IPPP2/443-764/09-2/MS - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP2/443-764/09-2/MS

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 21 września 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-764/09-2/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 3 lipca 2009 r. (data wpływu 10 lipca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie usług cash pool - jest prawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 10 lipca 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie usług cash pool.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka z o.o. wcześniej A. Sp. z o.o. (dalej jako Wnioskodawca) planuje zawrzeć z Bankiem (dalej jako Bank) umowę "Agreement for keeping bank accounts in the cash pool system/ Umowa prowadzenia rachunków w systemie cash pool (dalej jako Umowa), zgodnie z którą Bank, jako instytucja specjalizująca się w świadczeniu usług z sektora finansowego, zobowiąże się wykonywać usługi zarządzania płynnością finansową (cash pool) na rzecz podmiotów z grupy A (dalej jako "grupa A "), które do Umowy przystąpią (dalej jako "Spółki" bądź Uczestnicy) - przy czym pierwotnie do Umowy przystąpią A Sp.z o.o. oraz AA) B.V.

Usługi Banku będą umożliwiały bardziej efektywne wykorzystanie wolnych środków gotówkowych bardziej efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi Uczestników, poprawę płynności finansowej oraz zredukowanie kosztów związanych z jej zarządzaniem.

Zgodnie z Umową usługa świadczona przez Bank opierać się będzie na następujących założeniach:

* Uczestnicy będą posiadać w Banku (podmiocie z nimi niepowiązanym) bieżące rachunki bankowe (Rachunki Główne);

* Jedna ze spółek, tj. A (Holding) B.V. (dalej Agent) będzie posiadaczem zarówno Rachunku Głównego jak i Rachunku Pomocniczego, przeznaczonego jedynie do realizacji transakcji zarządzania płynnością finansową;

* Transakcje cash pool realizowane będą na Rachunkach Głównych Spółek;

* Na koniec każdego dnia roboczego Bank będzie dokonywać:

I.

ustalenia salda każdego Uczestnika;

II.

zsumowania wszystkich sald dodatnich i zsumowania wszystkich sald ujemnych oraz ustalenia, która z tych sum jest niższa, a która wyższa w wartościach bezwzględnych;

III.

w przypadku gdy:

a.

suma sald dodatnich i ujemnych będzie mieć wartość ujemną-transferu środków pieniężnych w wysokości odpowiadającej powyższej sumie z Rachunku Agenta na Rachunek Pomocniczy Agenta;

b.

suma sald dodatnich i ujemnych będzie mieć wartość dodatnią - transferu środków pieniężnych wiej wysokości z Rachunku Pomocniczego Agenta na Główny Agenta;

* na koniec każdego dnia roboczego:

I.

Agent będzie spłacać z Rachunku Pomocniczego zobowiązania Spółek, których konta wykażą salda ujemne. W konsekwencji, Agent wejdzie w prawa Banku i stanie się wierzycielem tych Spółek:

II.

Spółki, których konta wykażą salda dodatnie, będą spłacać zobowiązania Agenta względem Banku, w związku z czym staną się wierzycielami Agenta; Tym samym, na koniec dnia roboczego, sakla na Rachunkach Głównych Spółek będą równe zeru;

* Na bazie dziennej Agent będzie dokonywał kalkulacji i alokacji odsetek, które rozliczane będą na podstawie odrębnych ustaleń pomiędzy Uczestnikami;

* Za realizację Umowy Bank będzie pobierać od każdego Uczestnika prowizję za usługi zarządzania płynnością finansową wykonane na rzecz Spółek (w tym od Wnioskodawcy). Wnioskodawca pragnie zauważyć, iż wystąpił do Urzędu Statystycznego o dokonanie klasyfikacji statystycznej wyżej opisanej usługi.

Zgodnie z uzyskaną opinią z 14 kwietnia 2009 r., (dalej "Klasyfikacja"), powyżej opisaną usługę należy traktować jako usługę zarządzania płynnością finansową, mieszczącą się w następujących grupowaniach Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (dalej "PKWiU):

* PKWiU 64.99.19 - tj. "Usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych), gdzie indziej niesklasyfikowane", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 października 2008 r.;

* PKWiU 65.23.10 - tj. "Usługi pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalno" - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 kwietnia 2004 r.;

* PKWiU 65.23.10 - tj. "Usługi pośrednictwa finansowego, pozostałe, gdzie Indziej niesklasyfikowane" zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 marca 1997 r.

Dodatkowo, zgodnie ze wspomnianą Klasyfikacją, Wnioskodawca - w związku z Umową - nie będzie świadczyć jednocześnie żadnych usług na rzecz Banku i pozostałych Spółek. Urząd Statystyczny odniósł się również do działalności Agenta, który zgodnie z Klasyfikacja kalkulując i alokując odsetki, nie będzie świadczyć żadnej usługi na rzecz Banku, ani pozostałych Spółek.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w związku z przedstawionym powyżej stanem faktycznym, Wnioskodawca nie będzie świadczył jakiejkolwiek usługi i nie będzie zobowiązany do rozliczenia podatku od towarów i usług (dalej "VAT) z tego tytułu - 5 ust. 1 i art. 8 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o VAT (dalej "ustawa o VAT" i odpowiednio "VAT" Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535).

Zdaniem wnioskodawcy: Mając na względzie właściwe regulacje prawne oraz otrzymaną oficjalną Klasyfikację dotyczącą usług wykonywanych na podstawie Umowy, Wnioskodawca stoi na stanowisku, że na podstawie Umowy Wnioskodawca nie będzie świadczył żadnych usług powodujących powstanie obowiązku w VAT po jego stronie.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT, opodatkowaniu podlega min. odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT przez świadczenie usług, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów. Bank zgodnie z Umową będzie wykonał na rzecz Wnioskodawcy szereg czynności składających się łącznie na jedno świadczenie w postaci kompleksowej usługi zarządzenia płynnością finansową. Wszystkie działania Banku podejmowane będą w celu realizacji podstawowej funkcji, jaką jest zarządzanie płynnością finansową Spółek. Zdaniem Wnioskodawcy pojedyncze czynności podejmowane przez Wnioskodawcę w ramach postanowień Umowy będą miały celu jedynie umożliwienie wykonywania kompleksowej usługi przez Bank (zarządzania płynnością finansowa) i same w sobie nie będą stanowić odrębnych usług.

Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym, iż stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe, jest fakt, że żaden z Uczestników (w tym Wnioskodawca) będzie obciążany dodatkowymi opłatami (np. na rzecz pozostałych Spółek) niż te odpowiadające jedynie usłudze świadczonej przez Bank na podstawie Umowy.

W ramach usługi zarządzania płynnością finansową przez Bank, Wnioskodawca będzie bowiem jedynie udostępniać swoje środki pieniężne Bankowi. Z kolei, otrzymywane odsetki stanowić będą jedynie rodzaj oprocentowania z tytułu środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, a nie wynagrodzenia za jakiekolwiek świadczone usługi.

Zatem biorąc pod uwagę rolę, jaką pełnić będzie Bank oraz Spółki na podstawie Umowy-zdaniem Wnioskodawcy - należy dojść do wniosku, że kompleksowa usługa finansowa będzie świadczona wyłącznie przez Bank, a nie Wnioskodawcę lub Uczestników. Stąd Wnioskodawca będzie jedynie korzystał z usług Banku, w zamian nie świadcząc żadnych usług na podstawie Umowy.

Zdaniem Wnioskodawcy, w kontekście świadczenia przez Bank usługi zarządzania płynnością finansową czynność związana z udostępnianiem środków pieniężnych przez Wnioskodawcę nie będzie stanowić odrębnego świadczenia usług na rzecz Banku, ani pozostałych Spółek uczestniczących w strukturze, ta będzie podejmowana jedynie ze względu na fakt, iż będzie to niezbędne do umożliwienia Bankowi świadczenia kompleksowej usługi zarządzania płynnością finansową. Prawidłowość powyższego rozumowania i interpretowania charakteru usługi świadczonej na podstawie Umowy, potwierdza uzyskana przez Wnioskodawcę klasyfikacja statystyczna.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawca stoi na stanowisku, w omawianym przypadku: Wnioskodawca nie będzie świadczyć żadnych usług w rozumieniu przepisów o VAT, jedynym podmiotem świadczącym usługę będzie Bank. W konsekwencji, po stronie Wnioskodawcy nie powstanie obowiązek podatkowy w zakresie VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zagadnienia związane z podatkiem od czynności cywilno prawnych, oraz podatkiem dochodowym od osób prawnych będą przedmiotem odrębnej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego (stanu faktycznego) (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl