IPPP2/443-648/10-2/IG - Skutki podatkowe udzielenia rabatu towarowego.

Pisma urzędowe
Status:  Aktualne

Pismo z dnia 10 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-648/10-2/IG Skutki podatkowe udzielenia rabatu towarowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26 lipca (data wpływu 31 sierpnia) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udzielenia rabatu towarowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 31 sierpnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie udzielenia rabatu towarowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka S.A. (zwany dalej " Spółką) produkuje i sprzedaje produkty spożywcze (syropy " herbaty napoje energetyzujące) i produkty farmaceutyczne (herbaty ziołowe, fitofarmaceutyki). Spółka prowadzi samodzielnie akcje reklamowe i promocyjne w celu zwiększenia atrakcyjności sprzedawanego towaru i intensyfikacji sprzedaży.

Akcje te prowadzone są między innymi w formie premiowania zamówienia zakupu określonej ilości danego towaru (wyrobu własnego) o określonej wartości poprzez zwiększenie (dodanie) ilości takiego samego towaru bez zwiększenia kwoty należności (obrotu) za cały pakiet, co de facto oznacza obniżenie ceny jednostkowej Spółka stosuje zatem powszechnie znaną i stosowaną w obrocie gospodarczym metodę intensyfikacji sprzedaży zwaną rabatem towarowym (naturalnym) najczęściej adresowaną do odbiorcy w postaci oferty handlowej o następującej treści: kup 11 sztuk (palet) herbat bądź syropów w cenie 10-ciu lub przy zakupie 10 sztuk (palet) herbat bądź syropów jedna sztuka (paleta) gratis. Dodany towar - ściśle związany z określoną sprzedażą (zamówieniem), czyli w ramach jednego stosunku prawnego - jest następnie dostarczany do hurtowni, sklepów lub aptek wraz z realizacją zamówienia (dostawy) podstawowego, bądź po zakończeniu akcji promocyjnej (nabywcy wydawana jest zawsze ściśle określona ilość tego samego towaru zgodnie z zawartą transakcją na całość dostawy).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanej sytuacji dochodzi do udzielenia opustu poprzez obniżenie ceny jednostkowej (powszechnie zwanego w obrocie gospodarczym "rabatem towarowym"), o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT, a zatem nie ma podstaw prawnych do osobnego dokumentowania wydania (dostawy) dodatkowej ilości towarów fakturą wewnętrzną i opodatkowania, jako nieodpłatnego przekazania towaru, podatkiem VAT.

Zdaniem wnioskodawcy udzielane przez nią tzw. "rabaty towarowe" prowadzą de facto do obniżenia ceny jednostkowej towaru (są udzielane równocześnie z zawarciem transakcji na całość dostawy) i stanowią opust w rozumieniu art. 29 ust. 4 ustawy o VAT i nie stanowią odrębnej transakcji do opodatkowania jako nieodpłatne świadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o VAT. Spółka bowiem w celu zwiększenia atrakcyjności swojej oferty handlowej stosuje promocje polegające na tym, że za daną odpłatność, tj. należność, stanowiącą obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy o VAT kontrahent (klient) otrzymuje daną (w tym przypadku - zwiększoną w stosunku do oferty standardowej) ilość towaru, którego dostawa odbywa się w ramach jednego stosunku prawnego, a stąd nie występuje dodatkowe, nieodpłatne, wydanie towaru podlegające osobnemu opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 545 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą - opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zwanym dalej "podatkiem", podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Artykuł 7 ust. 2 ustawy stanowi - przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:

1.

przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,

2.

wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Natomiast art. 29 ust. 1 i 4 ustawy stanowią - podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca produkuje i sprzedaje produkty spożywcze. Spółka prowadzi samodzielnie akcje reklamowe i promocyjne w celu zwiększenia atrakcyjności sprzedawanego towaru i intensyfikacji sprzedaży. Akcje te prowadzone są między innymi w formie premiowania zamówienia zakupu określonej ilości danego towaru (wyrobu własnego) o określonej wartości poprzez zwiększenie (dodanie) ilości takiego samego towaru bez zwiększenia kwoty należności (obrotu) za cały pakiet, co de facto oznacza obniżenie ceny jednostkowej. Spółka stosuje zatem powszechnie znaną i stosowaną w obrocie gospodarczym metodę intensyfikacji sprzedaży zwaną rabatem towarowym (naturalnym) najczęściej adresowaną do odbiorcy w postaci oferty handlowej o następującej treści: kup 11 sztuk (palet) herbat bądź syropów w cenie 10-ciu lub przy zakupie 10 sztuk (palet) herbat bądź syropów jedna sztuka (paleta) gratis. Dodany towar - ściśle związany z określoną sprzedażą (zamówieniem), czyli w ramach jednego stosunku prawnego - jest następnie dostarczany do hurtowni, sklepów lub aptek wraz z realizacją zamówienia (dostawy) podstawowego, bądź po zakończeniu akcji promocyjnej (nabywcy wydawana jest zawsze ściśle określona ilość tego samego towaru zgodnie z zawartą transakcją na całość dostawy).

Biorąc pod uwagę opisany stan faktyczny i obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne, należy zgodzić się z Wnioskodawcą, że w opisanej sytuacji dochodzi do prawnie dopuszczalnego opustu - obniżenia ceny jednostkowej (rabatu towarowego) o którym mowa w art. 29 ust. 4 ustawy o VAT i kontrahent (klient) otrzymuje daną (w tym przypadku - zwiększoną w stosunku do oferty standardowej) ilość towaru, którego dostawa odbywa się w ramach jednego stosunku prawnego, a stąd nie występuje dodatkowe, nieodpłatne, wydanie towaru podlegające osobnemu opodatkowaniu.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie ul. M.C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl