Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 30 czerwca 2010 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-221/10-4/JW
Prawo stowarzyszenia do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w związku z realizacją projektu dotyczącego wyposażenia świetlicy wiejskiej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Stowarzyszenia, przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2010 r. (data wpływu 19 kwietnia 2010 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 czerwca 2010 r. (data wpływu 21 czerwca 2010 r.), o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizowanego projektu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 kwietnia 2010 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu realizowanego projektu. Przedmiotowy wniosek uzupełniono pismem z dnia 19 czerwca 2010 r. (data wpływu 21 czerwca 2010 r.), będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z dnia 11 czerwca 2010 r. znak IPPP2/443-221/10-2/JW.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Stowarzyszenie będzie realizować projekt pod tytułem "Wyposażenie świetlicy wiejskiej". Projekt ten współfinansowany będzie z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Stowarzyszenie realizując ten projekt nie będzie pobierało opłat za udostępnianie wyposażenia świetlicy. Stowarzyszene nie świadczy żadnych usług odpłatnie i nie ma możliwości odzyskania podatku VAT.

W uzupełnieniu do wniosku Wnioskodawca wskazał, iż zakupione w ramach projektu towary nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, zarówno w czasie realizacji projektu, jak i w późniejszym okresie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w odniesieniu do realizowanej operacji pod tytułem "Wyposażenie świetlicy wiejskiej" współfinansowanej w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Stowarzyszenie ma możliwość odliczania podatku od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy na podstawie art. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT. Jako organizacja pozarządowa nie świadczy usług odpłatnych. Realizując operację "Wyposażenie świetlicy wiejskiej" nie będzie pobierało opłat za korzystanie z zakupionego wyposażenia do świetlicy w czasie realizacji operacji jak i w późniejszym okresie.

W związku z powyższym realizując powyższą operację współfinansowaną w ramach Osi 4 PROW 2007 - 2013 Stowarzyszenie nie ma możliwości odliczenia podatku VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Ustawodawca stworzył podatnikowi prawo do odliczenia podatku naliczonego w określonych terminach, pod warunkiem spełnienia przez niego zarówno tzw. przesłanek pozytywnych, to jest m.in. tego że zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych oraz niezaistnienia przesłanek negatywnych, określonych w art. 88 ustawy.

Zgodnie z art. 88 ust. 4 ustawy obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 20 (przypadek ten jednak nie ma zastosowania w przedmiotowej sprawie).

Z powyższego wynika, iż prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, tzn. odliczenia tego dokonuje podatnik podatku od towarów i usług oraz gdy towary i usługi, z których nabyciem podatek został naliczony, są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest bezsporny związek zakupów z wykonanymi czynnościami opodatkowanymi. Przedstawiona zasada wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku i niepodlegających temu podatkowi.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż Stowarzyszenie będzie realizowało projekt "Wyposażenie świetlicy wiejskiej". Projekt współfinansowany będzie z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioskodawca realizując projekt nie będzie pobierał opłat za udostępnianie wyposażenia świetlicy. Stowarzyszenie nie świadczy żadnych usług odpłatnie i nie ma możliwości odzyskania podatku VAT. Zakupione w ramach projektu towary nie będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, zarówno w czasie realizacji projektu, jak i w późniejszym okresie. Stowarzyszenie nie jest podatnikiem VAT.

Mając zatem na uwadze wskazany wyżej przepis art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz przedstawione we wniosku okoliczności zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że w przedmiotowej sprawie nie zostanie spełniony podstawowy warunek uprawniający do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary. Stowarzyszenie nie będzie wykonywać czynności opodatkowanych podatkiem VAT, a więc brak jest związku dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną. W związku z powyższym Stowarzyszeniu nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur VAT dokumentujących nabycie towarów w ramach realizowanego projektu "Wyposażenie świetlicy wiejskiej", który będzie współfinansowany w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, ul. M. C. Skłodowskiej 40, 20-029 Lublin po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl