Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 25 października 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-864/13-2/KOM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 9 sierpnia 2013 r. (data wpływu 16 sierpnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

* zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego (pyt.1) - jest nieprawidłowe,

* opodatkowania różnymi stawkami podatku VAT jednej dostawy towaru (pyt.2) - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 sierpnia 2013 r. wpłynął do Organu ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. (dalej: "Spółka"), która jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towaru i usług, zamierza dokonać sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki ewidencyjnej gruntu o numerze 10/77.

Dla działki ewidencyjnej gruntu o numerze 10/77 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy, IX Wydział Ksiąg Wieczystych. Właścicielem przedmiotowej działki ewidencyjnej gruntu jest Skarb Państwa, Spółka jest natomiast użytkownikiem wieczystym.

Prawo wieczystego użytkowania działki gruntu o numerze ewidencyjnym 10/77 zostało nabyte przez Spółkę od spółki S.A. w trybie przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy (Dz. U. 2002.213.1800), na podstawie umowy z dnia 28 lipca 2005 r. zawartej w formie aktu notarialnego.

Nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej gruntu o numerze 10/77 nastąpiło na podstawie czynności prawnej, która została zakwalifikowana przez spółkę S.A. jako czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT.

Działka ewidencyjna gruntu o numerze 10/77 jest działką niezabudowaną. Przedmiotowa działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla fragmentu przedmiotowej działki ewidencyjnej gruntu została wydana decyzja o warunkach zabudowy - Decyzja Prezydenta Miasta o warunkach zabudowy z dnia 23.09.2011, sygn......... (zwana dalej: "Decyzją"). Powyższa Decyzja została również wydana dla działki o numerze ewidencyjnym 2/401 oraz dla fragmentów działek o numerze ewidencyjnym 2/397, 2/215, 2/213, 2/210, 2/467.

Z przedmiotowej Decyzji wynika, że dla powyższych działek ewidencyjnych gruntu został ustalony sposób zagospodarowania i warunki zabudowy w postaci możliwości realizacji na działkach objętych Decyzją zabudowy o charakterze produkcyjno-usługowym.

Decyzja przewiduje możliwość realizacji na działkach, dla których została wydana, inwestycji obejmującej rozbudowę budynku zmiękczalni wody o część zawierającą laboratorium zakładowe oraz realizację niezbędnych elementów infrastruktury technicznej i zagospodarowania terenu w zakresie zapewniającym powiązania funkcjonalne w jego granicach (w tym układ komunikacyjny, parkingi, przebudowę uzbrojenia i terenów utwardzonych).

W przedmiotowej Decyzji został określony obszar nieprzekraczalnej linii zabudowy poprzez odwołanie się do graficznego załącznika w postaci mapy. Na mapie stanowiącej załącznik do Decyzji nie zostały jednak zaznaczone numery ewidencyjne działek gruntu. Analiza kopii mapy stanowiącej załącznik do Decyzji oraz analiza kopii mapy ewidencyjnej prowadzi do wniosku, iż działka o numerze 10/77 znajduje się poza nieprzekraczalną linią zabudowy, o której mowa w Decyzji. Oznacza to więc, że zabudowa może być realizowana na pozostałych działkach, dla których została wydana Decyzja i nie może być realizowana na fragmencie działki o numerze 10/77, dla której została wydana ta Decyzja.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1. Czy sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki ewidencyjnej gruntu o numerze 10/77, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

W przypadku, gdyby Organ podatkowy nie podzielił stanowiska Spółki w zakresie odpowiedzi na pytanie nr 1 zadano następujące pytanie:

2. Czy sprzedaż przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki ewidencyjnej gruntu o numerze 10/77, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy, IX Wydział Ksiąg Wieczystych, będzie podlegała opodatkowaniu dwoma stawkami podatku VAT, tj. sprzedaż części działki objętej Decyzją Prezydenta Miasta o warunkach zabudowy z dnia 23 września 2011 r., będzie podlegała opodatkowaniu 23% VAT, natomiast sprzedaż pozostałej części tej działki będzie korzystała ze zwolnienia od opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Stanowisko Wnioskodawcy

W zakresie odpowiedzi na pytanie numer 1:

Zdaniem Spółki, czynność sprzedaży prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki ewidencyjnej gruntu o numerze 10/77, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lecz będzie korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., zwanej dalej "ustawą o VAT").

Zdaniem Spółki, powyższa czynność sprzedaży będzie podlegała zwolnieniu od opodatkowania podatkiem VAT pomimo, iż fragment przedmiotowej działki gruntu został objęty decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez towary należy rozumieć rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również zbycie prawa użytkowania wieczystego (art. 7 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy o VAT).

A zatem przedmiotowa niezabudowana działka grunty spełnia powyższą definicję towarów, wynikającą z art. 2 pkt 6 ustawy, a sprzedaż prawa użytkowania wieczystego tego gruntu jest traktowana jako czynność odpłatnej dostawy towarów na terytorium kraju.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o VAT, stawka podatku VAT wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12e, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Natomiast stosownie do treści art. 146a pkt 1 ustawy o VAT, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. I09 ust. 2 i art. 110,wynosi 23%.

Zarówno w treści ustawy o VAT, jak i w przepisach wykonawczych do niej, przewidziano opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone między innymi w art. 43 ustawy o VAT.

I tak, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 kwietnia 2013 r., zwalnia się od podatku VAT dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Tereny budowlane, stosowanie do treści art. 2 pkt 33 ustawy o VAT, obowiązującego również od dnia 1 kwietnia 2013 r., to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Z cytowanych powyżej przepisów wynika, że zwalnia się od podatku VAT zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych, które nie stanowią terenów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Grunty, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i dla których nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy nie stanowią terenów budowlanych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

W związku z powyższym, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntów niezabudowanych, które nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i dla których nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy korzysta ze zwolnienia od opodatkowania VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 pkt 33 ustawy o VAT.

Dla przedmiotowej niezabudowanej działki gruntu nie obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast dla jej fragmentu została wydana Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W przedmiotowej Decyzji został wskazany obszar nieprzekraczalnej linii zabudowy poprzez odwołanie się do graficznego załącznika do Decyzji w postaci mapy. Na mapie stanowiącej załącznik do Decyzji nie zostały jednak zaznaczone numery ewidencyjne działek. Analiza kopii mapy stanowiącej załącznik do Decyzji oraz analiza kopii mapy ewidencyjnej wskazują, iż fragment działki 10/77, dla którego została wydana Decyzja, znajduje się, zgodnie z tą Decyzją, poza nieprzekraczalną linią zabudowy. Fakt ten jednoznacznie, zdaniem Spółki, prowadzi do wniosku, iż działka ta nie podlega zabudowie, a tym samym nie jest terenem budowlanym. A zatem pomimo tego, iż przedmiotowa działka ewidencyjna gruntu została częściowo objęta Decyzją, to z łącznej analizy załącznika do Decyzji oraz kopii mapy ewidencyjnej jednoznacznie wynika, iż działka o numerze 10/77 znajduje się poza linią nieprzekraczalnej zabudowy i w związku z tym nie podlega zabudowie.

Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż skoro działka ewidencyjna gruntu o numerze 10/77 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, zaś z wydanej dla jej fragmentu decyzji o warunkach zabudowy wynika, iż znajduje się poza nieprzekraczalną linią zabudowy określającą obszar możliwej zabudowy, to działka ta, na gruncie ustawy o VAT, nie będzie kwalifikowana jako teren budowlany zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 33 ustawy o VAT. Zatem dostawa tej działki będzie podlegała opodatkowaniu, lecz korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

Podsumowując, zdaniem Spółki, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego powyższej działki korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

W związku z powyższym, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa stwierdzić należy, iż sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki ewidencyjnej gruntu o numerze 10/77, dla której nie obowiązuje aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, zaś dla jej fragmentu została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z której wynika jednak, iż nie podlega ona zabudowie, jako teren, niebędący terenem budowlanym w myśl art. 2 pkt 33, podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT, lecz korzystać będzie ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT.

W zakresie odpowiedzi na pytanie numer 2:

W przypadku uznania przez Organ podatkowy stanowiska Spółki w zakresie odpowiedzi na pytanie numer 1 za nieprawidłowe, zdaniem Spółki, czynność sprzedaży prawa użytkowania wieczystego części niezabudowanej działki ewidencyjnej gruntu o numerze 10/77 objętej Decyzją nr..... Prezydenta Miasta C. o warunkach zabudowy będzie podlegać opodatkowaniu stawką podatku VAT 23%. Natomiast ta sama czynność sprzedaży prawa użytkowania wieczystego pozostałej części niezabudowanej działki ewidencyjnej gruntu o numerze 10/77, dla której fragmentu nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, lecz korzystać będzie ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Opodatkowanie różnymi stawkami podatku VAT jednej dostawy towaru jest dopuszczalne w świetle orzeczenia TSUE w sprawie C-251/05 Talacre Beach Caravan Sales Ltd v. Commisioners of Customs Excise z dnia 6 lipca 2006 r.

Taki pogląd prezentują również polskie organy podatkowe, np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 11 kwietnia 2013, sygn. IBPP2/443-27/13/AR, zgodnie z którą:

(...) dopuszczalne jest opodatkowanie jednej dostawy towaru różnymi stawkami podatku VAT. Tym samym jeśli np. z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika, iż działka ewidencyjna znajduje się w części na terenach przeznaczonych pod zabudowę, a w części na terenach nieprzeznaczonych pod zabudowę, to dostawa takiej działki może podlegać opodatkowaniu różnymi stawkami VAT".

Mając powyższe na uwadze, dopuszczalne jest opodatkowanie jednej dostawy towaru różnymi stawkami podatku VAT. W konsekwencji, jeżeli organ podatkowy uzna, iż decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu stanowi, że fragment działki ewidencyjnej gruntu o numerze 10/77 objęty Decyzją stanowi teren budowlany w rozumieniu ustawy o VAT, to dostawa tej działki może podlegać opodatkowaniu różnymi stawkami VAT (inną stawką dla fragmentu objętego decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inną stawką dla fragmentu działki nieobjętego decyzją).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe w zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem VAT zbycia prawa wieczystego użytkowania gruntu niezabudowanego (pyt.1) oraz za prawidłowe w zakresie opodatkowania różnymi stawkami podatku VAT jednej dostawy towaru (pyt.2).

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste oraz zbycie praw, o których mowa w pkt 5 i 6.

Jak wynika z powyższego, zarówno oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, jak również sprzedaż prawa użytkowania wieczystego stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Pod pojęciem towaru - w myśl art. 2 pkt 6 ustawy - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Dostawa towaru mieści się w definicji sprzedaży określonej w art. 2 pkt 22 ustawy, zgodnie z którym przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów.

Jak zaś stanowi art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne.

Wyjaśnić jednocześnie należy, iż przedmiotami stosunków prawnych są dobra materialne i niematerialne. Wśród dóbr materialnych wyróżniamy m.in. rzeczy, a te z kolei dzieli się na nieruchomości i rzeczy ruchome.

Na podstawie art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, nieruchomościami są części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

Stosownie do art. 233 Kodeksu cywilnego, w granicach, określonych przez ustawy i zasady współżycia społecznego oraz przez umowę o oddanie gruntu Skarbu Państwa lub gruntu należącego do jednostek samorządu terytorialnego bądź ich związków w użytkowanie wieczyste, użytkownik może korzystać z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach użytkownik wieczysty może swoim prawem rozporządzać. Do przeniesienia użytkowania wieczystego stosuje się odpowiednio przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości (art. 237 ww. ustawy).

Powyższe przepisy wskazują, iż rozporządzając swoim prawem, użytkownik wieczysty może przenieść użytkowanie wieczyste na inną osobę. Do przeniesienia użytkowania wieczystego stosowane są przepisy o przeniesieniu własności nieruchomości. Przy czym przez przeniesienie prawa użytkowania wieczystego należy rozumieć przejście tego prawa na podstawie umowy (m.in. zamiany, sprzedaży, darowizny).

W świetle powyższego grunt spełnia definicję towaru określoną art. 2 pkt 6 ustawy, a jego sprzedaż stanowi dostawę towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług. Dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług stanowi również zbycie prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej nieruchomości gruntowej, co znajduje potwierdzenie w treści powołanego wyżej art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy.

Z treści złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca zamierza sprzedać prawo użytkowania wieczystego wyodrębnionej niezabudowanej działki gruntu o numerze 10/77. Właścicielem przedmiotowej działki ewidencyjnej gruntu jest Skarb Państwa, Spółka jest natomiast użytkownikiem wieczystym. Nabycie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego działki gruntu nastąpiło na podstawie czynności prawnej, która została zakwalifikowana przez spółkę S.A. jako czynność niepodlegająca opodatkowaniu podatkiem VAT. Dla przedmiotowej działki brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla sąsiednich działek i fragmentu przedmiotowej działki została wydana decyzja i ustalony został sposób zagospodarowania i warunki zabudowy w postaci możliwości realizacji na działkach objętych Decyzją zabudowy o charakterze produkcyjno-usługowym. W Decyzji tej został także określony obszar nieprzekraczalnej linii zabudowy poprzez odwołanie się do graficznego załącznika w postaci mapy, z którego Wnioskodawca wywodzi, że fragment przedmiotowej działki o numerze 10/77 znajduje się poza nieprzekraczalną linią zabudowy. Oznacza to tym samym, że zabudowa może być realizowana na pozostałych działkach, dla których została wydana Decyzja, a nie może być realizowana na fragmencie działki o numerze 10/77.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla dostawy prawa użytkowania wieczystego wyodrębnionej działki gruntu o numerze 10/77.

Stosownie do treści art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Na podstawie art. 146a pkt 1 ww. ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy przewidują dla niektórych towarów i usług stawki obniżone lub zwolnienie od podatku.

I tak, stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, zwalnia się od podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane.

Zgodnie z art. 2 pkt 33 ustawy, ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o terenach budowlanych - rozumie się przez to grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Powyższe oznacza, iż generalnie opodatkowane podatkiem VAT są dostawy, których przedmiotem są nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane, przy czym w przypadku tych ostatnich opodatkowane są wyłącznie te, których przedmiotem są tereny przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu - zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Pozostałe natomiast dostawy gruntów niezabudowanych, będących gruntami leśnymi, rolnymi itp., nie przeznaczonych pod zabudowę - są zwolnione od podatku VAT.

Biorąc pod uwagę opis zdarzenia przyszłego oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, że sprzedaż przez Wnioskodawcę prawa użytkowania wieczystego tej części działki 10/77, dla której nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz wydanej decyzji o warunkach zabudowy, należy potraktować dla celów podatku VAT jako dostawę terenu niezabudowanego, który nie stanowi terenu budowlanego w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy.

Natomiast do sprzedaży tej części działki 10/77, dla której nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale jest wydana decyzja o warunkach zabudowy, Wnioskodawca będzie musiał zastosować opodatkowanie podstawową stawką VAT wynoszącą 23%, bowiem ta część działki 10/77 dla celów podatku VAT musi zostać potraktowana jako dostawa terenu niezabudowanego, który stanowi teren budowlany w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy. Nie ma tu znaczenia to, że z analizy decyzji dokonanej przez Wnioskodawcę wynika, iż fragment ten leży poza nieprzekraczalną linią zabudowy, oznaczającą według decyzji obszar, na którym nie może być realizowana żadna zabudowa, bowiem faktem bezspornym jest, iż dla tej właśnie części działki wydano decyzję o warunkach zabudowy o charakterze produkcyjno-usługowym.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pyt. 1, iż dostawa prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej działki o numerze 10/77 będzie w całości korzystać ze zwolnienia od podatku VAT, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy, należy uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie, tut. Organ zgadza się ze stanowiskiem Wnioskodawcy odnośnie pyt. 2, iż jedna dostawa towaru (w tym przypadku dostawa prawa użytkowania wieczystego gruntu) może być opodatkowana różnymi stawkami podatku VAT.

Kwestia opodatkowania różnymi stawkami podatku VAT jednej dostawy towaru, była już przedmiotem rozważań TSUE, który w sprawie C-251/05 Talacre Beach Caravan Sales Ltd v. Commisioners of Customs Excise z dnia 6 lipca 2006 r., stwierdził co następuje cyt.: "Okoliczność, iż określone towary stanowią przedmiot jednej dostawy, która z jednej strony obejmuje towar główny objęty przez ustawodawstwo danego państwa członkowskiego zwolnieniem dającym prawo do zwrotu zapłaconego podatku w rozumieniu art. 28 ust. 2 lit. a szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, zmienionej dyrektywą Rady 92/77/EWG z dnia 19 października 1992 r. uzupełniającą wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG (zbliżanie stawek VAT), oraz z drugiej strony towary wyłączone przez to ustawodawstwo z zakresu zastosowania tego zwolnienia, nie stoi na przeszkodzie temu, aby dane państwo członkowskie pobierało podatek VAT od dostawy towarów wyłączonych według stawki zwykłej".

Tak więc, z powyższego wynika iż dopuszczalne jest opodatkowanie jednej dostawy towaru różnymi stawkami podatku VAT. Tym samym jeśli z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z decyzji o warunkach zabudowy wynika, iż dana niezabudowana działka ewidencyjna znajduje się w części na terenach przeznaczonych pod zabudowę, a w części na terenach nieprzeznaczonych pod zabudowę, to dostawa takiej działki może podlegać opodatkowaniu różnymi stawkami VAT.

Z taką właśnie sytuacją mamy do czynienia w przedmiotowej sprawie, stąd też stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pyt. 2 należy uznać za prawidłowe.

Końcowo nadmienia się także, iż w myśl w art. 14c § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa, interpretacja indywidualna zawiera ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Z powyższych przepisów wynika więc, że przedmiotem interpretacji może być jedynie ocena stanowiska Wnioskodawcy dotyczącego przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Organ wydający interpretację nie jest natomiast uprawniony do analizowania i oceny załączonych do wniosku o interpretację dokumentów, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego, jest zatem związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez Wnioskodawcę i jego stanowiskiem.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl