchomości zabudowanej parkingiem nie doszło bowiem do pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT.

W konsekwencji do sprzedaży ww. nieruchomości zabudowanej parkingiem nie znajdzie zastosowania zwolnienie wynikające z treści art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT.

Skoro przesłanki do zwolnienia wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT nie zostały spełnione należy zbadać przesłanki wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10a. Podstawą do zastosowania zwolnienia wynikającego z treści tego przepisu jest łączne spełnienie dwóch przesłanek. Pierwszą z nich jest brak prawa do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do obiektów posadowionych na nieruchomości (parkingu). Natomiast druga z przesłanek stanowi, że dokonujący dostawy nie ponosił wydatków na ulepszenie obiektów posadowionych na nieruchomości, w stosunku do których przysługiwałoby mu prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, przekraczających 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jak wynika z treści wniosku Wnioskodawca, w wyniku przekształceń z dnia 30 lipca 1999 r. oraz 31 sierpnia 2004 r., jest kontynuatorem spółki Y. X. sp. z o.o., do której wniesiono aportem przedsiębiorstwo, obejmujące ww. nieruchomość. Nabycie nieruchomości zabudowanej parkingiem nie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, nie przysługiwało również prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu jej nabycia. Ponadto ww. nieruchomość nie była przedmiotem ulepszenia bądź modernizacji, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Tym samym w omawianej sprawie spełnione zostały przesłanki określone w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, umożliwiające korzystanie ze zwolnienia z podatku VAT przy dostawie budowli (parkingu). W konsekwencji po uwzględnieniu powyższych okoliczności niniejszej sprawy oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa należy stwierdzić, że transakcja dostawy nieruchomości zabudowanej parkingiem korzysta ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a Ustawy o VAT.

Jak już wcześniej wskazano, kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione niniejsze obiekty budowlane rozstrzyga art. 29a ust. 8 ustawy o VAT, w myśl którego w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Co do zasady zatem, grunt będący przedmiotem sprzedaży podlega opodatkowaniu według takiej stawki podatku od towarów i usług, jaką opodatkowane są obiekty budowlane na nim posadowione. Taką samą stawką podatku VAT w zw. z art. 29a ust. 8 ustawy o VAT objęte będzie również dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu, na którym posadowione są budynki i budowle. Oznacza to, że w sytuacji, gdy obiekty te korzystają ze zwolnienia od podatku VAT, również sprzedaż gruntu oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu korzysta ze zwolnienia od podatku.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w całym zakresie należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl