Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 18 kwietnia 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-85/14-4/MM

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wnioskuz 23 stycznia 2014 r. (data wpływu 30 stycznia 2014 r.), uzupełnionym w dniu 11 kwietnia 2014 r. (data wpływu 14 kwietnia 2014 r.) w odpowiedzi na wezwanie z 2 kwietnia 2014 r.nr IPPP2/443-85/14-2/MM o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla usług polegających na wykonywaniu trwałej zabudowy wnękowej i kuchennej - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 stycznia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania właściwej stawki podatku VAT dla usług polegających na wykonywaniu trwałej zabudowy wnękowej i kuchennej. Wskazany wniosek zawierał braki w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.W związku z tym tut. Organ podatkowy pismem z 2 kwietnia 2014 r. znak IPPP2/443-85/14 2/MM wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku o powyższe braki.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą. W ramach tej działalności wykonuje usługi polegające na zabudowie wnęk w budynkach jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 300 m2 i lokalach mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 150 m2.

Wnioskodawca nazywa tą zabudowę "szafą wnękową" lub "zabudową wnęki" i montuje na stałe bez możliwości jej przeniesienia na inne miejsce.

Montaż następuje w związku z zawartą pisemną umową, w której wskazane jest, że jej przedmiotem jest praca wykonana w oparciu o materiały własne dostawcy, a także usługa pomiaru, usługa wyceny i inne czynności związane z zamówieniem polegającym na wykonaniu stałej zabudowy. Faktura dokumentująca transakcję zawiera jedną pozycję obejmującą całość usługi wraz z materiałami, np. "wykonanie trwałej zabudowy - szafa wnękowa", "zabudowa kuchenna".

Wnioskodawca do tej pory na ww. usługę naliczał 23% stawkę VAT, jednak z uchwały NSA (I FPS 2/13 - uchwała NSA z dnia 24 czerwca 2013 r.) wynika, że powyższe usługi Wnioskodawca ma prawo rozliczać 8% stawką VAT.

W związku z tym, jeżeli te informacje zostałyby potwierdzone przez właściwy urząd Wnioskodawca chciałby rozpocząć stosowanie niższej stawki.

Zainteresowany jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług. Usługi będące przedmiotem wniosku wykonywane będą w ramach dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym zgodnie z art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przedmiotowe usługi, o których mowa we wniosku, świadczone będą wyłącznie w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, określonego w przepisie art. 41 ust. 12a ustawy o VAT.

Każda zabudowa projektowana i wykonywana będzie indywidualnie zatem procentowa wartość zużytych materiałów w całkowitej wartości transakcji będzie zmieniać się.

Wykonanie stałej zabudowy - PKOB 111 - jeśli chodzi o domki jednorodzinne, wykonanie stałej zabudowy - PKOB 112 - jeśli chodzi o mieszkania w blokach lub kamienicach.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, co następuje:

1.

zakres czynności objętych umową obejmuje:

* zaprojektowanie mebli dopasowanych do układu ścian w lokalu klienta;

* wykonanie w warunkach warsztatowych komponentów mebli (korpusów, frontów, blatów itp.) - zamontowanie produktu u zleceniodawcy;

2.

wynagrodzenie za wykonane czynności obejmuje wartość zużytych materiałów i robociznę niezbędną do wykonania zlecenia;

3.

udział zużytych materiałów w cenie produktu zależy od stopnia skomplikowania zabudowy:

* jeśli meble wykonane są np. z typowej płyty meblowej zabudowanej w nieregularnej wnęce, wtedy udział materiałów w końcowej cenie jest mniejszy;

* jeżeli natomiast mebel nie posiada skomplikowanej konstrukcji, a jest wykonany np. z litego drewna udział materiałów w cenie może być bardzo duży.

4.

materiały i robocizna są fakturowane łącznie;

5.

w ramach wykonywanych czynności elementem dominującym jest wytworzenie mebla w zakładzie produkcyjnym oraz montaż mebli u klienta, tzn. złożenie ich w całość i częściowe przytwierdzenie do elementów konstrukcyjnych budynku;

6.

projektowanie mebli można zaliczyć do czynności pomocniczych;

7.

montaż mebli następuje z wykorzystaniem w sposób istotny elementów konstrukcyjnych budynku:

* szafki górne kuchenne są wieszane na ścianach z wykorzystaniem szyn montażowych, przytwierdzanych bezpośrednio do ścian lokalu za pomocą kołków;

* szafki dolne kuchenne są również bardzo często podwieszane do ścian na specjalnych zawieszkach, niejednokrotnie wymaga to dodatkowego wstawienia specjalnej konstrukcji stalowej np. w przypadku ścian wykonanych z płyt gipsowo - kartonowych;

* w szafach zabudowanych często półki i drążki są bezpośrednio mocowane do ścian tworzących wnękę;

* wszystkie meble są tworzone indywidualnie i dopasowane do układu aranżacyjnego pomieszczeń, większość mebli jest dodatkowo uzupełniana masami wypełniającymi na styku zabudowy oraz ścian pomieszczenia;

* teoretycznie istnieje możliwość przeniesienia zabudowy meblowej w inną lokalizację, ale spowoduje to uszkodzenie zarówno zabudowy meblowej, która będzie wymagała naprawy, jak i pozostawi konstrukcje ścian mieszkania w stanie, w którym będą wymagały remontu, a nawet odbudowy ze względu na ich trwałe przytwierdzenie do siebie.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy usługi, które Wnioskodawca będzie wykazywać jako "wykonanie trwałej zabudowy - szafa wnękowa", "zabudowa kuchenna", stanowić będą modernizację obiektów budowlanych i jako takie podlegać będą opodatkowaniu wg stawki 8% zgodnie z art. 41 ust. 12-12c ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy należy uznać, że czynności polegające na zaprojektowaniu, dopasowaniu oraz trwałym montażu komponentów w sposób tworzący wraz z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego lub jego części trwałą zabudowę meblową w obiekcie budowlanym lub jego części, mieszczą się w pojęciu modernizacji obiektów budowlanych lub ich części. W przypadku zaś, gdy modernizacja dotyczy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym to wymienione wyżej czynności będą objęte hipotezą normy wyprowadzonej z art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Oznacza to, że do takich czynności ma zastosowanie preferencyjna stawka podatku w wysokości 8% (I FPS 2/13 - uchwała NSA data orzeczenia 24 czerwca 2013 r.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Przez towary - jak stanowi art. 2 pkt 6 ustawy o VAT - rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Natomiast na mocy art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 41 ust. 2 ustawy o VAT dla towarów i usług, wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Na podstawie art. 146a ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

Jak stanowi art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stawkę podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym, zgodnie z ust. 12a tego artykułu, rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b.

Zgodnie z art. 41 ust. 12b ustawy o VAT do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

3.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;

4.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Stosownie do brzmienia art. 41 ust. 12c ustawy o VAT w przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej.

Na podstawie art. 2 pkt 12 ustawy o VAT przez obiekty budownictwa mieszkaniowego rozumie się budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11.

Powyższe przepisy wskazują, że zastosowanie stawki preferencyjnej (8%) możliwe jest jedynie dla dostawy, jak również usług budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęć: budowa, remont modernizacja, termomodernizacja oraz przebudowa. Również w uzasadnieniu do powołanej przez Wnioskodawcę uchwały NSA z dnia 24 czerwca 2013 r., sygn. I FPS 2/13, dotyczącej opodatkowania usług polegających na wykonywaniu zabudowy meblowej, Sąd zwrócił uwagę, że rodzaje usług wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, nie zostały zdefiniowane w tej ustawie. Sąd wskazał, że"Ustawodawca nie odesłał również w tej materii do stosowania definicji zawartych w innych ustawach, w szczególności w Prawie budowlanym. Taki zabieg byłby zresztą wątpliwy z uwagi na konieczność autonomicznego traktowania przepisów o podatku od towarów i usług ze względu na potrzebę ich harmonizacji na poziomie wspólnotowym. Dlatego należy przyjąć, że czynności wymienione w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT, w tym pojęcie modernizacji, zostały wprowadzone do tej ustawy w rozumieniu przyjętym w języku powszechnym. W takim znaczeniu modernizacja oznacza unowocześnienie, ulepszenie, udoskonalenie, podniesienie standardu obiektu budowlanego lub jego części".

Według Słownika języka polskiego (Elżbieta Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 2005, str. 70, kol. 2) przez budowę należy rozumieć m.in. wznoszenie budowli, budowanie (...). Natomiast "budować" to znaczy wznosić budowle, pomieszczenia, ich części lub zespoły. Pojęcie "modernizacja" - według cytowanego Słownika języka polskiego (str. 474, kol. 2) oznacza unowocześnienie i usprawnienie czegoś. Natomiast montaż - według powyższego słownika to "składanie maszyn, aparatów, urządzeń z gotowych części; zakładanie, instalowanie urządzeń technicznych, łączenie oddzielnych części w całość.". W związku z przytoczoną definicją należy stwierdzić, że pojęcie "montaż" odnosi się do takiego sposobu działania, w efekcie którego z niezależnie od siebie istniejących części powstaje wytwór będący zupełnie nową całością. "Przebudowa" zaś to zgodnie z ww. słownikiem języka polskiego (str. 770, kol. 1) zmiana istniejącego stanu czegoś na inny; ulepszenie, poprawienie czegoś.

W znaczeniu słownikowym ("Współczesny słownik języka polskiego", red. Bogusław Dunaj, wyd. Langenscheidt Polska Sp. z o.o.)"remont" oznacza zespół czynności, w których wyniku przywraca się sprawność, wartość użytkową jakiegoś obiektu, urządzenia. Natomiast "montaż" to składanie, łączenie, ustawianie z poszczególnych części maszyn, urządzeń, budowli; zakładanie instalacji. Z kolei "instalować" oznacza zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne.

Budowa, modernizacja, przebudowa podobnie jak w przypadku innych wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT czynności powinny zatem dotyczyć elementów konstrukcyjnych obiektów lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Potwierdza to NSA w ww. uchwale wskazując, że "Obniżona stawka podatku od towarów i usług znajduje zatem zastosowanie wtedy, gdy montaż komponentów meblowych następuje z wykorzystaniem elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu). W omawianym wypadku nie chodzi o jakiekolwiek wykorzystanie elementów konstrukcyjnych obiektu budowlanego (lokalu) przy wykonywaniu zabudowy meblowej, lecz jedynie takie, które przez konstrukcyjne połączenie komponentów meblowych i elementów obiektu budowlanego (lokalu) stworzy trwałą zabudowę spełniającą jako całość określoną funkcję użytkową. Tylko bowiem w takim zakresie można mówić o modernizacji obiektu budowlanego w rozumieniu art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Innymi słowy montaż komponentów meblowych niezależnie od stopnia ich przetworzenia, do którego nie zostaną wykorzystane w sposób istotny elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (lokalu) nie korzysta z obniżonej stawki przewidzianej w tym przepisie".

Zatem obniżona stawka podatku VAT nie może znaleźć zastosowania dla wykonania danej zabudowy wnękowej, jeśli polega ona przykładowo wyłącznie na zaprojektowaniu, przygotowaniu i montażu polegającym na"zwykłym" przytwierdzeniu mebli do ściany (np. powieszenie za pomocą haków lub wkrętów, również z kołkami) lub podłogi, co skutkuje możliwością demontażu tej zabudowy bez uszkodzenia konstrukcji budynku / lokalu (elementy mogą być przeniesione bez zniszczenia tego budynku lub lokalu). Obniżone stawki podatku mają charakter wyjątkowy zatem winny mieć zastosowanie do towarów i usług wskazanych wprost przez ustawodawcę w ustawie o podatku od towarów i usług lub w przepisach wykonawczych do tej ustawy. Preferencyjna stawka podatku miała i ma zastosowanie do wskazanych w przepisach czynności dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego.

Powyższe rozważania pozwalają uznać, że z zabudową meblową trwale połączoną z elementami konstrukcyjnymi lokalu / budynku będziemy mieli do czynienia w przypadku, gdy przykładowo wnętrze i półki zabudowy wykonane zostaną z betonu połączonego z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (np. ścianą) a dopasowane zostaną tylko fronty meblowe. W przypadku takiej właśnie zabudowy meblowej elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (lokalu) zostaną wykorzystane w sposób istotny, co skutkować będzie brakiem możliwości demontażu tej zabudowy bez uszkodzenia konstrukcji budynku / lokalu - elementy nie będą mogły być przeniesione bez zniszczenia tego budynku lub lokalu.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której świadczy usługi polegające na zabudowie wnęk w budynkach jednorodzinnych o powierzchni użytkowej do 300 m2 i lokalach mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 150 m2. Montaż następuje w związku z zawartą pisemną umową, w której wskazane jest, że jej przedmiotem jest praca wykonana w oparciu o materiały własne dostawcy, a także usługa pomiaru, usługa wyceny i inne czynności związane z zamówieniem polegającym na wykonaniu stałej zabudowy. Usługi te świadczone będą wyłącznie w obiektach budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Zakres czynności objętych umową obejmuje zaprojektowanie mebli dopasowanych do układu ścian w lokalu klienta oraz wykonanie w warunkach warsztatowych komponentów mebli (korpusów, frontów, blatów itp.) - zamontowanie produktu u zleceniodawcy. Wynagrodzenie za wykonane czynności obejmuje wartość zużytych materiałów i robociznę niezbędną do wykonania zlecenia. Udział zużytych materiałów w cenie produktu zależy od stopnia skomplikowania zabudowy: jeśli meble wykonane są np. z typowej płyty meblowej zabudowanej w nieregularnej wnęce, wtedy udział materiałów w końcowej cenie jest mniejszy; jeżeli natomiast mebel nie posiada skomplikowanej konstrukcji a jest wykonany np. z litego drewna udział materiałów w cenie może być bardzo duży. W ramach wykonywanych czynności elementem dominującym jest wytworzenie mebla w zakładzie produkcyjnym oraz montaż mebli u klienta, tzn. złożenie ich w całość i i częściowe przytwierdzenie do elementów konstrukcyjnych budynku.

Montaż mebli następuje z wykorzystaniem w sposób istotny elementów konstrukcyjnych budynku: szafki górne kuchenne są wieszane na ścianach z wykorzystaniem szyn montażowych, przytwierdzanych bezpośrednio do ścian lokalu za pomocą kołków; szafki dolne kuchenne są również bardzo często podwieszane do ścian na specjalnych zawieszkach, niejednokrotnie wymaga to dodatkowego wstawienia specjalnej konstrukcji stalowej np. w przypadku ścian wykonanych z płyt gipsowo - kartonowych; w szafach zabudowanych często półki i drążki są bezpośrednio mocowane do ścian tworzących wnękę; wszystkie meble są tworzone indywidualnie i dopasowane do układu aranżacyjnego pomieszczeń, większość mebli jest dodatkowo uzupełniana masami wypełniającymi na styku zabudowy oraz ścian pomieszczenia. Teoretycznie istnieje możliwość przeniesienia zabudowy meblowej w inną lokalizację, ale spowoduje to uszkodzenie zarówno zabudowy meblowej, która będzie wymagała naprawy, jak i pozostawi konstrukcje ścian mieszkania w stanie, w którym będą wymagały remontu, a nawet odbudowy ze względu na ich trwałe przytwierdzenie do siebie.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości zastosowania preferencyjnej stawki podatku VAT w wysokości 8% dla usługi montażu stałej zabudowy meblowej.

Świadczenie kompleksowe (złożone) to zgodnie z orzecznictwem TSUE szereg działań podejmowanych przez podatnika na rzecz konsumenta, które z gospodarczego punktu widzenia tworzy jedną całość i z podatkowego punktu widzenia nie powinno być w sposób sztuczny dzielone.

Natomiast o tym, czy będziemy mieli do czynienia z dostawą towarów, czy świadczeniem usług powinien przesądzić element, który w ramach danego świadczenia ma charakter dominujący (zob. np. wyroki TSUE: z dnia 2 maja 1996 r. w sprawie C-231/94, Faaborg - Gelting Linien; z dnia 25 lutego 1999 r. w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd p-ko Commissioners of Custom and Excise; z dnia 27 października 2005 r. w sprawie C-41/04, Levob Verzekeringen BV,OV Bank NV v Staatssecretaris van Financien, z glosą P. Selera, opubl. Lex/el. 2010). Jeżeli elementem dominującym w ramach danej transakcji będzie wydanie towaru w celu przeniesienia prawa do rozporządzania nim jak właściciel, zaś pozostałe czynności będą miały charakter pomocniczy lub uboczny wówczas transakcja powinna być traktowana jako dostawa towarów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast w przypadku, gdy istotą transakcji będą inne czynności to mimo, że w ramach takiej transakcji może także wystąpić wydanie towaru, powinna być ona traktowana jako świadczenie usług.

Z uwagi na treść powołanej wyżej uchwały NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 opisane w zdarzeniu przyszłym czynności składające się na świadczenie kompleksowe polegające na wykonaniu zabudowy meblowej z uprzednio nabytych komponentów należy uznać za świadczenie usług, ponieważ elementem dominującym wykonywanych czynności jest wytworzenie mebla w zakładzie produkcyjnym oraz montaż mebli u klienta, tzn. złożenie ich w całość i i częściowe przytwierdzenie do elementów konstrukcyjnych budynku.

Analiza powołanych przepisów oraz tez zawartych w uchwale NSA z dnia 24 czerwca 2013 r. sygn. akt I FPS 2/13 w kontekście przedstawionego zdarzenia przyszłego prowadzi do wniosku, że w rozpatrywanej sprawie usług świadczonych przez Wnioskodawcę polegających na wykonaniu mebli na wymiar (mebli kuchennych, szaf wnękowych) nie można traktować jako modernizacji, o której mowa w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. Opisanych we wniosku usług nie można również uznać za żadną inną czynność wskazaną w art. 41 ust. 12 tej ustawy. Czynności świadczone przez Zainteresowanego nie stanowią w szczególności remontu, termomodernizacji czy przebudowy.

Zabudowa meblowa, którą wykonuje Zainteresowany nie ingeruje w konstrukcję budynku / lokalu. Nie istnieje w tym przypadku istotne powiązanie wykonywanej zabudowy meblowej z elementami konstrukcyjnymi obiektu budowlanego (lokalu) pomimo, że nie jest to zwykłe ustawienie dolnych szafek na podłodze i zawieszenie górnych szafek na hakach uprzednio wbitych w ścianę. Samo przytwierdzanie elementów zabudowy meblowej do ścian z wykorzystaniem szyn montażowych, kołków, zawieszek, konstrukcji stalowych itp. nie powoduje automatycznie, że elementy konstrukcyjne obiektu budowlanego (lokalu) zostaną wykorzystane w sposób istotny, co skutkować będzie brakiem możliwości demontażu tej zabudowy bez uszkodzenia konstrukcji budynku / lokalu. Zabudowę taką można zdemontować, a demontaż zabudowy meblowej nie powoduje naruszenia elementów konstrukcyjnych budynku / lokalu. Jak wskazuje Zainteresowany demontaż zabudowy meblowej jest możliwy, ale spowoduje to uszkodzenie zarówno zabudowy meblowej, która będzie wymagała naprawy, jak i pozostawi konstrukcje ścian mieszkania w stanie, w którym będą wymagały remontu, a nawet odbudowy ze względu na ich trwałe przytwierdzenie do siebie. Jednakże takie przytwierdzenie zabudowy do ścian nie spowoduje zmiany parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego budynku (lokalu) i nie może zostać uznane za konserwację, remont, modernizację, a także przebudowę elementów konstrukcyjnych tego obiektu.

Trudno uznać, że przytwierdzenie elementów konstrukcyjnych zabudowy wnękowej lub kuchennej do ścian za pomocą szyn montażowych czy kołków oznacza trwałe połączenie z elementami konstrukcyjnymi lokalu czy budynku. Jak wynika z internetowego Słownika języka polskiego (www.sjp.pl) słowo "trwały" oznacza niezmienny, nieulegający zmianom, ponadczasowy.

W związku z tym należy stwierdzić, że przedstawiony sposób montażu komponentów meblowych sprowadza się do prostego połączenia komponentów meblowych ze ścianami obiektu budowlanego. Są to zabiegi mające charakter odwracalny. Co prawda zabudowa wykorzystuje ściany konstrukcyjne, należy jednak podkreślić, że zaistniały związek nie jest na tyle istotny, aby uzasadniać stwierdzenie, że wykonywane prace mają charakter modernizacji obiektu budowlanego. Zabudowę wykonywaną przez Zainteresowanego należy więc uznać za wyposażenie budynku (lokalu).

Ze względu na powyższe okoliczności oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że do opisanych we wniosku czynności polegających na wykonywaniu mebli na wymiar w obiektach zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zastosowanie ma stawka w wysokości 23%, gdyż czynności te nie stanowią czynności wymienionych w art. 41 ust. 12 ustawy o VAT. W konsekwencji, opisane we wniosku usługi stałej zabudowy meblowej nie mogą korzystać z obniżonej 8% stawki podatku VAT i podlegają opodatkowaniu według stawki podstawowej wynoszącej 23%.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym zdarzeniu przyszłym należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl