Pisma urzędowe
Status: Aktualne

Pismo
z dnia 16 marca 2016 r.
VAT w zakresie opodatkowania transakcji przeniesienia zespołu składników do Nowej Spółki, w wyniku jej podziału.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/4512-124/16-2/KR

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 10 lutego 2015 r. (data wpływu 16 lutego 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji przeniesienia Zespołu składników do Nowej Spółki, w wyniku jej podziału - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 lutego 2015 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania transakcji przeniesienia Zespołu składników do Nowej Spółki, w wyniku jej podziału.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą prawną czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług prowadzącym w Polsce działalność gospodarczą obejmującą m.in. działalność handlową oraz pośrednictwo w handlu.W prowadzonej działalności gospodarczej Spółka korzysta ze znajdującej się w jej majątku nieruchomości. W przyszłości Spółka planuje poszerzyć zakres swojej działalności o zarządzanie Nieruchomością oraz rozpocząć odpłatne jej udostępnianie na rzecz podmiotów trzecich.

W tym celu, Spółka wyodrębni w swojej strukturze organizacyjnej dział, do którego przypisany zostanie zespół składników materialnych i niematerialnych, który będzie zajmował się zarządzaniem wynajmowaną Nieruchomością.

Aby uzyskać powyższy rezultat, wyodrębnieniu Zespołu składników w postaci wskazanego działu będzie towarzyszyło:

* przypisanie pracownika lub współpracownika albo zespołu pracowników lub współpracowników wykonujących zadania ściśle związane z funkcjonowaniem Zespołu składników;

* przyjęcie regulaminu wewnętrznego funkcjonowania Zespołu składników określających zasady pracy, wynagradzania systemu premii oraz obowiązków pracownika lub współpracownika albo zespołu pracowników lub współpracowników;

* przypisanie składników majątkowych służących realizacji zadań gospodarczych, którymi mogą być środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również składniki majątku ruchomego, w szczególności takie aktywa jak: Nieruchomość, umowa lub umowy najmu, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i osprzętem komputerowym w postaci np. drukarki oraz meble biurowe;

* prowadzenie przez Spółkę ewidencji rachunkowej, umożliwiającej przypisanie do Zespołu składników przypadające na niego przychody oraz koszty - w szczególności przychody z tytułu najmu Nieruchomości oraz koszty bieżącej działalności operacyjnej (np. wynagrodzenie pracownika lub współpracownika albo pracowników lub współpracowników, koszty zarządzania Nieruchomością koszty usług doradczych, koszty obsługi księgowej, koszty materiałów biurowych, koszty wykorzystania sprzętu biurowego itp.), co znajdzie odzwierciedlenie na subkontach księgowych prowadzonych dla Zespołu składników;

* przypisanie należności i zobowiązań pozostających w związku z prowadzoną przez Zespół składników działalnością;

* przypisanie do Zespołu składników środków pieniężnych na wydzielonym koncie lub kontach bankowych.

Ponieważ działalność prowadzona w ramach Zespołu składników będzie różnić się od Działalności handlowej Spółki, w dalszej kolejności Spółka wydzieli Zespół Składników na rzecz odrębnego od Spółki podmiotu. Wydzielenie nastąpi poprzez przeniesienie Zespołu Składników na rzecz polskiej spółki kapitałowej - planowany jest podział Spółki przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.). W tym celu w Spółce zostanie powzięta uchwała, na podstawie której zostaną podjęte działania zmierzające do podziału Spółki przez wydzielenie Zespołu składników do Nowej Spółki.

W ocenie Wnioskodawcy, wydzielana ze Spółki część majątku w postaci Zespołu składników oraz część majątku pozostająca w Spółce po wydzieleniu Zespołu składników, związana z Działalnością handlową, mogą zostać zakwalifikowane w momencie podziału Spółki, każda z nich z osobna, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przeniesienie Zespołu składników do Nowej Spółki, w wyniku podziału Spółki, będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Wnioskodawcy, przeniesienie Zespołu składników do Nowej Spółki, w wyniku podziału Spółki, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

A.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 Ustawy o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów usług podlega w szczególności odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Natomiast art. 8 ust. 1 Ustawy o VAT wskazuje, że przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Jednak na podstawie art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, przepisów Ustawy o VAT nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca nie wskazał, co należy rozumieć pod pojęciem "transakcji zbycia", o której mowa w art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT. Biorąc jednak pod analizę zakres przedmiotowy Ustawy o VAT, w ocenie Wnioskodawcy, pojęcie to należy rozumieć w sposób zbliżony do pojęcia "dostawy towarów" w rozumieniu art. 7 ust. 1 Ustawy o VAT, tzn. "zbycie" obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. Jednocześnie zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej.

Przepisy regulujące prawną instytucję podziału spółek reguluje k.s.h. Zgodnie z przepisem art. 528 § 1 k.s.h., spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Sposoby dokonywania takiego podziału reguluje art. 529 § 1 k.s.h. Jednym z nich jest podział przez wydzielenie, polegający na przeniesieniu części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną. Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 1 pkt 4 i § 2 k.s.h.).

Przewidziany w art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h. podział dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie), powoduje przeniesienie prawa własności wydzielonej części majątku. W ocenie Wnioskodawcy, złożoność procedur związanych z podziałem spółki nie ma przy tym znaczenia. Istotny jest efekt końcowy związany z taką transakcją tj. przeniesienie własności.

Zatem, podział spółki przez wydzielenie powinien być uznany za "transakcję zbycia" w rozumieniu art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT, o ile przedmiotem dostawy jest przedsiębiorstwo lub zorganizowana część przedsiębiorstwa.

W konsekwencji, każda transakcja której przedmiotem zbycia jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część nie podlega opodatkowaniu VAT.

W przypadku Wnioskodawcy kluczowe jest zatem ustalenie, czy wydzielana ze Spółki część majątku w postaci Zespołu składników, przekazywana na rzecz Nowej Spółki, będzie mogła zostać zakwalifikowana w momencie podziału Spółki jako zorganizowana część przedsiębiorstwa.

B.

W związku z powyższym, należy przeanalizować, czy Zespół składników mógłby zostać zakwalifikowany, w momencie podziału Spółki, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa o której mowa w art. 6 pkt 1 Ustawy o VAT.

W art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT została zawarta definicja ZCP. W myśl tego przepisu ZCP to organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie, zespół składników niematerialnych i materialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

W świetle powyższej definicji uznać należy, że aby zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za ZCP, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

* istnienie zespołu składników niematerialnych i materialnych;

* zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie;

* składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych;

* zespół tych składników może stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze.

W świetle powyższego, aby uznać określony zespół składników majątkowych za ZCP, składniki te muszą być wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie na płaszczyźnie organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej.

Podobne wnioski płyną z analizy interpretacji indywidualnych organów podatkowych, w tym np. z interpretacji indywidualnej z dnia 31 grudnia 2015 r. nr IBPP3/4512-716/15/ASz, w której Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odnosząc się do wydzielenia ZCP wskazał, że "Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać zakwalifikowany jako zorganizowana część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym. Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach, takich by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego

Jednym z głównych czynników świadczących o wyodrębnieniu organizacyjnym ZCP jest jej spójna wewnętrzna organizacja, realizowanie przez nią odrębnych zadań, jak również funkcjonalność przypisanych do niej składników majątkowych oraz stanowisk pracowników lub współpracowników.

W ocenie Wnioskodawcy, elementy składające się na Zespół składników będą posiadały przymiot wyodrębnienia organizacyjnego. Wynika to bowiem z faktu, że Spółka wyodrębni w swojej strukturze organizacyjnej dział, do którego przypisany zostanie Zespół składników. Obejmować on będzie składniki niematerialne i materialne, będące we wzajemnych relacjach, tj. zespół składników powiązany funkcjonalnie oraz organizacyjnie, mający swoje miejsce w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy poprzez realizowanie określonych zadań przedsiębiorstwa Wnioskodawcy związanych m.in. z Nieruchomością.

Ustawa o VAT nie wskazuje, co należy rozumieć przez wyodrębnienie finansowe ZCP. W interpretacjach indywidualnych organy podatkowe wskazują że wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych jest możliwe przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do ZCP.

W ramach Zespołu składników prowadzona będzie ewidencja rachunkowa, która umożliwi przypisanie do Zespołu składników przypadające na Zespół składników przychody oraz koszty, co znajdzie odzwierciedlenie na subkontach księgowych prowadzonych dla Zespołu składników.

Z kolei dla oceny wyodrębnienia funkcjonalnego ZCP istotne jest, aby przypisany do ZCP zespół składników majątkowych i jego struktura organizacyjna pozwalała na swobodną realizację zadań gospodarczych.

W przypadku Wnioskodawcy, Zespół składników prowadzić będzie samodzielną działalność gospodarczą polegającą na zarządzaniu Nieruchomością. Istotne jest przy tym, że ze Spółki zostanie wyodrębniony Zespół składników, na który będą składać się składniki pomiędzy którymi istnieje wyraźny związek funkcjonalny. Tymi składnikami, umożliwiającymi samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej przez Zespół składników będą z jednej strony pracownik lub współpracownik albo zespół pracowników lub współpracowników, którzy wykonywać będą zadania ściśle związane z zarządzeniem Nieruchomością i funkcjonowaniem Zespołu Składników. Z drugiej strony będą to umożliwiające im wykonywanie tych zadań: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, środki pieniężne, czy też umowy z najemcą/najemcami Nieruchomości. W konsekwencji Zespół składników, który zostanie wydzielony, będzie stanowić zorganizowany zespół składników przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych.

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy, wydzielana ze Spółki część majątku w postaci Zespołu składników, będzie mogła zostać zakwalifikowana w momencie podziału Spółki jako ZCP w rozumieniu art. 2 pkt 27e Ustawy o VAT, wskutek czego przeniesienie Zespołu składników do Nowej Spółki, w wyniku podziału Spółki, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), dalej zwana ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 - w myśl art. 7 ust. 1 ustawy - rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...). Natomiast, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii, o czym stanowi art. 2 pkt 6 ustawy.

Z kolei, jak wynika z art. 8 ust. 1 ustawy - przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy, przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto z art. 2 pkt 27e wynika, że dla celów stosowania ustawy przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Podstawowym wymogiem dla uznania, że transakcja dotyczy zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest więc to, aby stanowiła ona zespół składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań). Kolejnym warunkiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to ma zachodzić na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych).

Wyodrębnienie organizacyjne oznacza, że zorganizowana część przedsiębiorstwa ma swoje miejsce w strukturze organizacyjnej podatnika jako dział, wydział, oddział, itp. Przy czym w doktrynie zwraca się uwagę, że organizacyjne wyodrębnienie powinno być dokonane na bazie statutu, regulaminu lub innego aktu o podobnym charakterze.

Wyodrębnienie finansowe nie oznacza samodzielności finansowej, ale sytuację, w której poprzez odpowiednią ewidencję zdarzeń gospodarczych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ponadto wymagane jest, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa mogła stanowić potencjalne, niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania gospodarcze, których realizacji służy w istniejącym przedsiębiorstwie. Powyższe oznacza, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa można rozumieć wyłącznie tę część przedsiębiorstwa, która jest przede wszystkim wyodrębniona organizacyjnie, ale także posiada wewnętrzną samodzielność finansową.

Zatem, aby w rozumieniu przepisów podatkowych, określony zespół składników majątkowych mógł zostać uznany za zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie jest wystarczające jakiekolwiek zorganizowanie masy majątkowej, ale musi się ona odznaczać pełną odrębnością niezbędną do samodzielnego funkcjonowania w obrocie gospodarczym.

Zorganizowaną część przedsiębiorstwa tworzą więc składniki, będące we wzajemnych relacjach takich, by można było mówić o nich jako o zespole, a nie o zbiorze przypadkowych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.

Oznacza to, że zorganizowana część przedsiębiorstwa nie jest sumą poszczególnych składników, przy pomocy których będzie można prowadzić odrębny zakład, lecz zorganizowanym zespołem tych składników, przy czym punktem odniesienia jest tutaj rola, jaką składniki majątkowe odgrywają w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa (na ile stanowią w nim wyodrębnioną organizacyjnie i funkcjonalnie całość).

Reasumując, na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług mamy do czynienia ze zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jeżeli spełnione są łącznie następujące przesłanki:

* istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,

* zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,

* składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,

* zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Zaznaczenia wymaga, że definicja zorganizowanej części przedsiębiorstwa zawarta w przepisie art. 2 pkt 27e ustawy, nie jest definicją samoistną, lecz należy rozpatrywać ją m.in. w kontekście uregulowań art. 6 pkt 1 ustawy, który wyłącza z opodatkowania podatkiem od towarów i usług zbycie składników majątkowych i niemajątkowych uprzednio wyodrębnionych organizacyjnie i finansowo w istniejącym przedsiębiorstwie, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, nie dotyczy zaś zbycia poszczególnych składników majątkowych przedsiębiorstwa.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest osobą prawną, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, prowadzącym w Polsce działalność gospodarczą obejmującą m.in. działalność handlową oraz pośrednictwo w handlu.

W prowadzonej działalności gospodarczej Spółka korzysta ze znajdującej się w jej majątku nieruchomości. W przyszłości Spółka planuje poszerzyć zakres swojej działalności o zarządzanie Nieruchomością oraz rozpocząć odpłatne jej udostępnianie na rzecz podmiotów trzecich.

W tym celu, Spółka wyodrębni w swojej strukturze organizacyjnej dział, do którego przypisany zostanie zespół składników materialnych i niematerialnych, który będzie zajmował się zarządzaniem wynajmowaną Nieruchomością.

Aby uzyskać powyższy rezultat, wyodrębnieniu Zespołu składników w postaci wskazanego działu będzie towarzyszyło:

* przypisanie pracownika lub współpracownika albo zespołu pracowników lub współpracowników wykonujących zadania ściśle związane z funkcjonowaniem Zespołu składników;

* przyjęcie regulaminu wewnętrznego funkcjonowania Zespołu składników określających zasady pracy, wynagradzania systemu premii oraz obowiązków pracownika lub współpracownika albo zespołu pracowników lub współpracowników;

* przypisanie składników majątkowych służących realizacji zadań gospodarczych, którymi mogą być środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, jak również składniki majątku ruchomego, w szczególności takie aktywa jak: Nieruchomość, umowa lub umowy najmu, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem i osprzętem komputerowym w postaci np. drukarki oraz meble biurowe;

* prowadzenie przez Spółkę ewidencji rachunkowej, umożliwiającej przypisanie do Zespołu składników przypadające na niego przychody oraz koszty - w szczególności przychody z tytułu najmu Nieruchomości oraz koszty bieżącej działalności operacyjnej (np. wynagrodzenie pracownika lub współpracownika albo pracowników lub współpracowników, koszty zarządzania Nieruchomością koszty usług doradczych, koszty obsługi księgowej, koszty materiałów biurowych, koszty wykorzystania sprzętu biurowego itp.), co znajdzie odzwierciedlenie na subkontach księgowych prowadzonych dla Zespołu składników;

* przypisanie należności i zobowiązań pozostających w związku z prowadzoną przez Zespół składników działalnością;

* przypisanie do Zespołu składników środków pieniężnych na wydzielonym koncie lub kontach bankowych.

Ponieważ działalność prowadzona w ramach Zespołu składników będzie różnić się od Działalności handlowej Spółki, w dalszej kolejności Spółka wydzieli Zespół Składników na rzecz odrębnego od Spółki podmiotu. Wydzielenie nastąpi poprzez przeniesienie Zespołu Składników na rzecz polskiej spółki kapitałowej. W tym celu w Spółce zostanie powzięta uchwała, na podstawie której zostaną podjęte działania zmierzające do podziału Spółki przez wydzielenie Zespołu składników do Nowej Spółki.

W ocenie Wnioskodawcy, wydzielana ze Spółki część majątku w postaci Zespołu składników oraz część majątku pozostająca w Spółce po wydzieleniu Zespołu składników, związana z Działalnością handlową, mogą zostać zakwalifikowane w momencie podziału Spółki, każda z nich z osobna, jako zorganizowana część przedsiębiorstwa.

W rozpatrywanej sprawie Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą opodatkowania transakcji przeniesienia Zespołu składników do Nowej Spółki, w wyniku jej podziału.

Należy wskazać, że podział spółek handlowych uregulowany został w art. 528-550 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z późn. zm., dalej: k.s.h.).

Zgodnie z art. 528 § 1 k.s.h., spółkę kapitałową można podzielić na dwie albo więcej spółek kapitałowych. Nie jest dopuszczalny podział spółki akcyjnej, jeżeli kapitał zakładowy nie został pokryty w całości.

W myśl art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., podział może być dokonany przez przeniesienie części majątku spółki dzielonej na istniejącą spółkę lub na spółkę nowo zawiązaną (podział przez wydzielenie).

Do podziału przez wydzielenie stosuje się przepisy o podziale spółek dotyczące odpowiednio spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej (art. 529 § 2 k.s.h.).

Cechą szczególną trybu podziału spółki jest fakt, że spółka dzielona nie przestaje istnieć, a następuje tylko przeniesienie części majątku tej spółki na inną spółkę już istniejącą lub nowo zawiązaną.

Wyodrębnienie części przedsiębiorstwa Wnioskodawcy w postaci działu i przyporządkowanie do niego zespołu aktywów i pasywów w tym również należności i zobowiązań; prowadzenie dla działu odrębnego rachunku bankowego, jak również przyporządkowanie do niego personelu oraz innych elementów wymienionych w opisanym zdarzeniu jest wystarczającą przesłanką do uznania, że w niniejszej sprawie wydzielona przez Wnioskodawcę część przedsiębiorstwa stanowić będzie zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy. Przy zastosowaniu wydzielonych składników możliwe będzie prowadzenie działalności gospodarczej.

Zatem, transakcja przeniesienia przez Wnioskodawcę zorganizowanej części jego przedsiębiorstwa w wyniku podziału spółki, na podstawie art. 6 pkt 1 ustawy nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem VAT.

W związku z tym, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl