IPPP2/443-150/14-2/RR

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 25 kwietnia 2014 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP2/443-150/14-2/RR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 9 lutego 2014 r. (data wpływu 17 lutego 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży karty prezentowej - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 17 lutego 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz obowiązku ewidencjonowania na kasie fiskalnej sprzedaży karty prezentowej.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z o.o. (dalej: Spółka) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów do tworzenia biżuterii, decoupage u, filcowania, scrapbookingu i innych artykułów pozwalających na kreatywne spędzanie wolnego czasu. Sprzedaż detaliczna prowadzona jest w wyspecjalizowanym kreatywnym sklepie (dalej: Sklep).

W celu rozpropagowania kreatywnego spędzania wolnego czasu a także wyjściu naprzeciw indywidualnym Klientom Sklepu, Spółka planuje wprowadzić sprzedaż kart prezentowych (). Karty, w zamyśle Spółki, mają stanowić plastikowy bon towarowy wydany na okaziciela, w formie tzw. znaku legitymacyjnego.

Karty, w głównym zamyśle, mają być sprzedawane Klientom indywidualnym Sklepu. Będą miały, z góry określony termin realizacji oraz wartość nominalną. Karta ma nie podlegać wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie będzie mogła być zwrócona Nabywcy.

Nabywca, zgodnie z przygotowanym Regulaminem karty prezentowej, to osoba, która nabywa od wydawcy kartę w zamian za przekazanie środków pieniężnych.

W przypadku zapłaty kartą za towar - jeżeli wartość wydawanego towaru przekroczy wartość karty prezentowej - Klient dopłaca różnicę inną formą płatności. Jeżeli zaś wartość nabywanego towaru będzie poniżej wartości, Klient pozostałe środki na karcie prezentowej traci. Spółka nie przewiduje możliwości dwu-lub kilku-krotnego wykorzystywania karty "na raty".

Każda karta posiada unikatowy numer pozwalający na jej jednoznaczną identyfikację. Spółka zamierza prowadzić szczegółową ewidencję, która pozwoli jednoznacznie określić: kiedy karta została nabyta, jaka jest wartość towaru, który może być za nią nabyty, oraz kiedy upływa termin ważności karty.

Przekazanie karty Klientowi detalicznemu będzie potwierdzane wydaniem asygnaty kasowej k.p. (kasa przyjmie) i jednocześnie wprowadzane do szczegółowej ewidencji kart prezentowych; przekazanie karty Klientowi instytucjonalnemu - dodatkowo będzie potwierdzane notą księgową.

W dniu uregulowania płatności za zakupy, w Sklepie Spółki, kartą prezentową, transakcja będzie potwierdzana paragonem fiskalnym.

Tym samym, w dniu sprzedaży towarów, za który Klient ureguluje płatność kartą, dokonana transakcja będzie klasyfikowana jako przychód podatku dochodowego od osób prawnych oraz ujmowana w rejestrze VAT sprzedaży.

W przypadku zakupów płaconych kartą, których wartość będzie niższa od nominału karty, różnica również zostanie zewidencjonowana na kasie rejestrującej jako odrębna sprzedaż - odrębna transakcja. W terminie upływu ważności karty, Spółka zamierza dokonywać ewidencji pełnej wartości nominału karty na kasie rejestrującej będącej na wyposażeniu Sklepu.

W obu przypadkach (tekst jedn.: pozostałej kwoty na karcie jak i upływu terminu ważności) - z ustaleniem stawki podatku od towarów i usług nie będzie kłopotów, gdyż wszystkie towary sprzedawane przez Sklep są opodatkowane stawką 23%.

Ponadto Spółka zamierza wykazywać podatek od towarów i usług - VAT należny - zgodnie z art. 19a Ustawy o podatku od towarów i usług (uptu), z chwilą dokonania dostawy towarów, czyli w momencie realizacji sprzedaży. Spółka nie planuje rozpoznawania powstania obowiązku podatku VAT w momencie otrzymania środków pieniężnych z tytułu wydania karty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (oznaczone w złożonym wniosku nr 3 i 4):

1. Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług, zgodnie z art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: uptu):

* w momencie wydania karty,

* w momencie zapłaty kartą za towar (realizacji transakcji sprzedaży lub upływu terminu ważności karty).

2. Czy prawidłowe jest ewidencjonowanie nominału wydawanej karty prezentowej na kasie rejestrującej w momencie zapłaty kartą za zrealizowaną transakcję sprzedaży.

Zdaniem Wnioskodawcy

Ad. 1.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: uptu), opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

1.

odpłata dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;

2.

eksport towarów;

3.

import towarów na terytorium kraju;

4.

wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;

5.

wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Natomiast, w myśl art. 7 ust. 1 uptu przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 uptu, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Zaś, zgodnie z art. 8 ust. 1 uptu, przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 uptu, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7. Towarami, w rozumieniu art. 2 pkt 6 uptu, są rzeczy ruchome, ich części oraz wszelkie postacie energii.

W myśl art. 19a ust. 1 uptu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1 uptu.

Ponadto, jeżeli przed dokonaniem dostawy towarów lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

W opinii Spółki, aby można było mówić o czynności opodatkowanej podatkiem od towarów i usług, musi zaistnieć transakcja, przedmiotem której jest konkretny towar bądź konkretna usługa. W planowanych przez Spółkę czynnościach, będzie miało miejsce wydanie kart podarunkowych będących jedynie znakiem legitymacyjnym uprawniającym w przyszłości do zapłaty, w Sklepie Spółki, za towary które wydane zostaną w przyszłości.

Opłata za kartę, wg Spółki, nie stanowi również formy przedpłaty, zadatku, zaliczki ani raty, ponieważ jej nabywca nie płaci za z góry ustalony towar ani za z góry ustaloną jego ilość. Ostateczna ilość i wartość zakupów może być równa (wyższa lub niższa) od wartości karty albo może do transakcji nie dojść w ogóle. Zaś środki zgromadzone na karcie ulegną przedawnieniu.

Wobec powyższego Spółka uważa, że planowane czynności wydawania kart prezentowych w zamian za otrzymanie środków pieniężnych, nie można utożsamić z dostawą towarów ani świadczeniem usług, a także otrzymaniem całości lub części zapłaty, w szczególności: przedpłaty, zadatku, zaliczki, raty.

Tym samym, czynność ta nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 i 8 uptu. Obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług powstanie dopiero w momencie realizacji prawa wynikającego z posiadanego znaku legitymacyjnego, czyli w momencie zapłaty kartą za towar lub upływu terminu ważności karty.

W odniesieniu do powyższego, w celu określenia momentu obowiązku podatku VAT z tytułu przedmiotowej sprzedaży należy przede wszystkim ustalić znaczenie pojęcia karty prezentowej, pełniącej de facto w niniejszej sprawie funkcję bonu towarowego. Mając na uwadze, że przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie definiują żadnego z tych pojęć, należy skorzystać z definicji słownikowej pojęcia bon. Według słownika języka polskiego, bon to dokument uprawniający do otrzymania towarów, pieniędzy lub usługi.

W świetle powyższego a także w świetle przytoczonych przepisów ustawy o VAT stwierdzić należy, że sprzedaż bonów towarowych nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 uptu ani świadczenia usług w rozumieniu art. 8 ust. 1 uptu i nie mieści się w katalogu czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług wyznaczonych przez przepis art. 5 ust. 1 uptu.

Tym samym, planowana czynność przekazywania kart prezentowych nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w dniu wydania kart. Czynność ta nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu VAT, a określonych w art. 5 ust. 1 uptu. Poza tym dokonywana przez potencjalnych Klientów Spółki wpłata środków pieniężnych w związku z wydaniem karty nie stanowi przedpłaty, zaliczki czy zadatku, o których mowa w art. 19a ust. 8 uptu. W tym miejscu należy również zauważyć, iż ustawodawca nie zamieścił w treści uptu definicji przedpłaty, zaliczki, zadatku. Spółka oparła się więc na definicji Słownika języka polskiego oraz Kodeksu cywilnego.

Zgodnie ze słownikiem języka polskiego: zaliczka to kwota pieniężna przyjmowana przez sprzedającego jako wyraz chęci zakupu. Zgodnie zaś z Kodeksem cywilnym, zaliczka traktowana może być jedynie jako wplata na poczet przyszłych należności. Zaś przedpłata - wg słownika języka polskiego - to część ceny towaru wpłacona wcześniej z góry w celu uzyskania gwarancji jego zakupu.

Zatem, zaliczkę oraz przedpłatę wpłaca się na poczet przyszłej dostawy towarów lub przyszłego wykonania usług przed faktyczną dostawą lub faktycznym wykonaniem usługi. Stosownie do powyższego, zaliczka jak i przedpłata, muszą być powiązane z konkretną transakcją, co w opisanych czynnościach zamierzanych przez Spółkę - nie występuje.

Podsumowując powyższe, należy stwierdzić, iż zamiar pobierania przez Spółkę opłaty za kartę prezentową nie będzie stanowić dostawy towarów ani nie będzie stanowić formy przedpłaty lub zaliczki. Tym samym, pobranie opłaty za wydanie karty prezentowej w dniu jej wydania, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w momencie jej otrzymania, zgodnie z art. 19a uptu. Zgodnie bowiem z przywołanym wyżej przepisem, w planowanych przez Spółkę czynnościach, w dniu wydania karty, nie wystąpi dostawa towarów w rozumieniu art. 7 ust. 1 uptu ani nie wystąpi otrzymanie przez Spółkę całości lub części zapłaty (wg art. 19a ust. 8 uptu).

Ad. 2.

Spółka jako podmiot gospodarczy, prowadzący handlową działalność gospodarczą polegającą m.in. na handlu detalicznym na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, zgodnie z art. 111 utpu, posiada obowiązek stosowania kas rejestrujących.

W opinii Spółki - co zostało opisane w niniejszym wniosku - otrzymanie środków pieniężnych za wydanie karty, nie rodzi obowiązku podatku od towarów i usług w momencie wydania karty, zgodnie z art. 19a ust. 1 uptu. W związku z powyższym, ewidencję wydawania kart prezentowych w dniu ich wydania, Spółka planuje prowadzić jedynie w formie, specjalnie przygotowanej, szczegółowej ewidencji kart, przechowywanej wraz z innymi dokumentami księgowo-podatkowymi Spółki.

Ponadto, w art. 111 ust. 1 uptu Ustawodawca wskazuje, że "podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej... są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących."

Skoro - w opinii Spółki, dotyczącej przyszłego zdarzenia, przedstawionej w niniejszym Wniosku - nie powstanie obowiązek podatku od towarów i usług VAT (art. 19a ust. 1 uptu), a także nie powstanie obowiązek podatku dochodowego od osób prawnych (art. 12 ust. 4 pkt 1 u.p.d.o.p.), gdyż w dniu wydania karty prezentowej (bonu towarowego) nie będzie miała miejsca czynność opodatkowana, jaką jest dostawa towarów - sprzedaż, to nie zaistnieje obowiązek rejestracji tego faktu przy użyciu kasy rejestrującej.

Reasumując, Spółka uważa, że w dniu faktycznego dokonania transakcji sprzedaży, tj. wydania towaru ze Sklepu Klientowi płacącemu przy użyciu karty prezentowej, wystąpi dostawa towarów rodząca obowiązek podatku od towarów i usług i podatku dochodowego od osób prawnych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego w zakresie określenia momentu powstania obowiązku podatkowego oraz obowiązku ewidencjonowane na kasie fiskalnej sprzedaży karty prezentowej jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o VAT", opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Z kolei przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (art. 8 ust. 1 ustawy o VAT).

Przez towary stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT, rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii. Natomiast przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (art. 2 pkt 22 ustawy o VAT).

Zasady dotyczące momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług uregulowane zostały w art. 19a ustawy o VAT.

Według art. 19a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

Stosownie do art. 19a ust. 8 ustawy, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, wkład budowlany lub mieszkaniowy przed ustanowieniem spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty, z zastrzeżeniem ust. 5 pkt 4.

W myśl art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Z opisanego w złożonym wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży hurtowej i detalicznej artykułów do tworzenia biżuterii, decoupage#700;u, filcowania, scrapbookingu i innych. Spółka planuje wprowadzić sprzedaż kart prezentowych, które mają stanowić plastikowy bon towarowy wydany na okaziciela, w formie tzw. znaku legitymacyjnego. Karty będą miały, z góry określony termin realizacji oraz wartość nominalną. Karta ma nie podlegać wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości ani w części oraz nie będzie mogła być zwrócona Nabywcy. Nabywca nabywa od wydawcy kartę w zamian za przekazane środków pieniężnych. W przypadku zapłaty kartą za towar - jeżeli wartość wydawanego towaru przekroczy wartość karty prezentowej - Klient dopłaca różnicę inną formą płatności. Jeżeli zaś wartość nabywanego towaru będzie poniżej wartości, Klient pozostałe środki na karcie prezentowej traci. Spółka nie przewiduje możliwości dwu-lub kilku-krotnego wykorzystywania karty "na raty". Każda karta posiada unikatowy numer. W dniu uregulowania płatności za zakupy, w Sklepie Spółki, kartą prezentową, transakcja będzie potwierdzana paragonem fiskalnym. W przypadku zakupów płaconych kartą, których wartość będzie niższa od nominału karty, różnica również zostanie zewidencjonowana na kasie rejestrującej jako odrębna sprzedaż - odrębna transakcja. W terminie upływu ważności karty, Spółka zamierza dokonywać ewidencji pełnej wartości nominału karty na kasie rejestrującej będącej na wyposażeniu Sklepu. Ponadto Spółka zamierza wykazywać podatek od towarów i usług - VAT należny - zgodnie z art. 19a Ustawy o podatku od towarów i usług (uptu), z chwilą dokonania dostawy towarów, czyli w momencie realizacji sprzedaży. Spółka nie planuje rozpoznawania powstania obowiązku podatku VAT w momencie otrzymania środków pieniężnych z tytułu wydania karty.

Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do wskazania kiedy powstanie obowiązek podatkowy zgodnie z art. 19a ustawy o podatku od towarów i usług: tj. w momencie wydania karty czy też w momencie zapłaty kartą za towar oraz czy prawidłowe jest ewidencjonowanie nominału wydawanej karty prezentowej na kasie rejestrującej w momencie zapłaty kartą za zrealizowaną transakcję sprzedaży.

Należy zauważyć, że przepisy w zakresie podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia bonu towarowego. Natomiast Słownik Języka Polskiego (Wydawnictwo Naukowe PWN) definiuje "bon" jako "dowód uprawniający do otrzymania w oznaczonym terminie pewnych towarów, sumy pieniędzy lub usług".

W świetle ww. okoliczności, a także przywołanego wcześniej przepisu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT bon towarowy, nazwany w omawianej sprawie przez Wnioskodawcę również kartą prezentową, nie mieści się w definicji towaru w rozumieniu ww. przepisu ustawy o VAT, gdyż nie jest towarem, lecz jedynie dokumentem uprawniającym do odbioru towarów. Zastępuje on środki pieniężne, za które zwyczajowo nabywa się towary, natomiast wydanie tego bonu następuje w zamian za dokonanie wpłaty środków pieniężnych przez klienta na rzecz Wnioskodawcy. Konsekwentnie zatem, czynności sprzedaży ww. kart klientom nie można utożsamiać z dostawą towarów, podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Dokonania wpłaty środków pieniężnych przez nabywcę na rzecz Wnioskodawcy, a w konsekwencji wydania karty podarunkowej nie można również uznać za świadczenie usług za odpłatnością.

A zatem, czynność odpłatnego przekazania karty podarunkowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, gdyż nie mieści się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o VAT.

Ponadto dokonana przez klientów Wnioskodawcy wpłata środków pieniężnych w związku z nabyciem karty podarunkowej nie stanowi zaliczki ani przedpłaty w rozumieniu art. 19a ust. 8 ustawy o VAT.

Należy zauważyć, że ustawodawca nie zamieścił w treści ustawy o podatku od towarów i usług definicji zaliczki ani przedpłaty. Zgodnie ze "Słownikiem języka polskiego PWN", zaliczka to część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet należności. Zatem zaliczkę wpłaca się na poczet przyszłej dostawy towarów lub przyszłego wykonania usługi przed faktyczną dostawą lub faktycznym wykonaniem usługi. Natomiast przez przedpłatę należy rozumieć określoną sumę pieniędzy, stanowiącą część ceny towaru lub usługi, wpłacaną z góry w celu uzyskania gwarancji zakupu lub wykonania usługi w określonym terminie.

W konsekwencji, pobierana przez Wnioskodawcę opłata za kartę prezentową nie jest formą przedpłaty lub zaliczki, gdyż klienci nabywając ww. kartę wpłacają odpowiednią kwotę nie za z góry ustalony towar lub z góry ustaloną ilość tego towaru. Tym samym dokonana wpłata nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zgodnie z art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, w momencie wydania karty.

W omawianej sprawie zapłata, która ma miejsce przed dostawą towaru nie spełnia w całej rozciągłości definicji przedpłaty. Przyszła dostawa nie jest jeszcze w momencie zapłaty szczegółowo określona - nieznany jest przedmiot sprzedaży, ilość towaru oraz cena towaru. Dopiero z chwilą dokonania dostawy towarów, a więc w momencie realizacji transakcji sprzedaży towaru powstaje obowiązek podatkowy o którym mowa w art. 19a ust. 1 ustawy o VAT.

Również obowiązek stosowania kas rejestrujących związany jest z realizacją sprzedaży a więc wydaniem towaru, gdyż jak już wcześniej wskazano, obowiązek stosowania kas rejestrujących wynikający z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT ciąży na podatnikach dokonujących sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Należy podkreślić, że obowiązek ten dotyczy wyłącznie sprzedaży, która została dokonana na rzecz tych wyżej wymienionych podmiotów.

W konsekwencji powyższych okoliczności Wnioskodawca dopiero wydając towar, za który zapłata nastąpiła kartą prezentową, a więc realizując sprzedaż towaru na rzecz klienta będzie obowiązany do odprowadzenia podatku od towarów i usług oraz zewidencjonowania sprzedaży dokonanej na rzecz osoby fizycznej w tylko w odniesieniu do wydawanego towaru.

Tym samym w omawianej sprawie stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

W niniejszej sprawie rozpatrzono pytania w zakresie podatku od towarów i usług, natomiast w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych zostanie wydane odrębne rozstrzygniecie.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl