IPPP2-443-724/08-4/AZ - Obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej dostawy towarów używanych, dla której podstawą opodatkowania jest marża.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 28 lipca 2008 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2-443-724/08-4/AZ Obowiązek ewidencjonowania na kasie rejestrującej dostawy towarów używanych, dla której podstawą opodatkowania jest marża.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani X, przedstawione we wniosku z dnia 22 kwietnia 2008 r. (data wpływu 28 kwiecień 2008 r.), uzupełnionym pismem z dnia 9 czerwca 2008 r. (data wpływu 11 czerwiec 2008 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży towarów, których podstawą opodatkowania jest marża - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 kwietnia 2008 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej sprzedaży towarów, których podstawą opodatkowania jest marża. Wniosek uzupełniono pismem z dnia 9 czerwca 2008 r. (data wpływu 11 czerwiec 2008 r.) o własne stanowisko w sprawie oraz brakującą opłatę.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą - komis maszyn rolniczych, jest podatnikiem podatku od towarów i usług i rozlicza ten podatek na podstawie szczególnej procedury w zakresie dostawy towarów używanych - opodatkowania marży. Zainteresowany wskazał, iż od początku prowadzenia działalności (tj. od lutego 2005 r.), zgodnie z kolejnymi rozporządzeniami dotyczącymi kas rejestrujących, nie zostały przez niego przekroczone limity sprzedaży oraz odbiorców, a obowiązek dokumentowania fakturą każdej sprzedaży był dotrzymany, co potwierdzają prowadzone przez Wnioskodawcę rejestry sprzedaży. W roku 2007 przez komis zostało sprzedanych 6 ciągników rolniczych i 1 rozrzutnik obornika. Tym samym wystawianych zostało 7 faktur VAT marża. Komitentami i odbiorcami maszyn są osoby fizyczne.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, jeśli spełnia on warunki wymienione w poz. 35 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, tj. w przypadku świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki:

1.

każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są w szczególności dane identyfikujące odbiorcę;

2.

liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w 2007 r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Ma on prawo do skorzystania z ww. zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania dostawy maszyn na kasie rejestrującej.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego stwierdzam, co następuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel, w tym również:

*

wydanie towarów na podstawie umowy komisu: między komitentem a komisantem, jak również wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej (art. 7 ust. 1 pkt 3);

*

wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rachunek komitenta (art. 7 ust. 1 pkt 4).

Na mocy art. 8 ust. 1 ustawy, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z art. 111 ust. 1 ustawy wynika, że podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Obrotem, w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy, jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

Z sytuacji przedstawionej we wniosku wynika, że Zainteresowany korzysta ze szczególnej procedury określonej w art. 120 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. opodatkowania marży.

Sytuacja taka może mieć miejsce wówczas, gdy podatnik zgodnie z art. 120 ust. 10 cyt. ustawy o VAT używane towary nabył od:

*

osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem, o którym mowa w art. 15, lub niebędącej podatnikiem podatku od wartości dodanej,

*

podatników, o których mowa w art. 15, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113,

*

podatników, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem zgodnie z ust. 4 i 5,

*

podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była zwolniona od podatku na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub art. 113,

*

podatników podatku od wartości dodanej, jeżeli dostawa tych towarów była opodatkowana podatkiem od wartości dodanej na zasadach odpowiadających regulacjom zawartym w art. 120 ust. 4 i 5, a nabywca posiada dokumenty jednoznacznie potwierdzające nabycie towarów na tych zasadach.

Zaznacza się, iż dla potrzeb procedury opodatkowania marży, stosownie do art. 120 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy, przez towar używany należy rozumieć ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż określone w pkt 1-3 oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne (...).

Spełnienie powyższych warunków umożliwia opodatkowanie jedynie marży, która stanowi różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia, pomniejszoną o kwotę podatku.

Zarówno w przypadku zastosowania ogólnych zasad opodatkowania, jak również w przypadku opodatkowania marży, ewidencjonowaniu za pomocą kasy rejestrującej podlega cały obrót. Zgodnie bowiem z § 5 ust. 5 rozporządzenia z dnia 4 lipca 2002 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz. U. Nr 108, poz. 948 z późn. zm.), podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących, u których podstawą opodatkowania jest kwota prowizji lub inna postać wynagrodzenia za wykonane usługi w ramach umowy agencyjnej, zlecenia, pośrednictwa lub innych umów o podobnym charakterze albo też marża, ewidencjonują na potrzeby obliczenia osiąganego przez nich obrotu oraz kwot podatku należnego, całą wartość sprzedaży własnej oraz prowadzonej na rzecz lub w imieniu innych podatników.

Tym samym, w celu określenia obowiązku ewidencjonowania przedmiotowych czynności na kasie rejestrującej, przyjąć należy, w myśl przywołanych przepisów, iż Wnioskodawca dokonuje dostawy towarów - maszyn rolniczych.

W art. 111 ust. 7 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług upoważniono Ministra Finansów do wydania rozporządzenia, w którym może uregulować kwestie zwolnienia określonych grup podatników lub czynności na czas określony z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, ze względu na rodzaj prowadzonej działalności lub wysokość obrotu.

Powyższa delegacja została zrealizowana przez wydanie rozporządzenia z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 245, poz. 1807), a przypadki, w których podatnik może korzystać ze zwolnienia z obowiązku instalacji kas rejestrujących zostały wyszczególnione w § 2 i § 3 tego rozporządzenia.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2008 r. ww. rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących, mocą § 2 zwalnia się do dnia 30 czerwca 2008 r. z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

W poz. 35 ww. załącznika do rozporządzenia - będącego wykazem czynności zwolnionych z obowiązku ewidencjonowania - wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, o ile łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 2)

1.

każde świadczenie usługi dokonane przez podatnika jest dokumentowane fakturą, w której zawarte są m.in. dane identyfikujące odbiorcę,

2.

liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, w 2007 r. nie przekroczyła 50, przy czym liczba odbiorców tych usług w tym okresie była mniejsza niż 20.3)

Przy czym uregulowania wynikające z poz. 35 załącznika zgodnie z objaśnieniami:

1.

nie dotyczą podatników, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie tych usług (sprzedaży towarów) przed dniem 1 stycznia 2008 r.

2.

dotyczą również podatników rozpoczynających w pierwszej połowie 2008 r. wykonywanie sprzedaży, z tym że liczba wszystkich dokonanych operacji świadczenia usług, o których mowa w poz. 35 załącznika, w pierwszej połowie 2008 r. nie przekroczyła odpowiednio 25, a liczba odbiorców tych usług - 10.

Podkreślić należy, iż użyty w objaśnieniu 2) zwrot "sprzedaż towarów" nie przesądza o zastosowaniu zwolnienia z ewidencjonowania wynikającego z poz. 35 załącznika, również w odniesieniu do dostaw towarów, bowiem objaśnienia 2) dotyczą także innych pozycji w załączniku odnoszących się do sprzedaży towarów.

Biorąc powyższe pod uwagę, w sytuacji gdy Wnioskodawca prowadzi sprzedaż towarów na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie ma zastosowania przepis § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2007 r. w sprawie kas rejestrujących w związku z poz. 35 załącznika do rozporządzenia, ponieważ przytoczony przepis zwalnia podatników świadczących wyłącznie usługi, przy spełnieniu określonych warunków, a niedokonujących dostawy towarów.

Reasumując należy stwierdzić, iż przedmiotowe czynności dostawy maszyn rolniczych w ramach komisu nie mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, o którym mowa w poz. 35 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących.

Jednocześnie tut. Organ informuje, że od dnia 1 lipca 2008 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 113, poz. 720), jednakże zapis w poz. 35 załącznika do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących, obowiązującego od 1 lipca 2008 r., pozostał niezmieniony.

W zakresie odliczenia podatku naliczonego od wydatków związanych z działalnością Wnioskodawcy opodatkowaną na zasadach określonych w art. 120 ustawy o podatku VAT wydano odrębne rozstrzygnięcie z dnia 28 lipca 2008 r. Nr IPPP2-443-724/08-5/AZ.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl