IPPP2/443-34/09-2/MS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 1 kwietnia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-34/09-2/MS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 19 grudnia 2008 r. (data wpływu 12 stycznia 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowanie transakcji zawartych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - jest nieprawidłowe

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2009 r. został złożony wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie dokumentowanie transakcji zawartych poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

1.

Spółka M. (M) dokonała dostawy towarów z Francji do Rumunii na rzecz podmiotu włoskiego na warunkach EXW France (Ex Works z zakładu), czyli transport zleca kupujący. Spółka M nabyła towar znajdujący się na terytorium Francji od podmiotu cypryjskiego. Z tego tytułu otrzymała fakturę zakupu towarów, na której sprzedający umieścił swój numer identyfikacji podatkowej cypryjski. Dalej podatnik polski M dokonał sprzedaży na rzecz podmiotu włoskiego, który podał swój NIP włoski. Towar został odebrany na terytorium Rumunii. Transport z Francji do Rumunii odbył się na zlecenie nabywcy.

2.

Podatnik polski M dokonał sprzedaży towaru na rzecz innego polskiego podatnika na warunkach CTP Słowacja ((zlecenie transportowe - sprzedający M) - Towar jest transportowany z Węgier na Słowację na zlecenie sprzedającego M, co oznacza iż przeniesienie własności następuje na terytorium Słowacji. Towar znajdujący się na terytorium Węgier został nabyty od podmiotu cypryjskiego, który podał cypryjski numer indentyfikacji Następnie zrealizowano sprzedaż dla podatnika polskiego. Zarówno sprzedający jak i kupujący użyli na potrzeby tej transakcji polskich numerów identyfikacji podatkowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

1.

Odnośnie pierwszej opisanej sytuacji - Czy w związku z dokonaną sprzedażą spółka M powinna zarejestrować się na terytorium Francji i tam rozpoznać wewnątrzwspólnotową dostawę towaru, stosując lokalną stawkę VAT.

2.

Odnośnie drugiej opisanej sytuacji - Czy sprzedający M powinien dokonać rejestracji dla celów VAT na terytorium Słowacji i tam rozpoznać wewnątrzwspólnotową dostawę towarów według lokalnej stawki podatku.

3.

Czy wystawione faktury sprzedaży przez M powinny być bez polskiego podatku VAT.

4.

Czy zakup towarów również powinien być poza polskim podatkiem VAT M nie rozpoznaje WNT w Polsce, gdyż towar jest w innym kraju.

Zdaniem wnioskodawcy: Ad. 1. Spółka M nie ma obowiązku rejestracji na terytorium Francji ani rozpoznania WDT we Francji ponieważ na fakturze sprzedaży dla kontrahenta włoskiego został wskazany NIP podmiotu włoskiego.

Ad. 2 Spółka M nie ma obowiązku rejestracji dla celów VAT na terytorium Słowacji ani rozpoznania WDT na terytorium Słowacji gdyż na fakturze sprzedaży został wskazany NIP podmiotu polskiego.

Ad. 3 Ponieważ towary znajdują się poza terytorium Polski sprzedaż tych towarów na leży wykazać jako "sprzedaż niepodlegającą VAT w Polsce.

Ad. 4 Zakup towarów od podmiotu cypryjskiego, M nie rozpoznaje jako WNT gdyż towar nie został wprowadzony do Polski oraz na fakturze zakupowej został wskazany numer identyfikacji podatkowej cypryjski.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem od towarów i usług, podlegają:

1.

odpłata dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów;

4.

wewnatrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Artykuł 7 ust. 1 ustawy stanowi, iż przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy - przez wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5, rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju (...).

W myśl art. 13 ust. 2 ustawy, przepis ust. 1 stosuje się pod warunkiem, że nabywca towarów jest:

1.

podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

2.

osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, która jest zidentyfikowana na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju;

3.

podatkiem podatku od wartości dodanej lub osobą prawną niebędącą podatnikiem podatku od wartości dodanej, działającymi w takim charakterze na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju, niewymienionymi w pkt 1 i 2, jeżeli przedmiotem dostawy są wyroby akcyzowe zharmonizowane, które, zgodnie z przepisami o podatku akcyzowym, są objęte procedurą zawieszenia poboru akcyzy lub procedurą przemieszczania wyrobów akcyzowych z zapłaconą akcyzą;

4.

podmiotem innym niż wymienione w pkt 1 i 2, działającym (zamieszkującym) w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, jeżeli przedmiotem dostawy są nowe środki transportu.

Na mocy art. 13 ust. 6 ustawy, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów występuje, jeżeli dokonującym dostawy jest podatnik, o którym mowa w art. 15, który zgłosił zamiar dokonywania wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów i został zarejestrowany jako podatnik VAT UE zgodnie z art. 97 (...).

Artykuł 22 ust. 2 ustawy wskazuje, iż w przypadku gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru jest przyporządkowana tylko jednej dostawie; jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport jest przyporządkowana dostawie dokonanej dla tego nabywcy, chyba że nabywca ten udowodni, że wysyłkę lub transport towaru należy zgodnie z zawartymi przez niego warunkami dostawy przyporządkować jego dostawie.

W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dostawę towarów, która:

1.

poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów;

2.

następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów (art. 22 ust. 3 ustawy).

Przez wewnątrzwspólnotową transakcję trójstronną, rozumie się transakcję, w której są spełnione łącznie następujące warunki:

a.

trzech podatników VAT zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych w trzech różnych państwach członkowskich uczestniczy w dostawie towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności, przy czym dostawa tego towaru jest dokonana między pierwszym i drugim oraz drugim i ostatnim w kolejności,

b.

przedmiot dostawy jest wysyłany lub transportowany przez pierwszego lub też transportowany przez drugiego w kolejności podatnika VAT lub na ich rzecz z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego (art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy).

Ad. 1 i 2 W pierwszym z opisanych przypadków do sprzedaży towarów dochodzi na terytorium Francji. Rozpoznanie obowiązków podatkowych, w tym rejestracyjnym następuje wiec według reguł obowiązujących na tym terytorium. Uregulowania ustawy o podatku od towarów i usług nie odnoszą się do przedmiotowej sprzedaży.

W drugim z opisanych przypadków do sprzedaży towarów dochodzi na terytorium Słowacji. Rozpoznanie obowiązków podatkowych, w tym rejestracyjnym następuje wiec według reguł obowiązujących na tym terytorium. W opisanych sytuacjach zaprezentowane uregulowania ustawy o podatku od towarów i usług nie znajda wiec zastosowania.

Ad. 3 i 4 W opisanych okolicznościach nie jest więc wystawiana faktura o jakiej mowa w art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług.

Stanowisko Wnioskodawcy o tym, iż wystawiana faktura określa przedmiotowa sprzedaży jako niepodlegającą VAT w Polsce uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl