IPPP1-443-896/09-4/JL - Pismo wydane przez: Izba Skarbowa w Warszawie - OpenLEX

IPPP1-443-896/09-4/JL

Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo z dnia 26 listopada 2009 r. Izba Skarbowa w Warszawie IPPP1-443-896/09-4/JL

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółdzielni, przedstawione we wniosku z dnia 11 września 2009 r. (data wpływu 18 września 2009 r.) - uzupełnionym w dniu 9 listopada 2009 r. na wezwanie wysłane w dniu 2 listopada 2009 r. - o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku VAT w związku z budową domów jednorodzinnych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 18 września 2009 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia oraz zwrotu podatku VAT w związku z budową domów jednorodzinnych.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Przedmiotem działania Spółdzielni jest budowanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia ich własności na członków Spółdzielni zgodnie z przepisami art. 18 i następnych w związku z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późn. zm.). Przeniesienie własności domu następuje wraz z przeniesieniem własności działki gruntu, na której dom został wzniesiony.

Spółdzielnia ma zamiar kupić działkę gruntu z przeznaczeniem pod budowę domów jednorodzinnych. Do ceny sprzedaży netto doliczony zostanie 22% podatek VAT (sprzedawcą będzie przedsiębiorca prowadzący działalność obrotu nieruchomościami). Członkowie Spółdzielni, na rzecz których nastąpi przeniesienie własności domów jednorodzinnych zbudowanych na tej działce gruntu, wniosą do Spółdzielni wkłady budowlane, warunkujące przeniesienie własności domów, w wysokości odpowiadającej kosztom budowy ich domu netto i przypadających na nich kosztów zakupu działki netto, powiększonych o 7% podatku VAT.

Przenoszenie na rzecz członków Spółdzielni własności domów jednorodzinnych jest jedyną dokonywaną przez Spółdzielnię czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT. Do wznoszonych przez Spółdzielnię budynków ma zastosowanie przepis art. 41 ust. 12a ustawy o VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółdzielnia będzie mogła obniżyć kwotę należnego podatku VAT o kwotę podatku VAT naliczonego od zakupu opisanej wyżej działki gruntu i w konsekwencji otrzymać zwrot różnicy między podatkiem naliczonym a należnym.

Zdaniem Wnioskodawcy zakup działki gruntu na cele budownictwa mieszkaniowego obciążony 22% podatkiem VAT upoważnia Spółdzielnię do rozliczenia naliczonego od tej transakcji podatku VAT poprzez pomniejszenie o kwotę tego podatku kwoty podatku należnego od Spółdzielni z tytułu przeniesienia na rzecz członków Spółdzielni własności domów jednorodzinnych wraz z działkami gruntów. Przepisy art. 86 i następnych ustawy o VAT nie zawierają bowiem żadnego postanowienia wyłączającego taką możliwość. W konsekwencji Spółdzielnia będzie mogła skorzystać także z możliwości zwrotu różnicy podatku naliczonego nad należnym, zgodnie z dyspozycją art. 87 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

W myśl ust. 2 pkt 1 lit. a) powyższego artykułu kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7 suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powyższy przepis wyłącza możliwość dokonywania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych.

Ze złożonego wniosku wynika, iż Przedmiotem działania Spółdzielni jest budowanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia ich własności na członków Spółdzielni. Przeniesienie własności domu następuje wraz z przeniesieniem własności działki gruntu, na której dom został wzniesiony. Spółdzielnia ma zamiar kupić działkę gruntu z przeznaczeniem pod budowę domów jednorodzinnych. Do ceny sprzedaży netto doliczony zostanie 22% podatek VAT (sprzedawcą będzie przedsiębiorca prowadzący działalność obrotu nieruchomościami). Członkowie Spółdzielni, na rzecz których nastąpi przeniesienie własności domów jednorodzinnych zbudowanych na tej działce gruntu, wniosą do Spółdzielni wkłady budowlane, warunkujące przeniesienie własności domów, w wysokości odpowiadającej kosztom budowy ich domu netto i przypadających na nich kosztów zakupu działki netto, powiększonych o 7% podatku VAT. W związku z tym u Wnioskodawcy powstanie nadwyżka podatku naliczonego nad należnym. Przenoszenie na rzecz członków Spółdzielni własności domów jednorodzinnych jest czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podatnikami podatku VAT, stosownie do art. 15 ust. 1 ustawy, są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy, działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Opierając się na analizie definicji działalności gospodarczej, określonej w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług należy uznać, że podatnikiem podatku od towarów i usług staje się podmiot dokonujący określonej czynności w ramach tej działalności. W przypadku sprzedaży towarów podatnikiem tego podatku będzie więc podmiot, który wykonując taką czynność choćby jednorazowo działa niezależnie jako handlowiec. Związek dokonywanej czynności z działalnością handlową ma zatem decydujące znaczenie, przy czym w przypadku handlu związek ten winien zaistnieć już w momencie zakupu sprzedawanej następnie rzeczy. Należy jednak zaznaczyć, że chodzi o czynności noszące znamiona działalności gospodarczej i o podmiot działający w charakterze podatnika, a nie tylko o czynności podjęte przez zarejestrowanego podatnika podatku od towarów i usług i zarejestrowaną działalność gospodarczą. Zamiar częstotliwego wykonywania czynności ujawniony być musi już w momencie nabycia towaru, a nie w momencie jego sprzedaży. Oznacza to, iż zarówno wykonywanie zarejestrowanej działalności gospodarczej, jak i wykonywanie innych czynności w okolicznościach wskazujących na zamiar ich wykonywania w sposób częstotliwy, przesądzają o opodatkowaniu tych czynności podatkiem od towarów i usług. Zatem, podmiot wykonujący pewne czynności poza prowadzoną działalnością lub który nie prowadzi zarejestrowanej działalności, jest zobowiązany w pewnych okolicznościach do zapłaty podatku od towarów i usług.

Przenosząc powyższe na grunt przedmiotowej sprawy należy stwierdzić, iż Spółdzielni będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu działki. Zakup działki ma bowiem związek z późniejszą czynnością opodatkowaną w postaci przeniesienia własności działki wraz z wybudowanymi na niej budynkami na członków Spółdzielni. Ponadto Wnioskodawca dokona zakupu działki z zamiarem jej dostawy w przyszłości zatem dokonując tych czynności Spółdzielnia będzie występowała w charakterze podatnika podatku VAT.

Powyższe okoliczności powodują spełnienie przesłanek, o których mowa w cyt. art. 86 ust. 1 ustawy co daje Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku VAT naliczonego w związku z zakupem działki.

Stosownie do zapisu art. 87 ust. 1 ww. w przypadku gdy kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2, jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy.

Zgodnie z ust. 2 powyższego artykułu zwrot różnicy podatku, z zastrzeżeniem ust. 6, następuje w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia przez podatnika na rachunek bankowy podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazane w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach. Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej. Jeżeli przeprowadzone przez organ czynności wykażą zasadność zwrotu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, urząd skarbowy wypłaca podatnikowi należną kwotę wraz z odsetkami w wysokości odpowiadającej opłacie prolongacyjnej stosowanej w przypadku odroczenia płatności podatku lub jego rozłożenia na raty.

W myśl ust. 2a w przypadku wydłużenia terminu na podstawie ust. 2 zdanie drugie, urząd skarbowy na wniosek podatnika dokonuje zwrotu różnicy podatku w terminie wymienionym w ust. 2 zdanie pierwsze, jeżeli podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe w kwocie odpowiadającej kwocie wnioskowanego zwrotu podatku. Jeżeli wniosek wraz z zabezpieczeniem został złożony na 13 dni przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 2, lub później, zwrotu dokonuje się w terminie 14 dni od dnia złożenia tego zabezpieczenia.

Zgodnie z ust. 4a zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 2a, może być złożone w formie:

1.

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej;

2.

poręczenia banku;

3.

weksla z poręczeniem wekslowym banku;

4.

czeku potwierdzonego przez krajowy bank wystawcy czeku;

5.

papierów wartościowych na okaziciela o określonym terminie wykupu wyemitowanych przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, bankowych papierów wartościowych i listów zastawnych o określonym terminie wykupu, wyemitowanych we własnym imieniu i na własny rachunek przez podmiot mogący być gwarantem lub poręczycielem zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

Zabezpieczenie majątkowe, o którym mowa w ust. 2a, dotyczące zwrotu podatku w wysokości nie większej niż wyrażonej w złotych kwocie odpowiadającej równowartości 1.000 euro, może być złożone w formie weksla. Przeliczenia kwoty wyrażonej w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy okresu rozliczeniowego, którego dotyczy zwrot podatku, w zaokrągleniu do pełnych złotych - ust. 4b.

W myśl ust. 4d naczelnik urzędu skarbowego odmawia przyjęcia zabezpieczenia, jeżeli stwierdzi, że złożone zabezpieczenie:

1.

nie zapewni pokrycia w całości wypłacanej kwoty zwrotu, o której mowa w ust. 2a, lub

2.

nie zapewni w sposób pełny pokrycia w terminie wypłacanej kwoty zwrotu - w przypadku zabezpieczenia z określonym terminem ważności.

Stosownie do zapisu ust. 4e zabezpieczenie majątkowe zostaje zwolnione w dniu następującym po dniu:

1.

zakończenia przez organ podatkowy weryfikacji, o której mowa w ust. 2 - w przypadku zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2a;

2.

w którym upłynęło 180 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej, w której była wykazana kwota zwrotu podatku - w przypadku, o którym mowa w ust. 5a.

Zwolnienia zabezpieczenia nie dokonuje się:

1.

w przypadku wszczęcia, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej:

a.

postępowania podatkowego w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do czasu zakończenia tego postępowania, lub

b.

kontroli podatkowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do upływu terminu 3 miesięcy od dnia zakończenia kontroli, jeżeli w tym terminie nie wszczęto postępowania podatkowego.

2.

w przypadku wszczęcia postępowania kontrolnego zgodnie z przepisami o kontroli skarbowej w zakresie rozliczenia, którego dotyczy zabezpieczenie - do czasu zakończenia tego postępowania;

3.

w przypadku stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał kwotę zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego nienależną lub wyższą od kwoty należnej i ją otrzymał - do czasu uregulowania powstałej zaległości podatkowej - ust. 4f.

W myśl ust. 5a. w przypadku gdy podatnik nie wykonał w okresie rozliczeniowym czynności opodatkowanych na terytorium kraju oraz czynności wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1, podatnikowi przysługuje, na jego umotywowany wniosek złożony wraz z deklaracją podatkową, zwrot kwoty podatku naliczonego, podlegającego odliczeniu od podatku należnego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terytorium kraju lub poza tym terytorium, w terminie 180 dni od dnia złożenia rozliczenia, z zastrzeżeniem art. 86 ust. 19. Na pisemny wniosek podatnika urząd skarbowy dokonuje zwrotu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w urzędzie skarbowym zabezpieczenie majątkowe. Przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a i ust. 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Na wniosek podatnika, zgodnie z ust. 6 złożony wraz z deklaracją podatkową, urząd skarbowy jest obowiązany zwrócić różnicę podatku, o której mowa w ust. 2, w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, w przypadku gdy kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:

1.

faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.),

2.

dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34, i zostały przez podatnika zapłacone,

3.

importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji

* przy czym przepisy ust. 2 zdanie drugie i trzecie, ust. 2a, 4a-4f stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z wyżej powołanymi przepisami, w przypadku gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik ma prawo do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Biorąc zatem pod uwagę treść złożonego wniosku oraz wskazane wyżej przepisy uznać należy za prawidłowe stanowisko Strony, iż będzie Jej przysługiwać prawo do zwrotu na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl