IPPP2-443-577/10-4/IZ - Możliwość wystawiania faktur korygujących w formie papierowej do faktur VAT wystawianych w formie elektronicznej.

Pisma urzędowe
Status:  Nieaktualne

Pismo z dnia 4 listopada 2010 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2-443-577/10-4/IZ Możliwość wystawiania faktur korygujących w formie papierowej do faktur VAT wystawianych w formie elektronicznej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 27 lipca 2010 r. (data wpływu 6 sierpnia 2010 r.), uzupełnionym na wezwanie tut. Organu pismem z dnia 14 października 2010 r. (data wpływu 18 października 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawiania faktur korygujących w formie papierowej do faktur VAT wystawianych w formie elektronicznej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 sierpnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości wystawiania faktur korygujących w formie papierowej wystawianych do faktur VAT wystawianych w formie elektronicznej.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka dostarcza na rzecz odbiorców, w tym m.in. sieci hipermarketów, towary - fonogramy i wideogramy, w postaci płyt CD oraz innych nośników dźwięku lub obrazu.

Niektórzy z odbiorców Spółki (A. i C.) zwrócili się do Wnioskodawcy z propozycją dokumentowania sprzedaży przy użyciu faktur elektronicznych przesyłanych za pomocą systemu wymiany danych elektronicznych EDI. Testy próbne przeprowadzone przez Wnioskodawcę pokazały, że wystawianie i przesyłanie faktur VAT w systemie EDl odbywa się prawidłowo, jednak wystawianie i przesyłanie elektronicznych faktur korygujących okazuje się problematyczne. Dzieje się tak z powodu przyjętych i zastosowanych w systemach tych podmiotów różnych rozwiązań informatycznych. Zmiana systemu (dostosowanie do systemu odbiorców) przez Spółkę nie jest możliwa do szybkiego wprowadzenia, gdyż wymaga szeregu prac nad systemem przy użyciu dużych nakładów. Wnioskodawca poszukuje obecnie sposobu na dostosowanie swojego systemu informatycznego, jednakże wymaga to czasu. Podobnie odbiorcy Spółki nie są w stanie dostosować swoich rozwiązań systemowych do stosowanych u Wnioskodawcy.

W rezultacie jedynym możliwym rozwiązaniem na obecną chwilę jest wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej, a faktur korygujących do źródłowych e-faktur w formie papierowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w opisanym stanie faktycznym, Wnioskodawca może wystawiać faktury korygujące do faktur VAT wystawianych w formie elektronicznej przesyłanych za pomocą systemu EDI.

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanej w niniejszym wniosku sytuacji, zachodzą przeszkody natury technicznej, które uniemożliwiają Spółce wystawianie faktur korygujących do faktur VAT elektronicznych, wyłącznie w formie elektronicznej. Powyższe, wyczerpuje dyspozycję normy zawartej w przepisie § 5 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur. Wnioskodawca może zatem wystawiać, nie naruszając przepisów prawa podatkowego, faktury korygujące w formie papierowej do faktur źródłowych wystawianych w formie elektronicznej. W ocenie Wnioskodawcy powyższe stanowisko potwierdzają tezy wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z wyrokiem WSA Warszawa z 2009-08-07, III SA/Wa 650/09:

1.

Jeżeli transakcja została udokumentowana za pomocą e-faktury (faktury wystawionej i przesłanej w formie elektronicznej), to - co do zasady - faktura korygująca bądź duplikat e-faktury również powinny być wysłane w formie elektronicznej.

2.

Jednakże w § 5 ust. 2 rozporządzenia regulującego zasady wystawiania e-faktur przewidziano także regułę szczególną odnoszącą się do sytuacji, w której przedsiębiorca nie może wystawiać korekt i duplikatów w formie elektronicznej z przyczyn formalnych lub technicznych. W przypadku zaistnienia jednej z tych przesłanek można przesłać korektę lub duplikat w formie papierowej.

3.

Do wspomnianych powyżej przyczyn technicznych należą m.in. ograniczenia systemu komputerowego polegające na tym, że system nie generuje korekt i duplikatów w formie elektronicznej.

Z kolei w wyroku WSA Warszawa z 2009-01-26, III SA/Wa 1870/08 czytamy:

1.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia z 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania faktur elektronicznych, jeżeli pierwotna faktura została wystawiona w formie elektronicznej, to faktura korygująca powinna być wystawiona w tej samej formie.

2.

W ust. 2 tego przepisu przewidziano jednak możliwość wyjątkowego wystawienia faktury korygującej w formie papierowej w przypadku, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wysłanie jej w formie elektronicznej.

3.

Przy interpretacji tego przepisu organ podatkowy powinien uwzględnić przepisy Dyrektywy 112. Z przepisów dyrektywy wyraźnie zaś wynika, że organ nie może odmówić uznania za fakturę korygującą dokumentu lub noty tylko ze względu na formę, w jakiej została ona wystawiona.

4.

Tym samym, jeśli podatnik wystawiający e-faktury nie ma możliwości wystawiania elektronicznych faktur korygujących, wówczas może je wystawiać w formie papierowej.

Zaś w uzasadnieniu wyroku NSA z 2008-09-18, I FSK 163/08 czytamy:

Ze względu na znaczenie sformułowań użytych w § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli podatkowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119) nie powinno budzić wątpliwości że przeszkodą techniczną są możliwości systemu stosowanego przy przesyłaniu faktur drogą elektroniczną. Skoro w systemie zalecanym przez Radę WE brak jest istniejącego standardu komunikatu EDI, pozwalającego na przetłumaczenie wystawionej faktury korygującej na standard pozwalający na odczytanie komunikatu przez system informatyczny innego odbiorcy, to jest to przeszkoda techniczna, mieszcząca się w dyspozycji wskazanego przepisu, pozwalająca wystawcy w takiej sytuacji na wystawianie faktur korygujących w formie pisemnej.

Podobnie wypowiadają się też Organy podatkowe.

W decyzji w sprawie interpretacji prawa podatkowego, sygn. IS.Il/2-443/33/07 z dnia 21 maja 2007 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie wywodzi, co następuje:

* "... z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż podatnik będzie wystawiać i przesyłać faktury w formie elektronicznej poprzez system EDI do niektórych odbiorców - w myśl przepisów wymienionego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. (zwanego dalej rozporządzeniem). System informatyczny Spółki nie jest jednak w stanie wygenerować faktur korygujących. W związku z tym podatnik zamierza wystawiać korekty faktur w formie papierowej do faktur pierwotnych, wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej.

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Języka Polskiego PWN "przeszkoda" oznacza to "co utrudnia lub uniemożliwia zrealizowanie czegoś" (www.sjp.pwn.pl). Zauważyć należy, iż wyróżnić można przeszkody materialne (gdy przepis prawny zakazuje dokonania pewnej czynności) oraz przeszkody pozostałe, które podzielić można na przeszkody formalne oraz techniczne. Według cyt. Słownika Języka Polskiego PWN "formalny" oznacza "odnoszący się do formy, a nie treści czegoś; zgodny z przepisami". Natomiast "techniczny" oznacza dotyczący techniki wykonywania jakichś czynności lub sposobu realizacji czegoś. Zdaniem tut. organu za przeszkody formalne uznać zatem należy niewypełnienie warunków wymaganych przez normy prawne regulujące zasady wystawiania i przechowywania faktur elektronicznych, natomiast przeszkodami technicznymi będą wszelkie przeszkody wynikające z ograniczeń techniki, wpływających na wykonanie i przeprowadzenie danej czynności. Wskazywane przez podatnika przeszkody wynikające z ograniczeń systemowych (informatycznych) do wystawiania korekt w formie elektronicznej spełniają przesłanki przeszkody technicznej (o której mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia), bowiem dotyczą technicznych braków systemu komputerowego w zakresie wystawiania faktury korygującej. Zdaniem tut organu podatkowego zakres pojęć "przeszkody formalne lub techniczne" obejmie zarówno awarię systemu, wycofanie zgody na elektroniczną wymianę danych przez kontrahenta jak również ograniczenia systemowe. Zatem, skoro te ograniczenia uniemożliwiają podatnikowi w elektronicznej wymianie danych wystawienie faktury korygującej, to podatnik wystawia ten dokument w formie papierowej oraz zamieszcza na niej adnotację, że faktura korygująca dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej."

Biorąc pod uwagę powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, stanowisko Spółki przedstawione w niniejszym wniosku o interpretację jest prawidłowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy (...).

Na podstawie delegacji ustawowej zawartej w art. 106 ust. 8 ustawy, Minister Finansów wydał rozporządzenie z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 212, poz. 1337 z późn. zm.), które określa szczegółowe zasady wystawiania i przechowywania faktur.

W myśl § 13 ust. 1 cyt. rozporządzenia, w przypadku gdy po wystawieniu faktury udzielono rabatów określonych w art. 29 ust. 4 ustawy, podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Stosownie do § 13 ust. 3 tego rozporządzenia, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku:

1.

zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy;

2.

zwrotu nabywcy zaliczek, przedpłat, zadatków lub rat, podlegających opodatkowaniu.

Zgodnie z § 14 ust. 1 ww. rozporządzenia, fakturę korygującą wystawia się również, gdy podwyższono cenę po wystawieniu faktury lub w razie stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.

Artykuł 106 ust. 10 ustawy stwierdza, że minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, sposób i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, uwzględniając:

1.

konieczność odpowiedniego dokumentowania sprzedaży i identyfikacji czynności dokonanych przez grupy podatników;

2.

potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku;

3.

konieczność zapewnienia jednoznacznej identyfikacji wystawcy faktury oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności, niezaprzeczalności i nienaruszalności wystawianym i przesyłanym fakturom;

4.

stosowane techniki w zakresie wystawiania i przesyłania dokumentów w formie elektronicznej i kodowania danych w tych dokumentach.

Sposoby i warunki wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasady przechowywania oraz tryb udostępniania organom podatkowym faktur przesyłanych drogą elektroniczną określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 lipca 2005 r. w sprawie wystawiania oraz przesyłania faktur w formie elektronicznej, a także przechowywania oraz udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej tych faktur (Dz. U. Nr 133, poz. 1119), zwane dalej rozporządzeniem.

Z powyższego wynika, iż przepisy ustawy o podatku od towarów i usług oraz aktów wykonawczych przewidują dwie formy wystawiania faktur, tzw. papierową i elektroniczną.

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia, faktury korygujące oraz duplikaty faktur do faktur wystawianych i przesyłanych w formie elektronicznej przesyła się w tej samej formie.

Natomiast w § 5 ust. 2 rozporządzenia wskazano, iż w przypadkach, gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają wystawianie i przesyłanie dokumentu, o którym mowa w ust. 1, w formie elektronicznej, w szczególności w przypadku cofnięcia przez odbiorcę faktur zgody na ich wystawianie i przesyłanie w formie elektronicznej, podatnik wystawia ten dokument w formie papierowej, zamieszczając na nim adnotację, że odpowiednio faktura korygująca lub duplikat faktury dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej.

Analiza powyższych przepisów wskazuje, iż generalną zasadą jest, że faktury wystawione elektronicznie koryguje się również w tej samej formie. Jednakże podatnik może wystawić korektę faktury w formie papierowej do faktury wystawionej w formie elektronicznej, w przypadkach gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają mu wystawienie i przesłanie faktury korekty w formie elektronicznej.

W przedmiotowej sprawie znajduje zastosowanie również art. 218 obowiązującej Dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 347, poz. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym państwa członkowskie uznają za faktury dokumenty lub noty w formie papierowej lub w formie elektronicznej, które spełniają określone warunki.

Zwrócić należy również uwagę na zapis art. 219 Dyrektywy 2006/112/WE stwierdzający, że każdy dokument lub notę, która zmienia fakturę pierwotną i odnosi się do niej w sposób wyraźny i jednoznaczny, uznaje się za fakturę.

Z powyższego wynika, iż faktury elektroniczne i faktury papierowe mają taką samą moc prawną.

Ze złożonego wniosku wynika, iż kontrahenci Spółki zwrócili się do Wnioskodawcy z propozycją dokumentowania sprzedaży przy użyciu faktur elektronicznych przesyłanych za pomocą systemu wymiany danych elektronicznych EDI. Testy próbne przeprowadzone przez Wnioskodawcę pokazały, że wystawianie i przesyłanie faktur VAT w systemie EDl odbywa się prawidłowo, jednak wystawianie i przesyłanie elektronicznych faktur korygujących okazuje się problematyczne. Dzieje się tak z powodu przyjętych i zastosowanych w systemach tych podmiotów różnych rozwiązań informatycznych. Zmiana systemu (dostosowanie do systemu odbiorców) przez Spółkę nie jest możliwa do szybkiego wprowadzenia, gdyż wymaga szeregu prac nad systemem przy użyciu dużych nakładów. Wnioskodawca poszukuje obecnie sposobu na dostosowanie swojego systemu informatycznego, jednakże wymaga to czasu. Podobnie odbiorcy Spółki nie są w stanie dostosować swoich rozwiązań systemowych do stosowanych u Wnioskodawcy.

W rezultacie jedynym możliwym rozwiązaniem na obecną chwilę jest wystawianie faktur VAT w formie elektronicznej, a faktur korygujących do źródłowych e-faktur w formie papierowej.

Jak wynika z powołanych przepisów, wystawianie faktur korygujących w formie elektronicznej do faktur wystawionych w tej samej formie jest zasadą. Wystawienie faktury korygującej w formie papierowej do faktury wystawionej w formie elektronicznej może mieć miejsce w pewnych sytuacjach, przy pojawieniu się określonych przeszkód. Do takich przeszkód w szczególności ustawodawca zaliczył przeszkodę techniczną. Powyższa analiza wskazuje, iż za przeszkodę techniczną należy uznać również ograniczenia systemu informatycznego polegające na braku możliwości przesyłania faktur korygujących w formie elektronicznej.

Mając na uwadze przedstawiony opis sprawy stwierdzić należy, iż opisana we wniosku okoliczność stanowi przeszkodę wynikającą z ograniczeń systemowych do wystawiania korekt faktur w formie elektronicznej i w związku z tym spełnia przesłanki przeszkody technicznej, o której mowa w § 5 ust. 2 rozporządzenia o fakturach elektronicznych, uzasadniającą wystawienie faktury korygującej w formie papierowej. Podkreślenia jednak wymaga, iż faktura korygująca wystawiona w formie papierowej do faktury pierwotnej wystawionej w formie elektronicznej, winna zawierać informację, że faktura korygująca dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej.

Reasumując, Spółka w przedmiotowej sprawie, będzie uprawniona do wystawiania swoim kontrahentom faktur korygujących w formie papierowej do faktur elektronicznych, z odpowiednią adnotacją, że faktura korygująca dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie uznać należy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydawania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl