IPPP2/443-274/09-2/PW

Pisma urzędowe
Status:  Nieoceniane

Pismo z dnia 29 kwietnia 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-274/09-2/PW

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 4 marca 2009 r. (data wpływu 16 marca 2009 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pisemnego zawiadomienia o wyborze rodzaju składanych deklaracji podatkowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 marca 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie pisemnego zawiadomienia o wyborze rodzaju składanych deklaracji podatkowych.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Spółka w dniu 25 lutego 2009 r. złożyła w Urzędzie Skarbowym pisemne zawiadomienie, iż począwszy od pierwszego kwartału 2009 r. będzie rozliczać się z podatku VAT kwartalnie.

Zawiadomienie to nie zostało złożone równocześnie z formularzem aktualizacyjnym VAT-R, który został złożony w ww. Urzędzie Skarbowym w dniu 27 lutego 2009 r.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy złożenie pisemnego zawiadomienia o zamiarze kwartalnego rozliczania się z podatku VAT jest prawnie skuteczne, pomimo późniejszego złożenia formularza aktualizacyjnego VAT-R.

Zdaniem wnioskodawcy złożone zawiadomienie jest skuteczne, ponieważ zostało dokonane w formie pisemnej i w przewidzianym prawem terminie, w związku z tym począwszy od pierwszego kwartału 2009 r. Spółka ma prawo do składania kwartalnych deklaracji VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 i art. 133. Mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale (w myśl art. 99 ust. 2).

Natomiast zgodnie z art. 99 ust. 3 ustawy o VAT podmioty, o których mowa w ust. 1, inni niż podatnicy rozliczający się metodą kasową, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa. Podatnik rozpoczynający w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu dokonuje zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczął wykonywanie tych czynności.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podmioty, o których mowa w art. 15, są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności określonej w art. 5 złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenie rejestracyjne, z zastrzeżeniem ust. 3.

W myśl natomiast art. 96 ust. 12 ww. ustawy jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym ulegną zmianie, podatnik jest zobowiązany zgłosić zmianę do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT Minister Finansów określił wzór zgłoszenia rejestracyjnego w rozporządzeniu z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 55, poz. 539 z późn. zm.). W załączniku Nr 1 do niniejszego rozporządzenia zawarto wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R.

W związku z wprowadzeniem nowego wzoru formularza VAT-R ww. rozporządzenie zostało zmienione przez rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2008 r. Nr 211, poz. 1331).

W myśl § 1 tego rozporządzenia w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 55, poz. 539, z 2005 r. Nr 177, poz. 1471 oraz z 2007 r. Nr 249, poz. 1862) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Ponadto, zgodnie z § 2 pkt 1 i 2 ww. rozporządzenia do dnia 31 grudnia 2009 r. może być stosowany wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do podatników, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 15 i art. 99 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Spółka złożyła we właściwym urzędzie skarbowym pisemne zawiadomienie w wyborze rozliczenia kwartalnego w dniu 25 lutego 2009 r. Tymczasem dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym VAT-R zaktualizowała w dniu 27 lutego 2009 r. Spółka złożyła więc do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa pisemne zawiadomienie, o którym mowa w art. 99 ust. 3 ustawy o VAT. Zatem w dniu 25 lutego 2009 r., wraz ze złożonym przez Spółkę zawiadomieniem, nastąpiła zmiana danych Spółki, które zawarte są w zgłoszeniu rejestracyjnym, ponieważ Spółka zdecydowała się na kwartalną formę rozliczenia VAT. Tym samym Spółka, zgodnie z art. 96 ust. 12, obowiązana została do złożenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R - w celach aktualizacyjnych - w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpiła ta zmiana, czyli do 4 marca 2009 r. Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług, Spółka obowiązana była do zgłoszenia (do 4 marca 2009 r.) zmiany danych na nowym formularzu VAT-R, zgodnie z wzorem zawartym w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia.

Mając na uwadze przytoczone wyżej przepisy prawa podatkowego oraz zawarty we wniosku stan faktyczny należy stwierdzić, że pisemne zawiadomienie złożone przez Spółkę w sprawie wyboru kwartalnego rozliczenia VAT wyczerpuje ustawowe przesłanki do uznania go za prawnie skuteczne w przedmiotowej sprawie. Spółka nie jest obowiązana do jednoczesnego składania zgłoszenia VAT-R - o czym mowa powyżej. Tym samym stanowisko Spółki należy uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl