Pisma urzędowe
Status: Nieoceniane

Pismo
z dnia 23 lipca 2008 r.
Izba Skarbowa w Warszawie
IPPP1-443-837/08-3/BS

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki, przedstawione we wniosku z dnia 29 kwietnia 2008 r. (data wpływu 29 kwietnia 2008 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2008 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Sp. z o.o. "X" (dalej: Sprzedająca) jest właścicielem galerii handlowych, zlokalizowanych w centrach, handlowych w kilku miastach w Polsce.

Sprzedająca nabyła ww. galerie w drodze aportu przedsiębiorstwa wniesionego przez spółkę Sp. z o.o. "G" (dalej: "G") w dniu... listopada 2007 r. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: VAT) czynność taka (zbycie przedsiębiorstwa) pozostawała poza zakresem podatku VAT.

Galerie, które "G" wniosła aportem do Spółki "X", zostały przez "G" nabyte w następujący sposób:

* galeria w K. została nabyta... listopada 2004 r. w formie zakupu poszczególnych aktywów, których dostawa podlegała opodatkowania podatkiem VAT, który "G" odliczyła, w konsekwencji transakcja taka pozostawała poza zakresem podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: p.c.c.);

* galerie w J. i W. zostały zakupione... marca 2003 r. w ramach, transakcji nabycia przedsiębiorstwa, w związku z czym nie podlegały opodatkowaniu VAT - transakcja była poza zakresem opodatkowania VAT natomiast podlegała p.c.c.;

* pozostałe galerie zlokalizowane w KY., B., S. i WY. zostały zakupione... marca 2003 r. Sprzedaż dotyczyła poszczególnych aktywów i w związku z tym podlegała podatkowi VAT, który został następnie odliczony przez "G" (opodatkowaniem VAT były objęte jedynie budynki, ponieważ grunty pozostawały w 2003 r. poza zakresem opodatkowania VAT).

Ponieważ galeria w K. została nabyta przez "G" po 1 maja 2004 r., zaś Spółka "X" otrzymała ją w ramach aportu przedsiębiorstwa, Spółka "X" - jako następca prawny "G" - jest zobowiązana do kontynuowania okresu korekty podatku naliczonego w związku z nabyciem tej galerii przez "G" (zgodnie z art. 91 ust. 9 ustawy o VAT).

Galerie służą i służyły przez cały okres ich posiadania najpierw przez "G", a potem przez Sprzedającą, wykonywaniu działalności opodatkowanej VAT, tj. działalności w zakresie najmu i dzierżawy.

W związku z tym, że Spółka "X" (Sprzedająca) prowadziła i prowadzi wyłącznie sprzedaż opodatkowaną VAT, prawo Spółki "X" do odliczenia podatku naliczonego związanego z zakupem towarów i usług nie podlegało i nie podlega ograniczeniom, tzn. Spółka "X" nie rozlicza podatku naliczonego tzw. współczynnikiem.

W połowie 2008 r. Sprzedająca planuje zbycie dwóch galerii zlokalizowanych w J. i w WY.

Sprzedaż każdej z galerii będzie przedmiotem odrębnej umowy sprzedaży. Nabywcami każdej z galerii będą odrębne podmioty z jednej grupy kapitałowej przy czym znaki towarowe wchodzące w skład galerii w J. mogą być przedmiotem odrębnej umowy sprzedaży na rzecz podmiotu, który nie nabędzie samej galerii.

Każda z posiadanych przez Sprzedającą galerii posiada zasadniczo jeden znak towarowy, za wyjątkiem galerii w WY, która nie posiada znaków towarowych oraz galerii w J., która posiada dwa znaki towarowe, przy czym Sprzedająca zaznacza, że przedmiotowe znaki towarowe nie są ujęte w jej księgach jako odrębne wartości niematerialne i prawne.

Sprzedaż poszczególnych galerii w WY i J. będzie obejmowała:

* prawa własności i współwłasności nieruchomości należących do Sprzedającej (w tym odrębnych lokali użytkowych, budynków, gruntów na których te budynki się znajdują oraz innych gruntów, w tym gruntów na których znajdują się budowle, np. gruntów parkingowych);

* wyposażenie związane z nieruchomościami;

* wszelkie inne przynależności związane ze sprzedawanymi nieruchomościami.

W wyniku sprzedaży galerii, na podstawie przepisu art. 678 Kodeksu cywilnego (dalej: k.c.), na nabywców przejdą prawa i obowiązki z umów najmu, których stroną jest Sprzedająca, związane z nieruchomościami będącymi przedmiotem sprzedaży. Na podstawie przedmiotowych umów najmu Sprzedająca wynajmuje te nieruchomości podmiotom trzecim. Nabywcy staną się wynajmującymi w ramach istniejących umów najmu w sprzedawanych galeriach.

Aktualnie nie została jeszcze podjęta decyzja w sprawie przeniesienia zawartych przez Sprzedającą umów na zarządzanie nieruchomościami będącymi przedmiotem sprzedaży, w związku z czym możliwe jest, że wraz ze zbyciem nieruchomości na nabywców każdej z galerii zostaną przeniesione prawa i obowiązki wynikające z tych umów bądź też nie.

Planowana na 2008 r. sprzedaż galerii nie będzie natomiast obejmowała:

* ksiąg handlowych Sprzedającej;

* należności i zobowiązań powstałych do dnia sprzedaży galerii, w szczególności zobowiązań Sprzedającej wynikających z finansowania inwestycji lub działalności bieżącej kapitałem obcym (pożyczki);

* środków pieniężnych Sprzedającej.

Sprzedawane galerie nie stanowią oddziałów Sprzedającej ani też jej wyodrębnionych zakładów; nie sporządzają one również samodzielnie bilansu.

Pytanie Wnioskodawcy (dalej - "Kupująca") dotyczy nabywanej przez Wnioskodawcę od Spółki "X" galerii zlokalizowanej w J. (dalej -,"Galeria") będącej jedną z dwóch galerii, których sprzedaż planowana jest w 2008 r. oraz dwóch znaków towarowych.

Jednakże, w celu zachowania kompletności opisu stanu faktycznego, Wnioskodawca pragnie wskazać, że w latach 2009-2010 planowane jest zbycie kolejnych należących do Sprzedającej galerii oraz znaków towarowych dotyczących tych obiektów (znaki towarowe będą sprzedawane do odrębnego podmiotu bądź też będą zbywane do nabywców wraz z galeriami). Zgodnie z planami Spółki "X" przyszła sprzedaż obejmowałaby zespół składników majątkowych analogicznych do składników będących przedmiotem pierwszych dwóch umów (przy czym Wnioskodawca zwraca uwagę, iż w przypadku kolejnych galerii przedmiotem sprzedaży, obok prawa własności i współwłasności nieruchomości należących do Sprzedającej może też być prawo użytkowania wieczystego tych nieruchomości). Analogiczne będą też elementy, które nie zostaną zbyte.

Podobnie jak w przypadku galerii sprzedawanych przez Spółkę "X" w 2008 r., każda z galerii przeznaczonych do sprzedaży w latach 2009-2010 zostanie najprawdopodobniej sprzedana do innego nabywcy. Wszyscy nabywcy w tym Wnioskodawca będą należeli do jednej grupy kapitałowej. Zawarcie umów przedwstępnych na sprzedaż nieruchomości w odniesieniu do tych galerii planowane jest na czerwiec 2008 r. Aktualnie Sprzedająca jest na etapie negocjacji, których efektem ma być ustalenie szczegółów planowanych transakcji, w tym określenie, jakie podmioty je nabędą oraz w jakim terminie.

Po dokonaniu sprzedaży wszystkich posiadanych galerii (w latach 2008 - 2010,) oraz związanych z nimi znaków towarowych, Sprzedająca nie zakończy działalności, lecz będzie ją nadal prowadzić.

Wnioskodawca celem uszczegółowienia opisu pragnie zaznaczyć, iż przedmiotowa Galeria stanowi odrębną własność lokali użytkowych oraz prawo współwłasności centrum handlowego zlokalizowanego w J. przy ul.... (dalej - "Centrum Handlowe") wraz z prawem we współwłasności gruntu, na którym jest posadowione Centrum Handlowe (łącznie dalej -" Przedmiot Transakcji").

W tym miejscu Wnioskodawca pragnie nadmienić, iż również Sprzedająca wystąpiła w dniu... kwietnia 2008 r. do Ministra Finansów / Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku) celem potwierdzenia, iż:

1a. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535; dalej: ustawa o VAT) planowana na połowę 2008 r. transakcja sprzedaży galerii (w tym przedmiotowej Galerii) stanowi odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju, podlegającą opodatkowaniu VAT.

1b. Planowana na połowę 2008 r. transakcja zbycia znaków towarowych stanowi odpłatne świadczenie usług, podlegające opodatkowaniu VAT według stawki 22%.

1.

Planowana na połowę 2008 r. dostawa poszczególnych składników majątkowych (w tym gruntów, budynków oraz budowli lub ich części) wchodzących w skład galerii nabytych uprzednio w drodze aportu przedsiębiorstwa (w tym przedmiotowej Galerii) będzie podlegała opodatkowaniu według stawek właściwych dla dostawy danych towarów, przy czym zastosowania nie będzie miało zwolnienie z opodatkowania VAT.

2.

Planowana na połowę 2008 r. transakcja sprzedaży poszczególnych składników majątkowych (w tym gruntów, budynków, budowli lub ich części) wchodzących w skład galerii (w tym przedmiotowej Galerii) nie podlega opodatkowaniu p.c.c. na podstawie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 r. (Dz. U. Nr 86, poz. 959; dalej: ustawa o p.c.c.).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy na podstawie art. 86 ust. 1 i n. ustawy o VAT Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT, który będzie wynikał z faktury VAT wystawionej przez Spółkę "X" i dokumentującej nabycie przez Wnioskodawcę od Spółki "X" znaków towarowych dotyczących przedmiotowej Galerii.

Zdaniem Wnioskodawcy sprzedaż znaków towarowych będzie podlegać opodatkowaniu VAT według stawki 22%. W konsekwencji Wnioskodawcy będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT, który będzie wynikał z faktury VAT wystawionej przez Spółkę "X" i dokumentującej nabycie przez Wnioskodawcę od Spółki "X" znaków towarowych dotyczących przedmiotowej Galerii. Sprzedaż znaków towarowych nie spełnia definicji odpłatnej dostawy towarów określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Stanowi ona jednak odpłatne świadczenie usług, co wynika bezpośrednio z treści art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, który stanowi, że świadczenie usług obejmuje m.in. przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych. W konsekwencji, sprzedaż znaków towarowych podlega opodatkowaniu VAT na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.

Jednocześnie, ustawa o VAT nie zawiera szczególnych regulacji dotyczących stawki podatku VAT, jaką należy przyjąć dla sprzedaży znaków towarowych. Zatem, zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o VAT zastosowanie znajdzie stawka standardowa w wysokości 22%.

Biorąc po wyższe pod uwagę Wnioskodawca uważa, iż będzie mu przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego VAT o kwotę podatku naliczonego VAT, który będzie wynikał z faktury VAT wystawionej przez Spółkę "X" i dokumentującej nabycie przez Wnioskodawcę od Spółki "X" przedmiotowych znaków towarowych, jako że nabywane usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają co do zasady odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 7 ust. 1 ww. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienia prawa do rozporządzania tymi towarami jak właściciel (...). Natomiast według art. 8 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o VAT przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.

Stosownie do art. 41 ust. 1 ustawy o VAT stawka podatku wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

W myśl art. 86 ust. 1 ww. w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124". Natomiast zgodnie z art. 86 ust. 2 cyt. ustawy kwotę podatku naliczonego stanowi, z zastrzeżeniem ust. 3-7:

1.

suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika:

a.

z tytułu nabycia towarów i usług,

b.

potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego,

c.

od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4;

2.

w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego;

3.

zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6;

4.

kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, iż Wnioskodawca zamierza nabyć od Spółki "X" jedną z dwóch galerii, których sprzedaż planowana jest w 2008 r. oraz dwa znaki towarowe, przy czym Sprzedająca zaznacza, że przedmiotowe znaki towarowe nie są ujęte w jej księgach jako odrębne wartości niematerialne i prawne.

Nabywane usługi będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Analiza powyższych przepisów wskazuje, że sprzedaż prawa do znaku towarowego podlega opodatkowaniu z tytułu świadczenia usługi. W przypadku zbycia tych praw, zbywca będzie uznany za świadczącego usługi na rzecz nabywcy.

Przedmiotowe usługi zbywca winien opodatkować zgodnie z powołanym wyżej art. 41 ust. 1 ustawy o VAT 22% stawką VAT.

Z uwagi na powyższe Wnioskodawcy stosownie do art. 86 ust. 1 będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, który będzie wynikał z faktury VAT wystawionej przez Spółkę "X" i dokumentującej nabycie przez Wnioskodawcę od Spółki "X" znaków towarowych dotyczących przedmiotowej Galerii.

Z uwagi na fakt, że występującym o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego jest nabywca znaków towarowych, przedmiotowa interpretacja w części dotyczącej zbywcy znaków towarowych nie wywoła skutków określonych w art. 14k-14n ustawy - Ordynacja podatkowa.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock

Opublikowano: http://sip.mf.gov.pl