Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 21 września 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-97/07-2/IZ

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 8 sierpnia 2007 r. (data wpływu 13 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania wynagrodzeń otrzymywanych z tytułu umowy o zakazie konkurencji - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 sierpnia 2007 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania przychodów otrzymywanych z tytułu umowy o zakazie konkurencji.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Podatnik od 2003 r. prowadzi działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej Urzędu Gminy X. Do dnia 31 grudnia 2006 r., na podstawie umowy z podmiotem gospodarczym (spółka z o.o.) realizował usługi w zakresie eksploatacji systemu informatycznego SAP R/3, obsługującego większość operacyjnej działalności tej spółki. W dniu 2 stycznia 2007 r. pomiędzy spółką, a Podatnikiem została podpisana umowa o zakazie konkurencji. Na mocy tej umowy przez ustalony okres Podatnik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne na podstawie wystawianych faktur VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przychody otrzymywane z tytułu umowy o zakazie konkurencji powinny być opodatkowane podatkiem od towarów i usług oraz według jakiej stawki.

Podatnik wskazuje, iż na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przez świadczenie usług rozumie się również zobowiązanie do powstrzymania od dokonania czynności. Przy założeniu, że przychody z tytułu umowy o zakazie konkurencji są przychodami z tytułu działalności gospodarczej należy je opodatkować podatkiem VAT wg stawki 22% jak za usługi informatyczne od których dokonania Podatnik się powstrzymuje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również zobowiązania do powstrzymania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji.

Pod pojęciem usługi (świadczenia) należy rozumieć każde zachowanie, na które składać się może zarówno działanie (uczynienie, wykonanie czegoś) jak i zaniechanie (nieczynienie bądź też tolerowanie, znoszenie określonych stanów rzeczy). Na świadczenie mogą się też jednocześnie składać zachowania związane z działaniem, jak i zaniechaniem.

Należy jednak zaznaczyć, iż nie każde powstrzymanie się od działania czy tolerowania czynności lub sytuacji może zostać uznane za usługę, w rozumieniu przepisów ustawy. Aby tak się stało muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

* zobowiązanie do powstrzymanie się od działania czy tolerowania czynności lub sytuacji musi być odpłatne,

* zobowiązanie to musi wynikać z wyraźnego stosunku zobowiązaniowego,

* musi istnieć konkretny podmiot będący bezpośrednim beneficjentem (konsumentem) tego zobowiązania.

W przedmiotowej sprawie wszystkie te elementy zostały zachowane.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w złożonym wniosku wynika bowiem, iż usługa polegająca na powstrzymaniu się od działalności konkurencyjnej wobec spółki z o.o., z którą Podatnik miał podpisaną umowę do dnia 31 grudnia 2006 r., w zamian za wynagrodzenie, ma charakter usługi odpłatnej. Na podstawie zawartej w dniu 2 stycznia 2007 r. umowy, Podatnika i spółkę z o.o. łączy stosunek prawny, a otrzymane wynagrodzenie za powstrzymanie się od dokonywania określonych czynności, stanowi ekwiwalent za konkretną usługę tj. powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej. Beneficjentem tej usługi jest spółka, z którą Wnioskodawca zawarł umowę gdyż w ten sposób uzyskała ona gwarancję nie prowadzenia przez Podatnika działalności konkurencyjnej.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług stawka podatkowa wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Świadczenie usług polegające na powstrzymaniu się od dokonania czynności informatycznych nie zostały uwzględnione w żadnym ze wskazanych w ww. przepisie zastrzeżeń. Zatem wynagrodzenia otrzymywane z tytułu przedmiotowej usługi podlegają opodatkowaniu 22% stawką podatkową.

W świetle powyższego stanu faktycznego i prawnego stwierdzić należy, iż wynagrodzenie otrzymywane z tytułu umowy o zakazie konkurencji spełnia definicję usługi w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług i podlega opodatkowaniu według podstawowej stawki podatkowej tj. 22%.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do bbusunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl