Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 8 sierpnia 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-880/08-5/JF

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 5 maja 2008 r. (data wpływu 8 maja 2008 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 maja 2008 r. (data wpływu 27 maja 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 maja 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Spółka. dokonała zapłaty zaliczki w euro na poczet realizacji kontraktu. Kontrahent wystawił fakturę zaliczkową, która zawiera kwotę podatku VAT wynikającą z przeliczenia wartości netto wyrażonej w EURO na PLN po kursie z dnia wystawienia faktury. Umowa zawarta między podmiotami określa rozliczenia zaliczki w fakturach dokumentujących częściowe wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z jej postanowieniami zaliczka rozliczana będzie poprzez pomniejszenie kwot o 25% wartości netto zaliczki aż do czasu, gdy należność zostanie rozliczona w całości.

Sposób rozliczenia Spółki z kontrahentem oparty jest na systemie odbioru częściowego. Odbiór częściowy oznacza potwierdzenie wykonania pewnej części robót i wystawienie faktury przejściowej na wartość faktycznie wykonanych robót. W fakturach przejściowych dokonywane są potrącenia zaliczki oraz podatku VAT od tej zaliczki. Wszelkie płatności i rozliczenia dokonywane są w części euro (netto) i PLN (VAT).

Kontrahent wystawił Spółce fakturę rozliczeniową wyrażoną w euro, w której zawarł rozliczenie zaliczki. Z powodu rozbieżności kursów walut pojawiła się ujemna kwota podatku należnego (u kontrahenta).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy Spółka ma prawo dokonać odliczenia podatku naliczonego w przypadku, gdy kontrahent dokonuje rozliczenia częściowego zaliczki (stosuje inny kurs przeliczenia waluty).

Zdaniem Wnioskodawcy, Spółce przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez kontrahenta, który zastosował nieprawidłowy kurs waluty obcej.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Kontrahent Spółki, jako podatnik podatku VAT zarejestrowany na terytorium kraju, który będzie dokonywał dostawy towarów zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT potwierdzającej sprzedaż, uwzględniając na niej między innymi: cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku.

Na podstawie § 9 ust. 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 95, poz. 798 z późn. zm.) kwoty podatku wykazuje się w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności na fakturze (...). Biorąc pod uwagę dyspozycję ww. przepisu ustawodawca tylko w jednym przypadku wyraźnie określa jaka wartość winna być wyrażona w walucie polskiej - jest to kwota podatku. Istnieje zatem możliwość wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż w dowolnej walucie wymienialnej, ale kwota podatku powinna być zawsze wyrażona w walucie polskiej.

Sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach, w sytuacji, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych zawarty jest w § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970 z późn. zm.). Na podstawie ww. § 37 ust. 1 kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiana w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. W myśl § 37 ust. 2 ww. rozporządzenia, w przypadku gdy na dzień wystawienia faktury bieżący kurs średni waluty obcej nie został wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony. Na podstawie § 37 ust. 3 cyt. rozporządzenia, w przypadku niewystawienia faktury w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Reasumując: na gruncie polskiego prawa podatkowego dopuszcza się otrzymywanie przez podatników od swoich kontrahentów dowodów księgowych podających wartość operacji gospodarczych w walucie obcej z jednoczesnym wymogiem przeliczania przez podatników walut obcych na złote wg przytoczonych wyżej zasad.

Zatem, uwzględniając powyższe przepisy oraz opis stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, przeliczenia kwot wyrażonych w walucie obcej wykazywanych na fakturze dokonywać winien dostawca.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Przedstawiona wyżej zasada wyłącza zatem możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem towarów i usług, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych oraz nie podlegających opodatkowaniu.

Stosownie do art. 86 ust. 2 pkt 1 kwotę podatku naliczonego stanowi:

1.

suma kwot podatku określona w fakturach otrzymanych przez podatnika:

* z tytułu nabycia towarów i usług,

* potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

* od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu

* z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4,

2.

w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego,

3.

zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6,

4.

kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należna od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Ograniczenie to nie dotyczy jednakże sytuacji wymienionych w art. 88 ust. 3 ustawy.

Stosownie do art. 88 ust. 3a ustawy nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne w przypadku gdy:

1.

sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi:

* wystawionymi przez podmiot nieistniejący lub nieuprawniony do wystawiania faktur lub faktur korygujących,

* w których kwota podatku wykazana na oryginale faktury lub faktury korygującej jest różna od kwoty wykazanej na kopi,

2.

transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku,

3.

wystawiono więcej niż jedną fakturę dokumentującą tę samą sprzedaż,

4.

wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

* stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,

* podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,

* potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego - w części dotyczącej tych czynności,

5.

faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego,

6.

zaświadczenie, o którym mowa w art. 86 ust. 5, zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w złożonym wniosku wynika, iż Spółka rozważa kwestię prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego wynikającego z przeliczenia przez kontrahenta waluty obcej. Zdaniem Wnioskodawcy w przypadku, gdy nieprawidłowo przyjęty został kurs waluty obcej, Spółka ma prawo do pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego.

Możliwość pomniejszenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przez podatnika podatku od towarów i usług jest fundamentalną dla tego konstrukcji tego podatku zasadą potrącalności podatku naliczonego. Ustawa o podatku od towarów i usług nie definiuje samego pojęcia "podatek naliczony", lecz w art. 86 ust. 2 wskazuje na sposób jego obliczenia. Zgodnie z tym przepisem kwotę podatku naliczonego stanowi suma kwot podatku określonych w dokumentach rozliczeniowych, jakimi są faktury VAT i dokumenty odprawy celnej.

Z kolei przepis § 9 ust. 6 rozporządzenia w sprawie wystawiania faktur określa wymóg wykazywania kwot podatku w złotych bez względu na to, w jakiej walucie określona jest kwota należności na fakturze.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz fakt, iż Wnioskodawca otrzymuje faktury VAT dokumentujące wynikające z podpisanej umowy częściowe wykonanie robót budowlanych i na fakturach tych kwoty podatku wyrażone są w złotych, należy stwierdzić, iż posiada on prawo do odliczenia podatku naliczonego w wysokości wynikającej z przedmiotowych dokumentów - pod warunkiem spełnienia innych zawartych w pozostałych przepisach wymogów (art. 88 ust. 3a, art. 86 ust. 1 ustawy).

W związku z powyższym należy uznać stanowisko Wnioskodawcy za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl