Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 listopada 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-757/10-2/AO
Ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej świadczeń medycznych wykonywanych w oparciu o umowę zawartą z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 26 września 2010 r. (data wpływu 1 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej z tytułu świadczeń wykonywanych w ramach umowy o wykonywanie usług medycznych zawartej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2010 r. do Izby Skarbowej w Warszawie, Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku od towarów i usług dotyczącej obowiązku prowadzenia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej z tytułu świadczeń wykonywanych w ramach umowy o wykonywanie usług medycznych zawartej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawczyni prowadzi indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w formie działalności gospodarczej wykonując świadczenia w zakresie ochrony zdrowia (przedmiotowo zwolnione z VAT) dla osób fizycznych w gabinecie prywatnym oraz w formie umowy o wykonywanie usług medycznych zawartej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej wykonywanych w jego siedzibie. Stronami tej umowy są Prywatny Gabinet Lekarski i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ) Centrum Medyczne. Pacjenci płacą za usługę na rzecz NZOZ Centrum Medyczne. Za te, wykonane usługi medyczne, dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wnioskodawczyni wystawia raz w miesiącu rachunek.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Czy obrót z tytułu świadczeń wykonywanych w ramach umowy o wykonywanie usług medycznych zawartej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej jest sprzedażą podlegającą ewidencji w kasie rejestrującej, czy też nie.

2.

Czy wartość tej sprzedaży podlega wliczeniu do limitu obrotów dla celów zwolnienia podmiotowego.

Zdaniem Wnioskodawczyni,

Ad 1

Obrót z tytułu wykonywania świadczeń wykonywanych w ramach umowy zawartej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej nie jest sprzedażą podlegającą ewidencji w kasie rejestrującej w gabinecie Wnioskodawczyni.

Ad 2

Wartość tej sprzedaży nie podlega wliczeniu do limitu obrotów dla celów zwolnienia podmiotowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu ww. podatkiem podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 cyt. ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Obowiązek stosowania kas rejestrujących wynika bezpośrednio z art. 111 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z regulacjami art. 111 ust. 1 ww. ustawy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Powyższy przepis określa generalną zasadę, z której wynika, iż obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zatem podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni prowadzi działalność gospodarczą. Wykonuje m.in. usługi medyczne na podstawie umowy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej. Usługi te wykonywane są w siedzibie NZOZ. Stronami umowy są: Prywatny Gabinet Lekarski i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (NZOZ) Centrum Medyczne. Pacjenci płacą za usługę na rzecz NZOZ Centrum Medyczne. Za, wykonane usługi medyczne, dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wnioskodawczyni wystawia raz w miesiącu rachunek.

Odnosząc powołane przepisy do przedstawionych przez Wnioskodawczynię okoliczności, należy stwierdzić, iż powołany art. 111 ww. ustawy nie znajduje zastosowania w niniejszej sprawie z uwagi na fakt, iż wątpliwości Wnioskodawczyni w przedmiotowej sprawie dotyczą świadczenia usług medycznych na podstawie umowy zawartej z NZOZ. Natomiast z treści powołanego art. 111 ust. 1 ustawy o VAT jednoznacznie wynika, iż do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego za pomocą kas rejestrujących obowiązani są wyłącznie podatnicy dokonujący sprzedaży towarów i usług na rzecz kręgu podmiotów w tym przepisie wyraźnie wymienionych.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni odnośnie stwierdzenia, że obrót z tytułu wykonywania świadczeń wykonywanych w ramach umowy zawartej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej nie jest sprzedażą podlegającą ewidencji w kasie rejestrującej należało uznać za prawidłowe. Wnioskodawczyni świadcząc usługi medyczne w ramach umowy zawartej z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej nie ma obowiązku ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej, gdyż w tym przypadku nie dokonuje sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Tym samym wartość tej sprzedaży nie podlega wliczeniu do limitu obrotów dla celów zwolnienia podmiotowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl