Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 18 czerwca 2009 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-411/09-2/PW
Obowiązki rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce z tytułu działalności oddziału oraz zgłoszenia identyfikacyjnego osoby prawnej będącej podatnikiem w Polsce należą do spółki.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2009 r. (data wpływu 26 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej zasad ewidencji i identyfikacji podatników i płatników w zakresie złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego osoby prawnej będącej podatnikiem w Polsce co do obowiązku rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce z tytułu działalności Oddziału - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 marca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego osoby prawnej będącej podatnikiem w Polsce co do obowiązku rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce z tytułu działalności Oddziału.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka jest osobą prawną spółką prawa niemieckiego z siedzibą Niemczech. Spółka nie prowadzi we własnym zakresie działalności na terenie Polski. Spółka jest komplementariuszem spółki komandytowej prawa niemieckiego z siedzibą w Niemczech (dalej: Spółka komandytowa), która założyła oddział (dalej: Oddział) w Polsce. Oddział został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18 listopada 2008 r. Spółka komandytowa dokonała rejestracji dla celów podatku od towarów i usług w Polsce.

Działalność oddziału z siedzibą w Polsce prowadzi do utworzenia zakładu w rozumieniu polsko-niemieckiej Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, w związku z tym zyski osiągnięte przez Oddział podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w Polsce. Zgodnie z umową spółki komandytowej sporządzoną zgodnie z prawem niemieckim, Spółka, jako komplementariusz nie wnosi żadnego wkładu do Spółki komandytowej i nie ma udziału w zysku Spółki komandytowej. Za przejęcie osobistej odpowiedzialności oraz pełnienie funkcji zarządczych Spółka otrzymuje od Spółki komandytowej wynagrodzenie określone w wysokości 5 % kapitału własnego (czyli tzw. kapitału dozwolonego powiększanego o zysk z lat ubiegłych i pomniejszonego o stratę z lat ubiegłych). Kapitał dozwolony (niem. genehmigtes Kapital) stanowi formę podwyższania kapitału w spółkach prawa niemieckiego. Wysokość kapitału dozwolonego nie może przekroczyć połowy wysokości kapitału zakładowego spółki. Spółka otrzymuje również zwrot wydatków poniesionych przez jej zarząd, związanych z pełnionymi funkcjami. Wnioskodawca nie uczestniczy w ewentualnej stracie finansowej, ale ponosi odpowiedzialność osobistą za działania Spółki komandytowej. Wynagrodzenie płatne na rzecz Spółki przez Spółkę komandytową wypłacane jest niezależnie od działalności Oddziału w Polsce. Przewidziane w umowie Spółki komandytowej funkcje pełnione są przez Spółkę na terenie Niemiec. Jedynym komandytariuszem wnoszącym całość wkładu do Spółki komandytowej jest osoba fizyczna, będąca obywatelką niemiecką. Wkład komandytariusza stanowi jednocześnie sumę komandytową. Komandytariusz, zgodnie z umową spółki, jako jedyny ma całkowity udział w zysku Spółki komandytowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Spółka jest zobowiązana do rozliczania podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce z tytułu działalności Oddziału oraz do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego osoby prawnej będącej podatnikiem w Polsce.

Zdaniem wnioskodawcy:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 polsko-niemieckiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z dnia 14 maja 2003 polski oddział niemieckiej Spółki komandytowej stanowi zakład w Polsce. Stosownie do art. 7 ust. 1 polsko-niemieckiej umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie, chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność poprzez zakład, to zyski tego przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane ternu zakładowi.

Na gruncie prawa niemieckiego każdy wspólnik Spółki komandytowej podlega z osobna opodatkowaniu podatkami dochodowymi od zysków osiągniętych z udziału w zysku Spółki komandytowej. Analogicznie do Spółki komandytowej w Niemczech, polski Oddział niemieckiej Spółki komandytowej jest transparentny podatkowo, a zatem podatnikami polskich podatków dochodowych z tytułu dochodu osiągniętego przez Oddział w Polsce są wspólnicy posiadający udział w zysku Spółki komandytowej. Z uwagi na fakt, iż Spółka nie posiada udziału w zysku Spółki komandytowej oraz w zysku Oddziału w Polsce, całość zysku, jaka może być przypisana Oddziałowi w świetle art. 7 ust. 1 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przypada drugiemu wspólnikowi, i w konsekwencji to on powinien podlegać opodatkowaniu w Polsce z tytułu dochodów osiąganych z działalności Oddziału. W myśl art. 5 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm., dalej: u.p.d.o.p.), przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną łączy się z przychodami każdego wspólnika proporcjonalnie do posiadanego udziału. Takie same zasady, zgodnie z art. 5 ust. 2 u.p.d.o.p., dotyczą rozliczania kosztów uzyskania przychodów, wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zwolnień i ulg podatkowych oraz obniżenia dochodu, podstawy opodatkowania lub podatku związanych z prowadzoną działalnością w formie spółki nie będącej osobą prawną.

W związku z powyższym, jako że przychody oraz koszty związane z działalnością prowadzoną przez Spółkę komandytową w Polsce poprzez Oddział powinny być alokowane proporcjonalnie do udziału wspólników, zaś Spółka nie posiada udziału w zysku Oddziału, zdaniem Wnioskodawcy, nie ma przesłanek, aby na Spółce ciążył obowiązek odprowadzania podatku dochodowego od osób prawnych w Polsce z tytułu działalności Oddziału. Zgodnie z art. 3 ust. 2 u.p.d.o.p. podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Polski. Spółka ma siedzibę na terytorium Niemiec, jest niemieckim rezydentem podatkowym i nie prowadzi we własnym zakresie działalności w Polsce poprzez zakład. Czynności związane z pełnieniem osobistej odpowiedzialności i funkcji zarządczych wykonywane są na terenie Niemiec. Jako że Spółka nie podlega, zdaniem Wnioskodawcy, obowiązkowi podatkowemu w Polsce, nie ciąży na niej również obowiązek rejestracji dla celów podatku dochodowego w Polsce. Zgodnie z art. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 769) podstawę istnienia obowiązku podmiotów do rejestracji w powszechnym systemie rejestracji podatników, stanowi posiadanie statusu podatnika w systemie opodatkowania co najmniej jednym z podatków obowiązujących w Polsce. Zdaniem Wnioskodawcy, z uwagi na fakt, iż Spółka nie podlega opodatkowaniu Polsce, nie ma również obowiązku rejestracji dla celów podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Należy zaznaczyć, że odnośnie pytań zawartych we wniosku, a dotyczących kwestii rozliczeń podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydana odrębna interpretacja w ustawowym terminie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl