IPPP2/443-57/14-3/KBr

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 lutego 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-57/14-3/KBr

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia - przedstawione we wniosku z dnia 19 stycznia 2014 r. (data wpływu 22 stycznia 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z organizacją edukacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży - warsztaty teatralno-lalkarskie dla dzieci i młodzieży" - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 stycznia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku VAT w związku z organizacją edukacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży - warsztaty teatralno-lalkarskie dla dzieci i młodzieży".

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej w maju 2012 złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania o dofinansowanie organizacji edukacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży - warsztaty teatralno-lalkarskie dla dzieci i młodzieży".

Wszystkie koszty ponoszone w związku z przeprowadzeniem warsztatów ściśle wiążą się z działalnością edukacyjną, objętą stawką VAT "zw". Projekt ten zakłada refundację wyłącznie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta.

Stowarzyszenie w myśl art. 96 ustawy o podatku VAT nie jest płatnikiem VAT, bowiem nie prowadzi działalności gospodarczej, więc wartość sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym, nie przekroczyła kwoty 150.000 zł (art. 113 ust. 1 ustawy o VAT).

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy Wnioskodawcy przysługuje prawo do odliczenia podatku, zawartego w kosztach ponoszonych podczas organizacji warsztatów edukacyjnych, będących przedmiotem wniosku o dofinansowanie, złożonego w LGD.

Zdaniem Wnioskodawcy, ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o wartość podatku naliczonego. Wnioskodawca nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT a zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni (zgodnie z art. 96).

Również w myśl art. 113 ust. 1 " (...) zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł (...)", a do tych zalicza się Wnioskodawca.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ww. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona powyżej zasada wyklucza możliwość dokonania obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego związanego z usługami i towarami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystania do czynności zwolnionych od podatku VAT oraz niepodlegających temu podatkowi. Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno przesłanek pozytywnych, wynikających z art. 86 ust. 1 ustawy oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy o VAT, obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7.

Z przedstawionej treści wniosku wynika, że Stowarzyszenie w ramach działalności statutowej w maju 2012 złożyło wniosek do Lokalnej Grupy Działania o dofinansowanie organizacji edukacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży - warsztaty teatralno-lalkarskie dla dzieci i młodzieży". Wszystkie koszty ponoszone w związku z przeprowadzeniem warsztatów ściśle wiążą się z działalnością edukacyjną, objętą stawką VAT "zw". Stowarzyszenie w myśl art. 96 ustawy o podatku VAT nie jest płatnikiem VAT, bowiem nie prowadzi działalności gospodarczej, więc wartość sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku podatkowym, nie przekroczyła kwoty 150.000 zł.

W świetle powyższych okoliczności należy stwierdzić, że z uwagi na niespełnienie podstawowej przesłanki warunkującej prawo do odliczenia podatku naliczonego, jaką jest związek zakupów z wykonywanymi czynnościami opodatkowanymi oraz fakt, że Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług - Wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku zawartego w kosztach ponoszonych podczas organizacji warsztatów teatralno-lalkarskich, będących przedmiotem wniosku o dofinansowanie, złożonego w LGD.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl