Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 14 maja 2014 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP2/443-162/14-4/RR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki #61485; przedstawione we wniosku z dnia 14 lutego 2014 r. (data wpływu 18 lutego 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 17 kwietnia 2014 r. (data wpływu 22 kwietnia 2014 r.) na wezwanie z dnia 10 kwietnia 2014 r. nr IPPP2/443-162/14-2/RR o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu oraz udziałem we współwłasności podziemnego garażu wielostanowiskowego, w tym również dodatkowego miejsca garażowego:

* nieobjętego oddzielną księgą wieczystą-jest prawidłowe,

* objętego oddzielną księgą wieczystą-jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku dla dostawy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu oraz udziałem we współwłasności podziemnego garażu wielostanowiskowego, w tym również dodatkowego miejsca garażowego. Złożony wniosek został uzupełniony pismem z dnia 17 kwietnia 2014 r. (data wpływu 22 kwietnia 2014 r.) stanowiącym odpowiedź na wezwanie z dnia 10 kwietnia 2014 r. nr IPPP2/443-162/14-2/RR (data doręczenia 14 kwietnia 2014 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Przypadek 1

Spółka prowadzi działalność deweloperską. Obecnie jest w trakcie budowy budynku mieszkalnego. Oferta sprzedaży obejmować będzie lokale mieszkalne, oraz udział w nieruchomości wspólnej, przy czym w ramach podziału do używania nieruchomości wspólnej kupujący nabywa prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, oznaczonego liniami poziomymi na posadzce garażu wielostanowiskowego, nie będącym samodzielnym lokalem, znajdującego się w kondygnacji podziemnej.

Kupujący ma możliwość nabycia lokalu mieszkalnego bez prawa do wyłącznego użytku miejsca postojowego, jak również nabycia lokalu mieszkalnego z prawem do wyłącznego użytku jednego miejsca postojowego.

Przedmiotem sprzedaży, o której mowa we wniosku jest lokal mieszkalny wraz miejscem postojowym, z własnością którego związany jest udział w częściach wspólnych budynków.

Miejsca postojowe znajdują się w podziemnej kondygnacji budynku. Podziemna kondygnacja budynku nie jest samodzielnym lokalem, lecz stanowi część nieruchomości wspólnej.

Odrębna księga wieczysta zostanie założona tylko dla lokalu mieszkalnego i w jej dziale II wpisane zostanie prawo własności lokalu mieszkalnego na rzecz nabywcy, natomiast dla miejsca postojowego nie będzie zakładana odrębna księga wieczysta. Spowodowane jest to tym, że hala garażowa, w której będą znajdować się miejsca postojowe pozostanie częścią nieruchomości wspólnej, a prawa do wyłącznego korzystania z poszczególnych miejsc postojowych w niej się znajdujących będą ustanawiane odpłatnie na rzecz nabywców w oparciu o podział do korzystania z nich.

Przypadek 2

Spółka prowadzi działalność deweloperską. Obecnie jest w trakcie budowy budynku mieszkalnego. Oferta sprzedaży obejmować będzie lokale mieszkalne z miejscami parkingowymi w garażu podziemnym. Podziemna hala garażowa jest na tej samej nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny. Prawnie hala garażowa będzie wyodrębniona na zasadzie odrębnej własności i będzie objęta odrębną księgą wieczystą.

Z pisma z dnia 17 kwietnia 2014 r., stanowiącego uzupełnienie do złożonego wniosku wynika, że:

* przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez Wnioskodawcę będą wyłącznie lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2,

* Wnioskodawca nie przewiduje sprzedaży dodatkowych miejsc garażowych. Sprzedaż lokalu mieszkalnego i garażu podziemnego będzie dokonywana tylko i wyłącznie jako jedna transakcja.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:

1. Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu, na którym stoi budynek oraz udziałem we współwłasności podziemnego garażu wielostanowiskowego, nieobjętego oddzielną księgą wieczystą, wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca garażowego przypisanego do danego lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%.

2. Czy sprzedaż właścicielowi lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym udziału we współwłasności podziemnego garażu wielostanowiskowego, objętego oddzielną księgą wieczystą, wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca garażowego podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%.

3. Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym wraz z udziałem w podziemnym garażu wielostanowiskowym objętego jedną księga wieczystą zakup dodatkowego miejsca garażowego podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%.

4. Czy w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym wraz z udziałem w podziemnym garażu wielostanowiskowym objętego oddzielną księga wieczystą zakup dodatkowego miejsca garażowego podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu, na którym stoi budynek wraz udziałem we współwłasności podziemnego garażu wielostanowiskowego, objętego oddzielną księgą wieczystą lub nieobjętego oddzielną księga wieczystą wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego: miejsca garażowego przypisanego do danego lokalu mieszkalnego podlega opodatkowaniu stawką VAT w wysokości 8%, a także sprzedaż dodatkowego miejsca postojowego w garażu podziemnym niemającym oddzielnej księgi wieczystej lub mającym księgę wieczystą jest objęte stawką VAT 8%.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe w zakresie stawki podatku dla dostawy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu oraz udziałem we współwłasności podziemnego garażu wielostanowiskowego, w tym również dodatkowego miejsca garażowego nieobjętego oddzielną księgą wieczystą oraz nieprawidłowe w zakresie stawki podatku dla dostawy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu oraz udziałem we współwłasności podziemnego garażu wielostanowiskowego, w tym również dodatkowego miejsca garażowego objętego oddzielną księgą wieczystą.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (...).

Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Ponadto, przepis art. 8 ust. 1 ustawy określa, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy, stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Stosownie do przepisu art. 41 ust. 2 ustawy, dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, stawka podatku wynosi 7%, z zastrzeżeniem ust. 12 i art. 114 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 i 2 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:

1.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%;

2.

stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 2, art. 120 ust. 2 i 3 oraz w tytule załącznika nr 3 do ustawy, wynosi 8%.

W myśl art. 41 ust. 12 ustawy, stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Przez budownictwo objęte społecznym programem mieszkaniowym rozumie się obiekty budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych, oraz lokale mieszkalne w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12, a także obiekty sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w klasie ex 1264 - wyłącznie budynki instytucji ochrony zdrowia świadczących usługi zakwaterowania z opieką lekarską i pielęgniarską, zwłaszcza dla ludzi starszych i niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem ust. 12b (art. 41 ust. 12a).

Artykuł 41 ust. 12b ustawy stanowi, że do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym określonego w ust. 12a nie zalicza się:

1.

budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2,

2.

lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej limity określone w ust. 12b stawkę podatku, o której mowa w ust. 2, stosuje się tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym w całkowitej powierzchni użytkowej (art. 41 ust. 12c ustawy).

Obiekty budownictwa mieszkaniowego to budynki mieszkalne stałego zamieszkania sklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 11 (art. 2 pkt 12 ustawy).

Zgodnie art. 29a ust. 8 ustawy w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków i budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Jak wynika z powyższych przepisów, opodatkowaniu stawką w wysokości 8% podlega dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczanych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, z wyłączeniem lokali użytkowych, a więc m.in. budynków mieszkalnych stałego zamieszkania sklasyfikowanych w PKOB w dziale 11, przy uwzględnieniu kryterium powierzchni użytkowej, o której mowa w art. 41 ust. 12b ustawy oraz lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12.

Ponadto, ustawa o podatku od towarów i usług, poprzez podanie klasyfikacji, odwołuje się do Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych, która stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych. Zatem, dla celów VAT stosuje się przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 z późn. zm.), stanowiącego usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, dział PKOB 11 obejmuje: budynki mieszkalne jednorodzinne - 111, budynki o dwóch mieszkaniach i wielomieszkaniowe - 112, budynki zbiorowego zamieszkania - 113.

W celu zastosowania prawidłowej stawki niezbędne jest zatem określenie, czy dany obiekt jest obiektem wymienionym w art. 2 pkt 12 ustawy i jakie spełnia funkcje - mieszkalne czy użytkowe. Ponieważ ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do ustawy nie zawierają definicji lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego, należy posiłkować się w tym zakresie przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ww. ustawy, samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przepis ten stosuje się odpowiednio również do samodzielnych lokali wykorzystywanych zgodnie z przeznaczeniem na cele inne niż mieszkalne.

Stosownie natomiast do ust. 4 powołanego artykułu, do lokalu mogą przynależeć, jako jego części składowe, pomieszczenia, choćby nawet do niego bezpośrednio nie przylegały lub były położone w granicach nieruchomości gruntowej poza budynkiem, w którym wyodrębniono dany lokal, a w szczególności: piwnica, strych, komórka, garaż, zwane dalej "pomieszczeniami przynależnymi".

Treść przywołanych wyżej przepisów wskazuje na wyraźne rozróżnienie pomiędzy pomieszczeniami pomocniczymi, które związane są z izbą lub zespołem izb przeznaczonych na pobyt stały w sposób funkcjonalny, polegający na wykorzystaniu całej przestrzeni bezpośrednio dla zaspokajania mieszkaniowych potrzeb ludzi, a pomieszczeniami przynależnymi, które chociaż w sensie prawnym stanowią część lokalu mieszkalnego, jednak w sensie funkcjonalnym służą do zaspokajania innych niż mieszkaniowe potrzeb ludzi.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę na definicję pojęcia "lokal użytkowy" zawartą w § 3 pkt 14 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.). Zgodnie z tym przepisem, pod pojęciem lokalu użytkowego należy rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym.

Ustawa o własności lokali wprowadza również pojęcie nieruchomości wspólnej, określa warunki, jakim obwarowane jest jej powstanie i zasady obliczania w niej udziału.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 powyższej ustawy, w razie wyodrębnienia własności lokali, właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokali. Nie można żądać zniesienia współwłasności nieruchomości wspólnej, dopóki trwa odrębna własność lokali. Jednakże stosownie do ust. 2 ww. artykułu nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli.

Ad pytanie nr 1 i 3

Z opisu sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność deweloperską. Obecnie jest w trakcie budowy budynku mieszkalnego. Oferta sprzedaży obejmować będzie lokale mieszkalne, oraz udział w nieruchomości wspólnej, przy czym w ramach podziału do używania nieruchomości wspólnej kupujący nabywa prawo do wyłącznego korzystania z miejsca postojowego, oznaczonego liniami poziomymi na posadzce garażu wielostanowiskowego, nie będącym samodzielnym lokalem, znajdującego się w kondygnacji podziemnej. Kupujący ma możliwość nabycia lokalu mieszkalnego bez prawa do wyłącznego użytku miejsca postojowego, jak również nabycia lokalu mieszkalnego z prawem do wyłącznego użytku jednego miejsca postojowego. Miejsca postojowe znajdują się w podziemnej kondygnacji budynku. Podziemna kondygnacja budynku nie jest samodzielnym lokalem, lecz stanowi część nieruchomości wspólnej. Odrębna księga wieczysta zostanie założona tylko dla lokalu mieszkalnego i w jej dziale II wpisane zostanie prawo własności lokalu mieszkalnego na rzecz nabywcy, natomiast dla miejsca postojowego nie będzie zakładana odrębna księga wieczysta. Spowodowane jest to tym, że hala garażowa, w której będą znajdować się miejsca postojowe pozostanie częścią nieruchomości wspólnej, a prawa do wyłącznego korzystania z poszczególnych miejsc postojowych w niej się znajdujących będą ustanawiane odpłatnie na rzecz nabywców w oparciu o podział do korzystania z nich. Przedmiotem sprzedaży dokonywanej przez Wnioskodawcę będą wyłącznie lokale mieszkalne, których powierzchnia użytkowa nie przekracza 150 m2. Wnioskodawca nie przewiduje sprzedaży dodatkowych miejsc garażowych. Sprzedaż lokalu mieszkalnego i garażu podziemnego będzie dokonywana tylko i wyłącznie jako jedna transakcja.

Wątpliwości Spółki dotyczą zastosowania odpowiedniej stawki podatku VAT dla dostawy lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu, na którym stoi budynek oraz udziałem we współwłasności podziemnego garażu wielostanowiskowego, nieobjętego oddzielną księgą wieczystą, wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca garażowego przypisanego do danego lokalu mieszkalnego oraz dla dostawy dodatkowego miejsca garażowego sprzedawanego wraz z lokalem mieszkalnym w budynku międzymieszkaniowym wraz z udziałem w podziemnym garażu wielostanowiskowym objętego jedną księga wieczystą.

Z cyt. powyżej art. 41 ust. 12 ustawy wynika, że stawkę podatku VAT w wysokości 8% stosuje się m.in. do dostawy lokalu mieszkalnego, czyli lokalu przeznaczonego na stały pobyt ludzi, który wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służy zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Do lokalu mieszkalnego mogą przynależeć, jako jego części składowe, inne pomieszczenia, a w szczególności piwnica, komórki lokatorskie, garaż. Ponadto, właścicielowi lokalu przysługuje udział w nieruchomości wspólnej jako prawo związane z własnością lokalu. Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli i są położone w obrębie tej samej nieruchomości.

Z uwagi na powyższe przepisy, w odniesieniu do przedstawionego stanu faktycznego, należy stwierdzić, że na podstawie art. 41 ust. 12 ustawy Spółka powinna zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8% do dostawy lokalu mieszkalnego łącznie z udziałem we współwłasności gruntu, na którym stoi budynek i w częściach wspólnych budynku. Ponieważ w sensie prawnym udział w gruncie i w częściach wspólnych budynku jest przyporządkowany do danego lokalu mieszkalnego to jego sprzedaż stanowi wraz z dostawą tego lokalu mieszkalnego jedną czynność.

Zdarzenie przyszłe opisane we wniosku pokazuje, że budynek mieszkalny będzie posiadał jedną księgę wieczystą i dla miejsc postojowych nie będą zakładane odrębne księgi wieczyste. Spowodowane jest to tym, że hala garażowa, w której będą znajdować się miejsca postojowe pozostanie częścią nieruchomości wspólnej, a zatem w przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z udziałem we współwłasności gruntu, na którym stoi budynek oraz udziałem we współwłasności podziemnego garażu w tym również dodatkowego miejsca w garażu wielostanowiskowym z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca garażowego w tym również dodatkowego garażu przypisanego do danego lokalu mieszkalnego, które będą dokonywane jedną transakcją z lokalem mieszkaniowym należy zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 8%. W takim przypadku sprzedaż ta ma charakter jednej transakcji zbycia lokalu mieszkalnego i w całości stanowi przedmiot jednej czynności cywilnoprawnej.

Zatem, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań 1 i 3 należało uznać za prawidłowe.

Ad pytanie nr 2 i 4

Z opisu sprawy wynika, że Spółka prowadzi działalność deweloperską. Obecnie jest w trakcie budowy budynku mieszkalnego. Oferta sprzedaży obejmować będzie lokale mieszkalne z miejscami parkingowymi w garażu podziemnym. Podziemna hala garażowa jest na tej samej nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny. Prawnie hala garażowa będzie wyodrębniona na zasadzie odrębnej własności i będzie objęta odrębną księgą wieczystą. Sprzedaż lokalu mieszkalnego i garażu podziemnego będzie dokonywana tylko i wyłącznie jako jedna transakcja.

Wątpliwości Spółki dotyczą zastosowania odpowiedniej stawki podatku VAT dla sprzedaży właścicielowi lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym udziału we współwłasności podziemnego garażu wielostanowiskowego, objętego oddzielną księgą wieczystą, wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca garażowego oraz dla dostawy dodatkowego miejsca garażowego sprzedanego wraz z lokalem mieszkalnym w budynku wielomieszkaniowym wraz z udziałem w podziemnym garażu wielostanowiskowym objętego oddzielną księga wieczystą.

W odniesieniu do dostawy właścicielowi lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym udziału we współwłasności podziemnego garażu wielostanowiskowego znajdującego się w tej samej nieruchomości podkreślenia wymaga, że miejsce garażowe w garażu wielostanowiskowym, jest oddzielnym od lokalu mieszkalnego lokalem użytkowym, nie jest pomieszczeniem przynależnym, jak również nie stanowi udziału w częściach wspólnych budynku, a zatem nie może być przyporządkowane w sensie prawnym do lokalu mieszkalnego. Miejsce garażowe stanowi część wyodrębnionego na odrębną własność lokalu użytkowego (garażu) posiadającego odrębną księgę wieczystą. Nabywca lokalu mieszkalnego nabywa tylko udział we współwłasności lokalu niemieszkalnego (garażu wielostanowiskowego) z możliwością korzystania z przyznanego mu miejsca postojowego.

Zatem należy wskazać, że zakup udziału w podziemnym garażu wielostanowiskowym, nie stanowi części wspólnej nieruchomości w rozumieniu ustawy o własności lokali. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest fakt, że w ramach budynku własność garażu jako pomieszczenia niemieszkalnego została wyodrębniona i objęta odrębną księgą wieczystą. Tym samym sprzedaż właścicielowi lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym udziału we współwłasności podziemnego garażu wielostanowiskowego, objętego oddzielną księgą wieczystą wraz z prawem do wyłącznego korzystania z określonego miejsca garażowego powinna zostać opodatkowana stawką podatku VAT w wysokości 23%. Należy zauważyć, że pomieszczenia te nie stanowią części wspólnych budynku i znajdują się w hali garażowej, dla której została ustanowiona odrębna księga wieczysta.

Tą sama stawką należy opodatkować sprzedaż dodatkowego miejsca garażowego dokonywanego w ramach sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym wraz z udziałem w podziemnym garażu wielostanowiskowym objętego oddzielną księga wieczystą.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytań 2 i 4 należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl