Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 10 października 2007 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1/443-95/07-4/GD

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko X przedstawione we wniosku z dnia 2 sierpnia 2007 r. (data wpływu 13 sierpnia 2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu rozliczania korekt transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 sierpnia 2007 r. (uzupełniony w dniu 26 września 2007 r. i 1 października 2007 r.) został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie terminu rozliczania korekt transakcji wewnątrzwspólnotowego nabycia.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Spółka dokonuje wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów. W związku z tymi czynnościami Wnioskodawca spodziewa się otrzymać od kontrahenta z Unii Europejskiej fakturę korygującą in "+" z powodu podwyższenia cen towarów po dokonaniu sprzedaży. Faktura korekta będzie dotyczyła kilku faktur z ostatnich kilku miesięcy (czyli będzie zbiorcza). Prawdopodobnie nie będzie możliwości przypisania korygowanych cen do poszczególnych dostaw towarów i faktur zakupu.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

W jakim miesiącu Spółka powinna zaewidencjonować i wykazać w deklaracji VAT-7 oraz informacji podsumowującej VAT-UE przedmiotową fakturę VAT oraz z jakiego dnia powinna zastosować kurs waluty do przeliczenia jej wartości.

Zdaniem Wnioskodawcy w przedmiotowej sprawie powinny zostać zastosowane przepisy analogiczne do ewidencjonowania otrzymanych krajowych faktur korygujących podatek naliczony czyli zgodnie z § 17 ust. 4 pkt 1 cytowanego wcześniej rozporządzenia Ministra Finansów - nabywca otrzymujący fakturę korygującą jest uprawniony do podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał fakturę, jeżeli ujęcie jej w rozliczeniu spowoduje zwiększenie podatku naliczonego. Zdaniem Spółki w związku z powyższym ponieważ nie ma przepisów regulujących kwestie faktur korygujących wewnątrzwspólnotowe nabycia (czyli faktur zakupu) należy zastosować się do wskazówek dla nabywców otrzymujących faktury korygujące czyli ująć przedmiotową fakturę w miesiącu, którym Spółka otrzymała fakturę. Wystawca przedmiotowej faktury korygującej wykaże ją w informacji podsumowującej VAT-UE w miesiącu jej wystawienia tak więc analizując zgodność pomiędzy naszymi firmami w dokumencie VAT-UE nie będzie rozbieżności.

Zgodnie z § 37 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, przy przeliczeniu wartości faktury korygującej transakcję wewnątrzwspólnotową należy zastosować ogłaszany przez NBP bieżący kurs średni waluty obcej na dzień wystawienia faktury. Jeżeli na dzień wystawienia faktury bieżący kurs waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony § 37 pkt 2 cytowanego wyżej rozporządzenia.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn zm.) w przypadku takich czynności jak opodatkowane darowizny towarów, przekazanie towarów na cele osobiste, na cele niezwiązane z prowadzeniem przedsiębiorstwa (art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług), opodatkowane usługi świadczone nieodpłatne (art. 8 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług), wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, importu usług wystawiane są faktury wewnętrzne. Podatnik za dany okres rozliczeniowy może wystawić jedną fakturę wewnętrzną, dokumentującą ww. czynności wykonane w danym okresie. Faktury wewnętrzne są także wystawiane w celu udokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

W myśl § 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn zm.) przepisy § 9, 13-17, 19, 20 i 23 stosuje się odpowiednio do faktur wewnętrznych, o których mowa w art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z § 17 ust. 4 pkt 1 nabywca, który otrzymał fakturę korygującą jest uprawniony do dokonania podwyższenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym fakturę otrzymał, a przypadku nabywców, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy o podatku od towarów i usług, w rozliczeniu za kwartał, w którym fakturę otrzymali, jeżeli rozliczenie przedmiotowej faktury spowoduje zwiększenie podatku naliczonego z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług.

Uwzględniając powyższe po otrzymaniu faktury korygującej transakcję wewnątrzwspólnotowego nabycia należy wystawić fakturę wewnętrzną i rozliczyć ją za miesiąc, w którym Spółka otrzymała fakturę korygującą.

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów w rozumieniu art. 9-12 lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu art. 13, zarejestrowani jako podatnicy VAT UE, są obowiązani składać w urzędzie skarbowym informacje podsumowujące o dokonanych wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów i wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów, zwane dalej "informacjami podsumowującymi", za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia.

W celu zapewnienia zgodności kwot wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów wykazanych zarówno w deklaracjach VAT-7 jak i informacji podsumowującej za dany okres, faktury korygujące winny być rozliczone za okres, w którym wpłynęły do odbiorcy.

Zgodnie z § 37 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn zm.) kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Powyższy przepis należy stosować także odpowiednio do przeliczania kwot wykazanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatnika stanowią wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, import usług. Kurs zastosowany do przeliczenia waluty obcej wykazanej na fakturze pierwotnej ma zastosowanie także do przeliczania kwot wykazanych na fakturach korygujących.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym, a w przypadku interpretacji dotyczącej zdarzenia przyszłego - stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl