Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 11 lipca 2013 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-337/13-4/RR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony przedstawione we wniosku z dnia 12 kwietnia 2013 r. (data wpływu 15 kwietnia 2013 r.) uzupełnionym pismem z dnia 13 czerwca 2013 r. (data wpływu 17 czerwca 2013 r.) na wezwanie z dnia 3 czerwca 2013 r. nr IPPP2/443-337/13-2/RR o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości otrzymania zwrotu podatku od wydatków związanych z remontem obiektów należących do Wnioskodawcy, realizowanych w ramach projektu - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15 kwietnia 2013 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie możliwości otrzymania zwrotu podatku od wydatków związanych z remontem obiektów należących do Wnioskodawcy, realizowanych w ramach projektu. Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z dnia 13 czerwca 2013 r. (data wpływu 17 czerwca 2013 r.) na wezwanie z dnia 3 czerwca 2013 r. nr IPPP2/443-337/13-2/RR (data doręczenia 7 czerwca 2013 r.).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury, prowadzonego przez Gminę Miasta. Jednostka jest płatnikiem podatku VAT. Działalność Strony prowadzona jest w trzech obiektach, w których prowadzi usługi w zakresie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców miasta, rozbudzania zainteresowań kulturą i sztuką oraz upowszechniania i promocję kultury, które są opodatkowane podatkiem VAT w stawkach 8%, 23%. Wnioskodawca prowadzi też sprzedaż usług zwolnionych z podatku VAT.

Organizowane przez Stronę imprezy w większości są imprezami z wolnym wstępem. Tylko nieliczne imprezy są imprezami biletowanymi, dochodowymi gdzie sprzedaż biletów opodatkowana jest stawką w wysokości 8%.

Sprzedaż jednostki stanowią:

* sprzedaż biletów

* sprzedaż dotycząca wynajmu sal na spotkania, prezentacje itp.

* sprzedaż dotycząca wynajmu obiektu,

* sprzedaż usług związanych z prowadzeniem odpłatnych zajęć z zakresu aerobiku, tańca, rękodzieła artystycznego, teatru itp.

Z informacji uzyskanej w Urzędzie Skarbowym na temat możliwości otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego z tytułu nabycia towarów i usług nad podatkiem należnym - jednostce o takiej specyfice gdzie podatek zapłacony z tytułu nabycia towarów i usług, który nie jest związany ze sprzedażą opodatkowaną nie przysługuje. Tylko nabycie towarów i usług związanych ze sprzedażą opodatkowaną daje możliwość skorzystania z odliczenia podatku VAT. Zwrotu podatku VAT Strona nie otrzymuje od pozostałych nabyć księgując je w kwotach brutto bezpośrednio w koszty, a może odliczyć podatek VAT zapłacony tylko od tych nabyć które dotyczą sprzedaży opodatkowanej (imprezy biletowane).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W najbliższym czasie jednostka będzie składać wniosek o dofinansowanie dla projektu. Czy w przypadku tak dużego remontu obiektów należących do Wnioskodawcy będzie istniała możliwość otrzymania zwrotu podatku VAT z tytułu nabycia towarów i usług, gdyż sporządzając wniosek którego termin złożenia upływa w dniu 7 maja 2013 r. Strona musi określić czy podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym (w przypadku gdy beneficjent nie ma możliwości zwrotu lub odliczenia podatku VAT), bądź nie jest kosztem kwalifikowanym (jeżeli beneficjent ma możliwość żądania zwrotu lub odliczenia podatku VAT).

Zdaniem Wnioskodawcy (stanowisko Strony ostatecznie sprecyzowane w uzupełnieniu do złożonego wniosku):

Z uwagi na to, że cała działalność to działalność statutowa na rzecz lokalnej społeczności, dzieci i młodzieży nie w każdym przypadku związana ze sprzedażą opodatkowaną imprezami biletowanymi, takie odliczenie przysługuje. Poprzez poprawę warunków bytowych uczestniczących osób w zajęciach, imprezach Strona będzie mogła organizować więcej imprez związanych ze sprzedażą opodatkowaną ku zadowoleniu zainteresowanych takimi formami działań kulturalnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054), zwanej dalej ustawą o VAT, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o VAT, kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług, z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4.

W myśl art. 86 ust. 10 pkt 1 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, z zastrzeżeniem pkt 2-5 oraz ust. 11, 12, 16 i 18.

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi, tzn. których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Przedstawiona wyżej zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku oraz niepodlegających temu podatkowi.

Ustawodawca przyznał zatem podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, tj. zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

W myśl postanowień art. 87 ust. 1 ustawy o VAT, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zasady dokonywania zwrotu różnicy podatku na rachunek bankowy podatnika określone zostały w art. 87 ust. 2-6 ustawy.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca, jest samorządową instytucją i płatnikiem podatku VAT. Działalność Strony prowadzona jest w trzech obiektach, w których prowadzi usługi w zakresie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców miasta, rozbudzania zainteresowań kulturą i sztuką oraz upowszechniania i promocję kultury, które są opodatkowane podatkiem VAT w stawkach 8%, 23%. Wnioskodawca prowadzi też sprzedaż usług zwolnionych z podatku VAT. Organizowane przez Stronę imprezy w większości są imprezami z wolnym wstępem. Tylko nieliczne imprezy są imprezami biletowanymi, dochodowymi gdzie sprzedaż biletów opodatkowana jest stawką w wysokości 8%.

Sprzedaż jednostki stanowią: sprzedaż biletów, sprzedaż dotycząca wynajmu sal na spotkania, prezentacje itp., sprzedaż dotycząca wynajmu obiektu, sprzedaż usług związanych z prowadzeniem odpłatnych zajęć z zakresu aerobiku "tańca, rękodzieła artystycznego, teatru itp.

Zwrotu podatku VAT Strona nie otrzymuje od pozostałych nabyć księgując ich w kwotach brutto bezpośrednio w koszty, a może odliczyć podatek VAT zapłacony tylko od tych nabyć które dotyczą sprzedaży opodatkowanej (imprezy biletowane).

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do kwestii możliwości otrzymania zwrotu podatku od wydatków związanych z remontem obiektów należących do Wnioskodawcy, realizowanych w ramach projektu.

Z przedstawionych powyżej przepisów wynika, że aby podatnik mógł obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z dokonanych zakupów, zakupy te muszą być związane z wykonywaniem czynności opodatkowanych, przy czym związek ten winien mieć charakter niewątpliwy.

Zatem, odnosząc powyższe od zdarzenia opisanego we wniosku, stwierdzić należy, że w przypadku gdy Wnioskodawca wykonuje czynności uprawniające do odliczenia VAT i jednocześnie nieuprawniające do tego odliczenia, zastosowanie znajduje przepis art. 90 ust. 1 ustawy. Zgodnie z tym przepisem, w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku, z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku, z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określania kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami w stosunku, do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Jeżeli natomiast nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1 to zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy o VAT proporcję tę ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Zarówno licznik, jak i mianownik proporcji ustalany jest w oparciu o obrót. To z obrotu bowiem wydziela się wartości potrzebne do wyliczenia proporcji.

Na podstawie powyższych uregulowań należy stwierdzić, że podatnik w pierwszej kolejności winien ustalić, jaka część ponoszonych wydatków związana jest wyłącznie z czynnościami opodatkowanymi i dokonywać odliczenia tej części podatku naliczonego, a jaka część jest związana z czynnościami zwolnionymi i niepodlegajacymi opodatkowaniu i w tej części nie dokonywać w ogóle odliczenia podatku naliczonego (tekst jedn.: dokonać tzw. bezpośredniej alokacji podatku naliczonego). Dopiero w przypadku, gdy dla danych wydatków nie jest możliwe wyodrębnienie kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT, w celu prawidłowej realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik może zastosować metodę proporcjonalnego odliczenia podatku naliczonego, o której mowa w art. 90 ust. 2 ustawy.

W liczniku ustalanej proporcji uwzględnia się roczny obrót z tytułu czynności, w związku z którymi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego, tzn. wartość transakcji, które zgodnie z art. 86 ust. 1, ust. 8 i ust. 9 ustawy, dają podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego. W mianowniku proporcji uwzględnia się natomiast całkowity obrót uzyskany z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (czyli kwotę z licznika) oraz czynności w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo.

Zawarte w przepisach art. 90 ust. 1-3 ustawy sformułowanie "czynności, w związku z którymi nie przysługuje prawo do odliczenia" należy rozumieć jako odnoszące się do czynności zwolnionych od podatku. Skoro bowiem rzecz dotyczy odliczenia podatku VAT, to pod uwagę można wziąć tylko takie transakcje, które w ogóle objęte są zakresem przedmiotowym ustawy. W tej części są to tylko czynności zwolnione od podatku, gdyż czynności niepodlegające nie są objęte zakresem przedmiotowym VAT.

W związku z tym, w sytuacji gdy zakup towarów i usług przez Wnioskodawcę będzie związany z wykonywaniem czynności zarówno opodatkowanych jak i zwolnionych oraz niepodlegających opodatkowaniu Strona będzie zobowiązana do obliczenia proporcji, w sposób wskazany w art. 90 ust. 3 ustawy tj. ujmując w liczniku czynności opodatkowane a w mianowniku czynności opodatkowane i zwolnione. Na podstawie tak obliczonego wskaźnika Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonanych zakupów służących czynnościom opodatkowanym, zwolnionym oraz niepodlegającym opodatkowaniu, a w konsekwencji Wnioskodawca w tym samym zakresie będzie przysługiwał zwrotu różnicy podatku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 ustawy o VAT.

W związku z tym, że Stronie będzie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego w stosownej proporcji, stanowisko Wnioskodawcy, iż "z uwagi na to, że cała działalność to działalność statutowa na rzecz lokalnej społeczności, dzieci i młodzieży nie w każdym przypadku związana ze sprzedażą opodatkowaną imprezami biletowanymi, takie odliczenie przysługuje" - należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl