IPPP2/443-667/09-3/KK - Stawka VAT dla wyposażenia dodatkowego wyrobów medycznych.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 lipca 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-667/09-3/KK Stawka VAT dla wyposażenia dodatkowego wyrobów medycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 24 czerwca 2009 r. (data wpływu 25 czerwca 2009 r.) uzupełnionego pismem z dnia 25 czerwca 2009 r. (data wpływu 29 czerwca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku od towarów i usług - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 25 czerwca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług.

W przedmiotowym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Spółka zajmuje się dystrybucją w Polsce aparatów medycznych takich jak dentystometry oraz ultrasonografy, przeznaczonych do badań. Sprzedawane aparaty stanowią wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i są dopuszczone do obrotu na terytorium kraju. Wnioskodawca sprzedaje klientom w Polsce ww. aparaty medyczne wraz z wyposażeniem dodatkowym, którym w przypadku dentystometru jest drukarka i komputer, a w przypadku ultrasonografu drukarka. Komputer jest niezbędny i bardzo często jest wyposażony w dodatkowe oprogramowanie medyczne, aby dokonywać obróbki wyników uzyskanych za pomocą dentystometru. Drukarka jest niezbędna aby wydrukować wyniki badań i przekazać pacjentowi oraz załączyć do dokumentacji medycznej. Zarówno komputer jak i drukarka zapewniają korzystanie z przedmiotowych aparatów zgodnie z ich przeznaczeniem.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy spółka ma prawo zastosować 7 % stawkę podatku VAT do sprzedawanych aparatów łącznie z wyposażeniem dodatkowym, na które składają się komputery i drukarki.

Zdaniem wnioskodawcy, zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, dla towarów i usług wymienionych w załączniku Nr 3 do ustawy stawka podatku wynosi 7 %. W pozycji 106 załącznika zostały wymienione wyroby medyczne w rozumieniu przepisów o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium kraju, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika (bez względu na symbole PKWiU). Zgodnie zaś z art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o wyrobach medycznych, przez wyrób medyczny należy rozumieć narzędzie, przyrząd, aparat, sprzęt, materiał lub inny artykuł stosowany samodzielnie lub w połączeniu, włączając oprogramowanie niezbędne do właściwego stosowania wyroby, przeznaczone przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu:

a.

diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby;

b.

diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania urazów, lub upośledzeń;

c.

badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub prowadzenia procesu fizjologicznego;

d.

regulacji poczęć; który nie osiąga swojego zasadniczego zamierzonego działania w ciele lub na ciele ludzkim środkami farmakologicznymi, immulogicznymi lub metabolicznymu, lecz którego działanie może być przez nie wspomagane.

Artykuł 3 ust. 3 ustawy o wyrobach medycznych powyższą definicję rozszerza, bowiem ilekroć w ustawie jest mowa o wyrobie medycznym, bez bliższego określenia, należy przez to rozumieć wyrób medyczny do różnego przeznaczenia, wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, aktywny wyrób medyczny do implantacji oraz wyposażenie wyroby medycznego do różnego przeznaczenia i wyposażenie wyroby medycznego do diagnostyki in vitro.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 18 ww. ustawy, wyposażenie wyrobu medycznego do różnego przeznaczenia to przedmioty, które nie będąc wyrobami medycznymi, są przeznaczone do stosowania z tymi wyrobami, umożliwiając ich używanie zgodnie z zastosowaniem przewidzianym przez wytwórcę wyroby medycznego.

Zatem aparatura typu: dentystometry i ultrasonografy stanowi wyrób medyczny zgodnie z definicją.

Zawarta w art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o wyrobach medycznych a wyposażenie dodatkowe takie jak komputer i drukarka, jako niezbędne do ich funkcjonowania stanowi wyposażenie wyrobu medycznego i tym samym mieści się w szerokiej definicji wyrobu medycznego zawartej w art. 3 ustawy o wyrobach medycznych. W konsekwencji sprzedaż wyposażenia dodatkowego będzie objęta stawką vat wedle 7 % stawki. Podnieść wypada, iż zakup wyposażenia dodatkowego nie stanowi dla klienta celu samego w sobie. Klient nie mógłby prawidłowo korzystać z densytometru czy ultrasonografu bez wyposażenia dodatkowego. Wyposażenie dodatkowe w postaci komputera i drukarki są integralną częścią sprzedawanego aparatu i nie działają jako niezależne urządzenia. W aspekcie gospodarczym stanowią one jedną nierozerwalną całość i zapewniają funkcjonowanie aparatów zgodnie z ich przeznaczeniem.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl