IPPP2/443-311/09-2/AS

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 9 czerwca 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-311/09-2/AS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Strony, przedstawione we wniosku z dnia 19 marca 2009 r. (data wpływu 20 marca 2009 r.) - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 marca 2009 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka jest właścicielem hipermarketów zlokalizowanych w kilku miastach w Polsce.

Spółka planuje zbycie hipermarketu zlokalizowanego w J. (dalej: Hipermarket lub Obiekt). W celu zachowania kompletności opisu zdarzenia przyszłego, Spółka pragnie wskazać, iż oprócz planowanej sprzedaży, której dotyczy niniejszy wniosek, w tym samym okresie planowane jest zbycie hipermarketu w S.

Hipermarkety w J. i S. będą oferowane do sprzedaży odrębnie, różnym podmiotom, przy czym krąg potencjalnych nabywców jest z góry znany (pod uwagę brane są cztery różne podmioty, zwane dalej Nabywcami). Zgodnie z założeniami Spółki, w zależności od warunków zaproponowanych przez poszczególnych Nabywców, możliwe są następujące scenariusze sprzedaży:

* Nabywcą obydwu hipermarketów może okazać się jeden podmiot (jeden nabywca dla dwóch hipermarketów),

* każdy z hipermarketów zostanie zakupiony przez innego Nabywcę (dwóch Nabywców dla dwóch hipermarketów).

Niniejszy wniosek dotyczy skutków podatkowych sprzedaży Hipermarketu w J. Skutki podatkowe sprzedaży hipermarketu w S. są przedmiotem odrębnego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.Spółka nabyła Hipermarket w J. w 2006 r. od G Sp. z o.o.

Sprzedaż Hipermarketu w J. na rzecz Spółki została opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Spółka otrzymała od G Sp. z o.o. fakturę VAT, z której odliczyła podatek VAT naliczony. Na moment nabycia związek zakupu Hipermarketu ze sprzedażą opodatkowaną dokonywaną przez Spółkę uzasadniał bowiem pełne odliczenie podatku VAT naliczonego (Hipermarket został oddany w najem G Sp. z o.o. - obecnie najemcą Hipermarketu jest R Sp. z o.o. i Spółka Sp. k.; pozostałe powierzchnie np. biurowe, zostały wynajęte innym podmiotom).

Po jego nabyciu od G Sp. z o.o., Hipermarket nie podlegał ulepszeniom, na które wydatki w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym stanowiłyby 30% jego wartości początkowej.

W związku z tym, że Spółka prowadziła i prowadzi wyłącznie sprzedaż opodatkowaną VAT, prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem tych składników majątkowych nie uległo zmianie (Spółka nie rozlicza podatku naliczonego wg tzw. struktury sprzedaży zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT).

W oparciu o posiadane składniki majątkowe Hipermarketu (w tym nieruchomości), Spółka prowadzi opodatkowaną VAT działalność gospodarczą polegającą na wynajmowaniu nieruchomości na własny rachunek najemcom na cele prowadzonej przez nich działalności handlowo - usługowej. Hipermarketem w J. zarządza podmiot trzeci na podstawie odrębnej umowy o zarządzanie zawartej dla tego hipermarketu. Zarządca organizuje całą działalność gospodarczą prowadzoną przez Spółkę w ramach Hipermarketu, w tym w szczególności zatrudnia pracowników niezbędnych do obsługi wynajmowanych obiektów (np. utrzymywania ich czystości), zawiera w imieniu Spółki umowy z dostawcami mediów oraz pośredniczy przy zawieraniu umów najmu pomiędzy Spółką i najemcami. W związku z powyższym, Spółka nie zatrudnia pracowników zajmujących się organizacją działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę w ramach Hipermarketu.

Sprzedaż Hipermarketu w J. będzie obejmowała całość zespołu składników majątkowych i niemajątkowych wchodzących w skład tego Hipermarketu i związanych z prowadzoną w ramach Hipermarketu działalnością gospodarczą przez Spółkę. W ramach transakcji sprzedaży przeniesione zostaną:

* Prawa własności i współwłasności nieruchomości należących do Spółki (w tym odrębnych lokali użytkowych, budynków, gruntów, na których te budynki się znajdują oraz innych gruntów, w tym gruntów na których znajdują się budowle, np. gruntów parkingowych),

* Wyposażenie biurowe wykorzystywane do obsługi działalności gospodarczej prowadzonej w ramach Hipermarketu,

* Wszelkie inne przynależności związane z prowadzeniem przez Spółkę działalności gospodarczej w ramach Hipermarketu,

* Prawa i obowiązki z wszelkich umów zawartych przez Spółkę, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną w ramach Hipermarketu w zakresie najmu i dzierżawy (tekst jedn.: prawa i obowiązki z umowy o zarządzanie nieruchomościami zawartej dla Hipermarketu w J. z podmiotem trzecim, umów najmu oraz umów dotyczących ustanowienia zabezpieczeń roszczeń wynikających z umów najmu, z polis ubezpieczeniowych, z innych umów), przy zachowaniu dla stron prawa wypowiedzenia tych umów.W wyniku sprzedaży Hipermarketu w J., na podstawie przepisu art. 678 Kodeksu Cywilnego (dalej: k.c.), Nabywca wstąpi w stosunki najmu na miejsce Spółki w odniesieniu do umów najmu, których stroną jest Spółka, związanych z nieruchomościami będącymi przedmiotem sprzedaży. Na podstawie przedmiotowych umów najmu Spółka wynajmuje te nieruchomości podmiotom trzecim. Nabywca stanie się wynajmującym w ramach istniejących umów najmu w sprzedawanych Obiektów. Intencją Nabywcy jest kontynuowanie działalności gospodarczej prowadzonej dotychczas przez Spółkę w ramach Hipermarketu, tj. opodatkowanej VAT działalności w zakresie wynajmu nieruchomości na własny rachunek najemcom na cele prowadzonej przez nich działalności handlowo - usługowej.

Ponadto, Nabywca wstąpi we wszystkie spory sądowe związane z działalnością Spółki prowadzoną w ramach Hipermarketu, których stroną jest Spółka.

Planowana sprzedaż Hipermarketu nie będzie natomiast obejmowała składników majątkowych i niemajątkowych Spółki związanych z całokształtem prowadzonej przez Spółkę działalności, które nie należą do zespołu składników wchodzących w skład tego konkretnego Hipermarketu, tj.:

* ksiąg handlowych Spółki,

* należności i zobowiązań Spółki wynikających z finansowania całej działalności Spółki kapitałem obcym (pożyczki),

* pozostałych hipermarketów,

* pracowników (z uwagi na organizację przez zarządcę działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę w ramach Hipermarketu, nie dojdzie do przejęcia pracowników Spółki przez Nabywców),

* środków pieniężnych Spółki.

Sprzedawany Obiekt nie stanowi oddziału Spółki, ani też jej wyodrębnionego zakładu; nie jest dla niego sporządzany odrębny bilans. Jednakże, system księgowy używany przez Spółkę umożliwia przyporządkowanie do Hipermarketu w J. związanych z nim przychodów i kosztów (na podstawie prowadzonej ewidencji możliwe jest wyodrębnienie należności i zobowiązań związanych z zespołem składników Hipermarketu w J., w tym w szczególności należności z tytułu najmu).

Zarówno Spółka, jak również Nabywcy są podmiotami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

1.

Zespół składników majątkowych podlegających planowanej sprzedaży Hipermarketu stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W konsekwencji, opisana transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT. Jednocześnie obowiązek korekty podatku naliczonego VAT, odliczonego przez Spółkę, przejdzie na Nabywcę zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT.

2.

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie nr 1, w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład Hipermarketu Spółka będzie uprawniona do rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wyboru opcji opodatkowania podatkiem od towarów i usług planowanej transakcji sprzedaży Hipermarketu, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Zdaniem Wnioskodawcy:

Pytanie 1

W opinii Spółki, będący przedmiotem sprzedaży zespół składników materialnych i niematerialnych, wchodzących w skład Hipermarketu stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT. W konsekwencji, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, planowana transakcja sprzedaży Hipermarketów nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Jednocześnie, zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT obowiązek korekty podatku naliczonego odliczonego przez Spółkę przy nabyciu Hipermarketu, przejdzie na Nabywcę.

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 2 pkt 27e ustawy o VAT, przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle powyższego, dla zakwalifikowania zespołu składników materialnych i niematerialnych jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa niezbędne jest łączne spełnienie następujących przesłanek:

* Musi istnieć zespół składników majątkowych obejmujących zarówno składniki o charakterze materialnym, jak i niematerialnym, w tym zobowiązania,

* Składniki te muszą być organizacyjnie i finansowo wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie,

* Zespół tych składników musi być przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych i mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo, samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Z uwagi na fakt, iż definicja "zorganizowanej części przedsiębiorstwa" została wprowadzona do ustawy o VAT z dniem 1 grudnia 2008 r. i stanowi odzwierciedlenie definicji zawartej w art. 4a pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.; dalej: u.p.d.o.p.) oraz w art. 5a pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.; dalej: u.p.d.o.f.), poniżej Spółka będzie posiłkować się interpretacją tego pojęcia w dotychczasowej praktyce organów podatkowych i sądów administracyjnych na gruncie u.p.d.o.p. i u.p.d.o.f.

a).Zespól składników wchodzących w skład Hipermarketu

W praktyce organów podatkowych podkreśla się, iż zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa nie jest suma poszczególnych składników, przy pomocy których w przyszłości, będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz pewnym zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką te składniki majątkowe odgrywały w funkcjonowaniu istniejącego przedsiębiorstwa (por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów / Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r., sygn. IPPB5/423-6/08-3/MB, interpretacja indywidualna Ministra Finansów / Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2009 r., sygn. IPPB1/415-1303/08-7/JB).Dodatkowo, zgodnie ze stanowiskiem Naczelnika Pierwszego Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w Poznaniu (pismo z dnia 14 września 2005 r., sygn. ZD/406-137/CIT/05) warunkiem, by zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) jest wystąpienie co najmniej po jednym składniku z tych grup składników majątkowych.

Jak wskazano w części dotyczącej opisu zdarzenia przyszłego, przez umowę sprzedaży Hipermarketu, przeniesione zostaną aktywa i pasywa pozwalające na realizację zadań w zakresie prowadzonej dotychczas w ramach Hipermarketu działalności gospodarczej, w szczególności prawa własności nieruchomości oraz prawa i obowiązki wynikające z umowy o zarządzanie nieruchomościami i umów najmu dotyczących wynajmowanych powierzchni Hipermarketu. Poszczególne składniki majątku wchodzące w skład Obiektu tworzą przy tym zorganizowany zespół umożliwiający Nabywcy podjęcie działalności w zakresie prowadzonym dotychczas przez Spółkę. Ponadto, do prawidłowego funkcjonowania Hipermarketu na dotychczasowych zasadach nie jest konieczne posiadanie przez właściciela innych elementów (pozostałych hipermarketów) przedsiębiorstwa należącego do Spółki. Należy zatem uznać, iż będące przedmiotem sprzedaży Hipermarketu składniki wskazane w części dotyczącej opisu zdarzenia przyszłego, stanowią zorganizowany zespół składników materialnych i niematerialnych w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.

b).Wyodrębnienie organizacyjne

Przepisy ustawy o VAT nie zawierają zamkniętego katalogu okoliczności, przy spełnieniu których zespół składników materialnych i niematerialnych można uznać za wyodrębniony organizacyjnie. W praktyce organów podatkowych wskazuje się, iż wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa występuje w strukturze organizacyjnej podatnika. Ocena ta musi być dokonywana według podstawowego kryterium, tj. ustalenia jaką rolę składniki majątkowe i związane z nimi prawa materialne odgrywały w funkcjonowaniu dotychczasowego przedsiębiorstwa (na ile stanowiły wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość). (por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów / Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r., sygn. IPPB5/423-6/08-3/MB). W tym miejscu należy jednak zauważyć, iż wyodrębnienie organizacyjne nie jest tożsame z wyodrębnieniem formalno-prawnym. Oznacza to, iż by określona część przedsiębiorstwa mogła być wyodrębniona organizacyjnie, nie musi stanowić samodzielnego podmiotu prawnego, jednostki organizacyjnej lub oddziału. Podejście takie potwierdza Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim w piśmie z dnia 22 sierpnia 2005 r. (sygn. DF/415-15/05).

Zdaniem Spółki następujące okoliczności przemawiają za uznaniem, iż Hipermarket jest wyodrębniony organizacyjnie:

* Można jednoznacznie wyodrębnić grupę składników materialnych i niematerialnych związanych z działalnością prowadzoną w ramach Hipermarketu,

* Zadania Hipermarketu obejmują realizację ściśle określonych przedsięwzięć gospodarczych stanowiących wynajem nieruchomości składających się na Hipermarket, odrębnych od innych nieruchomości należących do Spółki,

* Charakter działalności gospodarczej prowadzonej przez Spółkę

* poszczególne hipermarkety funkcjonują samodzielnie i ich jedyną cechą wspólną jest właściciel.

Zdaniem Spółki, o wyodrębnieniu organizacyjnym Hipermarketu w ramach przedsiębiorstwa Spółki, świadczy również fakt, iż umowa o zarządzanie każdym z hipermarketów posiadanych przez Spółkę, w tym Hipermarketem będącym przedmiotem niniejszego zapytania, została odrębnie zawarta pomiędzy Spółką a podmiotem trzecim (hipermarkety są odrębnie zarządzane przez podmiot trzeci na podstawie odrębnych umów zawartych ze Spółką).

Dodatkowo, biorąc pod uwagę odległość, w jakiej znajdują się pozostałe hipermarkety, których właścicielem jest Spółka oraz brak jakichkolwiek powiązań funkcjonalnych pomiędzy nimi, należy uznać, iż Hipermarket spełnia wymóg wyodrębnienia organizacyjnego. W praktyce organów podatkowych wskazuje się, iż w pewnych okolicznościach wystarczające może być wyodrębnienie faktyczne, np. zespół składników majątkowych mający stanowić zorganizowaną część przedsiębiorstwa zlokalizowany jest w innej miejscowości niż siedziba przedsiębiorstwa. Podejście takie potwierdza Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim w piśmie z dnia 22 sierpnia 2005 r. (sygn. DF/415-15/05).Mając powyższe na uwadze należy uznać, że Hipermarket jest wyodrębniony w ramach przedsiębiorstwa Spółki pod względem organizacyjnym.

c).Wyodrębnienie finansowe

Zdaniem Spółki, Hipermarket jest również wyodrębniony ze struktur Spółki pod względem finansowym. W praktyce organów podatkowych wskazuje się, iż wyodrębnienie finansowe oznacza sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów, oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa. W sytuacji wyodrębnienia finansowego możliwe jest oddzielenie finansów przedsiębiorstwa od finansów jego zorganizowanej części. Zorganizowana część przedsiębiorstwa jest w stanie samodzielnie prowadzić działalność i istnieć niezależnie od przedsiębiorstwa głównego. Nie musi to być postać oddziału samodzielnie rozliczającego się. Ważne natomiast jest aby przenoszone należności i zobowiązania były wyodrębnione i dały się przyporządkować organizacyjnie i finansowo do wyodrębnionego majątku (tak aby można było przejąć funkcje gospodarcze). (por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów ( Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r.; sygn. IPPB5/423-6/08-3/MB). Zgodnie zatem z poglądami wyrażanymi przez organy podatkowe, warunkiem wystarczającym do uznania, że spełniona jest przesłanka wyodrębnienia finansowego jest zapewnienie możliwości przyporządkowania do danej części przedsiębiorstwa przychodów i kosztów w ewidencji księgowej (postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim z dnia 22 sierpnia 2005 r., sygn. DF/415-15/05, interpretacja indywidualna Ministra Finansów / Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16 lutego 2009 r., sygn. IPPB1/415-1303/08-7/JB, indywidualna Ministra Finansów) Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2009 r., sygn. IPPB5/423-96/08-4/MB).W przypadku Hipermarketu warunek ten jest spełniony poprzez zastosowanie w Spółce systemu księgowego umożliwiającego przyporządkowanie do danego Hipermarketu związanych z nim przychodów i kosztów. Tym samym, możliwe jest oddzielne ewidencjonowanie zapisów operacji gospodarczych funkcjonalnie związanych z działalnością Hipermarketu. Pozwala to Spółce na uzyskiwanie dla wewnętrznych celów zarządczych rzetelnych informacji finansowych związanych z działalnością Hipermarketu. Dzięki temu Spółka ma również możliwość obliczenia wyniku finansowego Hipermarketu. Na podstawie prowadzonej ewidencji możliwe jest bowiem wyodrębnienie należności i zobowiązań związanych z zespołem składników danego Hipermarketu, w tym szczególności należności z tytułu najmu.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy uznać, że Hipermarket jest wyodrębniony finansowo w ramach przedsiębiorstwa Spółki.

d).Zdolność do samodzielnego realizowania zadań gospodarczych (wyodrębnienie funkcjonalne)

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o VAT, zespół składników składających się na zorganizowaną część przedsiębiorstwa powinien być na tyle wyodrębniony, aby mógł stanowić niezależnie przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące określone zadania gospodarcze. Jak wskazuje się w praktyce organów podatkowych, odnośnie wyodrębnienia funkcjonalnego to kryterium to sprowadza się do ustalenia czy wyodrębniona organizacyjnie całość jest w stanie przejąć zadania oraz samodzielnie funkcjonować na rynku. Nie budzi bowiem wątpliwości to, iż aby wydzielona część mienia przedsiębiorstwa mogła być uznana za zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, musi ona posiadać potencjalną zdolność do niezależnego działania gospodarczego jako samodzielny podmiot gospodarczy. (por. interpretacja indywidualna Ministra Finansów / Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 26 listopada 2008 r.; sygn. IPPB5/423-6/08-3/MB), indywidualna Ministra Finansów / Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 19 lutego 2009 r., sygn. IPPB5/423-96/08-4/MB).W tym zakresie, Spółka pragnie wskazać, iż Hipermarket został wyposażony we wszelkie aktywa i pasywa niezbędne do realizacji powierzonych zadań. Biorąc pod uwagę fakt, że w ramach umowy sprzedaży przeniesione zostaną wszystkie nieruchomości Hipermarketu, umowa o zarządzanie oraz umowy najmu, należy uznać, że posiada on możliwość samodzielnej realizacji zadań gospodarczych i mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo. Za takim podejściem przemawia również fakt, iż z dniem nabycia Hipermarketu Nabywca będzie w stanie kontynuować dotychczasową działalność Spółki prowadzoną w ramach Hipermarketu bez konieczności czynienia jakichkolwiek dodatkowych nakładów lub podpisywania umów.

W związku z powyższym, Spółka stoi na stanowisku, że zespół składników majątkowych tworzących Hipermarket, będący przedmiotem planowanej sprzedaży wykazuje na tyle istotną samodzielność, że mógłby stanowić niezależne od Spółki przedsiębiorstwo.

e).Podsumowanie

Zdaniem Spółki, opisany powyżej zespół składników majątkowych związanych z działalnością prowadzoną w ramach Hipermarketu stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o VAT.Spółka uważa, że za słusznością jej stanowiska, iż przedmiotem sprzedaży będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa, przemawiają również wyjaśnienia Ministerstwa Finansów wydane w odpowiedzi na zapytanie poselskie (Odpowiedź Ministra Finansów na zapytanie poselskie nr 1778 z dnia 13 czerwca 2003 r.). Stwierdza się tam, że w sytuacji, gdy osoba prawna prowadzi organizacyjnie i finansowo wyodrębnioną działalność polegającą na wynajmie lokali w budynku będącym jej własnością można uznać, że budynek ten oceniany wraz ze wszystkimi wierzytelnościami i zobowiązaniami, umowami dotyczącymi zawartych umów najmu, zarządzania, dostawy mediów i innymi umowami związanymi z samym budynkiem oraz z działalnością polegającą na najmie stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa podatnika. Zdaniem Spółki, w świetle tej interpretacji zasadne jest uznanie za zorganizowaną część przedsiębiorstwa organizacyjnie i finansowo wyodrębnionego zespołu składników opisanych we wniosku.W konsekwencji, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy o VAT transakcja zbycia Hipermarketu pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT. Jednocześnie zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT obowiązek korekty podatku naliczonego odliczonego przez Spółkę przy nabyciu Hipermarketu, przejdzie na Nabywcę.

Pytanie 2

Zdaniem Spółki, w przypadku uznania, iż podlegający sprzedaży zespół składników wchodzący w skład Hipermarketu, nie stanowi jednak zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w odniesieniu do nieruchomości wchodzących w skład Hipermarketu Spółka będzie uprawniona do rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT i wyboru opcji opodatkowania planowanej transakcji sprzedaży Hipermarketu podatkiem VAT, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

W przypadku uznania, że zespół składników materialnych i niematerialnych w postaci Hipermarketu nie stanowi zorganizowanej części przedsiębiorstwa, do transakcji sprzedaży należy stosować przepisy ustawy o VAT. W takich okolicznościach planowana sprzedaż stanowić będzie dostawę towarów, w tym budynków, budowli lub ich części.

W ustawie o VAT zasadą jest zwolnienie z podatku VAT dostawy budynków, budowli lub ich części. Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

a.

dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

b.

pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Natomiast, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

* w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,

* dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Jednocześnie, zgodnie z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

1.

są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;

2.

złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Tym samym, opcja opodatkowania dostawy budynków, budowli lub ich części, na podstawie art. 43 ust. 10 ustawy o VAT, możliwa jest w przypadku, gdy:

A..dana transakcja byłaby zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT, tj. nie zachodzą wyjątki wymienione w tym przepisie:

* dostawa nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,

* pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres co najmniej 2 lat.B..spełnione zostaną warunki z art. 43 ust. 10 ustawy o VAT.

Ad. A

Zgodnie z art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się, oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

I.

wybudowaniu lub

II.

ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W przedmiotowej sprawie, dostawa nie jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o VAT, ponieważ:

* w ramach transakcji Hlipermarket nie jest oddawany do użytkowania pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi po jego wybudowaniu. Nabywca Hipermarketu w wyniku przedmiotowej sprzedaży nie może być uznany za pierwszego nabywcę lub użytkownika, gdyż wcześniej właścicielem była Spółka a przed nią spółka G Sp. z o.o.;

* Hipermarket nie podlegał ulepszeniu, w związku z którym wydatki stanowiłyby 30% jej wartości początkowej.

Należy również uznać, iż w przedmiotowej sprawie upłynął 2-letni okres, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. b ustawy o VAT pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części. Nawet w przypadku uznania, że do pierwszego zasiedlenia doszło w momencie nabycia Hipermarketu przez Spółkę w 2006 r., od dnia pierwszego zasiedlenia w rozumieniu ustawy o VAT do dnia planowanej dostawy upłynie okres dłuższy niż 2 lata.

W związku z powyższym planowana transakcja sprzedaży Hipermarketu jest objęta zwolnieniem określonym w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku VAT i nie może do niej mieć zastosowania przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.Oznacza to, że Spółka będzie uprawniona do wyboru opcji opodatkowania podatkiem VAT planowanej transakcji sprzedaży Hipermarketu przy założeniu, że Spółka skutecznie zrezygnuje ze zwolnienia zachowując warunki wskazane w art. 43 ust. 10 pkt 1 i 2 ustawy o VAT.

Ad. B

Jak wskazano w opisie zdarzenia przyszłego, zarówno Spółka, jak i Nabywca są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. W związku z tym, warunkiem rezygnacji ze zwolnienia z VAT i opodatkowania planowanej transakcji sprzedaży Hipermarketów podatkiem VAT będzie złożenie przez strony transakcji (Spółkę i Nabywcę) przed dniem dokonania dostawy właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnego oświadczenia, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl